دکتر فریبا اسفندیاری

دکتر فریبا اسفندیاری استاد دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر فریبا اسفندیاری

Dr. Fariba Esfandiari

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 - تحلیل تغییرات شاخص های هیدرولوژیک جریان تحت تاثیر احداث سد در رودخانه های زرینه رود و ساروق چای (استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 18
2 ارزیابی آثار هیدرولوژیک تغییر کاربری بر میزان رواناب سالانه در حوضه آبخیز قره سو با استفاده از مدل (L-THIA) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک در اثر وقوع زلزله با استفاده از روش VS (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 9
4 ارزیابی تاثیر مورفومتری لندفرم ها بر روی سیل خیزی حوضه های آبریز (مطالعه ی موردی: حوضه های شمالی کوهستان سبلان) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 16
5 ارزیابی دینامیک جانبی مجرای رودخانه کهمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 78
6 ارزیابی فعالیت های نئوتکتونیکی حوضه آبریز علی آبادچای هوراند با استفاده از شاخص های تکتونیکی (SL-FD–BR- BS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 2
7 ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطقه ضحاک شهرستان هشترود (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 13
8 ارزیابی و برآورد تغییرات مکانی سطح آب زیرزمینی در دشت سراب با استفاده از روش های مختلف درون یابی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 51
9 ارزیابی و پهنه بندی توان اکوتوریسمی با رویکرد تحلیل چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 18
10 ارزیابی و پهنه بندی توان اکوتوریسمی شهرستان اهر براساس تحلیل چندمعیاره فازی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 26
11 امکان سنجی گسترش فیزیکی شهر سراب در ارتباط با عوامل طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 28
12 برآورد میزان رسوب حوضه رود ارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: زیرحوضه دره رود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 65
13 بررسی روابط مکانی زمانی بار رسوب معلق با بارش حوضه (مطالعه موردی: حوضه ی آبریز قره سو) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 4
14 بررسی و تعیین میزان رادیوآکتیویته عنصر سزیم -۱۳۷ و پیامدهای زیست محیطی آن در آب و خاک دریاچه شورابیل (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 1، شماره: 2
15 پایش پهنه نمکی پلایای دامغان با پردازش دادههای ماهوارهای چندطیفی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 3
16 پایش نمکزارهای مناطق خشک با پردازش داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 40
17 پهنه بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با استفاده از تیوری بیزین (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سیاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 12
18 تاثیر ویژگی های فیزیوگرافیک رویشگاه بر پراکنش درختان وخشکه دارها در جنگل های آمیخته راش (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
19 تحلیلی آماری از وضعیت روزهای برفی شهرستان تبریز و ارتباط آن با پدیده کلان مقیاس گردش جوی- اقیانوسی نوسانات اطلس شمالی (NAO) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 9، شماره: 8
20 تحلیلی بر مکان یابی جهات بهینه ی گسترش فیزیکی شهر شیراز با استفاده از روش ویکور (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 20
21 تحلیلی بر مکان یابی جهات بهینه ی گسترش فیزیکی شهرستان گرمی با استفاده از مدل VIKOR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 51
22 تعیین الگوی فرکتالی در بازه ای از رودخانه قره سو استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 37
23 تغییرات زمانی سنجه های سیمای سرزمین پوشش گیاهی جوامع حاشیه رودخانه قره سو استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 72
24 کاربرد مدل TOPSIS در فرایند تحلیل توان های محیطی برای توسعه ی شهری مطالعه موردی : شهرستان های اردبیل، نیر، نمین و سرعین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 34
25 مدل سازی میزان رسوبات معلق در حوزه های آبخیز استان اردبیل با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی و رگرسیون چندگانه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 2
26 مقایسه اثربخشی دوروش مداخله آموزش کیفیت زندگی والدین وآموزش یادگیری اجتماعی-هیجانی دانش آموزان برکاهش علایم اختلال سلوک (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 43
27 مقایسه روش های تبدیل بارش موثر به رواناب سطحی در شبیه سازی هیدروگراف سیل حوضه ننه کران، استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 32
28 مقایسه عملکرد روش های جبری و زمین آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجن (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی خاک ومحیط زیست بررسی علل فرسایش خاک درحوضه کرفارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
2 اثر بخشی شناخت درمانی گروهی برکیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به اختلالش فعالی و کمبود توجه(ADHD) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
3 ارزیابی آسیب پذیری شهرها از گسل های پیرامونی با استفاده از روش TOPSIS در محیط GIS مطالعه ی موردی: شهرگرمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
4 ارزیابی آسیب پذیری شهرها از گسلهای پیرامونی با استفاده از روش TOPSIS در محیط GIS مطالعه موردی: (شهرگرمی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
5 ارزیابی ایمنی جادهای با رویکرد مخاطرات محیطی در محور ارتباطی خلخال - پونل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
6 ارزیابی تغییرات میزان تراکم پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک های دورسنجی مطالعه موردی: حوضه آبریز طوق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 ارزیابی توانمندهای ژئوتوریستی مطالعه موردی: شهرستان نیر با استفاده از مدل پرالونگ (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
8 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی لندفرم ها براساس روش پرالونگ مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 ارزیابی توانمندیهای ژئوتوریستی لندفرمهای شهرستان خلخال با استفاده از روش پرالونگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
10 ارزیابی توسعه گردشگری شهر بهشهر با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
11 ارزیابی خطر زلزله با استفاده از روش WLC در محیط GIS مطالعه موردی؛ (شهرستان های اردبیل، نیر، نمین و سرعین) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
12 ارزیابی فرسایش خاک با استفاده ازمدل wepp باهدف بهره وری کشاورزی مطالعه موردی: حوضه آبخیزآلادیزگه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
13 ارزیابی فعالیت های نئوتکتونیکی حوضه آبریز علی آبادچای هوراند با استفاده از شاخص های نئوتکتونیکی (SMF- VF- T- FMF) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
14 ارزیابی قابلیت زمین برای گردشگری فصلی بر پایه مقایسه شاخص اقلیمی (TCI) و روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی شهرستان سمیرم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
15 ارزیابی کارایی تکنیک سنجش از دور در پایش دریاچه نمکی پلایای کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
16 ارزیابی مدل های روش توابع شعاعی (RBF) در تخمین مکانی آبهای زیرزمینی دشت تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
17 ارزیابی و پتانسیل سنجی لند فرم های ژئومورفولوژی در جهت توسعه ژئوتوریسم شهرستان ایذه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
18 ارزیابی و پهنه بندی خطر حرکات دامنه ای در مسیر ارتباطی شیراز- عسلویه به منظورمدیریت قبل از بحران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
19 ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع سیل با استفاده از مدل ترکیبی منطق فازی AHP منطقه مورد مطالعه در حوضه رودخانه قرناوه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
20 ارزیابی وقوع حرکات توده ای در دامنههای ناپایدار مطزف بر مسیر ارتباطی پاوه نودشه با استفاده از – GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
21 اعتبارسنجی سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) در برآورد فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه نوران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
22 امکان سنجی توسعه پایدار ژئوتوریسم شهرستان دورود (مطالعه موردی دریاچه گهر ) با مدل ارزش افزوده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
23 اهمیت و ضرورت پدافند غیر عامل و تحلیل کاربرد آن در شهرها (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
24 برآورد فرسایش و رسوب در حوضه نوران با استفاده از مدل EPM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 برآورد میزان لرزه خیزی گسل های حوضه آبریز علی آباد چای هوراند و تأثیر آن برمورفولوژی منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
26 بررسی ابعاد زمینشناسی و چینه شناسی حوضه ی آبخیز بروجن درارتباط با توسعهی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
27 بررسی برخی از توانمندی های اکوتوریستی شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
28 بررسی پتانسیل های اکوتوریسم در شهرستان کلیبر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
29 بررسی پتانسیل های اکوتوریسم دشت قطرویه با استفاده از الگوی تحلیل (SWOT) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
30 بررسی پتانسیل هیدرولوژیکی حوضه ابریز قزل اوزن و نقش آندر توسعه استان (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
31 بررسی تراس ها و مخروط افکنه های گرمی چای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
32 بررسی تغییرات آبهای زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از نمودارهای سری زمانی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
33 بررسی تغییرات سطح آب دریاچه ی زریوار با استفاده از تکنیک سنجش از دور، GIS و شواهد رسوب شناسی بین سال های 2003-2011 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
34 بررسی جایگاه توسعه با استفاده ازشاخص ترکیبی توسعه انسانی HDI و تکنیک GIS مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان بهشهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
35 بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه ی آبخیز دره سیر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
36 بررسی رابطه اعتیاد به فیس بوک و راهبرد های شناختی تنظیم هیجان با گرایش به مصرف مواد دردانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
37 بررسی رابطه بین عوامل، عناصر اقلیمی و تراکم جمعیت با استفاده از مدل AHP و GIS مطالعه موردی: آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
38 بررسی رابطه تراکم شهری و بحران ناشی از زلزله در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
39 بررسی روش های محاسبه آهنگ مهاجرت جانبی مجرای رودخانه با استفاده از شاخص های کمی (مطالعه موردی: رودخانه قره سو، از روستای قدیرلو تا روستای لعل گنج) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
40 بررسی ضرایب هندسی در نوع تشکیل مئاندر رودخانه ارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
41 بررسی عوامل لغزشی در شهر گرمی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
42 بررسی عوامل مؤثر بر وقوع سیلاب در راستای کاهش مخاطرات طبیعی در محدوده بالادست سد یامچی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
43 بررسی عوامل مؤثر وقوع سیلاب و مدیریت بحران آن در بالادست سد یامچی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
44 بررسی عوامل موثر در شکل گیری و گسترش فرسایش خندقی و تولید رسوب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای GIS(مطالعه موردی حوضه آبخیز حنا سمیرم_اصفهان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
45 بررسی قابلیت فرسایش خندقی با استفاده از مدل منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه سد گلستان- رودخانه قرناوه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
46 بررسی لرزه زمین ساخت و لرزه خیزی در محدوده شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
47 بررسی نحوه ی تکامل وتغییر الگوهای پیچانرودی رودخانه ی مارون وعوامل موثربرآن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
48 بررسی و تجزیه و تحلیل سیلاب در حوضه آبریز رودخانه خیاوچای (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
49 بررسی و تحلیل عدالت فضایی در برخورداری از خدمات بهداشتی- درمانی (مطالعه موردی: شهرستان های استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
50 برنامه ریزی برای دستیابی به نظام جامع مدیریت بحران با هدف کاهش آثار مخرب بلایای طبیعی در استان مازندران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP) (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
51 پایش و تهیه نقشه اراضی پلایای کاشان با داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
52 پایش و تهیه نقشه پوشش اراضی پلایای کاشان با داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
53 پهنه بندی اقلیم توریسم شمال ایران با استفاده ازشاخص TCI (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
54 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی با استفاده از مدل منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی حوضه رودخانه خیاوچای مشگین شهر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
55 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی با استفاده از مدل منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی حوضه رودخانه خیاوچای مشگین شهر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
56 پهنه بندی حرکات توده ای در مسیر مشگین شهر - موئیل با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)در محیطGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
57 پهنه بندی خطر زمین لرزه شهر گرمی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
58 پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مشرف بر شهر پاوه به روش آنبالاگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
59 پهنه بندی خطر وقوع لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی:حوضه آبریز نوران چای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
60 پهنه بندی خطر وقوع لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی:حوضه آبریز نوران چای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
61 پهنه بندی عوامل موثردروقوع حرکات توده ای با استفاده از مدل ahp مطالعه موردی مشگین شهر - موئیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
62 پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی رودخانه آغلاغان چای با استفاده از مدل هیبریدی -AHP CN (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
63 پهنهبندی خطرزمین لغزش با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: مسیرمشکین شهر - موئیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
64 پهنهبندی فصلی سطح آب زیرزمینی دشت بروجن با روش وزندهی فاصله معکوس ( IDW) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
65 تحلیل آماری سینوپتیکی توفانهای گردوغبار درشهرستان سنندج (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
66 تحلیل تناسب زمین برای توسعه کالبدی در شهرستان گرمی با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاری MCE ، در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
67 تحلیل خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تئوری ران در ایستگاه پل بهراملو استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
68 تحلیل راهبردهای زمین گردشگری شهرستان مشکین شهر با مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
69 تحلیل عوامل موثر در توسعه جاذبه های گردشگری بخش یانه سر( شهرستان بهشهر) با استفاده ازمدل SWOT (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
70 تحلیل فضایی و سطح بندی شاخصهای توسعه یافتگی دهستان های شهرستان گلوگاه با مدل موریس (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
71 تحلیل مخاطرات محیطی مشکین شهر ومدیریت آن بااستفاده GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
72 تحلیل و ارزیابی توان های محیطی و راهبردهای توسعه اکوتوریسم مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری شیروان دره سی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
73 تحلیل و برآورد خطر ریزش سنگ با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: مسیر ارتباطی مشگین شهر- موئیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
74 تنگناهای توسعه کشاورزی در دشت اردبیل و چالشهای فراروی برنامه ریزان محیطی (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
75 حکمر وایی خوب و توسعه پایدار شهری:مفاهیم،شاخصها و اهداف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
76 سطح بندی توسعه یافتگی دهستان های شهرستان بهشهر با استفاده از مدل ویکور (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
77 سنجش عدالت فضایی در برخورداری از شاخص های توسعه مطالعه موردی: دهستان های شهرستان سرعین (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
78 شناسائی نواحی توریستی شهر نیریز ونقش آن در توسعه پایدار منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
79 شواهد ژئومورفولوژیکی بررسی نشانه های آب بر روی سیاره ی مریخ دلیلی بر حیاتی بودن آب در منظومه ی شمسی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
80 شواهد ژیومرفولوژی گسل دورود – نهاوند بر اساس شاخص های تکتونیکی (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
81 کاربرد روش کریجینگ برای بررسی تغییرات آب زیرزمینی درمحدودهای ازدشت تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
82 کاربردشبکه عصبی مصنوعی درمدلسازی فرسایش ورسوب چمریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
83 کنترل فرسایش خاک درحوضه آبخیزآلادیزگه باهدف توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
84 مدل سازی دماهای حداقل شهرستان سقز با استفاده از مدل ANNs (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
85 مدلسازی پیشبینی سرماهای دیررس بهاره در شهرستان سقز با استفاده از مدل پرسپترون چند لایه (MLP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
86 مدلسازی ضریب آسیب پذیری شهر گرمی در برابر زلزله با استفاده از روش تاپسیس در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
87 مطالعه و پهنه بندی زمی نلغزش و اثرات آن در توسعه منطقه شهری گرمیشهرستان گرمی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
88 مطالعه هیدروکلیماتولوژی حوضه آبریز آلازارچای و بررسی عوامل سیل خیزی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
89 معیارهای موثر برای مکان یابی مناسب محل دفن زباله ی روستای شیرداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس
90 مقایسه تغییرات دریاچهی زریوار و دریاچهی آرال با استفاده از تکنیک سنجش از دور، فاجعهی زیست محیطی دریاچه آرال، اهمیت دریاچهی زریوار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها ودریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان
91 مقایسه توانایی شبکه های عصبی مصنوعی با مدلهای رگرسیون خطی و غیرخطی در پیش بینی فرسایش و رسوبدهی خاک مطالعه موردی: حوضه کر -چمریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
92 نقش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی و توسعه شهری با استفاده از مدل Topsis در شهر گرمی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
93 ویژگی های ژئوتوریستی غارها، مطالعه موردی: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین