دکتر حمیدرضا خزاعی

دکتر حمیدرضا خزاعی استاد گروه اگرو تکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر حمیدرضا خزاعی

Dr. hamidreza Khazaei

استاد گروه اگرو تکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
2 اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در تعدادی از ارقام چغندر قند (Beta vulgaris L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 3
3 اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum. L.) رقم پیشتاز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
4 اثر مدیریت کودسرک نیتروژن توسط کلروفیلمتر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای درشرایط کمآبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
5 ارزیابی شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ‎زدگی در مرحله گیاهچه‎ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 29، شماره: 1
6 ارزیابی فتوسنتز و پاسخ روزنه ها در شرایط کم آبیاری و خشک کردن جزیی منطقه ریشه در سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 3
7 بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
8 بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتیین سورگوم علوفهای رقم اسپیدفید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
9 بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.)) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
10 بررسی تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 3
11 بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
12 بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
13 بررسی چگونگی پاسخ های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن بومی جنس آگروپیرون به تنش رطوبتی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
14 بررسی روابط منبع و مخزن در زعفران با استفاده از ضرایب همبستگی در سطوح مختلف آبیاری و تغذیه (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 3
15 تاثیر تنش خشکی بر کیفیت ظاهری، خصوصیات مرفولوژیکی وفیزیولوژیکی 3 گونه چمن بومی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
16 تاثیر سه گونه قارچ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
17 تاثیر شرایط رطوبت خاک بر ویژگیهای فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 4
18 تاثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در توده های گراس چمنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
19 تاثیرسطوح مختلف شوری و نیتروژن برفاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دورقم حساس و متحمل به شوری گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
20 خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل های متفاوت ناشی از شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
21 مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
22 مطالعه تاثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری در محیط فیتوژل (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 1
23 مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
24 مقایسه تاثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
25 مقایسه خصوصیات مورفولوژیک ریشه ارقام و لاین های جو (Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه ای، با استفاده از کاغذ صافی و اتاقک ژل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و گلبرگ 4 رقم گلرنگ پاییزه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
2 اثر قطع آبیاری و تراکم بوته بر رشد وعملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفولوژیک گلرنگ پاییزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
3 اثر قطع آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ پاییزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
4 اثر کاربرد سطوح مختلف اسید هیومیک در آب آبیاری و محلول پاشی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 ارزیابی اثرکاربرد مواد آلی کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی برخصوصیات مورفولوژیکی عملکردواجزاء عملکرد درگیاه سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اسید هیومیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشدی ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
7 بررسی اثر پرایمینگ بذر بر سبزشدن و رشد گیاهچه ذرت (Zea mays L) در گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
8 بررسی اثرتنش خشکی ناشی ازپلی اتیلن گلایکول برارقام مقاوم و حساس گندم درمرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی تاثیر پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی ذرت Zea mays L.) درشرایط کنترل شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 تاثیر سطوح مختلف کلرید سدیم بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدان برگ و خصوصیات فیزیولوژیک گیاه کنجد (Sesamum indicum L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 تاثیر مقادیر مختلف اسید هیومیک و فسفر بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گل گیاه دارویی همیشه بهار ( Calendula officinalis L ) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
12 تاثیرسطوح مختلف شوری برخصوصیات مورفولوژیک ومیزان کلروفیل برگ گیاه کنجد (Sesamum indicum L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 تأثیر روش ومقدار آبیاری بر سطح فتوسنتزی و خصوصیات فیزیولوژی زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
14 تأثیر روش ها و سطوح مختلف ابیاری بر تولید پیاز دختری زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
15 تأثیرات تغییر اقلیم بر روی طول دوره، شدت و زمان خشکی و آسیب پذیری گندم دیم ناشی از خشکی در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
16 روابط آلومتریک ارتفاع بوته و صفات رویشی در ارقام گندمTriticum astivumدر مراحل مختلف رشد Allometric relationships of plant height and vegetative traits in wheat (Triticum astivum)cultivars at different growth stages (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره