دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

Dr. Khadijeh Abolmaali

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of Academic Adaptation based on Classroom Environment Perceptions and Family Functioning among High School Students in Sari, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 10، شماره: 1
2 آزمون روابط علی اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک محیط کلاس با میانجی سبک های مقابله ای در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 44
3 اثربخشی آموزش تلفیقی صلح و حسن گزینی بر جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 11، شماره: 20
4 اثربخشی آموزش راهبردهای کمک خواهی در افزایش سازگاری تحصیلی دختران (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 11، شماره: 39
5 اثربخشی آموزش صلح بر روابط بین فردی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 67
6 اثربخشی آموزش صلح برشایستگی تحصیلی و جهت گیری مثبت دانش آموزان نسبت به مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 53
7 اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس- هیجان بر کیفیت رابطه مادر-کودک مادران کودکان دارای اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 12، شماره: 48
8 اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس- هیجان بر کیفیت زندگی و تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان دارای اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 41
9 اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار بر کنترل تکانه دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی کاستی توجه: مقایسه ای مبتنی بر جنسیت (دریافت مقاله) مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
10 اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه ‎یار در ملال تحصیلی دانش ‎آموزان با اختلال نارسایی توجه فزون‎ کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 12، شماره: 46
11 اثربخشی برنامه تلفیقی آموزش مستقیم و آگاهی واج شناسی بر مهارت های روان خوانی، درک مطلب و حافظه کاری در دانش آموزان دختر با مشکلات خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 23
12 اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر استعاره های مثنوی معنوی بر ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان دختر افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 46
13 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر روابط ابژه بر ابرازگری هیجانی زوج های دارای تعارض زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 3، شماره: 3
14 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر روابط ابژه و زوج درمانی راه حل محور بر ابرازگری هیجانی همسران دارای تعارض زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 1
15 ارائه الگوی پیش بینی اعتیاد به بازی های آنلاین بر اساس ویژگی های شخصیتی هگزاکو و رابطه والد-فرزند با میانجی گری تکانشگری (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
16 ارائه الگوی ساختاری پیش بینی قصد رفتاری برای اهدای خون بر اساس رفتار برنامه ریزی شده و هویت در اهداکنندگان خون در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 15
17 ارائه الگوی ساختاری سکوت سازمانی براساس یادگیری سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 1
18 ارائه مدل ساختاری پیش بینی تاب آوری براساس سبک های هویت با میانجیگری ساختار انگیزشی انطباقی در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 5
19 ارائه مدل ساختاری رابطه بین ارتباط والد- فرزند و هویت ایرانی- اسلامی با میانجی گری عزت نفس در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 2
20 ارزیابی مدل نقش مهارت حل مساله اجتماعی و سرمایه روانشناختی برفرسودگی تحصیلی با میانجیگری وجدان تحصیلی و کمکطلبی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 56
21 الگوی ساختاری پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس سرمایه روان شناختی با میانجی گری بهزیستی روان شناختی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
22 الگوی ساختاری رابطه بین وضعیت اقتصادی اجتماعی و سبک های تصمیم گیری با میانجیگری تنظیم شناختی هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 24، شماره: 4
23 الگوی ساختاری رابطه ساختار انگیزشی با رفتار خودشکن تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش: نقش میانجی راهبردهای حل مسئله (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 13، شماره: 49
24 الگوی علی تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم تجربی براساس سرسختی وادراک محیط کلاس با میانجیگری درگیری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 14، شماره: 57
25 Comparison of The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy and Its Combination with Spiritual Masnavi’s Metaphors on Existential Anxiety and Psychological Capital (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 4
26 Confirmatory Factor Analysis of the Experiential Avoidance Questionnaire in High School Students (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 11، شماره: 1
27 Effectiveness of Sand Tray Therapy on Emotional- Behavioral Problems in Preschool Children (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 2
28 Prediction of Mental Well-being and General Health Based on Perceived Stress and Body Image with Mediating the Role of Self-compassion in Women Athletes in Tehran (دریافت مقاله) نشریه بین المللی کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 3، شماره: 2
29 The Effect of Creativity Training on Problem-solving, Continuous Attention, and Spatial Working Memory in Preschool Children (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 6، شماره: 23
30 The effectiveness of parent-centered meta-emotional education on aggression and disruptive behaviors in preschool children (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی دوره: 3، شماره: 2
31 The Effects of Stress Management Training on Communication Skills and Attribution Beliefs on Women with Adjustment Disorders (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات سلامت دوره: 8، شماره: 1
32 The Prediction of Mental Health Based on Social Problem Solving and Self-Efficacy among undergraduate students (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 2
33 The role of HEXACO personality dimensions and emotion regulation in predicting depression (دریافت مقاله) مجله عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دوره: 7، شماره: 1
34 بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خود و مدیریت هیجان به مادران بر پرخاشگری، تاب آوری نوجوانان دختر شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 18، شماره: 2
35 بررسی استعاره های مبتنی بر ذهن آگاهی در ابیات مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 73
36 بررسی برازش الگوی مفهومی مبتنی بر پیش بینی رضایت زناشوییبر اساس عوامل اجتماعی اقتصادی و ویژگیهای شخصیتیبا میانجیگری سبک زندگی در زنان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
37 بررسی برازش الگوی مفهومی مبتنی بر پیش بینی رضایت زناشوییبر اساس عوامل اجتماعی اقتصادی و ویژگیهای شخصیتیبا میانجیگری سبک زندگی در زنان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
38 بررسی تاثیر نوع زایمان بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی: شهر دماوند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ دوره: 8، شماره: 1
39 بررسی رابطه متغیرهای سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 44
40 بررسی رابطه متغیرهای سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 44
41 بررسی طبقات هیجان در ساختار وجودی انسان در قرآن منطبق بر نظریه روان تکاملی پلاتچیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 7، شماره: 2
42 بررسی مقایسه ای معیارشناسی خردمندی در روایات اهل بیت علیهم السلام با دستاوردهای روان شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 9، شماره: 16
43 بررسی میزان اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و روش تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز بر بهبود حافظه فعال نوجوانان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 5
44 بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی مادران در اضطراب و افسردگی دختران دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 37
45 بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی مادران در اضطراب و افسردگی دختران دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 37
46 پیامدهای روانشناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانشآموزان و راهکارهای مقابله با آنها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 55
47 پیش بینی اندیشه پردازی خودکشی براساس صفات پنج عاملی شخصیت با واسطه گری سازوکارهای دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 3
48 پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روان شناختی با میانجی-گری بهزیستی روان شناختی در دانشجویان کارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 65
49 پیش بینی باورهای اساسی بر اساس شایستگی تحصیلی با میانجیگری هیجان های تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 15، شماره: 61
50 پیش بینی بهزیستی ذهنی و سلامت عمومی بر اساس تصویر بدن با میانجی گری شفقت خود در زنان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 4
51 پیش بینی پرخاشگری دختران نوجوان براساس فرآیندهای ارتباطی خانواده و کمال گرایی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در شهر تهران (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 3
52 پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی و صمیمیت با واسطه‌گری تمایزیافتگی خود (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 1
53 پیش بینی حل تعارض در افراد متاهل بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و رضامندی زناشویی با میانجیگری سرمایه های روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 2
54 پیش بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمال گرایی در دختران نوجوان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 4
55 پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خود تنظیمی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 10، شماره: 44
56 پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی براساس آسیب کودکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 12، شماره: 3
57 تاثیر آموزش ذهن آگاهی-آروما ماساژ بر اضطراب و افسردگی زنان سالمند مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 6، شماره: 3
58 تاثیر روش آموزش شناختی- رفتاری بر ارتقاء برخی از مولفه های شناخت اجتماعی بزهکاران پسر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 2
59 تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت بر توانمندی های منشی و معنای زندگی معلمان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 29، شماره: 1
60 تبیین الگوی نقش مدیران آموزشی در فرایند توسعه فرهنگی: یک نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 10، شماره: 19
61 تبیین روابط ساختاری بین کیفیت روابط والد- فرزند و جو عاطفی مدرسه با قلدری در مدرسه: ارزیابی نقش میانجیگر خودپنداره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 50
62 تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس توانایی حل مساله با میانجی گری تاب آوری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 13، شماره: 56
63 تجربه زیسته زنان مطلقه با طلاق های غیرمنتظره: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
64 تجربه زیسته مادران کودکان دارای اختلال طیف اتیسم: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 39
65 تجربهء زیسته فرزندان از بیماری سرطان والدین؛ یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 7، شماره: 3
66 تحلیل کیفی متن: استقرا/ قیاس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 1، شماره: 1
67 چارچوب نظری ساختار وجودی انسان بر مبنای تحلیل محتوای قرآن کریم (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 7، شماره: 1
68 رابطه ساختاری حساسیت به تقویت، باورهای فراشناختی، تنیدگی، و روان بی اشتهایی، با میانجی گری خودپنداشت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 10، شماره: 2
69 رابطه ی ساختاری پیوند با مدرسه با رفتارهای پرخطر در نوجوانان ؛ نقش میانجیگری ساختار انگیزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 3
70 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه خودمراقبتی دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 11، شماره: 43
71 ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودمدیریتی براساس طرح نماد در نوجوانان دختر دوره ی متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 56
72 ساخت و رواسازی آزمون عصب - روان شناختی تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی برای کودکان دبستانی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 5، شماره: 16
73 ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 8، شماره: 4
74 ساخت، رواسازی و اعتباریابی پرسش نامه رفتار خودشکن تحصیلی در نوجوانان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 13، شماره: 47
75 ساختار عاملی تاییدی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی در دانش آموزان دختر نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 3
76 ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ی انعطاف پذیری شناختی دنیس، وندروال و جیلون (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 8، شماره: 29
77 ساختار وجودی انسان در قرآن و کاربرد آن در ساحات تربیتی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 50
78 شناسایی عوامل موثر برسکوت سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت آموزشی: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 2
79 طراحی الگوی مفهومی تبیین موفقیت شغلی مشاوران مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 13، شماره: 49
80 مدل پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب آوری و تنظیم شناختی هیجان با نقش میانجی استرس ادراک شده (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 7، شماره: 51
81 مدل ساختاری تبیین رابطه بین ادراک محیط کلاس درس و سازگاری تحصیلی در دانش آموزان دختر بر اساس نقش میانجی گر ساختار انگیزش انطباقی وغیر انطباقی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
82 مقایسه ابعاد سرمایه روانشناختی بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 3، شماره: 2
83 مقایسه اثر آموزش خودتعیین گری و آموزش سرمایه روان شناختی و تلفیق آن دو بر افزایش پیوند با مدرسه در دختران دانش آموز (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 10، شماره: 1
84 مقایسه اثر بخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر استرس تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 3
85 مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 42
86 مقایسه اثربخشی آموزش فرا هیجانی والد محور و بازی درمانی خانواده محور بر کاهش رفتارهای مخل کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 67
87 مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت و آموزش یادگیری اجتماعی-هیجانی به والدین کودکان پیش دبستانی بر رفتار انطباقی فرزندانشان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
88 مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی- هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداوم در دانش آموزان با اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 27
89 مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و مدیریت خود به مربیان و والدین کودکان پیش دبستانی بر نظریه ذهن آنان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 0
90 مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های معنوی و مهارت های شناختی- اجتماعی بر جهت گیری نسبت به مدرسه در دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 60
91 مقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و مهارت عاطفی اجتماعی بر ارتقای نظریه ذهن درکودکان اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 12، شماره: 45
92 مقایسه اثربخشی دوره های آموزشی تحلیل رفتار متقابل (T.A) و مواجهه سازی خیالی و جلوگیری از پاسخ (ERP) بر کاهش اضطراب تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 4
93 مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و درمان پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب هستی در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 14، شماره: 56
94 مقایسه پیشرفت تحصیلی، درگیری تحصیلی، سرسختی و ادراک محیط کلاس دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 3
95 نقش باورهای فراشناخت و دشواری در تنظیم هیجان در رضایت شغلی مربیان مهدکودک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 5
96 نقش واسطه ای اجتناب تجربی در ارتباط بین کمال گرایی با اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 2
97 نقش واسطه ای ساختار انگیزشی در رابطه بین توانایی های شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 46
98 نقش هویت تحصیلی و هیجان های تحصیلی در پیش بینی شایستگی تحصیلی دختران دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 52
99 هنجاریابی مقیاس خودانگاره بدنی در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر تهران (دریافت مقاله) مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر وابستگی و صمیمیت زناشویی کارمندان متاهل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
2 بررسی تجارب محیط یاددهی- یادگیری، مجازی در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
3 پیش بینی بهزیستی روان شناختی پسران نوجوان بر اساس ادراك رابطه ی والد فرزندی با میانجیگری راهبردهای حل مساله ی اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان
4 پیش بینی نگرانی بر اساس پردازش هیجانی در زنان متاهل مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
5 تعیین سهم مولفه های هوش هیجانی، هوش معنوی بر خودکارامدی و فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه های آزاد شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
6 رابطه افسردگی، اضطراب و ذهن آگاهی در افراد با صفات اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
7 مقایسه بهزیستی روانشناختی، جامعه شناختی و هیجانی فرزندان افراد دورکار و غیر دورکار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
8 مقایسه روشهای حل تعارض در دختران دارای رفتارهای خودآسیب رسان و عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
9 مقایسه وضعیت سرمایه روانشناختی در زنان معلم شاغل در آموزش و پرورش و زنان خانه دار (مورد مطالعه: معلمین زن و مادران خانهدار دانش آموزان منطقه ی ۴ شهرستان قم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی خانواده مسلمان ایرانی