دکتر اسفندیار جهانگرد

دکتر اسفندیار جهانگرد دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر اسفندیار جهانگرد

Dr. esfandiar jahangard

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل سازگاری سرمایه گذاری در برنامه های توسعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 10، شماره: 1
2 اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران بسط مدل پاجولا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 11، شماره: 40
3 اثر فن اوری اطلاعات IT بر تولید صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 25
4 ارتباطات و بهبود بهره وری در ایران: تجزیه و تحلیل بخشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 3
5 ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران (با تاکید بر تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 18، شماره: 2
6 ارزیابی شاخص های پیشرو در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 8، شماره: 2
7 ارزیابی کارکرد بخش اطلاعات در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 33
8 اعتباربخشی الگوی تامین مالی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 19، شماره: 74
9 اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید شرکت های حمل و نقل دریایی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 1، شماره: 1
10 اولویت بندی سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ایران با لحاظ آلودگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 80
11 اهمیت خدمات آموزشی در تولید اقتصاد ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 3
12 Identification Of Key Sectors For Iran, South Korea And Turkey Economies: A Network Theory Approach (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 16، شماره: 32
13 The Impact of Human Capital (Health and Education) on Labor Productivity; a Composite Model Approach- a Case Study of Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 23، شماره: 2
14 The Sources of Labor Productivity Growth in Norway, South Korea and Iran: A Structural Decomposition Analysis (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 18، شماره: 2
15 Total Factor Productivity and Intangible Capital in Different Levels of Technology: A Case Study of Iranian Manufacturing Industries (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 3، شماره: 2
16 برآورد اثرهای اقتصادی شبکه‎ای سیستم تلفن همراه اول در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 4
17 برآورد کارایی مولفه ای شعب بانک مسکن در تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات: رویکرد مدل ابرکارایی با محدودیت های وزنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 1
18 بررسی اثر توسعه ی مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
19 بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه انسانی بر رشد فعالیتهای اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 4، شماره: 13
20 بررسی تکانههای تحریم (محدودیت ارزی)بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران و چشم انداز آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 1
21 بررسی رفتار تورم اقلام قابل مبادله و غیرقابل مبادله(رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 12، شماره: 43
22 بررسی رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در چرخه های تجاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 70
23 بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر بیماری سل در استان های ایران (رهیافت دادههای تابلویی پویا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 26
24 بررسی و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید حمل و نقل جاده ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 1، شماره: 1
25 بررسی و تحلیل مدل هکشر اهلین وانک HOV در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
26 پیامد تعدیل قیمت بنزین و سوخت جت بر مصرف و هزینه تولید حمل ونقل جاده ای و هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 11، شماره: 3
27 پیش بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تیوری و تکنیک) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 2
28 پیش بینی رشد اقتصادی ایران و مقایسه آن با اهداف برنامه چهارم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 9، شماره: 6
29 تاثیر بودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 10، شماره: 4
30 تاثیر تجارت خارجی بر تقاضای نیروی کار متخصص و غیرمتخصص ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 4، شماره: 10
31 تاثیر تقاضای نهایی بر تولید فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران:رویکرد ضرایب فزاینده با ریشه های مشخصه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 39
32 تاثیر توسعه ی بازار مالی در تاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
33 تاثیر سرمایه گذاری نامشهود بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 20، شماره: 3
34 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تابآوری بانکها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 2
35 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ثبات بانک های ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 9، شماره: 18
36 تاثیر نرخ بهره برداری آب بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 5
37 تاثیرICT بر انتشار گاز دی اکسید کربن: مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 18، شماره: 4
38 تأثیر مؤلفه‌های سرمایة انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده‌ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 10، شماره: 28
39 تبیین تغییرساخت تکنولوژی اقتصاد ایران (تحلیلی بر مبنای تکنیک ایستای داده- ستانده به قیمت ثابت) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 2، شماره: 1
40 تجزیه مصرف انرژی در ایران ۱۳۹۰-۱۳۸۰ (یک تحلیل ایستای مقایسه ای با رویکردSDA) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 7، شماره: 20
41 تجزیه منابع رشد بهرهوری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 4
42 تجزیه و تحلیل تحولات ساختار اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 2، شماره: 4
43 تجزیه و تحلیل تصادفی مدل داده- ستانده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 5، شماره: 8
44 تجزیه و تحلیل تغییر شدت انرژی در فعالیت های اقتصاد ایران با رویکرد SDA (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 2، شماره: 6
45 تجزیه و تحلیل تغییرات بهره وری انرژی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 4
46 تجزیه و تحلیل تغییرات بهره وری نیروی کار 1390-1385؛ مطالعه موردی: استان تهران و سایر استان های کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 6، شماره: 1
47 تجزیه و تحلیل ضریب فزاینده تولید بخش های اقتصادی ایران: رویکرد داده-ستانده و نظریه شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 28، شماره: 2
48 تحلیل بهره وری تولید، ناشی از تغییر فن آوری واسطه ای و عوامل اولیه فعالیت های اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 6، شماره: 4
49 تحلیل پدیده صنعتی شدن خدمات اقتصاد ایران (تحلیلی بر مبنای مدل افزار شده داده- ستانده) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 3، شماره: 1
50 تحلیل داده-ستانده ای بخش اطلاعات اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10، شماره: 39
51 تحلیل سازگاری سرمایه گذاری در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۳-۱۳۷۸) (تحلیلی بر مبنای مدل ایستای داده- ستانده) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 2، شماره: 9
52 تحلیل علیت میان سرمایهگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهرهوری نیروی کار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 13، شماره: 1
53 تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 16، شماره: 63
54 تخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادی ایران؛رویکرد داده-ستانده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 69
55 تدوین الگوی تامین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 13، شماره: 49
56 تعدیلی بر روش سهم مکانی تعدیلی فلگAFLQ(مطالعه موردی استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 17
57 تعیین قیمت بهینه گاز طبیعی در بازار انرژی ایران: ارائه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 10، شماره: 3
58 درج جدول داده- ستانده ایران در جدول داده- ستانده بین کشوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 7، شماره: 4
59 سرمایه گذاری های نامشهود در صنایع با شدت فناوری دیجیتالی بالاتر و بهره وری عوامل تولید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 28، شماره: 94
60 سنجش آثار شیوع ویروس کووید- ۱۹ بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 80
61 سنجش آثار کمی تغییر سیاست های مالیاتی بر صنایع کشور (رهیافت داده – ستانده) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 51
62 سنجش تغییرات تولید ناشی از افزایش قیمت بنزین در سطح بخش های اقتصادی ایران: مقایسه الگوی استاندارد و الگوی غیرخطی عرضه محور گش (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 13، شماره: 4
63 شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 15، شماره: 1
64 شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از خوشه بندی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 72
65 شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران بر مبنای تحلیل تصادفی داده-ستانده SIO (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
66 شناسایی بخش های کلیدی با رویکرد های تحلیل داده-ستانده (IO)، اقتصاد سنجی (EC) و تحلیل پوششی داده ها (DEA): مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 2، شماره: 3
67 شناسایی زنجیره های تولیدی در ایران با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار (APL) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 13، شماره: 51
68 شناسایی فعالیتهای کلیدی اقتصاد ایران در یک برنامه توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 3، شماره: 7
69 شناسایی مناطق و فعالیت های اولویت دار در ایجاد ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 15، شماره: 56
70 صنعت خودروسازی و جایگاه آن در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
71 ضرایب فزاینده داده-ستانده و افزایش تولید اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
72 فن اوری اطلاعات و ارتباطات ict و رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 6، شماره: 19
73 ماتریس حسابداری اجتماعی- زیست محیطی به منزله الگویی برای برنامه ریزی توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 5، شماره: 10
74 محیط زیست و برنامه های توسعه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 2
75 مزیت مضاعف با اعمال مالیات بر کربن در اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 5، شماره: 3
76 معرفی و کاربرد تکنیک MFLQبجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 5
77 مقایسه آثار اقتصادی به کارگیری مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 8، شماره: 30
78 نقش صنایع کارخانه ای بر رشد اقتصادی ایران: روش شاخص لگاریتمی دیویژیا (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 8، شماره: 4
79 نقش صنعت بیمه در ایجاد امنیت اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 2، شماره: 10
80 نقش فناوری بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 28
81 نقش محتوا بر شکاف دیجیتال اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 1
82 واکنش بودجه دولت نسبت به تکانه های تولید، مخارج و درآمدهای دولت بر اساس الگوی VEC (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگویی برای اندازه گیری و تحلیل شاخص رقابت پذیری بخش حمل و نقل دریایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
2 بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه انسانی بررشد اقتصادی درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
3 بررسی تأثیر شدت انرژی و درآمد سرانه بر انشار آلودگی (انشار گاز دی اکسید کربن)‌در کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
4 کاربرد داده های ترکیبی در قالب بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخشها در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها