دکتر محمداسماعیل اکبری

دکتر محمداسماعیل اکبری استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمداسماعیل اکبری

Dr. Mohammad Esmaeil Akbari

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Honeypot-assisted Industrial Control System to Detect Replication Attacks on Wireless Sensor Networks (دریافت مقاله) فصلنامه ادوات مخابراتی دوره: 11، شماره: 3
2 A Novel Biocompatible Nanoprobe Based on Lipoproteins for Breast Cancer Cell Imaging (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 7، شماره: 1
3 اثر عصاره Viola odorata(گل بنفشه) بر میزان بقای رده سلولی MDA-MB-۴۶۸ سه گانه منفی سرطان سینه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 132
4 اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی در کاهش ناامیدی زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 8، شماره: 1
5 ارتباط الگوهای غذایی با سرطان پستان و فاکتور پاتوبیولوژی HER-۲ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 144
6 ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای مذهبی با تغییرات مثبت پس ضربه ای در بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 39
7 ارزیابی مدل های پارامتری در بررسی بقای ۵ ساله بیماران سرطان روده بزرگ شهر تهران (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 5
8 استفاده از طب مکمل در بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 4، شماره: 3
9 Deep Learning Based Early Intrusion Detection in IIoT using Honeypot (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 17، شماره: 2
10 Descriptive Epidemiology and Survival Rate of Osteosarcoma: The First National Population-Based Study in the Middle East (۲۰۰۸-۲۰۱۴) (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 11، شماره: 10
11 Epidemiology and Histopathology of Breast Cancer in Iran versus Other Middle Eastern Countries (دریافت مقاله) مجله سرطان خاورمیانه دوره: 9، شماره: 3
12 Five-year Survival Rate of Bladder Cancer in Iran during 2001-2007 (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 16، شماره: 1
13 Honeypot Intrusion Detection System using an Adversarial Reinforcement Learning for Industrial Control Networks (دریافت مقاله) فصلنامه ادوات مخابراتی دوره: 12، شماره: 1
14 In vitro and in vivo toxicity and histopathological evaluation of Gd(III)anionic Linear globular dendrimer second-generation G۲-C۵۹۵ nanoprobe (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 7، شماره: 4
15 Mesenchymal Stem Cells Trigger Epithelial to Mesenchymal Transition in the HT-۲۹ Colorectal Cancer Cell Line (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 30، شماره: 143
16 Pattern of ABCC Transporter Gene Expression in Pediatric Patients with Relapsed Acute Lymphoblastic Leukemia (دریافت مقاله) مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی دوره: 8، شماره: 2
17 Soft Tissue Sarcoma of Extremities: Descriptive Epidemiological Analysis According to National Population-based Study (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 10، شماره: 1
18 Supplier-Induced Demand in Diagnostic MRI of Primary Breast Cancer (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 8، شماره: 4
19 The Comparison of Three Components of Breast Cancer in Females With Cancer and Healthy Ones: Coping Styles, Psychological Capital, and Patience (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سرطان دوره: 2، شماره: 3
20 The Relationship of gravidity with the Frequency of Removed Lymph Nodes in Mastectomy and Involved Lymph Nodes after the Surgery in Women with Breast Cancer (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 24، شماره: 2
21 بررسی میزان تکثیر ژن c-Myc در بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با سایر فاکتور های پیش آگهی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 6
22 برنامه جدید غربالگری سرطان دهانه رحم برای زنان کم خطر ایرانی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 95
23 تاثیرات ضدسرطانی زهر جانوران، یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 5، شماره: 2
24 تخمین موارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در شهرستان کرمان با روش صید-بازصید (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 5، شماره: 2
25 تصویر بدنی و عزت نفس: مقایسه دو گروه از زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 5، شماره: 3
26 محاسبه بار مالی اقدامات تشخیصی و درمانی اولیه سرطانهای غیر متاستاتیک پستان در ایران- 1391 (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 6، شماره: 2
27 مدل ساختاری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان بر اساس شخصیت تیپ D با نقش میانجی ادراک از بیماری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 4
28 مدل ساختاری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس شخصیت تیپ D با نقش میانجی متابعت درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 4
29 مروری بر افکتورهای RAS میتوژنیک و رویکردهای درمانی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 15، شماره: 1
30 مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی گل بنفشه و هورمون ملاتونین بر رشد تومور و میزان بیان فاکتورهای NF-kB، TNFR۱ و VCAM-۱ در مدل سرطانی سینه ۴T۱ در شرایط in vivo (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 147
31 مقایسه صفات کمی و کیفی درماتوگلیفیک زنان مبتلا به سرطان پستان و گروه شاهد سالم (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 2، شماره: 1
32 مقایسه مشاوره تلفنی و معاینه حضوری در تشخیص سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 2، شماره: 1
33 مقایسه نقش مادری و همسری زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 7، شماره: 2
34 ملاتونین و اهمیت آن در پیشگیری و درمان سرطان پستان: (یک مرور هدفمند) (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 17، شماره: 118
35 نظرسنجی جهت تعیین میزان آگاهی و نگرش زنان نسبت به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 3، شماره: 3
36 نقش توزیع جغرافیایی بر میزان بروز و بقا در سالمندان مبتلا به سرطان در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 11، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study on the Effectiveness of Spiritual Intervention on Perception of God and Attitude toward Death in Women with Breast Cancer (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 A Study on the Effectiveness of Spiritual Intervention on Perception of God and Attitude toward Death in Women with Breast Cancer (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
3 A Study on the Effectiveness of Spiritual Intervention on Perception of God and Attitude toward Death in Women with Breast Cancer (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
4 Assessment of flatness and Symmetry of intraoperative radiotherapy beam fieldsby radio chromic EBT-2 films (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
5 Assessment of flatness and Symmetry of intraoperativeradiotherapy beam fields by radio chromic EBT-2 films (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
6 Association between Dietary Patterns with Breast Cancer and Pathobiological Factor HER-2 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
7 Association between gut microbiome and development of different stages of colorectal cancer: systematic review (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی سرطان
8 اثربخشی آموزش گروهی ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
9 اثربخشی مداخله معنوی بر ادراک خدا و نگرش نسبت به مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
10 اثربخشی مداخله معنوی بر امید و جهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
11 اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
12 ارایه روشی جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی در تطبیق آثار انگشتان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر
13 ارزیابی برنامه آموزشی مهارتهای روانی معنوی در امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
14 Breast cancer survival analysis based on immunohistochemistry subtypes (ER/PR/HER2): a retrospective cohort study (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
15 Breast Cancer Survival and its Relationship with Effects of Breastfeeding: Results of Parous Women with Breast Cancer Registered SBMU CRC (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
16 Breast Cancer Survival and its Relationship with Effects of Breastfeeding: Results of Parous Women with Breast Cancer Registered SBMU CRC (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
17 Breast Cancer Survival and Reproductive Factors: A Follow up Study on Parous Women with Breast Cancer in Iran (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
18 Comparison Cure rate models by DIC criteria in Breast Cancer data (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
19 Determine effective prognostic factors on survival of breast cancer patients by using weibull distribution with non-constant shape parameter (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
20 Down-regulated expression of ATPase family, AAA-domain containing 2 (ATAD2) in human recurrent/metastatic and non-metastatic breast cancer (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
21 Effect of sociodemographic factors on three-year survival of Iranian female patients with breast cancer diagnosed in 2006-2010 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
22 Fitting cure rate model to breast cancer data of Cancer Research Center (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
23 Gene expression profiling of the 8q22-24 position in human breast cancer: TSPYL5, MTDH, ATAD2 and CCNE2 genes are implicated in oncogenesis, while WISP1 and EXT1 genes may predict a risk of metastasis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
24 Impact of UTP23 Gene Polymorphism (rs13250873) on EXT1 Gene Expression in Developing and Relapsing of Breast Cancer (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
25 Multivariate Joint Frailty Models for Modeling Multiple Recurrent Events and Their Application in Breast Cancer (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جراحی سرطان شیراز
26 Radiobiological Effects of Intra Operative Radiotherapy (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
27 Risk factors of developing a second malignancy following treatment of a first primary breast cancer (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
28 Should we consider limited axillary dissection for node positive breast cancer (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
29 Showing the difference between results of prognostic factors on survival of colorectal cancer patients by using a new survival analysis method (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش
30 Spatial Analysis of Childhood Cancers in Iran during ۲۰۰۵-۲۰۱۳ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی سرطان
31 Talking about sexuality after breast cancer :Barriers from survivors perspective views (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
32 The Impact of Intraoperative Radiation Therapy in the Breast Cancer (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
33 The Role of Cognitive Dysfunction and Health Literacy on the Quality of Life in Cancer Survivors (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت
34 بررسی آلودگی هوای شهر تهران بر سلامت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
35 تاثیر احداث نیروگاه های مولد مقیاس کوچک بر سطح اتصال کوتاه پست های فوق توزیع نزدیک نیروگاه های بزرگ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
36 تبیین ادراک بیماران مبتلا به سرطان پستان از نیازهای مراقبتی بیماران (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
37 کلید سلامت تغذیه جامعه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره تغذیه ایران
38 مقایسه سرمایه روان شناختی و ابعاد آن (خودکارآمدی، امید، خوش بینی و تاب آوری) در زنان مبتلا به سرطان پستان و سالم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی
39 ملاتونین و اهمیت ان در سرطان پستان (مقاله مروری) (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
40 نگرانی های رایج در زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان