دکتر ایرج جباری

دکتر ایرج جباری دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه رازی

دکتر ایرج جباری

Dr. Iraj Jabari

دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پتانسیل انتشار گردوغبار کلاس های ژئومورفولوژی استان ایلام با تاکید بر تغییر کاربری اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 3
2 ارزیابی و سنجش قابلیت مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی در شبیه سازی هیدروگراف سیل حوضه آبریز رودخانه میناب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 68
3 امکان سنجی ساخت حفاظ برای چشمه نوترونی امرسیوم- برلیوم با به کارگیری پسماندهای صنعتی به روش تجربی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 3، شماره: 2
4 اندیشه جغرافیایی اساس مکان یابی بهینه برای پروژه های حساس (مطالعه موردی: پسماندهای ویژه در استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 84
5 بررسی الگوهای رودخانه ای مئاندری، شریانی و آنابرنچینگ با استفاده از شاخص های شریانی و خمیدگی در رودخانه گاماسیاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
6 بررسی تغییرات الگوی جریان در دشت موسیان و ارزیابی تاثیر آن در تغییر دینامیک منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 2
7 بررسی تغییرات الگوی رودخانه گاماسیاب در رابطه با تغییرات پشته ها ی ماسه ای (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
8 بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت منابع آب زیرزمینی در حوضه ایزدخواست (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 16، شماره: 60
9 بررسی عوامل مؤثر در تغییرات الگوی جریان آب سطحی و تأثیرات آن در دینامیک محیط (مطالعه موردی: دشت موسیان استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 44
10 بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژی بر روی استقرار سایت‌ تاریخی بتکی در دشت الشتر استان لرستان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 36
11 بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژی بر روی استقرار و انحطاط سایت تاریخی گریران در دشت الشتر استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 53
12 بهره برداری های اقتصادی و گردشگری از رودخانه های استان کرمانشاه و تاثیر آن در ویژگی های زیبایی شناختی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 32
13 تاثیر آب های زیرزمینی بر زمین لغزش دامنه جنوبی کوه شاه نشین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 55، شماره: 3
14 تاثیر سیل فروردین ۱۳۹۸ بر ریخت شناسی پیوندگاه مئاندری دو رودخانه دینور به گاماسیاب با استفاده از مدل عددی SRH-۲D (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 70
15 تاثیرات معدن کاری بر روند تغییر چشم انداز سراب نیلوفر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 29
16 حساسیت شاخص های شکل و تحولی مئاندرها به پویایی رودخانه های کوچک (مطالعه موردی: رودخانه قره سو در کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 3
17 شبیه سازی تراز آب زیرزمینی مرودشت و بررسی سناریوهای پیش بینی با استفاده از کد ریاضی MODFLOW (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 29
18 شناسایی، ارزیابی و مدیریت خاستگاه های گردوغبار در غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 3
19 طراحی سامانه‎ی پایشی برای ارزیابی کیفیت آب زمکان رود کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 2، شماره: 4
20 عوارض ژئومورفیک ناشی از زلزله آبان ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب - ازگله (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 58
21 مدل سازی توسعه فرونشینی دشت مرودشت در رابطه با برداشت آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 34
22 مدل سازی مکانی پارامترهای کیفی آب بر اساس سازندهای زمین شناسی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 26
23 مقایسه نتایج شبیه سازی هیدروگراف مدل GIUH برای بارش های زمستانه با بارش های بهاره و بررسی کارایی مدل GIUH (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 3
24 نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه الوند کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 44
25 نقش ویژگی های زمین شناسی و زمین ریخت شناسی در آلودگی رودخانه سیروان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زمین ریخت شناسی برداشت شن و ماسه در بستر رودخانه ها-مطالعه موردی رودخانه رازآور در استان کردستان (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
2 ارزیابی زیبایی شناختی رودخانه ها جهت توسعه گردشگری با استفاده ازروش لئوپولد مطالعه موردی تعدادی ازرودخانه های استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
3 بررسی تجربیات زمین ریخت شناسی ایرانیان در تعیین مقر شهر ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
4 بررسی تحول ریخت شناسی نیمرخ طولی حوضه گاماسیاب (دریافت مقاله) کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه
5 بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری در حوضه ایزدخواست (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
6 بررسی رابطه ی بین سقف گنبدی با شرایط جغرافیایی مناطق گرم و خشک ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
7 بررسی روند تحول خاک ماهیدشت درمقایسه با چشمه سفید با توجه به عوامل ژئومورفولوژیکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
8 چالش های گذشته و درپیش روی جامعه ی ژئومورفولوژیک ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
9 ژئومیتولوژی و جذب گردشگر(مطالعه موردی: پدیده های زمین شناسی و ژئومورفولوژی روستای باباگرگر،قروه کردستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار