دکتر اسماعیل فلاحی

دکتر اسماعیل فلاحی استاد گروه علوم گیاه ، دانشکده کشاورزی و علوم  زندگی و حیات، دانشگاه آیداهو ، شهر مسکو ، ایداهو،  ایالات متحده امریکا

دکتر اسماعیل فلاحی

Dr. Esmaeil Fallahi

استاد گروه علوم گیاه ، دانشکده کشاورزی و علوم زندگی و حیات، دانشگاه آیداهو ، شهر مسکو ، ایداهو، ایالات متحده امریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study on the Effect of Auditor Mandatory Rotation on the Audit Quality Improvement in Companies Listed at Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) مجله علمی حسابداری و تحقیقات اقتصاد دوره: 3، شماره: 2
2 اثر سیلیسیوم بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 23، شماره: 1
3 اثر متقابل سمیت بور و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی درخت بادام (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 2
4 اثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 23، شماره: 2
5 اثرات سمیت بور بر رشد رویشی، خصوصیات فیزیولوژیکی و توزیع بور در دو ترکیب پایه- پیوندک درخت بادام (Prunus dulcis Mill.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 4
6 ارایه ی مدل مدیریت تامین انرژی در ایران براساس معیارهای فنی اقتصادی و زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 18
7 الگوی بهینه ی کشت مبتنی بر معیارهای چندگانه ی اقتصادی، منطقه ای و پایداری کشاورزی در شهرستان ساری؛ کاربرد الگوی تلفیقی AHP و برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 1
8 Paclobutrazol-Induced Biochemical Changes in Pomegranate (Punica granatum L.) cv. ‘Malas Saveh’ under Freezing Stress (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 1، شماره: 2
9 Phenological Characteristics, Yield, and Fruit Quality of Yellow- Fleshed Nectarines under High Desert Conditions of the Northwestern United States over Five Years (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی مزیت نسبی و سیاست های حمایتی برای کیوی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
11 تاثیر شدت هرس بر عملکرد و خواص کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 2
12 تاثیر محلول پاشی چند ترکیب کلسیمی طی مراحل مختلف رشد بر برخی خصوصیات کیفی میوه سیب رقم ‘فوجی’ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
13 تحلیل اقتصادی آثار کوتاه مدت و بلندمدت نا اطمینانی نرخ ارز بر صادرات زعفران ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
14 تخصیص آب و نهاده های آلاینده ی محیط‎‎زیست برای تولید گندم در دشت سیدان- فاروق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 2
15 تخمین درآمد، هزینه متوسط و قیمت تمام شده تولید گندم در شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 13، شماره: 2
16 شناسایی فعالیت های اقتصادی و آموزشی-ترویجی اثر گذار بر توسعه سطح زیرکشت گیاهان دارویی: مقایسه وزن دهی آنتروپی و فازی مثلثی در روش دلفی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
17 کاربرد تحلیل نقطه سربه سر در مدیریت کشاورزی مزارع گندم آبی شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنک میوه بر مقدار آسکوربیک اسید و ظرفیت ضد اکسایشی میوه انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثرات متیل جاسمونات و پلی آمین ها بر علایم سرمازدگی میوه های پرتقال Citrus sinensis در انبار سرد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 ارزیابی کمی فعالیت ضداکسایشی در بافتهای میوه انگور و تاثیر سطوح مختلف هرس و تعداد جوانه بر ترکیبات فیتوشیمیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 الویت بندی سازه های اثرگذار بر رضایتمندی برنج کاران شهرستان ساری از بیمه ی محصول؛رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اهمیت استفاده ازتکنیک کشت بافت برای افزایش پتانسیل تولید و تکثیرپایه ی درختان میوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
6 Training Future Horticulturists; and an Example for a Leading National Program on Efficient and Modern Apple Production in the US (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 بررسی ارکان مختلف موافقتنامهی کشاورزی سازمان تجارت جهانی درخصوص بخشکشاورزی ایران با تأکید بر حوزهی دسترسی به بازار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
8 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و توسعه ی تکنولوژی سیستم های آبیاری بارانی توسط کشاورزان شهرستان ساری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 بررسی مزیت نسبی و سیاستهای حمایتی کیوی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
10 تاثیر تنک دستی بر اندازه میوه انار رقم ملس یزدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 تاثیر تنک دستی میوه بر میزان عناصر برگ انار رقم ملس ترش ساوه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
12 تحلیل اقتصادی مدیریت کم آبیاری محصول خردل در شرایط منطقه سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
13 تحلیل نظری و تجربی روشهای حمایت از بخش کشاورزی با تأکید بر روش قیمت اعتباری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
14 چالشهای بخش کشاورزی ایران در فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
15 مطالعه ی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه ی محصول برنج در بین برنج کاران شهرستان های ساری و قائمشهر (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 موافقتنامهی کشاورزی سازمان تجارت جهانی و تبعات آن بر بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
17 واکاوی عوامل مؤثر بر عرضه ی محصول برنج استان مازندران در قالب الگوی تعدیل جزئی نرلاو (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار