دکتر حسن آقا نظری

دکتر حسن آقا نظری استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر حسن آقا نظری

Dr. hasan agha nazari

استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی علم اقتصاد نئوکلاسیک در ایران و ضرورت بازسازی آن (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 18، شماره: 70
2 بایسته های فقه پژوهی در تامین اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 4، شماره: 8
3 بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه های عقلانیت در سایر دانش ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 6، شماره: 12
4 بررسی امکان نرخ گذاری دستوری قاعده مند به جای نرخ گذاری دستوری صلاحدیدی در نظام بانکی حمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) معرفت اقتصاد اسلامی دوره: 12، شماره: 23
5 بررسی فقهی وقف پول از منظر فقه شیعه و کارکردهای آن در اقتصاد ایران* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه دوره: 92، شماره: 1
6 بررسی فقهی وقف پول از منظر فقه شیعه و کارکردهای آن در اقتصاد ایران* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه دوره: 93، شماره: 2
7 تاثیر بخش اعتباری- قراردادی آموزه های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به عنوان زمینه شکل گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 2، شماره: 4
8 تبیین چیستی نهاد و استلزامات آن در علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 22، شماره: 86
9 تحلیل تعادل عمومی پویا از اثرات قاعده بقای ثروت طبیعی در بهره برداری از درآمد نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
10 تخصیص و بهرهبرداری از انفال در ایران (مطالعه موردی: واگذاری معادن) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 73
11 جایگاه اعتباریات در روابط اقتصادی- اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 1، شماره: 1
12 جستاری در دوام مقبولیت نظریه رفتار عقلانی کامل در علم اقتصاد (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 4، شماره: 8
13 چیستی نهاد با رویکرد به آموزه اخلاقی التزام به تعهدات (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 4، شماره: 12
14 خاستگاه نظریات علمی اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 17، شماره: 69
15 خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 2
16 راهکارهای فقهی در طراحی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان در اقتصاد ایران * (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه دوره: 92، شماره: 1
17 روش شناسی تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری و بازنگری آن در راستای نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 16، شماره: 64
18 روش شناسی شهید صدر درباره شکل گیری علم اقتصاد اسلامی و تحقیق نهایی درباره آن (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 15، شماره: 61
19 روش شناسی واقعیت های نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 24، شماره: 95
20 علت و دلیل در علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 81
21 قدرت خرید؛ مقوم مثلیت پول های اعتباری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 7، شماره: 13
22 مشکلات و موانع نظام بانکی کشور با رویکرد سازوکار تعیین نرخ سود واقعی و راه حل آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 10، شماره: 20
23 معرفی و ارزیابی مدل رفتاری جدید در اتخاذ رفتارهای اخلاقی پایدار برپایه تیوری انتخاب عقلانی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
24 نرخ بهینه سود در بانکداری بدون ربای ایران (نقد و بررسی نظریه های تعیین نرخ سود) (دریافت مقاله) فصلنامه دین و قانون دوره: 9، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 روش نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی