دکتر حشمت اله رحیمیان

دکتر حشمت اله رحیمیان استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر حشمت اله رحیمیان

Dr. Heshmatolah Rahimian

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی سویه های Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از نیشکر٬ درختان میوه هسته دار و گندم (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 1
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های عامل بیماری نوار قهوه ای برنج با استفاده از rep-PCR * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 2
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های مخمری عامل شانکر درختان میوه هسته دار در برخی از استان های مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 2
4 اولین گزارش Rhizoctonia oryzae در ذرت از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 2
5 اولین گزارش ویروس رگبرگ توته ایمرکبات (CVEV)از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 1
6 Rhizobium radiobacter به عنوان عامل سرطان طوقه و ساقه فیکوس بنجامین در مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 3
7 Some new species of Mucorales for mycoflora of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 14، شماره: 2
8 ببیان ژن های کیتیناز، بتا- ۱ و ۳ گلوکوناز و پراکسیداز در برنج تحت تیمارهای قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری های آنتاگونیست و القاءکننده مقاومت و سیلیکات پتاسیم (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 87، شماره: 1
9 بررسی اثر فسفیت پتاسیم در القای بیان برخی ژن های مقاومت در برنج در پیرو آلودگی با عامل بیماری شیت بلایت Rhizoctinia solani (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 46
10 بررسی تراکم جمعیت و شناسایی سودوموناس های فلورسنت در ریزوسفر گندم مناطق مختلف ایران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
11 بررسی تنوع ژنتیکی زانتوموناس عامل لکه زاویه ای توسکا در استان های مازندران و گلستان با استفاده از BOX-PCR و*REP-PCR (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 2
12 بررسی فنوتیپی و بیماری زایی عوامل بیماری بلاست مرکبات در استان های شمال ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
13 بررسی مقاومت دو رقم برنج در تعامل با قارچ عامل سوختگی غلاف،AG1-1A Rhizoctonia solani (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
14 بررسی مولکولی جدایه های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 4
15 بررسی وضعیت تاکسونومیکی جدایه های اکسیداز مثبت سودوموناس دخیل در پوسیدگی غلاف برنج در استان مازندران با استفاده از – RFLP ۱۶S rRNA * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 3
16 بقای رو رستی Pseudomonas viridiflava و جدایه های مشابه عامل یا همراه بلاست مرکبات روی علف های هرز غالب باغ های مرکبات مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 2
17 بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae* (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 50، شماره: 4
18 بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 3
19 بیماری لکه برگی باکتریایی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 3
20 بیماری لکه برگی باکتریایی ختمی خواب آلود ناشی از جدایه های لوان مثبت Pseudomonas viridiflava (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 3
21 تاثیر باکتری Rathayibacter tritici بر تحرک و کارائی لارو سن دو نماتد Anguina tritici در انتقال باکتری عامل خوشه صمغی گندم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
22 تاثیر باکتری Rathayibacter tritici بر تحرک و کارائی لارو سن دو نماتد Anguina tritici در انتقال باکتری عامل خوشه صمغی گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
23 تاثیر تنظیم کننده های رشد بر القای کالوس و باززایی برخی پایه های مرکبات (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 21
24 تعیین خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در استان های خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 87، شماره: 2
25 تعیین گونه ها و تنوع استرین های ریزوبیوم عامل بیماری گال طوقه مو با IS۵۰-PCR (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
26 تعیین ویژگی های جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae، عامل بیماری بلایت باکتریایی گندم در استان کرمان و ارزیابی واکنش ژنوتیپ‎های ایرانی گندم نسبت به آن (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 83، شماره: 1
27 تنوع ژنتیکی جدایه های Acidovorax oryzae عامل نوار قهوه ای برنج در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 1
28 تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی گونه های باسیلوس درون رست در ریشه درختان ممرز (.Carpinus betulus L) در استان های مازندران و گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 31، شماره: 4
29 جداسازی و شناسایی مولکولی گونه های باسیلوس اندوفیت ریشه درختان کچف در استان های مازندران و سمنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 11، شماره: 21
30 خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی چند جدایه ایرانی ویروس توته ای رگبرگ مرکبات (CVEV) (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 54، شماره: 2
31 ردیابی عامل بیماری ریزبرگی مرکبردیابی عامل بیماری ریزبرگی مرکبات در زنجرک های جمع آوری شده از جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
32 ردیابی عامل بیماری ریزبرگی مرکبردیابی عامل بیماری ریزبرگی مرکبات در زنجرک های جمع آوری شده از جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
33 ردیابی مولکولی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات و تعیین خصوصیات بیولوژیک نمونه های شبه اگزوکورتیس در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 2
34 شانکر ساقه درختان میوه هسته دار ناشی از Staphylococcus warneri (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 1
35 شناسایی عامل لکه برگی پامچال در استان مازندران با استفاده از توالی ژن های rpoD و dnak (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 2
36 شناسایی مخمر Cryptococcus magnus به عنوان عامل شانکر درختان میوه هسته دار در برخی از استان های مرکزی ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 84، شماره: 2
37 غربالگری چند ژنوتیپ جو در برابر قارچ عامل سفیدک سطحی و بررسی نقش تعدادی از ژن های مرتبط با بیماریزایی و NH۱ در مقاومت به بیماری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 22
38 کنترل بیولوژیک بیماری بلاست مرکبات با استفاده از چند گونه مخمر به دست آمده از باغات مرکبات شمال ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 1، شماره: 1
39 مطالعه فعالیت لیپوکسی ژناز و فنیل آمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری آنتاگونیست و القاءکننده های مقاومت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 1
40 مطالعه نقش ژن هایPR2 وPAL در مقاومت گیاه برنج به باکتری Acidovorax avenae subsp. Avenae (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
41 نقش چند ژن مرتبط با مقاومت در تعامل گیاه برنج با باکتری عامل بیماری نوار قهوه ای (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 4
42 همراهی توام چند ویروئید مرکبات با علایم بیماری های پسوروز و نقش حلقوی در مرکبات استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز فیلوژنتیکی ژن Cylindrical Inclusion ویروس موزائیک زرد کدو جدایه استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی ایزوله های مرتبط با بیماری لکه موجی برنج در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه هایRathayibacter iranicus عامل خوشه صمغی گندم در استانهای اصفهان و فارس با REP-PCR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 ارزیابی ملکولی واکنش دو رقم مرکبات در برابر Pseudomonas syringae pv syringae عامل بیماری بلاست مرکبات (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 القای ژن PAL توسط JA در گیاه لیمو عمانی در تعامل با باکتری Pseudomonas viridiflava (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
6 القای ژن PAL توسط SA در گیاه لیمو عمانی در تعامل با باکتری Pseudomonas viridiflava (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
7 القای ژن PR5 در مرکبات همزیست شده با قارچ Piriformospora indica در پاسخ به قارچ Rhizoctonia solani AG4 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 امکان کنترل بیولوژیک بیماری آتشک درختان میوه دانه دار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
9 انتقال ژن cry1Ac به پنبه با استفاده از اگروباکتریوم و جنین زایی سوماتیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 انتقال ژن cry1Ac به پنبه توسط اگروباکتریوم و جداکشت نوک ساقه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 انتقال ژن به ذرت (Zea mays L. ) باواسطه اگروباکتریوم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 انگشت نگاری ژنتیکی جدایه های Xanthomonas عامل لکه برگی مریم گلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
13 انگشت نگاری ژنتیکی جدایه های xanthomonas عامل لکه برگی و شانکر ساقه پسته با rep‐PCR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
14 انگشت نگاری ژنتیکی جدایه های ریزوبیوم(اگروباکتریوم) بدست آمده از میزبانهای مختلف با استفاده از BOX-PCR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
15 اولین گزارش از وجود باکتری Brenneria goodwinii از ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
16 Coniochaeta velutina ، آرایه جدیدی برای بیوتای قارچی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
17 gyr B عامل بیماری بلاست مرکبات با آغازگر Pseudomonas viridiflava تنوع ژنتیکی جدایه های (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
18 بررسی اثر سالیسیلیک اسید در مقاومت گیاه توتون در برابر بیماری آتشک توتون (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 بررسی ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی جمعیت های گونه های سودوموناس از میزبان های مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
20 بررسی امکان هم زیست شدن ارقام مرکبات توسط قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
21 بررسی بیان ژن PR1b در جریان مقاومت غیر میزبانی جو رقم افضل در برابر باکتری سوختگی لوبیا Pseudomonas syringae pv. phaseolicola (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی بیان ژن PR1b در جریان مقاومت غیر میزبانی جو رقم افضل در برابر باکتری سوختگی لوبیا Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی بیان ژن PR9 در جریان مقاومت غیرمیزبانی جو رقم افضل در برابر باکتری سوختگی لوبیا Pseudomonas syringae pv. phaseolicola (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی بیان ژن PR9 در جریان مقاومت غیرمیزبانی جو رقم افضل در برابر باکتری سوختگی لوبیا Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی بیان ژنهای PR3 PAL درتعامل ارقام خزروطارم برنج با قارچ Magnaporthe grisea با استفاده ازتکنیک Quantitative Real-time PCR (qPCR) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی پروتئین های ترشحی توسط Rhizoctonia solani (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
27 بررسی تاثیر چند سویه باکتری Pseudomonas fluorescens بر رشد بوته های گوجه فرنگی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
28 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های R. iranicus و Rathayibacter tritici عامل خوشه صمغی گندم در استانهای اصفهان و خوزستان و با استفاده از ERIC-PCR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
29 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ریزوبیوم(اگروباکتریوم) عامل گال طوقه مو با استفاده از IS50-PCR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
30 بررسی تنوع و جمعیت سودوموناس های فلورسنت در برخی از خاکهای ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
31 بررسی خصوصیات جزئی و آنالیز سرولوژیکی ویروس موزائیک زرد کدو جدایه استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
32 بررسی خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی جدایههای باکتری عامل پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیبزمینی در استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
33 بررسی رابطه عدد کلروفیلمتر و میزان کلروفیل برگ گیاه برنج (Oryza sativa L) در مطالعه اثر کاربرد کود پتاسیمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
34 بررسی روابط بین خصوصیات خاک و ریزجانداران حل کننده فسفات در خاک های استان گیلان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
35 بررسی ژن هسته یخ درباکتری Pseudomonas viridiflava جداشده ازدرختان مرکبات مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
36 بررسی سطح بیان ژن PRI در گیاه توتون تیمار شده با سالیسیلیک اسید در برابر آلودگی باکتریاییPseudomonas syringae pv.tabaci (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
37 بررسی عوامل مولد شانکر درختان میوه هسته دار در تعدادی از مناطق مرکزی ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
38 بررسی غلظتهای مختلف تریپتوفان بر تولید ایندول استیک اسید توسط باکتریهای حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
39 بررسی فعالیت آنتاگونیستی باکتری Bacillus pumilus در کنترل بیماری آتشک سیب و گلابی و بلاست مرکبات در شرایط درون آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
40 بررسی فعالیت آنتی باکتریایی چند جنس از قارچهای جدا شده از زمینهای کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
41 بررسی فعالیت پکتینازی چندگونه فوزاریوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
42 بررسی فنوتیپی، مولکولی و بیماری زایی جدایه های Xanthomonas عامل لکه برگی پامچال (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
43 بررسی مولکولی Xanthomonas عامل لکه برگی در مریم گلی وحشی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
44 بررسی مولکولی Xanthomonas های همراه با شانکر درختان گلابی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
45 بررسی مولکولی جدایه های رایزوکتونیا عامل شانکر ساقه کلزا با استفاده از روش های rDNA- PCR و PCR-RFLP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
46 بررسی مولکولی جدایه های رایزوکتونیا عامل شانکر گلرنگ با استفاده از روش های PCR-RFLP و rDNA-PCR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
47 بررسی مولکولی جدایه های رایزوکتونیا عامل شانکر مریم گلی با استفاده از روش های PCR-RFLP و rDNA-PCR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
48 بررسی میزان بیان و نقش ژن Hrp در ایجاد واکنش فوق حسساسیت در تعامل باکتری Pesudomonas syringae pv.syringae و مخمر Cryptococcus adeliensis و گیاه توتون (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
49 بررسی میزان و نقش ژن WRKY12 در ایجاد واکنش فوق حسساسیت در تعامل با باکتری Pesudomonas syringae pv.syringae و گیاه توتونEvaluation of the role of genes interacting with the bacterial sensitivity WRKY 12 in the above reactions Pesudomonas syringae pv.syringae and Nicotiana tabacum (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
50 تشخیص و تفکیک عوامل مرتبط با بیماری سوختگی برنج در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
51 تعیین آستانه تحمل به شوری باکتری های حلکننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
52 تنوع در جمعیت جدایه های مختلف Pseudomonas syringae عامل برخی از بیماریهای مهم لکه برگی، بلایت و بلاست محصولات دراستان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
53 جداسازی Brenneria goodwinii همراه با بیماری خیسی چوب درختان ممرز (Carpinus betulus) در استان مازندران (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
54 جداسازی Rahnella victoriana همراه با بیماری خیسی چوب درختان ممرز (Carpinus betulus) در استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
55 جداسازی و شناسایی Brenneria alni همراه با بیماری شانکر درختان توسکای ییلاقی در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
56 جداسازی و شناسایی عامل بیماری استابورن مرکبات در مازندران بر اساس توالی ژن اسپیرالین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
57 جنین زایی سوماتیکی و باززایی از جنین رسیده ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایههای باکتری عامل شانکر درختان میوه هستهدار در استان خراسانرضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
59 ردیابی بیوشیمیایی و مولکولی آنزیم های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در برخی از باکتری ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
60 ردیابی مولکولی فایتوپلاسمای همراه درختان هلو و شلیل در استان گلستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
61 ردیابی وجود ژن مولد هسته یخ در برخی از جدایه های Pseudomonas viridiflava (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
62 زنجرکOrosius albicinctus ناقل طبیعی دو فیتوپلاسمای مختلف (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
63 سطح بیان ژن phenylalanine ammonia-lyase در گیاه توتون تیمار شده با سالیسیلیک اسید در برابر آلودگی باکتریایی pseudomonas syringae pv.tabaci (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
64 شناسایی باکتریهای مرتبط یا همراه با بیماری شانکر و خیسی چوب درختان سنجد در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
65 شناسایی مولکولی قارچ Periconia macrospinosa برای نخسین بار در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
66 شناسایی و ارزیابی توانایی جدایه های Pantoea agglomerans در کنترل بیولوژیک بیماری بلاست مرکبات (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
67 شناسایی و تعیین جایگاه عامل لکه برگی باکتریایی پامچال در مازندران بر پایه ی توالی ژن gltA (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
68 عامل لک ه زاوی های توسکا در استان های Xanthomonas بررسی تنوع ژنتیکی جدای ههای باکتری مازندران و گلستان به روش ERIC-PCR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
69 غربالگری سویه های بومی باکتری های حل کننده سیلیکات از ریزوسفر ریشه برنج (مطالعه موردی: شهرستان چالوس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
70 فراوانی و پراکنش ویروئید کوتولگی رازک در درختان مرکبات استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
71 کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات Enterobacter sp. و Rahnella aquatilis بر برخی از صفات رویشی و رنگدانههای فتوسنتزی گیاه برنج در اوایل دوره رشد (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
72 کمی سازی واکنش رشد گیاه برنج به کاربرد باکترهای بومی حل کننده فسفات Rahnella aquatilis و Enterobacter sp (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
73 مطالعه نقش ژن های پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز درمقاومت برنج به قارچ Bipolaris oryzea (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 مطالعه نقش ژن های مرتبط با بیماری زایی PR10 و PR2 در مقاومت برنج به باکتری Acidovorax avenae subsp. Avenae (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
75 نخستین گزارش از بیماری زاییCitrobacterدر درختان توت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
76 وقوع بیماری شانکر ساقه گلرنگ در ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
77 همراهی گونه یا پاتوواری از Xanthomonas با شانکر درختان گلابی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار