دکتر محمد عباس زاده

دکتر محمد عباس زاده استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

دکتر محمد عباس زاده

Dr. mohammad abaszadeh

استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اشتراک دانش؛ حلقه مفقوده در اجتماعات علمی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 11، شماره: 42
2 اعتماد به دستگاه های اجرایی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
3 Prioritizing social determinants of health in East Azerbaijan: a qualitative research (دریافت مقاله) مجله عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دوره: 6، شماره: 1
4 بازسازی معنایی سازه خشونت علیه زنان به عنوان عامل بازدارنده توسعه و بسترهای موجده آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 1
5 بازسازی معنایی شبکه های اجتماعی موبایلی در زندگی روزمره جوانان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 28
6 بازنمایی عشایر به عنوان یاغی در دوره پهلوی اول (بررسی اشعار زندان آغاعنایت جوانرویی) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 40
7 بررسی ارتباط بین اشکال سرمایه و شادی در بین حاشیه نشینانو غیرحاشیه نشینان(مورد مطالعه: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 29
8 بررسی انتقادی کتاب شهرها و مصرف (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 1
9 بررسی تاثیر رسانههای داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان ۱۵-۶۵ ساله شهرتبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 1
10 بررسی تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت در دانشجویان (مقیاسی در حوزه ی جامعه شناسی و روان شناسی محیط زیست) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
11 بررسی تطبیقی فرهنگ سیاسی کشورهای منتخب جهان براساس سطح توسعه اجتماعی در سال ۲۰۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
12 بررسی جامعه شناختی تاثیر تمایل به درونی سازی ایده آل لاغری، مدیریت بدن و نارضایتی بدنی بر بی نظمی های غذایی (تحقیقی در حوزه جامعه شناسی تغذیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 2، شماره: 1
13 بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متاهل شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 1
14 بررسی جامعه شناختی گرایش به فرزندآوری و برخی عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: جوانان متاهل شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 1
15 بررسی جامعه شناختی میزان مشارکت دانشجویان در ارزشیابی کیفیت آموزشی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه های تهران، تبریز، اصفهان، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، شهید باهنر کرمان، بوعلی همدان و فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 19
16 بررسی درک و تصور کشاورزان از بحران دریاچه ارومیه با رویکرد نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 2
17 بررسی رابط بین رفتار شهروند سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی موردمطالعه: کارکنان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 11
18 بررسی رابطه بین شادی و احساس امنیت (ابعاد آن) در افراد(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 18
19 بررسی رابطه بین فرایند جامعه پذیری دانشگاهی با پایبندی به اخلاق پژوهش (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 1
20 بررسی رابطه فرهنگ رشته ای با انواع فرهنگ های دانشگاهی در دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 4
21 بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فرهنگی و ارتباط و پیوستگی مردم شهر ارومیه با طبیعت دریاچه ی ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 11، شماره: 40
22 بررسی عوامل موثر بر رفتار آتی گردشگران شهری در مناطق ۲ و ۸ کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 62
23 بررسی نقش خانواده در بزهکاری فرزندان (مورد مطالعه: نوجوانان پسر شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 3
24 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پتانسیل کار آفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 4، شماره: 2
25 برساخت گفتمانی سیاست زبان در روند نوسازی ایران نمونه موردی نشریه کاوه (۱۲۹۴-۱۳۰۱) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 7، شماره: 2
26 تاثیر آموزش سبک های فرزندپروری بر سبک های زندگی دانش آموزان متوسطه ماکو (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 2، شماره: 8
27 تاثیر رسانه های جمعی بر احساس ناامنی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 17، شماره: 64
28 تاثیر رهبری اخلاقی بر ظرفیت انطباق‎پذیری سازمانی (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 2
29 تاثیر سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و سلامت روانی بر مدیریت بدن در بین زنان شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
30 تاثیر مداخله ای نگرش مسوولانه زیست محیطی بر رابطه بین دلبستگی مکانی و رفتار مسوولانه زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 2
31 تاثیر هوش معنوی و تاب آوری بر احساس شادکامی خانواده های شاهد و ایثارگر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 15، شماره: 58
32 تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 1
33 تبیین جامعه شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 12، شماره: 29
34 تبیین جامعه شناختی نقش رسانه های اجتماعی بر میزان همگرایی اقوام (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 15، شماره: 54
35 تحلیل روایی نخبگان علمی و سیاسی از بحران دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 11، شماره: 1
36 تحولات نهاد خانواده در فرایند نوسازی و تاثیر آن بر سیاست گذاری ایران در حوزه خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 51
37 تعامل اجتماعی و کیفیت ایده های تولید شده دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
38 توسعه تئوری رفتار برنامه ریزی شده: الگویی برای شکل دهی ابتکار عمل کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 22
39 توسعه جنسیتی در دوره پهلوی اول با تاکید بر فرصتهای تحصیلی زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 7، شماره: 1
40 جهت گیری های زنان نسبت به محیط زیست (محل مطالعه: ارومیه) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 2
41 چالش های علم در عصر مدرنیته و پست مدرنیته (علم باوری یا عدم علم باوری) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 4
42 چگونگی برساخت گفتمان فمینیستی در ایران (۱۳۸۹-۱۳۷۰) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 27، شماره: 90
43 درمان ناباروری و تعیین جنسیت جنین در چالش با حکمت و عدالت خداوند (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 6
44 دیدگاه برساخت اجتماعی و پوزیتویستی در جامعهشناسی احساسات (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 5، شماره: 19
45 رابطه کنش ارتباطی و سرمایه اجتماعی با گرایش به دروغگویی در میان دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 1
46 رویکرد نظریه زمینه ای روش نرم یا سخت؟ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 4
47 سازه هوش هیجانی، حلقه ای مفقوده در تبیین اضطراب فیزیک اجتماعی مورد مطالعه: دختران دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 3
48 سالمندان و فعالیت های فیزیکی: یک روش کیفی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 14، شماره: 52
49 سلامت جنسی در چنبره های اجتماعی و فرهنگی: مطالعه ای کیفی در میان زنان متاهل شهر تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 16، شماره: 32
50 سنجش اعتبار و پایایی مقیاس سازه هویت شهری(پژوهشی در میان شهروندان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
51 سنجش میزان دانش آفرینی به عنوان حلقه مفقوده توسعهسازمانی با کاربرد Amos graphics (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهانو علوم پزشکی اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
52 سیالیت معاش: فرودستان و تقلا برای بودن (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 13، شماره: 1
53 شهروندی بوم شناختی و هوش معنوی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 3
54 طراحی الگوی شناختی بازماندگان بیماری سرطان با رویکرد پدیدارشناسی: مطالعه موردی بیماران در شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
55 عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به دروغ گویی در بین دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 28، شماره: 92
56 عوامل زمینه ساز دیرخوابی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 1
57 عوامل موثر بر فقر از دیدگاه زنان متاهل با تحصیلات عالی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 1
58 فراتحلیل بررسی عوامل موثر بر ترس از جرم در بین شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 19، شماره: 3
59 فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره عوامل موثر بر ترس از جرم در بین شهروندان ایرانی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 1
60 فهم استفاده از چادر ملی با رویکرد پدیدار شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 31
61 فهم استفاده از چادر ملی با رویکرد پدیدار شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 31
62 فهم بازنمایی های چند ژانری در گذار از تثلیث به کریستالیزه شدن (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 22، شماره: 88
63 فهم تجربه زیسته پدران دارای فرزند معلول: یک مطالعه پدیدارشناسی تفسیری (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 8، شماره: 28
64 فهم خانه داری به عنوان یک شغل و چالش های آن از منظر زنان خانه دار شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 46
65 فهم زمینه و پیامد های مصادره تجربه با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 33
66 کاربرد تثلیث در پژوهش های کیفی (با تاکید بر رویکرد نظریه زمینه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 17، شماره: 67
67 کالا شدگی به مثابه خشونت علیه هنر (مطالعه موردی: تابلو فرش) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
68 کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 3
69 مدل پارادایمی مصرف محصولات سفالی در سبک زندگی مردم شهر تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
70 مدل سازی عوامل موثر بر توانمندسازی زنان متاهل استان آذربایجان شرقی با استفاده از نرم افزار Amos Graphics (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 18، شماره: 2
71 مدل یابی ساختاری تاثیر تجربه زیست محیطی و نگرش زیست محیطیبر رفتار زیست محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 1
72 مسئله شناسی زبان جامعه شناختی برساخت"ازدواج/عقد آریائی" (در بستری از فرایندشناسی ساخت ستیزی آریاگرائی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 15، شماره: 54
73 مطالعه اخلاق مصرف؛ تعاملات شهروند-حکومت از منظری جامعه شناختی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
74 مطالعه ارتباط تمایزطلبی و دانش تغذیهای با الگوی مصرف غذای غیرخانگی(مورد مطالعه: شهروندان ۱۵ ساله و بالاتر شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 1
75 مطالعه تاثیر هوش هیجانی بر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 2
76 مطالعه جامعه شناختی تاثیر ارزشهای غربی و رسانه های جمعی بر تصور بدنی مورد مطالعه: زنان بالاتر از ۱۵ سال شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 1
77 مطالعه جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی : دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 1
78 مطالعه جامعه شناختی تعیین کننده های سرمایه ای سبک زندگی دینی (مورد مطالعه: شهروندان ۱۵-۶۵ ساله شهرتبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 1، شماره: 4
79 مطالعه جامعه شناختی رابطه هوش فرهنگی و قوم گرایی در بین جوانان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 7، شماره: 3
80 مطالعه جامعه شناختی گرایش به زیبایی با عمل جراحی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان و دختران ۶۴-۱۶ ساله شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
81 مطالعه جامعه شناختی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و تاثیر آن بر سبک سلامت زیست محیطی (مورد مطالعه: شهروندان تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 2، شماره: 6
82 مطالعه چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان اذری، عرب و بلوچ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
83 مطالعه رابطه بین مهارت های ارتباطی با استرس شغلی خبرنگاران شاغل در باشگاه خبرنگاران شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 22، شماره: 84
84 مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی با ترس از جرم (مورد مطالعه: حاشیه نشینان شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 9، شماره: 1
85 مطالعه روزمره شدن نظارت در میان دانشجویان دانشگاه تبریز: یک نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 4
86 مطالعه سلامت روانی و عوامل فردی و محله ای موثر بر آن(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 27
87 مطالعه میزان اضطراب فیزیک اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن مورد مطالعه: دختران دانش جوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 6، شماره: 14
88 مطالعه میزان گرایش سرپرستان خانوار مناطق ده گانه شهرداری تبریز به گردشگری و رابطه آن با متغیرهای احساس امنیت اجتماعی ، دین داری و عزت -نفس (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 11، شماره: 40
89 مطالعه میزان گرایش سرپرستان خانوار مناطق ده گانه شهرداری تبریز به گردشگری و رابطه آن با متغیرهای رسا نه های جمعی ، سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 10، شماره: 35
90 مطالعه نقش تعدیل کننده سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در ارتباط با قوم گرایی در جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 14، شماره: 2
91 مطالعه نقش مداخله گرایانه اضطراب فیزیک اجتماعی در تاثیرگذاری سازه های عزت نفس و عزت بدنی بر میل به عضلانی بودن (مورد مطالعه: مردان بالاتر از ۱۵ سال شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 1
92 مطالعه نقش مداخله گرایانه رضایت جنسی در تاثیرگذاری عشق ورزی بر رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 3
93 مطالعه نقش مداخله گرایانه سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی در تاثیرگذاری فرایند جامعه پذیری بر دین داری؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 22، شماره: 47
94 مطالعه نقش میانجیگرایانه اعتماد اجتماعی در تاثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 4، شماره: 2
95 معناکاوی روابط اجتماعی و استقلال عملکردی سالمندان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
96 نقاشی ایرانی، رسانه چندمنظوره حکومتی (مورد مطالعه: نگاره باغی دوره صفویه) (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 11، شماره: 27
97 نقد و بررسی کتاب زمان، مصرف و زندگی روزمره (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 12
98 نقش پدیده سرریز در گذار رفتار مسئولانه محیط زیستی از حوزه خصوصی به حوزه عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 4
99 نقش دین در توسعه شبکه اعتماد اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 11
100 نقش دینداری، خانواده‌گرایی، رسانه‌های نوین و بازاندیشی مدرن در نگرش به فرزندآوری در زنان و مردان متاهل 49-18 ساله (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 18، شماره: 2
101 نقش روابط عمومی در تحقق دانشگاه دارای رسالت مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 10، شماره: 41
102 نقش سرمایه فرهنگی در تحقق شهروندی بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
103 نمایش جنسیت در بین کاربران اینستاگرام: رویکرد اجرای جنسیت (مطالعه موردی پیج های ماشین باز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 30
104 نوسازی و تحول ارزش های خانوادگی سنتی در شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 9، شماره: 1
105 واکاوی پدیدارشناسانه تجربه لاغری در بین زنان شهرستان نقده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 INTERGENERATIONAL STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL INFLUENCES AND FOOD CONSUMED AWAY FROM HOME AMONG TABRIZ CITIZENS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
2 بررسی تاثیر وضعیت تاهل و سطح تحصیلات در میزان سلامت اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
3 بررسی فرزندآوری به روش سزارین انتخابی با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
4 بررسی فقر و پیا مدها ی آ ن در بین روستائیان قزلجه از توابع شهرستان سلماس (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
5 بررسی مشکل کاربست یافته های پژوهشی در سازمان های ایران و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
6 تبیین جامعه شناختی مهاجرت های روستایی به کلانشهرهای اسلامی مطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
7 تعیین رابطه بین میزان استفاده از رسانه ها و شکل گیری هویت قومی شهروندان تبریز در سال 1390 (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
8 جامعه شناس مناقشه برانگیز، ژان بودریار فرانسوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
9 حاشیه نشینی و خشونت نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
10 حل مناقشات زیست محیطی به کمک سمینارهای تدبیری و تصمیم گیری گروهی؛ مطالعه موردی: دشت شبستر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
11 زن و جامعه ایران عصر قاجار در خاطرات بیبی مریم بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)
12 زنان متاهل طبقه ی متوسط از چه چیزی لذت میبرند ؟یک پویش کیفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
13 سنجش عدالت ترمیمی به عنوان مفهومی نو ظهور در جامعه شناسی حقوقی با تاکید بر سرمایه فرهنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
14 سنخشناسی روابط پیش از ازدواج در دوره انتقال: یک پویش کیفی پدیدارشناختی (دریافت مقاله) همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید
15 سیر تاریخی نظریات جامعه شناس کلاسیک، ماکس وبر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
16 عوامل تهدید کننده و تقویت کننده امنیت اجتماعی و فرهنگی درشهرهای مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
17 کاربرد پدافند غیرعامل درشهرهای مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
18 مطالعه جامعه شناختی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با افسردگی در بین دانش آموزان دبیرستان دوره دوم (مطالعه موردی: منطقه آزاد ماکو) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
19 مطالعه میزان بیگانگی از کار ، فاصله نقش و تأثیر آنها بر رضایت شغلی معلمان (مطالعه موردی: معلمان ابتدایی ناحیه 1 تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی
20 مطالعه نقش مداخله گرایانه سازه خلاقیت در تأثیرگذاری اعتماد نهادی بر ریسک پذیری کارآفرینان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
21 مطالعه ی جامعه شناختی میزان گرایش زندانیان به اعمال عدالت ترمیمی در مورد آنان و عوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
22 نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارتقای فرهنگ کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی