دکتر غلامرضا میراب شبستری

دکتر غلامرضا میراب شبستری دانشیار دانشگاه بیرجند

دکتر غلامرضا میراب شبستری

Dr. Gholamreza Mirabshabestari

دانشیار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد مقادیر کربنات آهن و منگنز در دولومیت ها به روش پراش پرتو ایکس (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 3
2 بررسی پتروگرافی، رخساره­های رسوبی و دیاژنز نهشته های کربناته پالئوسن-ائوسن ناودیس چینگ­در غرب بیرجند، شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 29، شماره: 3
3 بررسی تاثیر ویژگی های سنگ شناسی بر توسعه عوارض کارستی در واحدهای سنگی کربناته رشته کوه شتری، شرق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی نقش بارگذاری رسوبات معلق بر تغییرات مورفولوژی رودخانه هیرمند، مطالعه موردی: رودخانه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
5 پتروگرافی، محیط رسوبی و ژئوشیمی واحد کربناته سازند قلعه دختر (ژوراسیک میانی-پسین؟) در برش کوه سید آباد، شمال قاین، شرق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 5
6 تاریخچه دیاژنتیکی و ارزیابی کیفیت مخزنی براساس ویژگی های پتروگرافی و ژیوشیمیایی بخش بالایی سازند سروک در تاقدیس بنگستان، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 5، شماره: 1
7 رابطه مورفولوژی تپه‎های ماسه‎ای با شاخص‎های مورفومتری در شرق بابلسر، شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 2
8 ریز رخساره ها و محیط رسوبی توالی کربناته پالیوسن ایوسن در جنوب شرق بیرجند، شرق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 4، شماره: 2
9 زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه بالایی در شمال بیرجند (برش شوشود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 30، شماره: 3
10 ژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی سازند بهرام (دونین میانی-بالایی) در شرق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 7
11 کاربرد پتروگرافی و ژئوشیمی رسوبات پادگانه ای دیرینه در تعیین ناحیه منشا و نرخ هوازدگی، بیرجند، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 22
12 کانی شناسی و ژئوشیمی تپه های ماسه ای جنوب سه قلعه شهرستان سرایان، استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 4
13 محیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سازند پروده (ژوراسیک میانی) در برش کمرمهدی (جنوب غرب طبس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 9، شماره: 1
14 محیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سنگهای کربناته سازند بهرام (دونین میانی ـ پسین) در برش قلعه بالا (ازبک کوه، شرق ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 8، شماره: 1
15 مطالعات کانی شناسی - ژئوشیمیایی بر روی منطقه کانی سازی شده طلا در کوه زر تربت حیدریه (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 10، شماره: 1
16 مطالعه بوم شناسی دیرینه و محیط دیرینه سازند پروده بر اساس مرجانهای اسکلرکتینا (ژوراسیک میانی) در جنوب غرب طبس (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 8، شماره: 2
17 مطالعه فرآیندها تاریخچه دیاژنز سنگ های کربناته هم ارز سازند بادامو (ژوراسیک زیرین – میانی) در شمال طبس، شرق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 6
18 معرفی ژئومورفولوژی کارستی سنگ های کربناته منطقه آهنگران (شمال شرق بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز رخساره ا ی ، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته سنگ های دونین میانی– بالایی (سازند بهرام) ، شمال شرق طبس (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
2 اثر جایگزینی نفت در دیاژنز سنگ های مخزنی کربناته (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
3 بازسازی جغرافیای دیرین سازند قلعه دختر در بلوک لوت با استفاده از نمودار فنس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
4 بایوزوناسیون واحدهای کربناته پالئوژن ناودیس چینگدر (غرب بیرجند) بر مبنای فرامینیفرای کفزی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی سیمان درشت بلور کلسیتی به روش مطالعه میکروسکوپی کاتودولومینسانس در سنگ آهک های ژوراسیک میانی جنوب انگلستان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
6 بررسی توالی هم ارز بخش آهکی سازند قلعه دختر در برش کوه بیرگ و مقایسه آن با برش الگو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
7 بررسی ریزرخسارهها و محیط رسوبی سازند قلعه دختر در محل برش الگو (کوه شتری، شرق ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 بررسی گسترش عوارض کارستی در منطقه کوههای شتری (شرق ایران) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بررسی و تحلیل محورهای استرین وارده بر منطقه شمال شرق نهبندان (شرق زون ساختاری سیستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
10 تفسیر تاریخچه سیمانی شدن سنگ های سیلیسی آواری ژوراسیک زیرین – میانی در شرق ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
11 تفسیرتاریخچه دیاژنز سنگهای کربناته سازند قلعه دختر ژوراسیک میانی - بالایی درشرق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
12 جایگاه بررسی های ژئوشیمیایی در تحلیل الگوی کانی شناسی و نحوه تشکیل تپه های ماسه ای شرق بابلسر (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
13 ژئوتوریسم کارست منطقه آهنگران، شمال شرق شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
14 ژئوشیمی عناصر اصلی و فرعی دولومیت های سازند آسماری در تاقدیس بنگستان، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
15 سازند بادامو در کوه بیرگ و مقایسه آن با برش الگو (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
16 سنگچینهنگاری و زیستچینهنگاری مرز کرتاسه - ترشیاری در برش چینه- شناسی شوشود (شمال بیرجند) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 سیلیسی شدن و تشکیل چرت های ثانویه در بخش کربناته سازند قلعه دختر در منطقه کوه بیرگ (شهرستان سرایان، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
18 مطالعه پتروگرافی توالی سازند قلعه دختر در منطقه کوه بیرگ جنوب شهرستان سرایان خراسان جنوبی و مقایسه آن با برش الگو (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
19 مطالعه میکروفاسییس ها ومحیط رسوبگذاری توالی سنگهای کربناته کرتاسه بالایی دربرش چینه شناسی شمال بیرجند شوشود (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
20 معذفی سنگ دولومیت به عنوان مصالح سنگی مناسب جهت احداث سازه های دریایی در کرانه های خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
21 معرفی لیتوسوم های رودیستی در نهشته های کرتاسه پسین شمال و شمال شرق بجستان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
22 مقایسه پتروگرافی و ویژگی های کاتدولومینسانس دولومیتهای سازندهای سلطانیه، سیبزار، شتری و مزدوران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 مقایسه میکروفاسیس های سازند بادامو واقع در کوه بیرگ با میکروفاسیس های برش دوست آباد (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
24 نخستین گزارش از تپه های ماسه ای خطی در شرق ایران، شهرستان زیرکوه، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
25 نخستین گزارش رخساره ریف ازسازند قلعه دختر ژوراسیک میانی - پسین درپهنه لوت (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 نقش رسوب معلق رودخانه هیرمند بر اثرات فرسایش بادی منطقه سیستان ( بازه مطالعاتی: دهستان چرک) (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 نقش رسوب معلق رودخانه هیرمند بر اثرات فرسایش بادی منطقه سیستان بازه مطالعاتی: دهستان چرک (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28 ویژگیهای سنگ چینهای سازند جهرم در سه برش از زیرپهنه فارس داخلی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور