دکتر سیدفضل الله موسوی

دکتر سیدفضل الله موسوی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

دکتر سیدفضل الله موسوی

Dr. Seyed Fazlolah Musavi

استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «آیا حاکمیت مشترک» شیوه ای مناسب برای تعیین حدود رودخانه های مرزی است؟ (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 20، شماره: 27
2 «امنیت حقوقی» در حقوق بین الملل؛ مفهوم و جایگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 2
3 تغییرات جوی:تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 30، شماره: 49
4 نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 34، شماره: 57
5 اختلاف زیست محیطی آرژانتین و اروگویه (2010)؛ تبیین برخی مباحث و اصول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 4
6 ارزیابی مشروعیت ساخت و کاربرد تونل های نظامی از منظر مبادی حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 100
7 اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 48
8 بررسی جایگاه خانواده در نظام بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 2
9 بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 27، شماره: 43
10 بررسی و تحلیل رای قضیه (کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 14، شماره: 36
11 تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران: تناقض در گفتار و کردار و سیاست زدگی حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 16، شماره: 44
12 تحلیل «نقض ماهوی» مندرج در ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 4
13 تحلیلی سیاست‌گذارانه بر پروندۀ حقوقی مصدومان شیمیایی؛ با رویکرد چرخۀ سیاست‌گذاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 12
14 تحول در جهت اعتلای علوم انسانی با تاکید بر رشته حقوق (دریافت مقاله) مجله تحول در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
15 تعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی و مسئولیت بین المللی مرتبط با نقض تعهدات ؛ مطالعه موردی آلودگی دریای مازندارن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 47
16 تقابل حاکمیت و بشر در سازوکار قضایی حقوق بشر در آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 1
17 جایگاه آستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ذیل پروتکل الحاقی دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 4
18 جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 2
19 حفاظت از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 3
20 سازکارقضایی حقوق بشر در اروپا، تفوق با حاکمیت یا حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 23، شماره: 72
21 ضمان پزشک از منظر فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 10، شماره: 36
22 کاربرد تسلیحاتی موشک های بالستیک از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 38، شماره: 65
23 مبانی حقوقی محارست از توانمندی دفاعی حماس در جنگ مسلحانه با رژیم صهیونیستی (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 20، شماره: 93
24 مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 16
25 مطالعه تطبیقی قواعد رقابت در قوانین رقابتی ایران و اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 8، شماره: 2
26 مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 1، شماره: 1
27 نقد و بررسی فقهی - حقوقی اعتبار زمانی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 11
28 نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 »تاملی بر مناسبات میان بهره مندی از هوای پاک و گفتمان حق بر محیط زیست در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق بشر« (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 تغییرمالکیت جنگل ها، ضرورت تحول در مدیریت و دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
3 گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته فقه و حقوق در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
4 وضعیت آبزیان در حقوق بین الملل با تاکید بر گونه های جانوری در دریای مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالشهای زیست محیطی مناطق شمالی کشور