دکتر مهدی رزاقی کاشانی

دکتر مهدی رزاقی کاشانی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی رزاقی کاشانی

Dr. Mahdi Razaghi Kashani

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزودنی پلی( تترافلوئورواتیلن) پرتودهی شده بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی در کامپوزیت های لاستیک نیتریل (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 32، شماره: 4
2 اثر نانوذرات گرافیت بر پایداری گرمایی و فداشوندگی نانوکامپوزیت های فنولی - الیاف کربن - گرافیت (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 3
3 اثر نووالاک و چندبلور لایه ای گرافیت بر نفوذ استون و مقاومت گرمایی نانوکامپوزیت های برپایه لاستیک نیتریل (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 28، شماره: 1
4 احیای زیستی لاستیک بازیافتی و اثر آن بر خواص مکانیکی لاستیک ولکانش شده نو (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 5
5 ارزیابی سازوکار طول فاصله انداز سیلان بر رفتار دینامیکی وتریبولوژی کامپوزیت لاستیکی استیرن بوتادی ان سیلیکای اصلاح شده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 30، شماره: 6
6 ارزیابی مقاومت به رشد ترک خستگی کامپوزیت های لاستیکی دارای سیلیکا و تحلیل نقش برهم کنش پرکننده-پرکننده و اتصال در فصل مشترک (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 32، شماره: 5
7 پلیمرشدن فنول فرمالدهید در محیط اشباع از بخار حلال ومطالعه ریزساختار و خواص مکانیکی ایروژل های نووالاک (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 5
8 ساخت کامپوزیت هیدروژل بر پایه پلی آکریل آمید و اثر کایولینیت برخواص آن در شرایط مخزن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 2
9 سازوکار اثرهای فیزیکی پرکننده های تقویت کننده بر سینتیک ولکانش لاستیک استیرن-بوتادی ان (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 31، شماره: 5
10 سازوکار بهبود خواص تریبولوژیکی پلی آمید 6 با افزودن پودرپلی تترافلویورواتیلن پرتودهی شده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 6
11 شبیه سازی اصطکاک لاستیک با استفاده از رفتارگرانروکشسانی آن و مشخصه های زبری سطوح (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 2
12 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه گیری ضریب اصطکاک لاستیک (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 2
13 کامپوزیت های پلیمری دی الکتریک: معرفی و کاربردها (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 3، شماره: 3
14 مقایسه روش های صعود موئینگی و قطره گذاری ثابت بر سطوح نامتخلخل در تعیین انرژی سطحی تقویت کننده های پودری مورد استفاده در کامپوزیت های پلیمری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 12، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر نانو ذرات سلولز باکتریایی بر سینتیک ولکانش لاستیک نیتریل بوتادیان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
2 بررسی اثر نانو کائولینیت بر خواص حرارتی و سایشی نانو کامپوزیت های فنولی تقویت شده با الیاف کوتاه کربن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
3 بررسی تاثیر عامل سازگارکننده سیلان در نانو کامپوزیت های بیوتیل‐ خاک رس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 بررسی حساسیت روش آنالیز فرکتال در مقابل روش های آماری برای تعیین مشخصات زبری سطوح (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
5 بررسی خواص فیزیکی مکانیکی آمیزههای استایرین بوتادین رابر - بوتادین رابر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
6 بررسی مرفولوژی آمیزه های استایرین بوتادین رابر - بوتادین رابر توسط میکرسکوپ الکترونی و تأثیرآن بر سایش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
7 بررسی مورفولوژی و خواص فیزیکی مکانیکی نانو کامپوزیت های بیوتیل - خاک رس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بهبود خواص فیزیکی - مکانیکی لاستیک بیوتیل با استفاده از خاک رس نانو (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی لاستیک
9 بهبود خواص فیزیکی- مکانیکی و نفوذ پذیری لاستیک بیوتیل با استفاده از خاک رس نانو در درزگیرها و پوششهای لوله های انتقال نفت و گاز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 تاثیر ریز ساختار لاستیک استایرن بوتادین محلولی بر مقاومت سایشی وسینتیک پخت آمیزههای پر شده با سیلیکای اصلاح شده (دریافت مقاله) سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
11 جهت مندی در خواص رویه تایر با استفاده از الیاف کوتاه آرامید (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی لاستیک
12 خواص تریبولوژیکی آمیزه های رویه ی تایر حاوی مخلوط پرکننده های دوده و سیلیکا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
13 خواص دینامیکی - مکانیکی و اتلاف انرژی درآمیزه های رویه ی تایر با دوپرکننده ی دوده و سیلیکا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
14 ساخت کامپوزیت های ژل بر پایه پلی اکریل آمید و تاثیر رس های مختلف بر خواص رئولوژی آنها (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
15 ساخت نانو کامپوزیت ژل بر پایه پلی آکریل آمید و بررسی خواص آن در شرایط مخزن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران