دکتر افشین سلطانی

دکتر افشین سلطانی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی گرگان

دکتر افشین سلطانی

Dr. Afshin Soltani

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Modified Method to Assess Secondary Dormancy in the Seeds of Different Rapeseed Lines and Cultivars (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 7، شماره: 2
2 اثر تاریخ کاشت و تراکم بر سرعت تولید و زوال برگ گلرنگ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 1
3 اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
4 اثر تغییر اقلیم بر پتانسیل عملکرد و بهرهوری آب ذرت علوفه ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 4
5 اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 3
6 اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 1
7 اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
8 اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
9 اثر گیاهان پوششی زمستانه بر پویایی جمعیت علف‌های‌ هرز و رشد و عملکرد ذرت دانه-ای (Zea mays L.) (رقم سینگل کراس 704) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
10 اثر نظام های مختلف خاک ورزی بر شاخص های رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
11 اثرات زیست محیطی آفت کش های مصرفی مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شهرستان بندر ترکمن، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
12 اثرات محرک های زیستی جلبک دریایی و هیومیک اسید و برخی عناصر غذایی بر جوانه زنی و دیگر صفات مرتبط در سویا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 12، شماره: 42
13 ارائه مدل میراث منابع انسانی: مطالعه ای آمیخته در بانک ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 2
14 ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
15 ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
16 ارزیابی بهبود سرعت و دوره پر شدن دانه طی فرآیندهای اصلاحی در ارقام گندم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 1
17 ارزیابی پتانسیل تولید و خلا عملکرد برنج در ایران با استفاده از مدل SSM-iCrop۲ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 11، شماره: 3
18 ارزیابی تاثیر اختلاط توفوردی و سولفوسولفورون برگندم و علف های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و شبدرشیرین (Melilotus officinalis L.) با استفاده از منحنی های هم اثر (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 4
19 ارزیابی تاثیر کیفیت زیستگاه بر جامعه فون خاک در منطقه جاجرم (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
20 ارزیابی تناسب اراضی شهرستان گنبد کاووس جهت کشت جو دیم با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 3
21 ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه ای در حوزه قره سوی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 1
22 ارزیابی جریان انرژی، ذخیره کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در سناریوهای تولید برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 4
23 ارزیابی چرخه حیاتی( LCA ) تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 1
24 ارزیابی حاصل خیزی اراضی برای کشت ذرت با استفاده از GIS، منطق فازی و ANP (مطالعه موردی: چهار حوضه استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 3
25 ارزیابی خلا عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 19، شماره: 2
26 ارزیابی خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در تولید کلزا به روش CPA در منطقه نکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 32، شماره: 2
27 ارزیابی راهکار های سازگاری نخود دیم (Cicer arietinum L.) به تغییرات اقلیمی آینده در استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
28 ارزیابی ردپای محیط زیستی تولید ارقام برنج ایرانی تحت اثر مدیریت مصرف NPK (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 14، شماره: 4
29 ارزیابی روابط آلومتریک سطح برگ و صفات رویشی در ارقام گندم نان و دوروم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
30 ارزیابی زراعی – بوم شناختی اراضی شهرستان گنبدکاوس جهت کشت گندم دیم با استفاده از تحلیل های مکانی GIS (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 2
31 ارزیابی زیست محیطی سموم کشاورزی مورد استفاده در مزارع پنبه (Gossypium herbaceum L.) استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
32 ارزیابی شاخص تغذیه نیتروژنی مزارع گندم در گرگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 19، شماره: 4
33 ارزیابی عملکرد، مصرف سوخت و شاخص‌های انرژی در تولید پنبه (Gossypium hirsutum L.) در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
34 ارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه زنی بذر لاین ها و ارقام کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
35 ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در منطقه گرگان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 4
36 ارزیابی مدل CropSyst–گندم برای پیش بینی نمو، رشد و عملکرد در واکنش به تاریخ کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
37 ارزیابی مدل های رگرسیون غیرخطی برای پیش بینی سرعت نمو به سوی ساقه رفتن در پاسخ به دما و طول روز در ارقام گندم (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 8، شماره: 25
38 ارزیابی مدلهای رگرسیون غیرخطی برای کمی کردن واکنش سرعت جوانه زنی گیاه جو به دما و پتانسیل آب (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 4
39 ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 19، شماره: 3
40 ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم در گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 2
41 ارزیابی مکفی بودن بارش‌های مؤثر در زراعت دیم به‌منظور توسعه کشت غلات پاییزه در اراضی شهرستان‌های آق‌قلا، کلاله و گنبدکاووس (استان گلستان) با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
42 استفاده از آنالیز خط مرزی در مطالعات خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم در گرگان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 4
43 استفاده از الگوی دو مرحله ای برای توصیف تسهیم ماده خشک بین برگ و ساقه ارقام سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 18، شماره: 1
44 استفاده از مدل SSM-iCropبرای پیشبینی فنولوژی، عملکرد و بهرهوری آب کلزا (Brassica napus L.) در شرایط ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
45 استفاده از مدل های رگرسیونی برای شناسایی صفات گیاهی مرتبط با عملکرد دانه ژنوتیپ های باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 19، شماره: 3
46 انتشار دی اکسید کربن و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از مصرف انرژی در نظام های کاشت شالیزاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
47 انتشار دی‌اکسید‌کربن و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از مصرف انرژی در تولید پنبه (Gossypium herbaceum L.) در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
48 اولویتبندی عوامل ایجادکننده خلاء عملکرد گندم در منطقه گرگان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 1
49 Investigation of SSM-Wheat Model to Forecast of Growth and Yield of Wheat in Response to Fertilizer Nitrogen in order to Decrease Pollution Environmental and Diseases (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 5، شماره: 2
50 ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 1
51 برآورد احتمال وقوع عوامل اقلیمی موثر در زراعت دیم گندم و جو پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان های آق قلا، گنبدکاوس و کلاله با استفاده از تحلیل های مکانی GIS (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 2
52 برآورد پارامترهای تجمع و انتقال مجدد نیتروژن در ارقام گندم نان بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
53 برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 3
54 برآورد پتانسیل و خلا عملکرد ذرت علوفه ای در ایران بر اساس پروتکل اطلس جهانی خلا عملکرد (گیگا) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 3
55 برآورد خلا عملکرد مزارع گندم با استفاده از رهیافت های GIS، RS و مدل SSM (مطالعه موردی: حوضه قره سوی شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 2
56 برآورد سطح برگ با برخی ویژگی های رویشی در ارقام گندم نان و دوروم (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 30
57 برآورد ظرفیت افزایش تولید جو آبی در ایران از طریق حذف خلا عملکرد بر اساس روش گیگا (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
58 برآورد عملکرد برخی از محصولات زراعی دیم در اراضی آبی زراعی و باغی فعلی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
59 برآورد فراسنجه‌های فنولوژی در مدل SSM-Wheat برای ژنوتیپ‌های گندم نان (.Triticum aestivum L) در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 21، شماره: 4
60 برآورد میزان پتانسیل ترسیب کربن در مزارع سویا با استفاده از شاخص های گیاهی سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان گرگان، استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 29، شماره: 1
61 بررسی اثر تغییرات عملکرد محصولات پاییزه دیم بر مزیت نسبی و سودآوری اجتماعی . (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 30، شماره: 2
62 بررسی اثر تغییراقلیم بر تبخیر- تعرق و نیاز آبی گندم در منطقه ی بجنورد (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 10، شماره: 35
63 بررسی اثرات زوال بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 4، شماره: 14
64 بررسی افزایش خطی شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در دوره ی پر شدن دانه در نخود (رقم هاشم) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 28
65 بررسی بیان ژن‌های کلیدی در انتقال مجدد فروکتان گندم و برخی صفات فیزیولوژیک طی تنش شوری انتهای فصل (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
66 بررسی پایداری بوم شناختی کشت پنبه و تحلیل عوامل موثر بر آن در شمال استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 33
67 بررسی تاباندن امواج آلتراسونیک و محلول پاشی۲۴-اپی برازینواستروئید در کاهش اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (رقم اختر) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 37
68 بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 2
69 بررسی تغییرات عملکرد و کیفیت بذر ماش در پاسخ به عوامل محیطی در تاریخهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 2
70 بررسی حساسیت فلورسانسکلروفیل، شاخص سبزینگی، میزان کلروفیل (a , b)، غلظت نیتروژن و شاخص تغذیه نیتروژن گیاه تحت تغذیه نیتروژنی و فسفری در گندم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 14، شماره: 1
71 بررسی خلاء عملکرد پنبه به روش آنالیز خط مرزی در شهرستان های آق قلا و علی آباد کتول در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 3
72 بررسی رابطه بین سطح برگ و برخی خصوصیات رویشی در گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 23
73 بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و تعدادی از صفات رویشی در ذرت رقم سینگلکراس 704 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 2
74 بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 20، شماره: 4
75 بررسی سنجه های انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید سویا، استان گلستان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 2
76 بررسی شاخص تغذیه نیتروژن، شاخصسبزینگی، غلظت نیتروژن وعملکرد گندم در رژیم های مختلف تغذیه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 37
77 بررسی شاخص سطح برگ، روند تجمع و تسهیم ماده خشک در دو رقم باقلا Vicia faba L تحت تاثیر فاصله بین ردیف و تاریخکشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 3
78 بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 1
79 بررسی عوامل موثر بر تراکم جمعیت علف های هرز و کاهش عملکرد ناشی از آنها در گندم (Triticum aestivum L.) : مطالعه موردی استان گلستان- روستای سرمحله بندرگز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
80 بررسی عوامل موثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 3
81 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، فلورسانس کلروفیل، میزان کلروفیل (a, b) و کارتنویید برگ تحت تاثیر دوره غرقابی و رژیم های مختلف تغذیه ای در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 2
82 بهینه سازی مدیریت نیتروژن کودی گندم در گرگان: مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 4
83 پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM_iCrop۲ برای شبیه سازی رشد و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 13، شماره: 1
84 پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iCrop۲ برای پیش بینی رشد و عملکرد یونجه (Medicago sativa L.) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
85 پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iCrop۲ برای شبیه سازی رشد و عملکرد گیاه برنج در ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 30، شماره: 1
86 پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iLegume برای پیش بینی رشد و عملکرد سویا در شرایط گرگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 3
87 پراکنش عمودی بذرهای کلزای خودرو و خردل وحشی در بانک بذر مزارع زیرکشت سویا و گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 3
88 پهنه بندی استان گلستان از نظر توان و خلا تولید گندم با استفاده از مدل شبیه سازی SSM-Wheat (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
89 پهنه بندی اگرواکولوژیک کشور ایران برای تولید گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 21، شماره: 2
90 پهنه بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 3
91 پهنه بندی و ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن، تولید خالص اولیه و ضرایب تخصیص کربن در گیاه سویا (Glycine max L.) در شهرستان گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
92 پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر تناسب اراضی کشت کلزا (Brassica napus L.) در استان مازندران با استفاده از مدل های ریز مقیاس نماییSDSM و Lars-WG (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
93 پیش بینی تعداد دانه گندم ((Triticum aestivum L. با توجه به خارج قسمت فتوترمال در گرده افشانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
94 پیش بینی تغییرات پارامترهای بارش، دما و تابش تحت سناریوهای اقلیمی مناطق کوهستانی مرتفع البرز میانی (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 12، شماره: 44
95 پیش بینی تولید ماده خشک و سطح برگ گیاه باقلا در تاریخ کاشت و تراکم های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
96 تاثیر اندازه بذر و تاریخ کاشت بر ویژگیهای فنولوژیک، مرفولوژیک و زراعی باقلا در شرایط دیم در گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 1
97 تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم سویا در گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
98 تاثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
99 تاثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
100 تاثیر تغییر اقلیم بر امنیت غذایی ایران: پیش بینی پتانسیل عملکرد و تولید گیاهان زراعی استراتژیک کشور با استفاده از مدل SSM-iCrop۲ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 4
101 تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر مصرف آب، رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 23
102 تاثیر دوره غرقابی در مرحله زایشی و روش کود دهی بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در سویا (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 23
103 تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 22، شماره: 3
104 تاثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 20، شماره: 3
105 تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 2
106 تاثیر شدت و زمان حذف برگ بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max L.) تحت شرایط مصرف آمینواسید (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 2
107 تاثیر عوامل زراعی و خصوصیات خاک بر تنوع و ترکیب جامعه علف هرز مزارع گندم (Triticum aestivum L.) در شهرستان جاجرم (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
108 تاثیر مقادیر مصرف نیتروژن و زمان های مختلف آبیاری تکمیلی بر عملکرد و صفات اگرومورفولوژیک گندم بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 1
109 تجزیه و تحلیل شاخص های انرژی در نظام های تولید برنج در منطقه نکا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 1
110 تخمین ردپای کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در نظام های تولید برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 1
111 تخمین سطح برگ سبز با استفاده از روابط آن با سایر صفات رویشی در دو رقم باقلای برکت و فرانسه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 2
112 تعیین تیپ ایده آل آفتابگردان (Heliantus annuus) در منطقه گنبد با استفاده از مدل سازی و روش رگرسیون چندگانه (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 3
113 تعیین حدود بهینه عوامل مدیریتی در افزایش عملکرد گندم در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
114 تعیین خلا عملکرد تولیدی سویا در منطقه علی آباد کتول با استفاده از آنالیز مقایسه کارکرد و خط مرزی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 1
115 تعیین خلا عملکرد و پتانسیل افزایش تولید کلزای آبی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
116 تعیین خلأ عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
117 تعیین گیاگان و پراکنش گیاهان هرز مزارع سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 3
118 تغییرات بیوشیمیایی طی زوال بذرهای کدوی تخم کاغذی: پراکسیداسیون لیپید و صدمات غشا (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 20
119 تغییرات در کربوهیدرات های محلول و فعالیت آنزیم های پالاینده گونه های اکسیژن فعال در کدوتخم کاغذی طی انبارداری در دماها و رطوبتهای بذر مختلف (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 1
120 تغییرات سیستم ریشهی ارقام گندم نان در سطوح مختلف تنش خشکی و رابطهی آن با عملکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 6، شماره: 1
121 تغییرات غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در چند گونه زراعی و علف هرز خانواده گندمیان در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 1
122 تغییرات کارآیی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در تعدادی از گونههای زراعی و هرز خانواده گندمیان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 4
123 تنوع ژنتیکی برای برخی از صفات فیزیولوژیکی و زراعی در سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
124 تنوع ژنتیکی برای برخی از صفات فیزیولوژیکی و زراعی در سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 15
125 تنوع و یکنواختی علف های هرز در مزرعه ذرت علوفه ای در نظام های مختلف خاک ورزی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 2
126 تهیه سامانه ی استانی حسابداری آب برای اراضی کشاورزی آبی استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 55، شماره: 2
127 تهیه نقشه های پراکنش سطح زیرکشت گیاهان باغی و زراعی در سطح کشوری برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
128 جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع ذرت دانه ای (شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 3
129 خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 2
130 خلأ عملکرد سویا (Glycine max L. Merr.) در منطقه گرگان و علی‌آبادکتول با استفاده از روش آنالیز خط مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
131 روند توسعه سطح برگ، تجمع ماده خشک و پرشدن دانه باقلا (Vicia faba L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
132 شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 4
133 شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر نمو، نیاز آبیاری و عملکرد سویا در گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
134 شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع چغندرقند در سیستم های مختلف تولیدی در خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
135 شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدلCropSyst در گرگان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
136 شناسایی عوامل محدود کننده تولید ارقام محلی برنج در منطقه ساری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 2
137 شناسایی عوامل محدود کننده تولید و پایش خلاء عملکرد دانه ارقام بومی برنج (Oryza sativa L.) در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 21، شماره: 2
138 شناسایی عوامل محدودکننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (مطالعه موردی: استان گلستان – کلاله) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
139 عملکرد پتانسیل گندم آبی (Triticum aestivum L.) و تأثیر صفات گیاهی بر آن در شرایط اقلیم کنونی و آینده در سراسر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
140 غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در مراحل ساقه رفتن و گرده افشانی در تعدادی از گونه های زراعی و هرز خانواده گندمیان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 12، شماره: 48
141 کاهش اثر تنش شوری آب آبیاری توسط محلول پاشی سولفات پتاسیم در پنبه (Gossypium hirsutum L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 1
142 کمی سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: II-تولید و زوال برگ در بوته در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 2
143 کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 4
144 کمی سازی واکنش سبز شدن گیاهچه های ارقام کلزا (Brassica napus L.) نسبت به دما در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 19، شماره: 3
145 کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 4
146 کمی کردن واکنش سبز شدن نخود نسبت به دما (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 6
147 کمّی‌سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: I- تولید و زوال برگ‌های ساقه اصلی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 2
148 کمّی‌سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: طول عمر برگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 4
149 مدل سازی اثر زوال بذر بر سبزشدن گندم در تنش خشکی: بهینه سازی برنامه Germin در پیش بینی الگوی سبزشدن (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
150 مدل سازی پتانسیل عملکرد و خلاء عملکرد گندم آبی در ایران (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 3
151 مدل سازی تاثیر کشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب ذرت در شرایط محیطی گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
152 مدل سازی تاثیر کشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب سویا در شرایط گرگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 3
153 مدل سازی موازنه نیتروژن خاک در تولید گندم (Triticum aestivum L.) در گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 18، شماره: 3
154 مدل سازی واکنش سبز شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 4، شماره: 11
155 مدلسازی پتانسیل و خلا عملکرد چغندرقند در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 36، شماره: 1
156 مدلسازی تاثیر کشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب پنبه در شرایط گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 1
157 مدلی ساده برای پیش بینی عملکرد دانه ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 7
158 مستندسازی فرآیند تولید ارقام بومی برنج در دو روش کاشت رایج و نیمه مکانیزه در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 4
159 مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 19، شماره: 4
160 مستندسازی فرآیند تولید و برآورد خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در برنج (مطالعه موردی: استان مازندران - منطقه بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
161 مستندسازی فرآیند تولید و تحلیل عوامل محدودکننده عملکرد ارقام اصلاح‌ شده برنج (Oryza sativa L.) به روش CPA در منطقه نکا (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
162 مستندسازی فرآیندهای تولید گندم (Triticum aestivum L.) در سیستم‎های آبی و دیم در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
163 مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 1
164 مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 1
165 مطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف در کشت به موقع و دیرهنگام (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
166 مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
167 مقایسه پتانسیل ترسیب کربن اندام های گیاهی سویا (Glycine max (L.) Merill) در دو کشت بوم مرسوم و حفاظتی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 3
168 مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 2
169 مقایسه مصرف سوخت و انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در سیستم های مختلف تهیه بستر و کشت سویا در گرگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 21، شماره: 1
170 مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 1
171 میزان و چگونگی پراکنش خلا عملکرد نخود و عدس دیم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 2
172 نقش دما و نور بر جوانه زنی و کمون ثانویه بذر کلزای Brassica napus L خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 2
173 واکنش جامعه ماکروفون‌ خاک به تغییر در مدیریت زراعی و نوع محصول در منطقه شیروان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 1، شماره: 1
174 واکنش رشد، نمو و عملکرد بادام زمینی به تغییرات دما و غلظت دی اکسیدکربن (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 12، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری با آب شور و محلول پاشی سولفات پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان تشعشع کنوپی پنبه (Gossypium hirsutum L.) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر اختلاط علفکشهای کلودینافوپ پروپارژیل و سولفوسولفورون بر گندم و علفهای هرز یولافوحشی Avena ludoviciana و علفخونی Phalaris minor (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
3 اثر اندازه بذر و عمق کاشت بر ارتفاع بوته، ماده خشک، شاخص سطح برگ و تعداد شاخه جانبی در زمان برداشت غلاف سبز باقلا (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
4 اثر اندازه بذر و عمق کاشت بر شاخص های سبز شدن گیاه باقلا در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
5 اثر بقایای مختلف مالچ کلش گندم بر دمای خاک در کشت سویا در گرگان (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
6 اثر بهاره سازی بر سرعت ظهور برگ و فیلوکرون در کلزا در گرگان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر بهاره سازی بر فنولوژی و سرعت نمو در برخی ارقام گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثر بهاره سازی بر فنولوژی و سرعت نمو در کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ماش در گنبد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
10 اثر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر ارتفاع بوته،ماده خشک و عملکرد غلاف سبز باقلا در گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 اثر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر سرعت سبز شدن بذر باقلا در شرایط مزرعه در گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
12 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد وعملکرد جو بدون پوشینه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثر تغییر االیم بر عملکرد نخود در شرایط دیم بجنورد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
14 اثر تغییر اقلیم آینده بر عملکرد نخود در شرایط دیم شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
15 اثر تغییر اقلیم بر مدیریت آب و عملکرد نخود تحت شرایط آبی گنبد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
16 اثر تغییر اقلیم در سال های گذشته بر رواناب در اراضی شیبدار گرگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 اثر تنش شوری وارده به گیاه مادری بر واکنش جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور حاصله به تنش مجدد شوری و سرعت و درصد جوانه زنی آنها در شرایط استاندارد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 اثر تنش غرقاب بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در دو رقم گندم Triticum aestivum. L (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
19 اثر تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای مختلف گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
20 اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های موتانت پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
21 اثر شوری آب آبیاری بر محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین و فعالیت آنزیمی ژنوتیپ های پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
22 اثر شوری آب آبیاری و محلول پاشی سولفات پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی لاین های موتانت پنبه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 اثر فاصله ردیف، تاریخ کاشت و فاصله بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
24 اثر مقادیر متفاوت آب آبیاری بر روی شاخص تنش آبی و کاربرد آن در برآورد تولید پنبه در مناطق مرطوب (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
25 اثر نظامهای مختلف خاکورزی بر روی شاخصهای رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
26 اثر همزمان تنش شوری و غرقاب بر عملکرد بیولوژیک عملکرد اقتصادی و شاخص برداشت یک رقم گندم Triticum aestivum. L (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
27 اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر روی بنیه بذر ماش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
28 اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول و دما بر جوان هزنی گندم (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
29 اثرات تنش خشکی و دمابریکنواختی و زمان جوانه زنی گیاه جو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
30 اثرات تنش خشکی ودما برسرعت و درصد جوانه زنی گیاه جو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
31 اثرات دما و عمق کاشت بر سبز شدن گیاه نخود رقم هاشم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
32 اثرات زیست محیطی آفت کش های مصرفی درمزارع سویا درگرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
33 اثرات زیست محیطی آفت‏کش‏های مصرفی در مزارع گندم درگرگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
34 اثرتاریخ کاشت برتغییرات ضریب تخصیص ماده خکش درسه رقم گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 اثرتغییر اقلیم برمراحل فنولوژیک وعملکردنخوددرشرایط دیم آببر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
36 اثرتغییراقلیم برمراحل فنولوژیک و عملکردنخود درشرایط دیم زنجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
37 اثرتنش شوری بررشدرویشی درگیاه سیاه دانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
38 اثررژیم های متفاوت تغذیه ای بردرصد پروتئین بذرگیاه سویا)Glycine max (L.) Merr (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
39 ارزیابی اثرات زیست محیطی آفت کش های مورد استفاده در مزارع گندم، کلزا، پنیه و سویا در شهرستان های گرگان و علی آبادکتول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
40 ارزیابی اثرات زیست محیطی آفت کشهای استفاده شده درزراعت کلزا درمزارع اطراف گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
41 ارزیابی اثرتراکم گیاهی بر صفات زراعی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام رشد محدود و رشد نامحدود سویا در کشت تابستانه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
42 ارزیابی انرژی ورودی و خروجی در کشت رایج و نیمه مکانیزه برنج منطقه بابل و بابلسر (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
43 ارزیابی تنش گرما بر روی بعضی صفات فنولوژیکی در ژنوتیپهای مختلف گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
44 ارزیابی روش های مختلف درون یابی کلاسیک و زمین آماری جهت برآورد توزیع مکانی دماهای موثر در اراضی کشاورزی شهرستان کلاله در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
45 ارزیابی روش های مختلف درون یابی کلاسیک و زمین آماری جهت برآوردتوزیع مکانی بارش های موثر در اراضی کشاورزی شهرستان کلاله در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
46 ارزیابی زیست محیطی آفت کش های مصرفی در سطح مزارع گندم، کلزا، سویا وپنبه دراطراف شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
47 ارزیابی زیست محیطی آفت کش های مصرفی درسطح مزارع گندم کلزا سویا و پنبه دراطراف شهرگرگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
48 ارزیابی زیست محیطی سموم کشاورزی مورد استفاده در سطح مزارع گندم، برنج، پنبه، سویا و کلزا اطراف شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
49 ارزیابی عملکرد دانه نخود و پایداری آن در کشت خفته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
50 ارزیابی کمی اثرات پوشش گیاهی، شیب زمین و مقدار آب موجود در خاک بر رواناب با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
51 ارزیابی کمی تاثیر تراکم و تاریخ کشت بر زمان تا بسته شدن کانوپی و طول دوره رشد نمایی و خطی در نخود (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 ارزیابی کمی تغییر اقلیم در ۴۴ سال گذشته کرمانشاه و تاثیر آن بر فنولوژی نخود با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 ارزیابی کیفیت بذرتوده های گندم به وسیله آزمون تسریع پیری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 ارزیابی مدل CropSyst- گندم برای پیش بینی رشدوعملکرد درواکنش به تراکم کاشت و رژیم های مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 ارزیابی مدل DSSAT-گندم برای پیش بینی رشدوعملکرد درواکنش به تراکم کاشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 ارزیابی مدل DSSAT-گندم برای پیش بینی رشدوعملکرد درواکنش به رژیمهای مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی برای توصیف سرعت سبزشدن نخود نسبت به دما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
58 ارزیابی مدلهای مبتنی بر کریجینگ جهانی (زمین آمار) در برآورد توزیع مکانی بارش برای کشت پاییزه گندم در استان گلستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
59 ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید کلزا در گرگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
60 ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم در گرگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
61 ارزیابی مصرف سوخت و اثرات زیست محیطی آن درسه روش کاشت با سانتریفیوژ خطی کار و کمبینات درتولید گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
62 ارزیابی مصرف سوخت و انرژی و اثرات زیست محیطی مربوطه در محصولات زراعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
63 ارزیابی مصرف سوختدرسه روش کاشت با سانتریفیوژ خطی کار و کمبینات (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
64 ارزیابی وضعیت تغذیه نیتروژنی درکلزا Brassica napus L. درشرایط گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
65 انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در نظام های کاشت شالیزاری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
66 برآورد پارامترهای مدلCropSyst-Wheat برای ارقام استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 برآورد تعداد روزهای بیولوژیک مورد نیاز مراحل فنولوژیک باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 برآورد دماهای کاردینال برای مدلسازی روز تا سبز شدن در ارزن دم روباهی Setaria italica (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
69 برآورد سطح برگ با استفاده از صفات رویشی در ارقام گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
70 برآورد ضریب ژنتیکی مدل DSSAT-گندم برای ارقام استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
71 بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه داروئی سیاهدانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
72 بررسی اثر تنش شوری بربرخی صفات فیزیولوژیکی گیاه داروئی سیاه دانه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
73 بررسی اثر رژیم رطوبتی پس از گرده افشانی بر انتقال مجدد مواد، پرشدن دانه و روابط آبی گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 بررسی اثر شوری آب آبیاری و محلول پاشی پتاسیم بر میزان برخی عناصر ژنوتیپ های موتانت پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
75 بررسی اثر شوری بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه داروئی سیاهدانه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
76 بررسی اثر مالچ کلش گندم بر فنولوژی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سویا، در گرگان (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
77 بررسی اثرات زوال بذربرسبز شدن گیاهچه و عملکردسویا رقم سحر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 بررسی اثرات کاربرد آب آبیاری باکیفیت پایین روی عملکرد و صفات زراعی دو ژنوتیپ گندم نان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
79 بررسی اثرهای سطوح مختلف شوری بر پارامترهای رشذی گیاه سیاهدانه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
80 بررسی اختلاف ژنتیکی در بین ژنوتیپ های پنبه از نظر نسبت های ریشه به بخش هوایی تحت شرایط پتاسیل های اسمزی مختلف (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 بررسی ارتباط خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی با عملکرد دانه در کانولا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
82 بررسی افت عملکرد مرتبط با مدیریت علف های هرز در گندم در شرایط استان گلستان - بندرگز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
83 بررسی تاثیر نوع سینی نشاء و تراکم گیاهچه در طول مدت نگهداری بر خصوصیات نشای سویا در گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
84 بررسی تاثیرسطوح مختلف تغذیه نیتروژنی برعملکرددانه سویادرمنطقه گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
85 بررسی تحمل به شوری و میزان جذب املاح درگیاه سیاه دانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
86 بررسی تغییر اقلیم خراسان در دهه های گذشته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
87 بررسی تغییرات کربوهیدرات ها و پروتئین های ژنوتیپ های موتانت پنبه تحت آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
88 بررسی توانایی مدل های ریزمقیاس نمایی Lars-wg و SDSM در شبیه سازی دماهای اصلی و بارش استان گلستان برای سال ۲۰۵۰ میلادی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
89 بررسی روابط عملکرد دانه با میزان مصرف نهاده ها در تولید گندم در شهرستان گرگان (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
90 بررسی روند تغیرات تجمع ماده خشک در گیاه باقلا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
91 بررسی روند تغیرات شاخص سطح برگ در گیاه باقلا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
92 بررسی ضرایب توزیع ماده خشک برگ و ساقه برای دو رقم گندم کوهدشت و دریا تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن کودی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
93 بررسی کارایی استفاده از ذخایر بذر در ژنوتیپهای گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
94 بهینه سازی مدیریت تولید نخود در شرایط دیم با استفاده ازشبیه سازی سازی رایانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
95 بهینه سازی مدیریت کشت خفته (انتظاری) نخود با استفاده از مدل شبیه‌سازی سبز شدن نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
96 پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
97 پهنه بندی استان گلستان از نظر توان و خلا تولید گندم آبی با استفاده از مدل شبیه سازی SSM-Wheat (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
98 پهنه بندی استان گلستان از نظر توان و خلا تولید گندم دیم با استفاده از مدل شبیه سازی SSM-Wheat (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
99 پیش بینی اثر تغییر اقلیم جهانی بر آب و هوای آینده استان خراسان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
100 پیش بینی توزیع ماده خشک به دانه بر اساس شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در گیاه نخود (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
101 پیش بینی سرعت سبز شدن جو بهاره رقم کارون بااستفاده از توابع رگرسیونی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
102 پیش بینی سطح برگ با استفاده از روابط آلومتریک در گیاه گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
103 تاثیر آفتکشهای مصرفی در کشت گندم، کلزا، پنیه و سویا بر روی سلامت کارگران مزرعه، مصرف کنندگان و آبشویی و موجودات زنده اکوسیستم در شهرستان های گرگان و علی آبادکتول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
104 تاثیر پرایمینگ بذر و کود پتاسیم بر عملکرد و اعضای عملکرد کلزا در تاریخ‌های مختلف کشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
105 تاثیر تراکم بوته بر تولید و پیر شدن برگ در ساقه اصلی گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
106 تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر قدرت بذر برداشت شده گیاه نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
107 تاثیر تنششوری بر رشد عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
108 تاثیر علف کش های پیش و پس رویش بر عملکرد اقتصادی، وزن خشک و سرعت رشد برنج هوازی در دو نظام کاشت بذری و نشایی (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
109 تاثیر کود پتاسیم بر رشد وعملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
110 تاثیر مقادیر متفاوت آب بر روی کیفیت الیاف پنبه در آبیاری بارانی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
111 تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم در حضور فسفر و پتاسیم در شرایط محیطی گرگان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
112 تاثیر نظامهای مختلف خاکورزی بر یکنواختی علفهای هرز در ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
113 تاثیرانواع و مقادیر مختلف کودنیتروژن برمیزان کلروفیل برگ و عملکرددانه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
114 تاثیرتراکم بوته بر رابطه آلومتریک ارتفاع بوته و وزن خشک ساقه در گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
115 تاثیرزوال بذروتنش غرقابی برفلورسانس و شاخص کلروفیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
116 تاثیرزوال بذروتنش غرقابی برمولفه های آنالیز رشدگندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
117 تاثیرنوع و زمان بندی کاربردکودنیتروژنی برمیزان ورس وارتفاع بوته درگندم رقم مروارید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
118 تاثیرنوع و مقدارکودنیتروژن بروزن دانه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
119 تأثیر بهاره سازی بر صفات مورفولوژیک کانولا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
120 تأثیر تنش خشکی بر رشد و غلظت عناصر پتاسیم و سدیم در گیاه نخود(Cicer arietinum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
121 تأثیر تنش خشکی برپارامترهای رشد، محتوای کلروفیل و کارتنوئید درمرحله رویشی گیاه نخود (Cicer arietinum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
122 تأثیر زوال بذر بر سبز شدن و برخی صفات مورفولوژیک برگ سویا (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
123 تأثیر شرایط محیطی بر دوره پر شدن دانه برکیفیت بذر ماش (Vigna radiate) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
124 تأثیر فاصله ردیف و ژنوتیپ روی عملکرد ساقه اصلی و شاخه در سویا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
125 تأثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
126 تحلیل امنیت غذایی کشور تا ۲۰۵۰ با مدلسازی همبست آب، زمین، غذا و محیط زیست : چشم انداز و سیاست های لازم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
127 تعیین بهترین مدل کریجینگ در تعیین مکانی pH جهت کشت پاییزه گندم با استفاده از GIS در حوزه قره سوی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
128 تعیین پارامترهای پاسخ به دمای ارزن معمولی (Panicum miliaceum جهت استفاده درشبیه سازی روزتاسبز شدن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
129 تعیین صفات مطلوب گیاهی در عملکرد از طریق بررسی ژنوتیپهای جدید و قدیم جو (Hordeum vulgar. L) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
130 تعیین ضرائب قابلیت حیات بذر در دو رقم سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
131 تعیین فنولوژی مطلوب گیاهی برای نخود در شرایط حال و آینده در مراغه با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
132 تعیین فنولوژی مطلوب گیاهی برای نخود در شرایط حال و آینده در مراغه با استفاده از شبیه سازی رایانهای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
133 تعیین مناسب ترین تاریخ کشت انتظاری نخود در کرمانشاه با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
134 تغییر اقلیم و نظام های تولید برنج: تخمین ردپای کربن و پتانسیل گرمایش جهانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
135 تغییرات غلظت نیتروژن شاخه و برگ در مراحل زایشی گیاه نخود در تاریخ ها و تراکم های کاشت مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
136 تیمارهای ذرات دودی: راهکاری برای کاهش ظهور کلزای خودرو (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
137 رابط ه سطح برگ با تعداد گره در ساق ه اصلی نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
138 رابطه بین سطح و وزن خشک برگ تحت تأثیر فواصل بین و داخل ردیف در دو رقم باقلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
139 روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گیاه گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
140 روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گیاه نخود (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
141 روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
142 روشهایی برای مدلسازی تابش خورشیدی روزانه در گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
143 روند تغییرات اقلیمی اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
144 سهم ساقه اصلی و شاخه ها در تعیین عملکرد دانه نخود در تاریخ ها و تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
145 سهم ساقه اصلی و شاخهها در تعیین عملکرد دانه سه رقم سویا در تراکمهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
146 شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر توان تولید چغندرقند در خراسان و ارزیابی راه های سازگاری به شرایط آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
147 شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل cropsyst در گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
148 شبیه سازی رشد و عملکرد گندم در شرایط اقلیمی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
149 شبیه سازی شرایط آتش سوزی مزارع پس از برداشت: رفع یا القای کمون ثانویه بذر کلزا (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
150 ظهور و پیری برگ در گیاه نخود رقم هاشم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
151 عکس العمل ژنوتی پهای پنبه به تنش خشکی در مرحله سبز شدن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
152 فراتحلیل (متاآنالیز) اثر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی: مطالعه موردی در ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
153 کمی سازی اثر دما و طول روز بر سرعت گلدهی جو بهاره رقم نیمروز (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
154 کمی سازی زوال سطح برگ در گیاه نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
155 لزوم استفاده از فراتحلیل (متاآنالیز) در پژوهش های علوم زراعی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
156 مدل سازی تاثیر روش کشت نشایی بر مقدار مصرف آب سویا در گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
157 مدل سازی جوانه زنی خردل وحشی تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
158 مدل سازی جوانه زنی گندم در واکنش به اثرات متقابل دماو پتانسیل آب (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
159 مدل سازی واکنش سرعت جوانهزنی ژنوتیپ های گندم به دما (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
160 مدلسازی تولید ماد ه خشک در نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
161 مدلسازی واکنش سبز شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
162 مطالعه پایداری زیست محیطی تولید گندم براساس هدررفت نیتروژن درمنطقه مشهدبااستفاده ازشبیه سازی کامپیوتری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
163 مطالعه جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع دیم کدوی اجیلی (شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
164 مطالعه کارایی استفاده از نیتروژن (کارایی زراعی و درونی) تحت تاثیر سطوح مختلف NPK در گندم در شرایط گرگان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
165 مطالعه واکنش عملکرد غلاف سبز به فواصل بین و داخل ردیف در دو رقم باقلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
166 مطالعه واکنش مولفههای جوانهزنی به دما در ژنوتیپهای گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
167 مطالعه وضعیت تغذیه نیتروژنی گیاه گندم درمرحله خوشه رفتن و تاثیر آن برمحیط درساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
168 مطالعه وضعیت تغذیه نیتروژنی گیاه و تولید ماده خشک در مرحله طویل شدن ساقه گندم در ساری (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
169 مطالعه وضعیت تغذیه نیتروژنی و تولید ماده خشک درمرحله ساقه دهی گندم درشهرستان علی آباد کتول (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
170 مطالعه وضعیتتغذیه نیتروژنی گیاه و تولید ماده خشک درمرحله خوشه رفتن گندم درساری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
171 مقایسه تاثیر نسبی دما و طول روز بر سرعت نمو نخود با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
172 مقایسه دماهای کاردینال سبز شدن نخود تحت دماهای ثابت آزمایشگاه و دماهای متغیر در مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
173 نقش صفات فیزیولوژیک مقاومت به خشکی درژنوتیپ های پنبه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
174 نقش صفات مورفولوژیک در مقاومت به خشکی در پنبه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
175 واکنش خصوصیات زراعی سنبله دولاین گندم به تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
176 واکنش فیزیولوژیکی ارقام جو به منبع تامین نیتروژن (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
177 واکنش مولفه های جوانه زنی بذر ژنوتیپ های پنبه به تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
178 همسوئی کشاورزی سنتی با تنوع گیاهی در کشت بو م ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی