دکتر بهلول علیجانی

دکتر بهلول علیجانی استاد دانشگاه خوارزمی تهران

دکتر بهلول علیجانی

Dr. Professor B Alijani

استاد دانشگاه خوارزمی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی ارتباط زمانی مکانی عناصر اقلیمی و پوشش گیاهی با به کار گیری محصولات سنجنده های MODIS و TRMM، مورد مطالعه: استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 57
2 آشکارسازی تغییرات بارش های حدی و نسبت دهی به تغییر اقلیم با استفاده از روش استاندارد انگشت نگاشت بهینه (مطالعه موردی : جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 3
3 آشکارسازی تغییرات دمای هوا و بارش در استان کهگیلویه و بویر احمد تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل MIROC5 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 50
4 آینده پژوهی بحران افزایش دمای سطح زمین و کاهش آسایش اقلیمی شهروندان در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 61
5 اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی بادام در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 22
6 اثر تغییر اقلیم بر میزان آب قابل بارش در سواحل شمال خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 49
7 اثر کوه های زاگرس بر چرخندهای بارش زای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 4
8 اخلاق محیطی و بیماری کرونا (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 4
9 ارتباط بین شاخص های توپوگرافی با بارش های فراگیر منطقه کوهستانی البرز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 68
10 ارزیابی اثر عوامل اقلیمی بر پوشش گیاهی منطقه زاگرس با استفاده از اطلاعات رقومی ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 1
11 ارزیابی بارش ماهواره ای ۳B۴۳ و مقایسه آن با مقادیر حاصل از تکنیک درون یابی کریجینگ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 3
12 ارزیابی پتانسیلهای اقلیمی گردشگری در استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 7، شماره: 25
13 ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی بر رشد پوشش گیاهی در مراتع متراکم ایران با استفاده از تصاویر AVHRR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 75
14 ارزیابی شرایط مناسب برای فعالیت شنا در سواحل استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 2
15 اقلیم شناسی رودبادها در خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 2
16 الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران زا (سطح پایین جو) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 13
17 اندازه گیری میزان گردوغبار ریزشی و تحلیل فضایی آن درمناطق ۲۲گانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 4
18 Investigating the effect of climate change on snow cover with the approach of water resources management in the coming decades (Case study: Basin of watershed leading to Amir Kabir dam) (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 9، شماره: 3
19 Synoptic analysis of the torrential on Day ۲۱, ۱۳۹۸ (Case study: Zahedan and Qeshm) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 3
20 برآورد تغییرات آب و هوایی آینده در ساحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مدل آب و هوایی منطقه ای (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 1
21 بررسی تغییرات دمایی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از سه مدل LARSWG،SDSM و مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 34
22 بررسی اثر تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی بر توزیع مکانی مناطق کشت ذرت در استان خوزستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
23 بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهیNDVIدر تحلیل خشکسالی های استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 4
24 بررسی تداوم روزهای بارش در ایران زمین (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 4
25 بررسی تداوم روزهای یخبندان در ایران، با استفاده از مدل زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 73
26 بررسی تغییرات اقلیمی شهر یزد در رابطه با توسعه شهری و منطقه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 3
27 بررسی تغییرات الگوهای خود همبستگی فضایی درون دهه ای بارش ایران طی نیم قرن اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 14
28 بررسی تغییرات مکانی فرود مدیترانه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 2
29 بررسی روند تغییرات فراوانی روزهای همراه با یخبندان های فراگیر و نیمه فراگیر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
30 بررسی سینوپتیکی الگوهای فشار مرتبط با بلاکینگ های موثر بر رخداد بارش های مداوم (5 روز و بیشتر) و سنگین در ایران: درفصل سرد2012-1953 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 10
31 بررسی سینوپتیکی و دینامیکی بارش برف بهمن92 در ایران با تاکید بر نقش پدیده بلاکینگ (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 12
32 بررسی عناصر سنگین(Cd, Cr, Cu, Ni, Pb) موجود در غبار ریزشی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 4
33 بررسی نقش برهمکنش الگوهای گردشی حاره - برون حاره بر بارش های فرین فراگیر ایران (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 3
34 بررسی نقش پارک ها و فضای سبز در آب و هوای شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آب و هواشناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
35 بررسی و تحلیل توزیع فضایی پدیده شرجی در سواحل شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 44
36 برنامه آموزشی جغرافیای ایران در سده بیست و یکم (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 1
37 پیش بینی احتمال روزهای گرد و خاک در مناطق شرقی ایران با روش کریجینگ نشانگر فضایی- زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
38 پیش‌بینی تعداد روزهای گرد و غباری سالیانه در استان خراسان رضوی با تحلیل‌های فضایی- زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 4
39 تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش رطوبت ویژه در سواحل شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 39
40 تاثیر تغییر اقلیم بر وضعیت عملکرد برنج در شهرستان رشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
41 تجزیه وتحلیل آماری مقادیر طولانی مدت بارش جهت برازش توزیع آماری مناسب ( مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 25
42 تحلیل آماری دماهای یخبندان با رویکرد مدیریت ریسک یخبندان های جاده ای در استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 2
43 تحلیل آماری سینوپتیکی امواج سرمایی خسارت بار شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
44 تحلیل آماری و سینوپتیکی کولاک برف در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 4
45 تحلیل آماری وارونگی دمایی و انواع آن در شهر بیرجند با استفاده از شاخص شدت وارونگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 11، شماره: 1
46 تحلیل آماری، ترمودینامیکی و همدیدی پدیده تگرگ در استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 18
47 تحلیل تطبیقی سازوکار بارش های پاییز و زمستان جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 2
48 تحلیل تغییرات اقلیمی از دیدگاه کشاورزان منطقه الیگودرز با تاکید بر بخش مرکزی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 3، شماره: 3
49 تحلیل روند دوره های بارشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 73
50 تحلیل روند شاخص های دمای فرین در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 52
51 تحلیل سینوپتیکی الگوهای گردشی بارش های موسمی جولای ۱۹۹۴ در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 7، شماره: 5
52 تحلیل سینوپتیکی بارش های شدید و فراگیر در ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 4
53 تحلیل سینوپتیکی سامانه های گردوغبار در استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 21
54 تحلیل سینوپتیکی و فضایی توفان برف استان گیلان (فوریه ۲۰۰۵) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 2
55 تحلیل طیفی سری های زمانی بارش سالانه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 57
56 تحلیل فضایی و زمانی جزایر گرمایی مناطق شهری گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
57 تحلیل فضایی بارش استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 52
58 تحلیل فضایی بارش فصول مرطوب سال با استفاده از مدل زنجیره مارکف (مطالعه ی موردی استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 23
59 تحلیل فضایی تداوم بارش های جوی دوره سرد سال در ایران در بازه آماری (۱۹۸۷-۲۰۱۶) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 40
60 تحلیل فضایی خشکسالی های بلندمدت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 3
61 تحلیل فضایی خشکسالی های کوتاه مدت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 0، شماره: 0
62 تحلیل فضایی در مطالعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 3
63 تحلیل فضایی دما ها و بارش های بحرانی روزانه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 20
64 تحلیل فضایی مخاطرات آب وهوایی موثر بر فعالیت های نظامی در نیمه جنوبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 19، شماره: 63
65 تحلیل فضایی مناطق مستعد کشت پسته (طول دوره رشد)در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 67
66 تحلیل فضایی- زمانی جزیره حرارتی کلان شهر تهران با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 4
67 تحلیل و پیش بینی اقلیم استان گیلان با استفاده از سری زمانی گاهشناسی درختی در مخاطرات تولید بذر گیاهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 8، شماره: 2
68 تحلیل و پیش‌بینی سناریویی اثرات تغییرات آب‌وهوا در آلودگی هوای کلان‌شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
69 تحلیل وارونگی دمایی شهر بندرعباس با استفاده از شاخص شدت وارونگی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 3
70 تحلیل همدید یخبندان های استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 5، شماره: 10
71 تخمین شاخص ضریب دید به آسمان (SVF)مقایسه ای تجربی از مدل های درون یابی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 111
72 تعاملات حاره- برون حاره و بارشهای فرین و فراگیر ایران در رابطه با ابرهای پرشار حارهای مطالعه موردی: ۲۵ و ۲۶ مارس ۲۰۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 54، شماره: 1
73 تعیین زمان آغاز، خاتمه و طول مدت وزش باد سیستان با بهره گیری از روش های تخمین نقطه تغییر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 8
74 تعیین زمان آغاز، خاتمه و طول مدت وزش باد سیستان با بهره گیری از روش های تخمین نقطه تغییر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 4
75 تغییر اقلیم در ایران با رویکرد سینوپتیک (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 2
76 تغییرات زمانی مکانی تابش ورودی طول موج کوتاه خورشیدی و طول موج بلند خروجی زمین در گستره ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 70
77 تیپ های هوا و اثر آنها بر اقلیم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 3
78 جغرافیا و پارادایم توسعه پایدار (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
79 چشم انداز تاثیر تغییر اقلیم آینده بر منابع آب و عملکرد چغندرقند در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 73
80 حلیل آماری بحران های دمایی شهر قم در رابطه با مصارف انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 21
81 رابطه بین الگوهای پیوند از دور و یخبندان های فراگیر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 40
82 رابطه ی پراکندگی فضایی بارش های سنگین و الگوهای فشار در گیلان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 1
83 رفتارسنجی اثر گرمایش جهانی بر پرفشار جنب حاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 1
84 روابط ناوه تراز میانی جو با رخداد شدیدترین یخبندان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 1، شماره: 2
85 روند تغییرپذیری فرین های دما با استفاده از شاخص های تغییر اقلیم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 2
86 رهیافتی جدید جهت تعیین طول دوره رشد بالقوه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
87 شاخص های فشار جو و اقلیم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 45
88 شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب تحت سناریوی RCP با استفاده از مدل SWAT (مطالعه ی موردی: حوضه ی رودخانه ی میناب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 11، شماره: 42
89 شبیه سازی شاخص های حدی دمای استان خوزستان براساس سناریوهای RCP (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 16
90 شناسایی الگوهای سینوپتیکی سرماهای شدید شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 40، شماره: 64
91 شناسایی الگوهای همدیدی بارش های سنگین ساحل شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 3
92 شناسایی امواج گرمایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 33
93 شناسایی پهنه های همسان تولید گندم دیم با ریز پهنه بندی اقلیمی در کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 41
94 شناسایی خودکار جبهه های جوی با استفاده از روش‌های عددی بر روی ایران و شرق مدیترانه (مطالعه موردی:13و 14 آوریل 2017) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
95 شناسایی سامانه های گردشی ورد سپهر در ارتباط با بارش های مخاطره آمیز حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 58
96 شناسایی کانون های کنترل کننده ی اقلیم ایران و الگوهای فشار مربوط در سطح۵۰۰ هکتوپاسکال جو ایران در دوره ی سرد سال (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 2
97 شناسایی و اولویت بندی تهدیدات جوی موثر بر آمادگی رزمی یگان های نظامی منطقه جنوب شرق (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 1
98 شناسایی و ناحیه بندی تغییرات زمانی و یکنواختی بارش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 2
99 طبقهبندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندانهای فراگیر ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 4
100 طراحی اقلیمی و تعیین جهت گیری بهینه ساختمان ها و خیابان ها در رابطه با تابش در شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 15، شماره: 2
101 کارایی الگوهای مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM در پیش بینی پارامترهای دمایی درحوضه آبریز میناب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 42
102 کاربرد تکنیک های خودهمبستگی فضایی در تحلیل جزیره حرارتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 30
103 کاربرد شاخص اقلیم حرارتی جهانی در ایران از منظر گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 7
104 گرمایش جهانی و اثرات آن بر سیستم های ژئوپولیتیک نظام بین الملل (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
105 مبانی فلسفی مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 1
106 محاسبه شاخص آسیب پذیری اقلیمی مبتنی بر مدل ضربی-نمایی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 36
107 محاسبه شدت جزیره حرارتی بر اساس هندسه شهری موردمطالعه: محله کوچه باغ شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 3
108 مخاطرات ناشی از تمرکزگرایی بارش در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 3
109 مدل بندی رابطه بارش های سالانه و فصلی با عوامل زمین اقلیم در کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 31
110 مدل سازی آبدهی رودخانه های حوضه های منتخب استان گیلان در دوره تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 2
111 مدل سازی هیدرواقلیمی نوسانات تراز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
112 مدل فضایی تولید گندم دیم استان کردستان با ریز پهنه بندی اقلیم کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 48
113 مطالعه اثر رودباد قطبی بر بارش های فصل سرد ایران (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 3
114 مطالعه جابه جایی هستههای زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 1
115 مکان‎یابی اراضی مستعد توسعه‎ی باغ‎های میوه با تاکید بر عناصر و عوامل اقلیمی کشاورزی با رویکرد GIS & RS(مطالعه‎ی موردی : گردو استان تهران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 2، شماره: 1
116 منشایابی توفان های گردوغبار در جنوب غرب ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشه های هوا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 1
117 میانگین گردش جوی منجر به یخبندان های فراگیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 24
118 نابهنجاری های همدیدی منجر به یخبندان های فراگیر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 1
119 ناحیه بندی بارشی استان کردستان با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 2
120 ناحیه بندی و واکاوی بارش های فراگیر در نواحی بارشی ایران در بازه ی آماری ۳۰ ساله (۲۰۱۶-۱۹۸۷) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 71
121 نقش انرژی خورشید در توسعه پایدار شهر تهران (مطالعه موردی: ساختمان مسکونی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 59
122 نقش بی هنجاری های عمودی وردسپهری در بارش های جامد مطالعه موردی: مخاطرات تگرگ در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 1
123 نقش تغییر اقلیم در جابجایی فصول اقلیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 64
124 نقش توپوگرافی بر شبیه سازی ساختار باد سیستان در شرق فلات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 43
125 واکاوی تاثیر شهر بر تغییرات سالانه دما در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 35
126 واکاوی روند ارتفاع ژئوپتانسیل جو بر روی ایران تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 1
127 واکاوی شرایط دینامیکی، ترمودینامیکی و همدیدی رخداد بارش های سیل آسای ناحیه بسیار کم بارش جنوب شرقی ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 4، شماره: 4
128 واکاوی مقایسه‎ای رخدادهای فرین برفی ایران با تاکید بر موقعیت تاوه‎قطبی و الگوهای پیوندازدور (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
129 واکاوی میانگین مجموع درجه/ روز مورد نیاز (گرمایش و سرمایش) در قلمرو ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 1، شماره: 1
130 واکاوی و رتبه بندی استراتژی های سازگاری نسبت به تغییرات اقلیمی از دیدگاه مردم محلی مورد مطالعه: دشت سیستان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 1
131 واکاوی همدیدی سامانه کم فشار سودانی در رخداد ترسالی ها و خشکسالی های نیمه جنوبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 15
132 وضعیت پیشانی جبهه‌ قطبی در ارتباط با فصل سرد بر روی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز الگوهای دما و بارش در آینده با استفاده از CCT(مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
2 اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز یزد اردکان در شرایط تغییر اقلیم آینده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
3 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب در حوضه های کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد امیرکبیر) (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
4 ارزیابی اکولوژیکی جزیره حرارتی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
5 ارزیابی تکنیک های درونیابی فضایی جهت برآورد میانگین دمای سالانه ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
6 ارزیابی داده های هواشناسی ایستگاهی و بازتحلیل پایگاه های اقلیم جهانی در مدل سازی هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 ارزیابی عملیات آبخیزداری در حوزه شمالی شهر تهران در جهت کاهش مخاطرات (دریافت مقاله) همایش آبخیزداری شهری
8 ارزیابی نقش اقلیم در توسعه کالبدی شهر یزد با تاکید بر توسعه عمودی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
9 الگوی دمایی بهینه کاربری اراضی شهری در انطباق و سازگاری با گرمایش جهانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
10 امکان سنجی پتانسیل کشت پسته در دشت صفی آباد و اسفراین به روش مدل ریاضی فازی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
11 انرژی خورشیدی رویکردی نوین برای پایداری کلانشهرها (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه‌ای مهندسی معماری
12 ایجادزمینه مناسب برای یکپارچگی درفعالیت مدیریت بحران مطالعه موردی بحران سیل درکلانشهرها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
13 بررسی تغییراقلیم ایستگاه سینوپتیک کرج در دوره زمانی 2010-2039 میلادی با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
14 بررسی جابجائی هسته های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
15 بررسی سینوپتیکی توفان های سواحل جنوبی دریای خزر و مدیریت بحران بارش های شدید ناشی از آنها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
16 بررسی نمایه های SPI و PNPI , NITZCHE درارزیابی پدیده های ترسالی وخشکسالی مطالعه موردی: قسمت مرکزی دشت یزداردکان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 بهترین مدل احتمال دوره های تر و خشک فصل گرم در سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
18 پارامترهای موثر درتغییر سطح آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
19 پیش بینی وضعیت سیلاب دهه آتی تحت اثر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
20 تحلیل آماری دماهای یخبندان با رویکرد مدیریت ریسک یخبندان های جاده ای در استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
21 تحلیل آماری– همدیدی رخداد بارش سنگین و موج سرمای 25 تا 28 اسفند 1390 در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
22 تحلیل سینوپتیک ا مواج سرمادر استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
23 تحلیل سینوپتیک تاثیر پرفشارهای مهاجر بر بارشهای تابستانه استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
24 تحلیل سینوپتیکی سرماهای شدیداستان همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
25 تحلیل سینوپتیکی کولاک های برف خطرآفرین در منطقه کردستان (مطالعه موردی: کولاک دوره 17 تا 19 بهمن 1370) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
26 تحلیل سینوپتیکی و فضایی توفان برف استان گیلان ( فوریه 2005 ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
27 تحلیل فضایی امواج گرما در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
28 تحلیل فضایی- زمانی (نا) پایداری جو و ارتباط آن با کیفیت هوای تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
29 تحلیل گرد و غبار هوای شهر اهواز براساس الگوی باد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
30 تحلیل ماهانه شدت انواع وارونگی در شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های پژوهشی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی پاک
31 تحلیل و بررسی سینوپتیکی سیل دی ماه ۱۳۹۸ جزیره قشم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
32 تحلیل وپیش بینی دمای حداکثر شهر بندر عباس با استفاده از مدل های سری زمانی ARIMA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
33 تحلیل همدیدی و شناسایی الگوهای جوی بارش های منجر به وقوع سیلاب درحوزه بجنورد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار ایران
34 تعیین و تحلیل فضایی مدل مناسب پایش خشکسالی در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
35 تغییر اقلیم در جهان اسلام (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
36 تغییراقلیم، اثرات، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
37 تفاوت رطوبت شهر و حومه (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
38 حساسیت ذرت شمال استان خوزستان به تغییرات دما در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
39 روند تغییرات تاوایی نسبی در محدوده اقلیمی خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
40 شناسایی و تحلیل الگوهای سینوپتیک رخداد بارش برف سنگین در استان البرز (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
41 مدیریت مخاطرات اقلیمی با استفاده از سریهای زمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
42 مطالعه اثر نوسانات اقلیمی بر تردد و تصادفات جاده هراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
43 مقایسه کاربرد شاخص های SPI ،PNI و DI برای ارزیابی خصوصیات خشکسالی (مطالعه موردی: منطقه سایبان شهرستان لار) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 نقش آمار در توسعه علم جغرافیا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آمار ایران
45 نقش انرژی خورشید در توسعه پایدار شهر تهران مطالعه موردی: ساختمان مسکونی (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری
46 نقش تحلیل فضایی در مدیریت مخاطرات بارشی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
47 نقش مراکز فشار دینامیک در تولید گردوغبارغرب کشورمطالعه موردی : شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
48 نقش و تاثیر عناصر اقلیمی و تغییرات حاصل از انها برروی منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
49 نوسانات مکانی و زمانی ارتفاع سطح 500 هکتوپاسکال در مدیترانه و اثر آن بر اقلیم ایران در ماه فوریه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم