دکتر حمیدرضا صفوی

دکتر حمیدرضا صفوی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حمیدرضا صفوی

Dr. Hamid Reza Safavi

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز اثرات پارامترهای مختلف بر تغذیه آب های زیرزمینی با استفاده از یک روش هیبریدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
2 ارایه روشی جهت شناسایی و اولویت بندی نقاط مستعد مخاطرات در شبکه های حمل و نقل جاده ای، مطالعه موردی استان اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 3
3 ارزیابی سیاست های مدیریت منابع آب در حالت وجود اطلاعات ناقص با استفاده از بازی علامت دهی، مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
4 ارزیابی عملکرد سیستم های منابع آب با استفاده از معیارهای اطمینان پذیری، برگشتپذیری و آسیب پذیری فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 1
5 ارزیابی مقایسه ای مدل عددی و شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی کمی و کیفی آبخوان دشت نجف آباد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
6 استخراج قوانین جیرهبندی تلفیقی برای مدیریت بهرهبرداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
7 استخراج منحنی های شدت-مدت-فراوانی (IDF) در شرایط تغییر اقلیم، مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
8 Forecasting Groundwater Level under Climate Change and Water Resources Management Scenarios (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 6
9 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر میزان پایداری مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
10 بررسی اثرات سناریو های مدیریتی در برابر تغییرات اقلیمی بر اندرکنش رودخانه و آبخوان، مطالعه موردی: زیرحوضه لنجانات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 3
11 بررسی تاثیر روش آماده سازی سطح و عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی ورق چندلایه Al/Al/Steel تولیدشده با نورد سرد (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 13، شماره: 2
12 بررسی سیستم اداری- نهادی مدیریت آب در حوضه آبریز زاینده‌رود به روش کیفی نظریه زمینه‌ای (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 6
13 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: اقتصاد پایدار (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 10، شماره: 1
14 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: مدلهای خودپالایی رودخانه ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 3
15 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: مهار سیلاب رودخانه ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 4
16 بهره برداری تلفیقی از منابع آب با تاکید بر کاهش اثرات خشکسالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 1
17 پهنه بندی کیفی رودخانه ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل طبقه بندی فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
18 پیش بینی کیفی رودخانه ها با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 53
19 پیشگفتار: انتقال آب بین حوضه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 2
20 تاثیر انحراف جریان بر رسوب ورودی به آبگیر با زاویه انحراف ۵۲ درجه در رودخانه سینوسی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 1
21 تحلیل اطمینان پذیری سیستم تصفیه و بازیافت پساب شهرک صنعتی مورچه خورت با استفاده از روش شبکه بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 1
22 تحلیل و ارزیابی عملکرد شبکه های توزیع آب با استفاده از معیارهای عملکرد و شاخص پایداری قطعی و فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 1، شماره: 1
23 تحلیل هم زمان مصرف ماهانه آب، دمای هوا و فشار شبکه آبرسانی با استفاده از توابع کوپلا، مطالعه موردی: منطقه یک شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 2
24 تدوین یک مدل پویای برنامه ریزی به منظور تخصیص منابع آب های سطحی و زیرزمینی، مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 1
25 حداکثرسازی شاخص بهره وری اقتصادی آب در کشاورزی با کاربرد سطوح مختلف کم-آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
26 حل عددی مدل جریان غیر دائمی یک بعدی بر روی بسترهای فرسایشی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 11، شماره: 2
27 راهکار برون رفت از بحران آب در حوضه آبریز زاینده رود: مدیریت توامان تامین و مصرف آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 4
28 شاخص یکپارچه برای ارزیابی خشکسالی در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
29 شبیه سازی اندرکنش منابع آب با استفاده ازتصاویر ماهواره ای و تکنیک سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 3
30 شبیه سازی روشهای «پمپاژ - تصفیه » و «هوادهی » در احیای محلی آبهای زیرزمینی آلوده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 56
31 طراحی سیستم پایش خشکسالی براساس شاخص یکپارچه در حوضه آبریز زایندهرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
32 کالیبراسیون و صحت سنجی مدل های کیفی رودخانه با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی : رودخانه ی زاینده رود (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 1
33 کیفیت رواناب های شهری و روش های کنترل اثرات سوء زیست محیطی آن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 3
34 مدل شبیه سازی کمی - کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 61
35 مدیریت مصرف تلفیقی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در شرایط کم آبی، مطالعه موردی : غرب شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 1
36 مدیریت و بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از تکنیک سناریو نگاری، مطالعه موردی: دشت افزر-استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 2
37 مدیریت یکپارچه آب در محیط های شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 9، شماره: 4
38 مطالعه بار آلودگی رواناب ها و فاضلاب های شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Approach for Identification and Priorities of Accident Prone Points in Suburban Transportation Networks (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
2 Assessment of climate change impacts on Agricultural water demands (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
3 ارائه شاخص یکپارچه برای ارزیابی خشکسالی مطالعه موردی: زیرحوضه کوهپایه - سگزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارائه مدل تحلیلی محاسبه جریان موثر در رودخانه های شنی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
5 ارائه ی راهکار جهت مدیریت بهم پیوسته منابع آب درحوضه آبریز با استفاده از بازتبیین مفهوم مدیریت بهم پیوسته منابع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
6 ارتباط بین مدل های شبیه سازی و بهینه سازی در مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیر زمینی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بااستفاده ازوزن دهی مدلهای چندگانه AOGCM (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی اثرات تغییراقلیم بر اندرکنش منابع آب سطحی و زیرزمینی و بر تراز آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: محدوده لنجانات) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 ارزیابی دقت پوشش برف روزانه و هشت روزه سنجنده MODIS در بررسی تغییرات سطح پوشش برف ، مطالعه موردی: حوضه آبریز بالادست سد زاینده رود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
10 ارزیابی شبکه های عصبی مصنوعی جهت شبیه سازی سطح آب زیرزمینی،مطالعه موردی: آبخوان دشت نجف آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
11 ارزیابی کیفی اصول حکمرانی آب در ایران با تاکید بر اصل شفافیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
12 ارزیابی مدل ریاضی و فیزیکی HydroGeoSphere در شبیه سازی یکپارچه منابع آب و تعیین مولفه های بیلان در مقیاس زیرحوضه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
13 ارزیابی و آنالیز حساسیت آسیب پذیری آبهای زیرزمینی حوضه آبریز زاینده روددر مقابل پارامتر تغذیه خالص به روش دراستیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
14 استفاده از رویکرد دینامیک سیستم ها در برنامه ریزی جهت توسعه پایدار منابع آب در حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 انتقال آب به حوضه زاینده رود یک انتخاب یا یک ضرورت (دریافت مقاله) همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)
16 Rainfall-Runoff Modeling and Analysis under CMIP۶ Scenariosby ANFIS; Case Study: Zayandehrud River (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 Uncertainty and Reliability Analysis of Integrated Water Resources Modeling Based on Probabilistic Input Parameters (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
18 بررسی آزمایشگاهی امکان عدم تشکیل پرش هیدرولیکی در تبدیل جریان فوق بحرانی به زیربحرانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مولفه های هواشناسی و هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
20 بررسی ارتباط بین صنعت گردشگری و مدیریت منابع آب، مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
21 بررسی تاثیر اجرا و تکمیل سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب در احیای کیفی آب زیرزمینی آبخوان دامنه-داران (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
22 بررسی تاثیر رودخانه زاینده رود در اندرکنش کیفی با آبخوان کوهپایه - سگزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
23 بررسی و ارزیابی دانشگاههای کشور در تصفیه فاضلابهای بهداشتی واستفاده مجدد از پسابهای استاندارد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه سبز
24 بهره برداری بهینه از مخزن سد با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی ANFIS (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بهره برداری بهینه از مخزن سد با دیدگاه تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی با استفاده ازروش های رگرسیون فازی و انفیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
26 بهینه سازی دو هدفه شبکه های توزیع آب با استفاده از شاخص قابلیت اطمینان ترکیبی (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
27 بهینه سازی دو هدفه شبکه های جمع آوری فاضلاب بر مبنای تخطی قیود (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
28 پیاده سازی مدیریت جامع منابع آب در چارچوب یک سیستم پشتیبانی در تصمیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
29 پیش بینی سری های زمانی تک متغیره هیدرولوژیکی با استفاده از سیستم فازی بر پایه شبکه عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 پیش بینی عمق سطح ایستابی آبهای زیرزمینی بااستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده با الگوریتم گروهی ذرات (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 پیش بینی کیفی رودخانه ها با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
32 تاثیر پوشش های شناور کاهنده تبخیر بر بالانس انرژی مخازن آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
33 تحلیل اطمینان پذیری سیستم تصفیه و بازیافت پساب شهرک صنعتی مورچه خورت با استفاده از روش شبکه بیزی (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
34 تحلیل چندمتغیره فراوانی سیلاب با استفاده از توابع کوپلا، مطالعه موردی: سیلاب های ورودی به سد شهید عباسپور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 تحلیل دو متغیره بارندگی سالیانه و شدت بارشهای با تداوم مختلف با استفاده از توابع کوپلا، مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
36 تحلیل شاخص پایداری منابع و مصارف آب در حوضه آبریز زاینده رود تحت سناریوهای برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
37 تحلیل شرایط خشکسالی در چرخه هیدرولوژیک با شاخص های استاندارد شده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
38 تحلیل و ارزیابی عملکرد شبکه های توزیع آب با استفاده از معیارهای عملکرد و شاخص پایداری قطعی و فازی (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
39 تحلیل همزمان مصرف ماهانه آب، دمای هوا و فشار شبکه آبرسانی با استفاده از توابع کوپلا، مطالعه موردی: منطقه یک شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
40 تخصیص آب رودخانه با مدل های ورشکستگی مطالعه موردی:رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 تخمین پارامترهای هواشناسی با استفاده از تکنیک های داده کاوی در پایگاه داده های منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 تخمین ضرایب دیسپرسیویته مکانیکی با استفاده از مدل MODPATH، مطالعه موردی: آبخوان کوهپایه- سگزی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 توسعه شاخص پایداری فازی در تحلیل و ارزیابی عملکرد شبکه های آبرسانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
44 توسعه مدل شبیه سازی حوضه آب ریز زایندهرود با ابزار RIBASIM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
45 حل عددی معادلات جریان آبهای زیرزمینی بااستفاده ازروش بدون شبکه SPH و مقایسه باحل تحلیلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 داده کاوی مکانی - زمانی در جهت مدیریت منابع آب در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
47 راهکار برون رفت از بحران آب: مدیریت توامان تامین و مصرف آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
48 رتبه بندی اقدامات مدیریت مصرف آب شهری، مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
49 ساخت مدلفازی با استفاد هاز داده های مدل بهره برداری شده سد و مقایسه این دو مدل با دیدگاه تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
50 شبیه سازی اندرکنش آب های زیرزمینی درجهت مدلسازی تلفیقی منابع آب با استفاده از مدل شبیه ساز برنامه ریزی ژنتیکی ، مطالعه موردی: آبخوان نجف آباد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
51 شبیه سازی کیفیت آب قنوات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
52 شبیه سازی کیفیمنابع آبدر هیدروسیستم های پیچیده( آبخوان کوهپایه- سگزی اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
53 شبیه سازی هدایت الکتریکی در شرایط کم آبی با استفاده از شبکه عصبی شعاع مبنا، مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
54 ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب در جهت مقابله با بحران آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
55 طراحی سازه تبدیل جهت انتقال مستقیم رژیم جریان از فوق بحرانی به زیربحرانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 فرآیند تصمیم سازی مبتنی بررتبه بندی سناریو و مشارکت ذینفعان مورد مطالعاتی حوضه آبریززاینده رود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
57 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت تلفیقی آبهای سطحی و زیر زمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 کنترل دینامیکی سطح آب در مخزن سد در شرایط سیلابی، مطالعه موردی: سد وشمگیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
59 لزوم ارتقای رویکرد حفاظت از محیط زیست در آموزش مهندسی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
60 مدل رگرسیونی احیاء آبهای زیرزمینی آلوده و مقایسه آن با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
61 مدل سازی تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی در هیدروسیستم های پیچیده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
62 مدل شبیه سازی و بهینه سازی روش پمپاژ- تصفیه در احیاء آبهای زیر زمینی آلوده به هیدروکرن های نفتی (TPH)، مطالعه موردی: آبخوان اسماعیل آباد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
63 مدلسازی بهره برداری بهینه از سیستم دوسدی متوالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
64 مدلسازی پخشیدگی آلودگیهای نفتی در حین پاکسازی به روش تخلیه دو پمپه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
65 مدلسازی جریان برگشتی از شبکه آبیاری نکوآباد به آبخوان دشت نجف‌آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
66 مدلسازی جریان نفوذی از رودخانه زاینده رود به آبخوان دشت نجف آباد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
67 مدلسازی دینامیک حوضه ابریز زاینده رود و شبیه سازی سناریوها و سیاستهای اتخاذی از دیدگاه توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
68 مدلسازی مدیریت یکپارچه آب (مطالعه موردی : حوضه آبریز زاینده رود) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
69 مدلسازی نوسانات سطح آب زیرزمینی همراه با لحاظ ناحیه ی نیمه اشباع با استفاده از مدل ریاضی و فیزیکی HydroGeoSphere (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
70 مدیریت بحران و آلودگی منابع آب، مطالعه موردی: استان اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
71 مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با کاربرد روش‌های ماشین‌های بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
72 مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی به روش الگوریتم هارمونیک مطالعه موردی: زیرحوضه نجف آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
73 مدیریت جامع بحران و نقش آن در کاهش آسیبپذیری تأسیسات و شریانهای حیاتی ناشی از زلزله، مطالعۀ موردی: استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
74 مدیریت جامع منابع آب در مقیاس حوضه های آبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
75 مدیریت منابع آب بر مبنای اصول توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
76 مطالعه و شبیه سازی کیفیت آبهای زیرزمینی در استان اصفهان (با تأکید بر آبخوان کوهپایه-سگزی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
77 مقایسهی شاخص خشکسالی منابع آب زیرزمینی GRI با شاخص بارش استاندارد SPIمطالعه موردی: آبخوان کوهپایه سگزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
78 نیازسنجی تدوین استانداردهای لازم در زمینهی بازیافت پسابها برای آبیاری کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب