دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

Dr. Khadijeh Abolmaali

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون روابط علی اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک محیط کلاس با میانجی سبک های مقابله ای در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 44
2 اثربخشی برنامه تلفیقی آموزش مستقیم و آگاهی واج شناسی بر مهارت های روان خوانی، درک مطلب و حافظه کاری در دانش آموزان دختر با مشکلات خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 23
3 اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر استعاره های مثنوی معنوی بر ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان دختر افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 46
4 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر روابط ابژه بر ابرازگری هیجانی زوج های دارای تعارض زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی دوره: 3، شماره: 3
5 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر روابط ابژه و زوج درمانی راه حل محور بر ابرازگری هیجانی همسران دارای تعارض زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 1
6 ارائه الگوی ساختاری سکوت سازمانی براساس یادگیری سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 1
7 ارزیابی مدل نقش مهارت حل مساله اجتماعی و سرمایه روانشناختی برفرسودگی تحصیلی با میانجیگری وجدان تحصیلی و کمکطلبی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 56
8 الگوی ساختاری پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس سرمایه روان شناختی با میانجی گری بهزیستی روان شناختی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
9 بررسی استعاره های مبتنی بر ذهن آگاهی در ابیات مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 73
10 بررسی برازش الگوی مفهومی مبتنی بر پیش بینی رضایت زناشوییبر اساس عوامل اجتماعی اقتصادی و ویژگیهای شخصیتیبا میانجیگری سبک زندگی در زنان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
11 بررسی رابطه متغیرهای سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 44
12 بررسی مقایسه ای معیارشناسی خردمندی در روایات اهل بیت علیهم السلام با دستاوردهای روان شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 9، شماره: 16
13 پیامدهای روانشناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانشآموزان و راهکارهای مقابله با آنها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 55
14 پیش بینی اندیشه پردازی خودکشی براساس صفات پنج عاملی شخصیت با واسطه گری سازوکارهای دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 3
15 پیش بینی پرخاشگری دختران نوجوان براساس فرآیندهای ارتباطی خانواده و کمال گرایی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در شهر تهران (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 3
16 پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی و صمیمیت با واسطه‌گری تمایزیافتگی خود (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 1
17 پیش بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمال گرایی در دختران نوجوان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 4
18 تبیین روابط ساختاری بین کیفیت روابط والد- فرزند و جو عاطفی مدرسه با قلدری در مدرسه: ارزیابی نقش میانجیگر خودپنداره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 50
19 تجربه زیسته مادران کودکان دارای اختلال طیف اتیسم: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 39
20 تحلیل کیفی متن: استقرا/ قیاس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 1، شماره: 1
21 ساختار عاملی تاییدی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی در دانش آموزان دختر نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 3
22 ساختار وجودی انسان در قرآن و کاربرد آن در ساحات تربیتی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 50
23 ساختار وجودی انسان در قرآن و کاربرد آن در ساحات تربیتی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 50
24 شناسایی عوامل موثر برسکوت سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت آموزشی: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 2
25 مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 42
26 مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی- هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداوم در دانش آموزان با اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 27
27 نقش باورهای فراشناخت و دشواری در تنظیم هیجان در رضایت شغلی مربیان مهدکودک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 5
28 نقش واسطه ای ساختار انگیزشی در رابطه بین توانایی های شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر وابستگی و صمیمیت زناشویی کارمندان متاهل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
2 بررسی تجارب محیط یاددهی- یادگیری، مجازی در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
3 پیش بینی بهزیستی روان شناختی پسران نوجوان بر اساس ادراك رابطه ی والد فرزندی با میانجیگری راهبردهای حل مساله ی اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی روان شناسی بالینی : ارزیابی، تشخیص، درمان
4 پیش بینی نگرانی بر اساس پردازش هیجانی در زنان متاهل مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
5 تعیین سهم مولفه های هوش هیجانی، هوش معنوی بر خودکارامدی و فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه های آزاد شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
6 مقایسه بهزیستی روانشناختی، جامعه شناختی و هیجانی فرزندان افراد دورکار و غیر دورکار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی