محمدرضا سمرقندی

 محمدرضا سمرقندی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران

محمدرضا سمرقندی

Mohammad Reza Samarghandi

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی فرایند سونو- الکتروکواگوالسیون در حذف سیپروفلوکساسین از محیط های آبی با طراحی ترکیبی مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 1
2 ارزیابی حذف رنگ از محلولهای آبی توسط ستون بستر - ثابت کربن فعال با استفاده از مدل توماس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
3 Evaluation of Exposure to BTEX in Hookah Smokers and Carcinogenic and Non- Carcinogenic Risk Assessment (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 5، شماره: 4
4 Photocatalytic Role of Zinc Oxide Nanoparticles on Synthetic Activated Carbon to Remove Antibiotic from Aquatic Environment (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 6، شماره: 4
5 بررسی اثر گندزداهای متداول بیمارستانی (سایاسپت HI ، سایاسپت HP ، استرانیوس و پرسیدین) بر باکتری های شایع: مطالعه موردی بیمارستان های آتیه و غرضی همدان (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 1، شماره: 5
6 بررسی تاثیر میدان های مغناطیسی بر میکروارگانیسم های موجود در آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی کارآیی روش الکتروشیمیایی در حذف COD از پساب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 64
8 بررسی کارایی حذف باکتری های کلیفرمی از آب آشامیدنی به روش الکترولیز (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 15، شماره: 2
9 بررسی کارایی فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از کربوسیو در حذف بنزن از جریان هوای آلوده (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 20، شماره: 4
10 بررسی کارایی فرایند الکتروپرسولفات در تخریب غلظت های بالای آنتی بیوتیک سفتریاکسون از پساب های دارویی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 104
11 بررسی میزان مواجهه فردی با ترکیبات BTEX در سفره خانه های سنتی شهر همدان در سال 1392در سال (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 3
12 بهینه سازی حذف ترکیب دارویی سیپروفلوکساسین با فرایند انعقاد الکتروشیمیایی با مدل آماری رویه پاسخ از محیط های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 108
13 تعیین پارامترها و ضرایب ترمودینامیکی و سینتیکی حذف فسفر توسط رزین های تبادل یونی ضعیف (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 87
14 تعیین کارایی فناوری سونوشیمیایی در تجزیه سیانید از محیط های آبی در حضور پراکسیدهیدروژن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 79
15 حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از خاک اره اصلاح شده درخت راجی : مطالعه تعادلی و سینتیکی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 16، شماره: 4
16 کارایی روش الکتروکواگولاسیون در حذف رنگ اریوکروم بلاک تی از پساب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 69
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات سیگارت، از تولید تا مصرف، بر محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
2 ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه آبرسانی ازپساب استخرهای پرورش ماهی قزل آلای روستای دیوزناو ورودخانه سیروان به باغات منطقه سیروان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
3 ارزیابی روند بروز تغذیه گرایی در دریاچه سد مخزنی اکباتان شهرستان همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
4 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی برباکتریهای هتروتروف موجود در آب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 بررسی تعیین کیفیت میکروبی هوای بخشهای مختلف بیمارستان بوعلی شهرستان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
6 بررسی عملکرد فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از کربوسیو در حذف اتیل بنزن از جریان هوای آلوده (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
7 بررسی عملکرد فرآیند ازن زنی کاتالیزوری در حذف تولوین از جریان هوای آلوده با استفاده از کربوسیو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
8 بررسی عملکرد فرآیند ازن زنی کاتالیزوری در حذف تولوین از جریان هوای آلوده با استفاده از کربوسیو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
9 بررسی کارآیی روش الکتروشیمیایی در حذف COD از پساب (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 بررسی کارائی فرایندالکتروشیمیائی درحذف کلرایدازمحیط های آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
11 بررسی کارایی روش اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از TiO2/UV در حذف رنگهای اسیدی از پسابهای نساجی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
12 بررسی کارایی روش الکترولیز در حذف رنگ اریوکروم بلاک T از پساب (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
13 بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فتو-فنتون با استفاده از پودر آهن صفر ظرفیتی در حذف رنگ های Acid Orange 7 و Reactive Black 5 از محلول های سنتتیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون در حذف فسفات از محلول های آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
15 بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتروشیمیایی در حذف رنگ اسید بیلوی 113 از پساب های سنتتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 بررسی کارایی فرایند UV/Tio2 درجهت حذف کروم شش ظرفیتی از محیطهای آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 بررسی کارایی نانو ذرات Fe3O4اصلاح شده با بیوپلیمر کیتوزان در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
18 بررسی کیفیت آب دریاچه سد مخزنی اکباتان شهرستان همدان بابهره گیری از شاخص کیفی NSFWQI (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
19 بررسی نوع و تراکم بیوآئروسلها درهوای بخشهای مختلف بیمارستان بوعلی شهرستان همدان درسال 1390 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
20 بررسی وضعیت تغذیه گرایی در منابع تامین کننده آب آشامیدنی : مطالعه موردی سد مخزنی اکباتان همدان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
21 بیوجذب یک رنگ اسیدی از محلول های آبی تا استفاده از پوست سیب زمینی: مطالعه سینتیکی و تعادلی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
22 پارامترهای رفتارستون در جذب رنگ از محلولهای آبی توسط ستون بستر- ثابت کربن فعال (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
23 پایش پدیده مخرب لایه بندی حرارتی در دریاچه سد مخزنی اکباتان همدان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
24 تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر کینتیک مرگ باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
25 تعیین تاثیر اسید هیومیک بعنوان مداخله گر در حذف سیانید با فرایند الکتروفنتون و فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترود آهن از محیط های آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
26 تعیین کارایی فناوری سونوشیمیایی در تجزیه سیانید از محیط های آبی در حضور پراکسید هیدروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
27 تعیین مقدار فلوئور موجود در آب آشامیدنی شهرهای همدان و بهار در سال 78-1377 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
28 تعیین میزان آلودگی سبزیجات شهر همدان به ویبریو کلرا در سال 1385 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
29 حذف فتوکاتالیستی پنتا کلروفنل با استفاده از اشعه UV در حضور نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم از محلول های آبی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
30 حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی از محیط های ابی بااستفاده از نانو ذرات اکسید روی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
31 حذف کروم شش ظرفیتی از محیطهای آبی با استفاده از خاک اره درخت راجی اصلاح شده: مطالعه تعادلی و سینتیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
32 کارآیی ضدمیکروبی سوسپانسیون نانو ذره اکسیدروی علیه باکتریهای گرم مثبت وگرم منفی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
33 مطالعه سینیتیک حذف رنگ های Acid Red 18 و Acid Red 14 با استفاده از پودر آهن صفر ظرفیتی از محیط های آبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
34 مطالعه میزان حذف سودوموناس آئروژینوزا از آب آشامیدنی با کاربرد روشهای فتوکاتالیزور UV/TiO2 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
35 مقایسه کارایی دو روش اکسیداسیون پیشرفته ازن زنی واستفاده توام TiO2/UV در حذف رنگهای اسیدی Acid Black 10B و Acid cyanin 5R (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
36 مقایسه کارایی روش فتوکاتالیستی با استفاده از UV/Tio2 در بستر ثابت و معلق جهت حذف عوامل میکربی از پساب تصفیه خانه بیمارستانی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
37 مقایسه کارایی روش های پرتو تابی فرابنفش و اکسید اسیون پیشرفته با کاربرد ازن در حذف فنل از پساب تصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران