پروفسور محمدعلی زلفی گل

پروفسور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری

پروفسور محمدعلی زلفی گل

Prof. Mohammad Ali Zolfigol

وزیر علوم تحقیقات و فناوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Synthesis of α,αʹ-bis(arylidene)Cycloalkanones using Sulfonic Acid Functionalized Pyridinium Chloride (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 4، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A novel ionically tagged magnetic nanoparticles as a reusable catalyst for synthesis of pyridines via anomeric based oxidation mechanism (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
2 A novel nanosized molten salt catalyst for the preparation of dihydropyrano[2,3-c]pyrazole derivatives (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
3 Anomeric Based Oxidation (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
4 Application of Cobalt Phthalocyanine as a Nanostructured Catalyst for Synthesis of Biological Henna-Based Compounds (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
5 Application of MIL-101(Cr) in the Synthesis of N-Amino-2-pyridones and 1,4-Dihydropyrano[2,3-c]pyrazoles (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
6 Application of novel phosphonium based ionic liquid at the synthesis amidoalkyl naphthols under mild and solvent free conditions (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
7 Application of novel quinoxaline–based nano molten salts in the synthesis of N‑amino-2-pyridones and 1,4-dihydropyrano [2,3-c] pyrazoles (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
8 اثر طول زنجیره هیدروکربنی مایعات یونی دوقلوی فعال سطحی بر کشش بین سطحی نفت خام/آب در دماها و pHهای مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
9 Biological Based DES Shows Brilliant Catalytic Activity at the Synthesis of Linked Pyridine Derivatives (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
10 C−S Bond Formation Via C-H Bond Activation Catalyzed by Co(ll)-Immobilized Silica- Based Magnetic Retrievable Nanocatalyst (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
11 Design, Synthesis and Application of a Novel Nanomagnetic Functionalized Acetic Acid as a Catalyst for theSynthesis of Amidoalkyl phenols (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
12 Functionalized Magnetic Nanocatalysts Based on Tris-(Hydroxy methyl)amino methane/Triazine as a new inorganic/organic hybrid catalyst for Synthesis of 3,4- dihydropyrano[c]chromene derivatives (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
13 Magnetic Nanoparticles with Acidic Tags Promoted the Synthesis of Pyridine Derivatives viaVinylogous Anomeric Based Oxidation under Mild Conditions (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
14 Multilinker Phosphorous Acid Anchored En/MIL-100(Cr) as a Novel Nanoporous Catalyst for the Synthesis of New N-heterocyclic Pyrimidoquinolines (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
15 Novel crabby biological-based glycoluril with sulfonic acid tags: Application for synthesis of new mono and bis-spiropyrans (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
16 Novel Phosphonium Based Ionic Liquid Catalyzed One-Pot Multicomponent Synthesis of 2-Oxo-4,6-diphenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile Derivatives (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
17 Phenanthroline based ionic liquids as a catalyst in the synthesis of 2‑amino-8-oxo-4,8-dihydropyrano[3,2-b]pyran-3-carbonitrile in water (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
18 Phenanthroline-SO3H as a novel nano-molten salt catalyst: Application in multicomponent synthesis (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
19 Surfactant-catalyzed synthesis of hantzsch 1,4-dihydropyridines in aqueous media (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
20 Synthesis and Application of a Novel Ionically Tagged Polymer as a Nano-Heterogeneous Catalystfor Synthesis of N-Heterocycle Spiropyrans under Mild and Green Conditions (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
21 Synthesis of a Novel and Reusable Acidic Nanomagnetic Catalyst: Application for the Synthesis of New 2-Amino-3-cyanopyridines via Vinylogous Anomeric Based Oxidation (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
22 Synthesis of a novel biological-based glycoluril with phosphorous acid tags: Application for synthesis henna-based compounds (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
23 Synthesis of New (3´-Indolyl)pyrazolo[3,4-b]Pyridine via Vinylogous Anomeric Based Oxidation under Mild and Green Conditions (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
24 Synthesis of Polycyclic 1,4-Dihydropyridine Derivatives in the Presence of a Ionically Tagged Nanomagnetic Catalyst (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
25 Synthesis of pyridine derivatives using a novel nanostructured molten salt catalyst via anomeric based oxidation (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
26 Synthesis of Quinoline-3-carbonitrile Derivatives in the Presence of a Novel and Reusable Nanomagnetic Catalyst (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
27 Theoretical studies of 2,4,6-triarylpyridines, 1,8-dioxo-decahydroacridines and pyrido[2,3-d]-pyrimidine via an anomeric based oxidation (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
28 Theoretical studies of pyramidality of nitrogen in (2-Cyclohexyl-vinyl)-methyl-amine, (2-Cyclopentyl-vinyl)-methyl-amine, (2-Cyclobutyl-vinyl)-methyl-amine and (2-Cyclopropyl-vinyl)-methyl-amine (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
29 Titania Sulfuric Acid/NaNO2 as a Novel Heterogeneous System for the Nitration of Phenols under Mild Conditions (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
30 Zr-based MOF as a Novel Nanoporous Catalyst for the Synthesis of Dihydropyrido [2,3-d]pyrimidines (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
31 بررسی اثر طول زنجیره فاصل در مولکول مایعات یونی دوقلو بر کشش بین سطحی نفت خام/آب به منظور بهبود استخراج نفت خام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی