دکتر اصغر عبدلی

دکتر اصغر عبدلی استاد گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اصغر عبدلی

Dr. Asghar Abdoli

استاد گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خطر مهاجم شدن گونه غیربومی (Coptodon zillii (Gervais, ۱۸۴۸ در تالاب انزلی با استفاده از مدل AS - ISK (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 2
2 ارزیابی کیفیت آب رودخانه دهبار با استفاده از شاخص های زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 1
3 ارزیابی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده از سنجه های ماهیان و ماکروبنتوزها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 3
4 اولین گزارش از فانوس ماهی اعماق مزوپلاژیک diaphus effulgens در آب های ایرانی دریای عمان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 4، شماره: 3
5 Ichthyo-diversity in the Anzali Wetland and its related rivers in the southern Caspian Sea basin, Iran (دریافت مقاله) نشریه تنوع جانوری دوره: 1، شماره: 2
6 Length-weight relationship and condition factor of fish species in shallow freshwater ‎habitats from Khuzestan Province, Iran‎ (دریافت مقاله) مجله حیات وحش و تنوع زیستی دوره: 4، شماره: 2
7 برخی ویژگی های زیست شناسی ماهی گورخری Aphanius sophiae چشمه علی دامغان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 3
8 بررسی آلودگی ناشی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر روی پارامترهای کیفی آب رودخانه هراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی برخی جنبه های اکولوژیکی گونه Schizothorax pelzami از رودخانه لایین سو در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 3
10 بررسی برخی جنبه های زیست شناسی تولیدمثل ماهی گل خورک ( Periophthalmus waltoni koumans, ۱۹۴۱) در آب های استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 2
11 بررسی پراکنش شنگ (Lutra lutra) در امتداد رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 2
12 بررسی تاثیر مانع فیزیکی بر تمایز ژنتیکی ماهی قزل آلای خال قرمز (Salmo caspius) در رودخانه دلیچای در پارک ملی لار با استفاده از توالی یابی نسل جدید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 1
13 بررسی تنوع ریختی ماهی سفید رودخانه ای (Leuciscus orientalis Nordmann, ۱۸۴۰) در حوضه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 1
14 بررسی تنوع زیستی و اثر برخی عوامل محیطی بر پراکنش کفزیان رودخانه های جاجرود و کرج (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
15 بررسی خصوصیات رشد و تولید مثل ماهی کاوار (Squalius Lepidus Heckel, ۱۸۴۳) در منطقه چشمه دیمه رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 2
16 بررسی شاخص های رشد و مرگ و میر ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus در آب های جنوب دریای خزر (استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 3
17 بررسی عادات رژیم غذایی سیاه ماهی دو اکوسیستم رودخانه ای "تالار" و " یاسالق" حوزه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 2، شماره: 7
18 بررسی عادات غذایی سه گونه گاوماهی از جنس Neogobius در بخش جنوب مرکزی دریای خزر، نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 4
19 بررسی فونستیک ماهیان غیربومی در رودخانه های استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 1
20 بررسی و مقایسه ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک ماهی گورخری چشمه علی دامغان و رودخانه شور اشتهارد (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 1
21 بررسی وضعیت ماهیان غیربومی مهاجم تیلاپیاCoptodonzillii,Gervais, ۱۸۴۸)،Oreochromisaureus(Steindachner, ۱۸۶۴در اکوسیستمهای آبی استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 4
22 پژوهشی پیرامون فون ماهیان رودخانه تالار مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 1، شماره: 1
23 تاثیر عوامل مختلف محیطی بر انتخاب زیستگاه توسط Salmo truttaدر رودخانه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
24 تحلیل ریخت سنجی هندسی فلس ماهیان برای شناسایی جنس، گونه و جمعیت ها مطالعه موردی خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 17
25 تنوع زیستی، پراکنش و فراوانی ماهیان در رودخانه کسلیان، مازندران، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 2، شماره: 6
26 تنوع گونه و رده بندی ماهیان در ایران (دریافت مقاله) دانشنامه محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
27 حفاظت و مدیریت ماهیان در ایران (دریافت مقاله) دانشنامه محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
28 رژیم غذایی گاوماهی دم گرد، Neogobius melanostomus در زیستگاه های طبیعی و مصنوعی در ساحل نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 3
29 ریخت شناسی مقایسه ای گاوماهی عمق زی ((Gobiidae: Ponticola bathybius (۱۸۷۷ (Kessler, در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از سیستم تراس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 1
30 زیستگاه ها و جغرافیای زیستی ماهیان در ایران (دریافت مقاله) دانشنامه محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
31 سیمای پوششی رویشگاه های گیاهی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 1
32 شناسایی و فراوانی ماهیان رودخانه سرباز (استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 3، شماره: 3
33 طراحی پایگاه اطلاعاتی مولکولی محلی برای تسهیل شناسایی زیستگاههای گونه های پستانداران شاخص در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 12، شماره: 43
34 ماهیان (دریافت مقاله) دانشنامه محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
35 مطالعه اثر نوسانات دما بر شاخص های رشد و سن گونه (۱۸۷۰ ,Schizothorax pelzami (Kessler در دو زیستگاه رودخانه و دریاچه شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of length-weight relationships and condition factor in Garra rufa from Palangan and Sirvan Rivers (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
2 Analysis of the phylogenetic status of brown trout, Salmo trutta fario, in the Jajrood River, Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
3 اثر ذرات بستر بر شاخص های تنوع و غنای گونه ای بزرگ بی مهرگان کف زی در رودخانه تجن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
4 ارزیابی خطراحتمالی مهاجم (آفت) شدن ماهیان غیربومی در تالاب انزلی با استفاده از مدل آماری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
5 ارزیابی شیوه های مکانیابی شهرهای جدید در ایران به لحاظ حس مکانی وارائه خدمات وامکانات شهری مطالعه موردی شهر جدید پرند (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
6 ارزیابی کیفی اب رودخانه براساس فون ماکروبنتیک با استفاده از شاخص زیستی هیلسنهوف در سطح خانواده (مطالعه موردی رودخانه شهرستانک (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 استفاده ا ز پایش زیستی برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه ها (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
8 COI با استفاده از ژن ،Iranocypris typhlops ، بررسی وضعیت رده بندی ماهی کور غار ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
9 Geometric morphometric analysis of scale shape of different populations of salmo trutta in Namak Lake, Urmia and Caspian Sea Basins (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
10 Investigating the conflicts between local communities and the natural environment in relation to the protection of biodiversity in Haraaz protected catchment area- Case study: Ab-Ask village. (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
11 بررسی برخی از پارامترهای پویایی جمعیت ماهی قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta) دررودخانه تنکابن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
12 بررسی برخی ویژگیهای زیستی ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه های حله و دالکی (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
13 بررسی تنوع زیستی جامعه بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه دهبار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
14 بررسی تنوع محیط زیستی ماهیان رودخانه کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
15 بررسی جایگاه شجره شناسی جمعیت های طبیعی قزل آلای خال قرمز، Salmo trutta L. 1758 در حوضه های خزر و ارومیه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 بررسی جایگاه شجره شناسی ماهی قزل آلای خال قرمز Salmo trutta رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
17 بررسی روابط طول و وزن و ضریب وضعیت ماهیان Garra rufa در رودخانه های پالنگان و سیروان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
18 بررسی ریخت سنجی هندسی شکل بدن جمعیت های مختلف ماهیان قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta) در حوضه های ارومیه، خزر و دریاچه نمک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
19 بررسی ریخت سنجی هندسی شکل فلس جمعیت های مختلف ماهیان قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta) در حوضه های ارومیه، خزر و دریاچه نمک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
20 بررسی شاخص خطر آتش سوزی FDI در استان گلستان به منظور تعیین ماه هایمناسب در جهت پیشگیری و کاهش آتشسوزی ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
21 بررسی عملکرد رشد قزل آلای خال قرمز در رودخانه لارم پارک ملی لار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
22 بررسی عوامل موثر بر فراوانی و پراکنش ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه های مرکزی حوضه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
23 بررسی کارایی مطالعات ریخت شناسی به منظور ارزیابی تنوع گونه ای جنس Carassius (خانواده: کپورماهیان) در آبهای داخلی ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
24 بررسی وضعیت تعارضات جوامع محلی و محیط زیست طبیعی در رابطه با حفاظت از تنوع زیستی در حوضه آبریز حفاظت شده هراز- مطالعه موردی: روستای آب اسک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
25 پتانسیل اثرات تغییر اقلیم بر صنعت شیلات (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
26 تعیین ارجحیت غذایی ماهی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario در رودخانه اشک رود شهرستان ساری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
27 تعیین سهم رودخانه های پارک ملی لار در تولید ذخایر قزل آلای خال قرمز، Salmo trutta L.1758 دریاچه سد لار با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
28 تفاوت ویژگی های گل خورک Periophthalmus waltoni Koumans,1941 در برخی نقاط سواحل خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
29 جمعیت قزل آلای خال قرمز کرج، 1758 بازمانده جمعیت های اجدادی ،Salmo trutta L. (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
30 حفاظت از تنوع زیستی رودخانه ها با استفاده از رویکرد لنداسکیپ اکولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
31 رابطه طول- وزن و فاکتور وضعیت در ماهی بیاح (Mugillidae: Liza abu) در رودخانه کرخه اندیمشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
32 رابطه طول-وزن و فاکتور وضعیت در سیاه ماهی توئینی (Capoeta trutta Heckel, 1843) در دریاچه سد دز دزفول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
33 رابطه طول-وزن و فاکتور وضعیت در ماهی شیربت (Barbus grypus Heckel, 1843) در دریاچه سد کرخه اندیمشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
34 رابطه طول-وزن و فاکتور وضعیت در ماهی کاراس (Cyprinidae:Carassius auratus) در رودخانه کرخه اندیمشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
35 رابطه طول-وزن و فاکتور وضعیت در ماهی نازک (Cyprinidae:Chondrostoma regium) در رودخانه دز دزفول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
36 ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوزهای رودخانه شهرستانک (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
37 شکل اتولیت به عنوان یک نشانگر برای شناسایی و تفکیک جمعیت Periophthalmus 1941 ،waltoni Koumans دربرخی نقاط سواحل خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
38 شناسایی و بررسی برخی خصوصیات زیست شناختی ماهیان آبهای چاه نیمه زابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
39 ضرورت حفاظت و حمایت از ماهی گورخری Aphanius vladykovi به عنوان یک گونه بومی انحصاری در معرض خطر انقراض در منطقه زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
40 فیلوژنی مولکولی خانواده ماهیان نماچلیده درغرب، جنوبغرب و مرکز ایران با استفاده ازآنالیز ژن میتوکندریایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی مقدماتی زیست گاه شنگ Lutra lutra در رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
42 گسترش تهاجمات زیستی: تجربه تیلاپیا زیلی ( Coptodon zillii Gervais, ۱۸۴۸ ) در ایرا ن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
43 مدلسازی پراکنش گونه سس ماهی کوراBarbus lacertaدر حوضه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
44 مرکز محله بر ارتقای تعاملات اجتماعی محله ها نمونه موردی: محله درکه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
45 مروری بر پروتوکل های ارزیابی ریسک گونه های غیر بومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
46 مقایسه رابطه طول-وزن و فاکتور وضعیت در ماهی حمری (Cyprinidae: Barbus luteus و لوتک دهان بزرگ (Cyprinidae: Cyprinion macrostomum) در رودخانه کرخه اندیشمکدر رودخانه (Cyprinidae: Cyprinion macrostomum (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران