مهندس رضا آقا طاهر

مهندس رضا آقا طاهر رییس آموزشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی

مهندس رضا آقا طاهر

Reza Agha Taher

رییس آموزشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.