دکتر محمدتقی ایمان پور

دکتر محمدتقی ایمان پور استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدتقی ایمان پور

Dr. Mohammad Taghi Iman Pour

استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی «بیان مسئله» در پژوهش های تاریخی (مطالعه موردی: پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تاریخ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 30، شماره: 26
2 آسیب شناسی پیشینه پژوهش در مطالعات تاریخی (مطالعه موردی: پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تاریخ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 32، شماره: 29
3 آسیب شناسی عنوان گزینی در پژوهش های دانشگاهی : مطالعه موردی پایان نامه های رشته ی تاریخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 26، شماره: 17
4 اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی در میان ساسانیان و نقش اشکانیان در این انتقال (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 17
5 انگیزه‌های سیاسی ـ اجتماعی و نظامی ـ امنیتی اشراف ایرانی در مصالحه با اعراب مسلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 51، شماره: 2
6 Political Archaeology and the Growth of Nationalism in Historiography of Iran in Early Twenty Century: the Case of Pirniya’s Ancient History (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 5، شماره: 1
7 بازنمایی اندرزهای اردشیر ساسانی در قابوسنامه (بر اساس مراحل سه‌گانه حکمت عملی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 9، شماره: 2
8 بازیابی فرهنگ ایران باستان در دورهآل بویه: مشروعیت سیاسی حکومت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 10، شماره: 19
9 بررسی پیشینه ی یک اثر معماری در حرم رضوی: کتیبه های سنجری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 2، شماره: 4
10 بررسی تاثیر جنگ های ایران و بیزانس بر تغییر مسیر جاده های تجاری در عهد ساسانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 7، شماره: 25
11 بررسی تحلیلی محدوده های جغرافیایی واداری ساتراپی های هخامنشی در کتیبه بیستون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 2، شماره: 5
12 بررسی تطبیقی سورنای تاریخ با رستم حماسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 12، شماره: 24
13 بررسی جایگاه زبان آرامی در دوره هخامنشی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 2
14 بررسی جایگاه سیاسی ساتراپ های هخامنشی در دوره داریوش بزرگ با تکیه بر کتیبه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 2
15 بررسی رابطه مادها و پارس ها پیش از ظهور امپراتوری هخامنشیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 4
16 بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 9، شماره: 3
17 پارسی‌ها و عیلامی‌ها: بررسی جایگاه فرهنگ و تمدن عیلام در حکومت هخامنشی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 21، شماره: 12
18 پایان فرمانروایی کاسی ها و علل فروپاشی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 4، شماره: 15
19 پایگاه اجتماعی رهبران قیام های ایرانیان در سده های نخست اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
20 پردازش شخصیت های مزدک و انوشیروان در نگارش های میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 7، شماره: 12
21 تاثیر اندرزهای شاهان ساسانی بر آرای تربیتی عنصرالمعالی در قابوس نامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 12، شماره: 22
22 تخت رستم و مقبره کمبوجیه؛ آیا بنای ناتمام تخت رستم در پارس می تواند مقبره کمبوجیه دوم باشد؟! (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 1، شماره: 2
23 تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 10، شماره: 2
24 جایگاه دینی آذربایجان در دوره ساسانی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 21، شماره: 10
25 جایگاه عوامل غیردینی موثردر پیروزی عرب های مسلمان در فتح ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 29
26 جایگاه فرهنگی و علمی شهر گندی شاپور در زمان ساسانیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 9، شماره: 16
27 حکمت سیاسی ایران شهری در تاریخ نگاری اسلامی مبتنی بر آثار مسعودی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 3، شماره: 10
28 ساسانیان و سیاست زردشتی کردن ارمنستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
29 سرکوب گر بدعت و نماد عدالت: انوشیروان در تاریخ نگاری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 2، شماره: 6
30 سیاست عرب های مسلمان در استقبال از راهبرد مصالحه با اشراف ایرانی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 31
31 شورش ایلامی ها علیه داریوش اول؛ بررسی ماهیت شورش های ایلام در دوره داریوش اول با تاکید بر کتیبه بیستون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 6، شماره: 1
32 شوش در دوران هخامنشی: بررسی جایگاه و اهمیت شوش در دوره هخامنشی در مقایسه با تخت جمشید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 7، شماره: 2
33 فرمانروایی ساسانیان بر سوریه در دوره خسرو پرویز (۶۲۸-۶۰۴م) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 32، شماره: 53
34 فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان فرودست در دوره هخامنشیان(علمی-پژوهشی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
35 کوروش عیلامی انشانی یا کوروش پارسی؟ نگاهی دوباره به بحث های پیرامون هویت عیلامی انشانی کوروش دوم (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 4، شماره: 1
36 منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانه ی تاریخ ایران(قرون پنجم تا نهم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 10، شماره: 39
37 موقعیت راهبردی و اقتصادی کیلیکیه در دوره ی هخامنشی (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 10، شماره: 1
38 نخل و خرمای فارس در سدههای نخستین اسلامی از منظر جغرافیای تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 13، شماره: 3
39 نقش حکومت های محلی ایرانی نژاد شرق آسیای صغیر در شکل گیری اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی نزد اشکانیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 3، شماره: 11
40 نقش خاندان های کهن در فراز و فرود سلسله های ایرانی در دوره ایران باستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 3
41 نقش سرزمین‌های شرقی ایلام: اَرجان و ایذه، در انتقال فرهنگ ایلام نو به پارس (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 8، شماره: 2
42 نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 20، شماره: 8
43 نقش نامه سری پروکوپیوس در شکست حمله شاهپور دوم به سوریه در سال ۳۵۹م. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 14، شماره: 3
44 نقش و جایگاه ساتراپی ها در شاهنشاهی هخامنشی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 18
45 نقش یهودیان در تجارت برده در ایران قرون نخستین اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 15، شماره: 3
46 ورود پارسیها به انشان: بررسی رابطه پارسیها و ایلامیها پیش از ظهور شاهنشاهی هخامنشیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 4، شماره: 1
47 وضعیت سیاسی ایلام بعد از سقوط تا برآمدن هخامنشیان (550-646 پ.م) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 توسعه شهرسازی در هیرکانیه در دوره اشکانیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
2 سوگ سیاوش و شباهت آن به سوگ های محلی در لرستان و کردستان (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی