محمدرضا ایمانپور

 محمدرضا ایمانپور استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

محمدرضا ایمانپور

Mohamadreza Imanpour

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پودر کلم بروکلی (Brassica oleracea var. gemmifera L. ) بر برخی شاخص های موکوس ماهی کپور معمولی (Cyprinous carpio ) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 5، شماره: 3
2 اثرات دما و دفعات غذادهی بر شاخص های رشد بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) دریای خزر (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 3
3 اثرات گنجاندن سطوح مختلف پربیوتیک ایمنووال و پروبیوتیک پریمالاک بر شاخصههای رشد، بازماندگی، ترکیب بدن و فاکتورهای خونی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 74، شماره: 1
4 اثرات وزن رهاسازی بر شاخص های رشد، بازماندگی و فراسنجه های خونی ماهی کپور نقره ای Hypophthalmichthys molitrix, Valenciennes 1844 (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 7، شماره: 2
5 اثرات هورمون اووافکت GnRHa بر برخی خصوصیات زیس تشناسی منی ماهیان Carassius auratus gibelio قرمزساده، دم چادری، چهاردم و چهاردم دم چادری (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 22، شماره: 2
6 ارتباط هورمون های استروئیدی با برخی خصوصیات بیولوژیکی گناد در تاس ماهی سیبری (Acipenser baeri) و ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 2
7 ارزیابی اقتصادی تولید ماهیان گرمابی در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 5، شماره: 2
8 بررسی تغییرات برخی از هورمون های م ولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum (Kamenshy, 1901 در اثر غلظت های تحت کشنده سم دیازینون (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 7، شماره: 0
9 روش های مختلف بکارگیری هورمون LHRHa در تکثیر خارج از فصل جنس نر ماهی قرمز (Carassius auratus, Linnaeus 1758) (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 6، شماره: 21
10 سلول های بنیادی عصبی مغز ماهی قره برون (Acipenser persicus): تعیین درجه حرارت بهینه، کشت طولانی مدت و ایمنوسیتوشیمی (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 7، شماره: 4
11 مقایسه برخی از پارامترهای یونی و متابولیتی خون درمولدین ماده رسیده و در حال رسیدگی ماهی سفید Rutilus frisii kutum Kamenskii,1901 مهاجر به مصب رودخانه سفیدرود (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 22، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر غلظتهای تحت کشنده سم ایپرودیون+کاربندازیم بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثرات پودر زنجلبیل (Zingiber officinale) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون و فاکتورهای ایمنی موکوسی در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
3 اثرات پودر زنجلبیل (Zingiber officinale) بر برخی از پارامترهای خونی و رشد در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
4 اثرات زیر حد کشندگی سم دیازینون روی استرویید زایی در مولدین نر ماهی قرمز (carassius auratus gibeio) (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 ارتباط میان پارامترهای خون شناسی ماهی کپور پرورشی Cyprinus carpio Linneaus 1758) در کشت چند گونه ای با کپور ماهیان چینی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
6 ارزیابی تغییرات فصلی ترکیب شیمیایی فیله ماهی کپور دریایی و پرورشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
7 استفاده از آنزیم بتا اندو (4) 3-1 گلوکاناز در جیره بر پایه جو و بررسی تاثیرات آن بر رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
8 بررسی اثر پروبیوتیک اپتیمون(آسکوژن یا واناژن ) بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
9 بررسی اثر ناپلئوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و ویتامین C روی رشد بقاء لاروهای قزا آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
10 بررسی اثرات تخریبی بافت آبشش ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio درمعرض سم ایپرودیون+کاربنذازیم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی برخی از خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی سفید دریای خزرRutilus frisii kutum Kamenskii, 1901) مهاجر به مصب رودخانه سفیدرود (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
12 بررسی برخی از خصوصیات موفولو ژیکی و مریستیک ماهی سفید دریای خزرRutilus frisii kutum Kamenskii, ١٩٠١ مهاجر به مصب رودخانه سفیدرود (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
13 بررسی برخی خصوصیات اسپرم شناختی و بیوشیمیایی سمن ماهی سفید Rutilus frisii kutum (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
14 بررسی پراکنش سیانوباکترهای استخرهای پرورشی کپورماهیان محدوده آلاگل (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
15 بررسی رابطه قطر تخمک با برخی از پارامترهای بیوشیمیایی مایع سلومیک در ماهی سفید رودخانه شیرود و تجن در استان مازندارن Rutilus frisii kutum (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
16 بررسی روند تکثیرنیمه مصنوعی ماهی سفید دریای خزر( Rutilusfrisiikutum (Kamensky, 1901) )در رودخانه ولی آباد شهرستان تنکابن در سال های 1392-1386 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی عملکرد آنزیم فیتاز درجایگزینی پودرماهی با پودرسویا درجیره غذایی فیل ماهی (Huso huso جوان روی شاخص های رشد و کیفیت لاشه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست
18 پارامترهای اسپرم شناختی در ماهی کپور معمولی تحت تاثیرآلودگی با نوعی سم بنزیمیدازول (Cyprinus carpio Linneaus 1758) (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
19 تاثیر دوزهای تحت کشنده کلرید کادمیوم بر بافت آبشش بچه تاسماهیان ایرانی Acipenser persicus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
20 تعیین و بررسی روابط ترکیبات متابولیتی مایع تخمدانی ماهی سفید Rutilus frisii kutum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
21 روابط عوامل بیوشیمیایی پلاسمای خون در ماهی سفید Rutilus frisii kutum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
22 شناسایی و کشت طولانی مدت سلولهای بنیادی عصبی متن سفالن مغز تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
23 کاربرد پروتئین های شوک حرارتی HSP70 در بیومانیتورینگ محیطهای آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
24 کاربرد گیاهان دارویی در مهار تولید مثل ماهی، مسیری به سوی توسعه آبزی پروری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
25 مطالعه ی بافت شناسی روند تکاملی تخمدان و توزیع فراوانی اندازه اووسیت در تخمدان ماهی حلوا سفید Pampus argenteus, (Euphrasen) طی یک سال نمونه برداری در آبهای سواحل قشم (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
26 مقایسه اثر بیهوش کنندگی عصارههای سنبل الطیب Valeriana officinalisو مریم گلیSalvia officinalis برروی بچهماهی سفید (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 نیازمندی به اسیدهای چرب چندغیراشباعی امگا - 3 (n-3 HUFA) فیل ماهیان جوان Huso huso و اثرات آن روی برخی شاخصهای رشد و کیفیت لاشه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست