دکتر مریم تقوایی یزدی

دکتر مریم تقوایی یزدی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری

دکتر مریم تقوایی یزدی

Dr. Maryam Taghvaee Yazdi

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «واکاوی نقش رهبری تحولی و تبادلی در ارتقاء اعتماد سازمانی اعضای هیات علمی به منظور ارایه مدل مفهومی» (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 1
2 ارائه الگوی توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (منطقه سه) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 18
3 ارائه مدل اخلاق حرفه ای در موسسات آموزش عالی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 8، شماره: 0
4 ارائه مدل استرس شغلی و تاثیر آن بر عملکرد شخصی و خانوادگی کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 16، شماره: 1
5 ارائه مدل برند سازی شخصی در توسعه کارآفرینی کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
6 ارائه مدل تجربه پژوهشی و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 2
7 ارائه مدل توسعه ی کارآفرینی در صنعت ملی پالایش فراورده های نفتی با رویکرد پیشگیری از آسیب های زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 4، شماره: 1
8 ارائه مدل رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری سازی آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 1
9 ارائه مدل زیست بوم کارآفرینی دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 17، شماره: 1
10 ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین مبتنی بر تکنیک های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 32
11 ارایه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد و تاثیر آن بر توسعه پایدار دانشگاه ها (دریافت مقاله) مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره: 7، شماره: 14
12 ارایه مدل انگیزشی و ارایه راهکارهای مناسب برای بهبود و تقویت مولفه های انگیزشی کارکنان در شرکت مدیریت تولید برق لوشان (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 2
13 ارایه مدل بهینه پیش بینی، تعیین و هدایت نیازهای آموزشی مهارتی معلولین در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 7، شماره: 26
14 ارتباط بین عناصر و مولفه های رهبری مراقبتی مدیران مدارس استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 3
15 ارزیابی تفسیری کارکردهای زیست بوم کسب وکار کارآفرینی دانشگاه برای توسعه ی زیرساخت های استارت آپ های فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 9
16 ارزیابی کمی و کیفی رساله های دکتری آموزش و پرورش استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 4
17 الگوی تعالی سازمانی مبتنی بر جوان گرایی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 7، شماره: 3
18 Identifying and Prioritizing Aspects of the Educational Services Quality in the Faculties of Mazandaran Univesiry of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نو در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
19 The Relationship between Research Experience and Researcher Spiritually with Research self-efficacy of M.A students of Islamic Azad University in Sari (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
20 بررسی تاثیر درس پژوهی بر عملکرد تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان سال پنجم ابتدایی شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 6، شماره: 23
21 بررسی تاثیر زیرساخت های رویکرد مجازی بر آموزش قابلیت محور در راستای دانشگاه های نسل چهارم (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 10، شماره: 4
22 بررسی تاثیر نظام ارزشی اخلاق گرا بر دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
23 بررسی تاثیر هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی با ارائه مدل مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 1
24 بررسی رابطه بین مولفه های توانمندسازی با سرمایه فکری مدیران آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانشگاهی دوره: 2، شماره: 2
25 بررسی رابطه توانمندسازی و اشتیاق شغلی با بالندگی سازمانی در بین معلمان دوره ابتدایی شهر مشهد (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 5، شماره: 59
26 بررسی رابطه مدیریت استعداد و مدیریت نخبگان با شایسته سالاری مدیران (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 4، شماره: 44
27 بررسی رابطه مدیریت استعداد هوشمند با جانشین پروری درآموزش عالی به منظور ارایه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مدیریت نوین دوره: 8، شماره: 2
28 بررسی رابطه ویژگی های مدیران و توانمندسازی آنها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 3
29 بررسی شکاف وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 48
30 بررسی مقایسه ای عملکرد مدیران دانشگاه های استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 2
31 بررسی نقاط مثبت و منفی بحران کرونا در آموزش مجازی و الکترونیکی دانشگاه ها (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 5، شماره: 55
32 بررسی و ارزیابی وضعیت خودکارآمدی تحصیلی با تکنیک مطلوبیت(مطالعه موردی دانشگاه علوم و فنون مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 3
33 بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی شهرک های صنعتی استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 1، شماره: 1
34 پایش رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی براساس پیش بینی کننده های وضعی و شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 9، شماره: 34
35 پیش بینی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و پرخاشگری با نقش هوش هیجانی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 2
36 تاثیر آینده نگاری حاکمیت الکترونیک بر شفافیت سازمانی مدیران بانک صادرات استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 4
37 تاثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری- یادسپاری دانشجویان با میانجی گری انگیزش یادگیری به منظور ارائه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 2
38 تاثیر ثبات مدیریت بر حرفه ای گرایی با رویکرد شایسته سالاری(مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی استان مازندران) (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 12، شماره: 47
39 تاثیر دانش آینده پژوهی بر برنامه آموزشی و برنامه درسی مدارس کارآفرین در استان مازندران به منظور ارائه مدل (دریافت مقاله) مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره: 9، شماره: 18
40 تاثیر رهبری دانش محور بر مرجعیت علمی به منظور ارائه مدل در دانشگاه‌‌های علوم پزشکی‌‌کلان منطقه یک (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 29، شماره: 1
41 تاثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 3
42 تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 31
43 تاثیر فرهنگ بر رفتار مصرف کننده برند لوکس از طریق نقش میانجی نگرش مصرف کننده (مطالعه موردی: برند اپل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای مدیریت بازاریابی دوره: 1، شماره: 1
44 تاثیر کاربرد اینترنت اشیاء بر شناسایی فرصت های کارآفرینی با نقش واسطه ای خلق دانش (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 44
45 تاثیر کمالگرایی پیشرفتدهنده بر یادگیری سازمانی و اخلاق سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران) (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 29، شماره: 3
46 تاثیر مدیریت استراتژیک بر نظام آموزش عالی (یک مرور نظام مند) (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 52
47 تبیین و اعتبارسنجی الگوی کسب وکارهای متوسط وکوچک صنعت مرغداری با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 50
48 تحلیلی بر رابطه خویشتن شناسی مدیران با سلامت سازمانی و بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 2
49 توسعه اکوسیستم های کارآفرینی دانشگاه برمبنای تقویت استارت آپ های فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 4
50 جایگاه اخلاق پژوهشی در نظام آموزش عالی سلامت (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 9، شماره: 1
51 دانشگاه پژوهی: رویکردی در نقش آفرینی دانشگاه در توسعه پایدار (تحلیل محتوای کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 1
52 رابطه آینده نگری با هوش سازمانی، خلاقیت سازمانی و تعالی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به منظور ارایه مدل (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 42
53 رابطه آینده نگری در برنامه درسی با خلاقیت دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 58
54 رابطه بین ابعاد فشارزای کاری پلیس و تعهد کارکنان نیروی انتظامی مازندران (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 0، شماره: 3
55 رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی بسیار بزرگ استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 1
56 رابطه بین سرمایه فکری با کارآفرینی درون سازمانی و عملکرد کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 9، شماره: 29
57 رابطه شیوه های فرزندپروری با احساس تنهایی و اختلالات رفتاری درون نمود و برون نمود والدین-دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 4
58 رابطه عدالت سازمانی و سلامت روانی در کارکنان فرمانداری استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی فرآیندها دوره: 4، شماره: 10
59 رابطه عوامل پیاده سازی جانشین پروری با بالندگی سازمانی، رهبری اخلاقی و توانمند سازی مدیران(مورد مطالعه: کارکنان بانکهای ملی شهرستان ساری ناحیه یک) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 17
60 رابطه مدیریت دانش با تعالی سازمانی و نوآوری سازمانی در مدیران مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 1
61 رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری سازی آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 2
62 رابطه مولفه های سلامت سازمانی با اعتماد سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران آموزش و پرورش ساری (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 27
63 رهبری دانش محور و مرجعیت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی؛ یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 11، شماره: 1
64 شناسایی رابطه فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت شهربان شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های پیشرفت و تعالی دوره: 6، شماره: 2
65 شناسایی شایستگی های اخلاقی مدیران به منظور به کارگیری در ساختار مدیریتی دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 4
66 شناسایی عوامل موثر بر عدالت آموزشی و نقش آن در پویایی و شادابی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران جهت ارائه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 1
67 شناسایی مولفه ها و سنجش روابط ابعاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 18، شماره: 2
68 شناسایی نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم فکور با رویکرد دانش پژوهی به منظور ارائه مدل (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
69 شناسایی و بررسی تاثیر عوامل موثر در اقتصاد دانش بنیان بر ایجاد دانشگاه های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 3
70 شناسایی و رتبه بندی ابعاد (فردی، سازمانی و محیطی) استرس زای شغلی کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران و ارائه پیشنهادهای کاربردی (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 11، شماره: 42
71 شناسایی و رتبه بندی ابعاد ایده دانش محتوایی تعلیم و تربیت در دانشگاه فرهنگیان منطقه ۹ کشور (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 1
72 شناسایی و رتبه بندی مولفه های وضعی و شخصی موثر بر رفتار مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 2
73 صلاحیت های رهبری آموزشی و روش های اندازه گیری آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 42
74 طراحی مدل شفافیت سازمانی به منظور توانمندسازی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 2
75 طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه استفاده از موک در توسعه آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی قطب یک (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 14، شماره: 4
76 طراحی و اعتبار سنجی مدل تاثیر کیفیت خدمات آموزشی بر تحلیل رفتگی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه های استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 2
77 طراحی و اعتباریابی مدل ایجاد جامعه کارآفرینانه در نظام آموزشی پایه با رویکرد جامعه شناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 17، شماره: 63
78 طراحی و روان سنجی ابزار سنجش خلق مشترک ارزش در کسب وکارهای فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 3
79 طراحی و روان سنجی ابزار سنجش کارکردهای دانشگاه پژوهی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 2
80 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و ارتباط آن با بهره وری سیستم آموزشی (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 10، شماره: 36
81 کاربست دانش آینده پژوهی برای توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 0
82 مدل یابی ارتقاء نشاط سازمانی و عملکرد زیست محیطی دانشگاه با استفاده از پیاده سازی مدیریت سبز در دانشگاه های آزاد استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سبز دوره: 1، شماره: 4
83 مروری بر رویکرد دانشگاه دیجیتال در پاندمی کرونا و پسا کرونا (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 11، شماره: 3
84 مروری برتاثیر رهبری دانش محور بر مرجعیت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
85 مطالعه تطبیقی در ارائه الگوی رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت مرغداری ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 1
86 مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مرزی و عادی پایه اول ابتدایی شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 2
87 نقش سرمایه های اجتماعی و فکری در افزایش بهره وری عملکردکارکنان (مورد مطالعه: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 3، شماره: 0
88 واکاوی جهانی شدن آموزش؛ شناسایی ابعاد و وضعیت موجود (مورد مطالعه: دانشگاههای آزاد اسلامی واحد استان مازندارن) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (تبیین رابطه آموزه های مبتنی بر مدرسه سبز با میزان یادگیری، انگیزه تحصیلی و مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه اول) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
2 آینده پژوهی در رهبری آموزشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی
3 ارائه راهکاری مبتنی بر فناوری اطلاعات و قابلیت های بازاریابی بر سوددهی شرکت های تولید کننده لوازم خانگی استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک
4 ارایه مدل هوشمند جهت پیشبینی میزان موفقیت دانشجویان در یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
5 اصول تجزیه و تحلیل تصمیمات و رویکردهای تصمیم گیری وآینده نگری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
6 الگوها مدل ها و رویکردهای مدیریت دانش، سازمان یادگیرنده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی
7 بحران کرونا، تعطیلی مدارس و کیفیت سیاستگذاری آموزش مجازی مدارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
8 بررسی تاثیر اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی بر افزایش اشتغال زایی و کسب و کار کوچک دانش آموزان دبیرستان متوسطه ۱ شهر ساری ناحیه یک (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
9 بررسی تاثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد نوآوری و عملکرد سازمانی با نقش میانجی جهت گیری کارآفرینی و استراتژی تنوع سازی در بانک سامان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری
10 بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
11 بررسی تاثیر بکارگیری کار پوشه الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر ساری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
12 بررسی تاثیر رضایتمندی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
13 بررسی تاثیر رفاه ذهنی بر رفاه اجتماعی در معلمان شهرستان ساری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان
14 بررسی تاثیر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر توانمند سازی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
15 بررسی تاثیرگذاری اعتماد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری ساری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
16 بررسی تاثیرگذاری درگیری شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری ساری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
17 بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
18 بررسی رابطه بعد انگیزشی و مشارکتی در توانمند سازی مدیران واحد های دانشگاه ازاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
19 بررسی رابطه بین آینده نگری با تعالی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی
20 بررسی رابطه بین آینده نگری با هوش سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
21 بررسی رابطه بین استراتژی رفتار محور خودرهبری و خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
22 بررسی رابطه بین استراتژی های پاداش طبیعی خودرهبری و خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
23 بررسی رابطه بین استراتژی های تفکر سازنده خودرهبری و خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
24 بررسی رابطه بین استراتژی های خودرهبری و خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
25 بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و رضایت مندی بیماران از دریافت خدمات درمانی بیمارستانخاتم شهرستان گنبد استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
26 بررسی رابطه بین ساختار سازمانی بافرهنگ کارآفرینانه در بانک مسکن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
27 بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با فراموشی سازمانی هدفمند و یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
28 بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس غیر انتفاعی ناحیه 2 ساری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
29 بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و ویژگی های شخصیتی بارضایت شغلیکارکنان اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
30 بررسی رابطه بین عجین شدن با کار با تعهد مستمر و هنجاری در کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
31 بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با رضایت شغلی کارکنان زندانهای استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
32 بررسی رابطه بین یادگیری و مدیریت دانش با خلاقیت در اداره کل مالیات استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
33 بررسی رابطه پایگاه اجتماعی – اقتصادی والدین با پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان
34 بررسی رابطه راهبردهای رفتار محور وکارآفرینی (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان گلستان ) (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
35 بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و یادگیری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران(چالوس، ساری و نور) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
36 بررسی رابطه هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی مدیران مدارس شهرستان ساری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
37 بررسی رابطه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
38 بررسی رابطه ی ویژگی ها و مهارت های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی درکارکنان شهرداریهای استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
39 بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
40 بررسی و ارزیابی وضعیت نظام آموزشی پایه از منظر زیرساخت های آموزش کارآفرینی با تکنیک مطلوبیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی افق های نوین در علوم انسانی، اقتصاد، کارآفرینی
41 بررسی وضعیت ابعاد تدریس پژوهی در نظام آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی با تکنیک مطلوبیت (مطالعه موردی در دانشگاههای آزاد اسامی استان مازندران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
42 بررسی وضعیت هوش عاطفی مدیران، کارکنان و عوامل سازمانی تاثیرگذار بر آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
43 بهینه کاوی مدل برنامه ریزی نیروی انسانی در آموزش عالی با رویکرد دانشگاه های نسل پنجم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
44 تاثیر استفاده از رویکرد کلاس معکوس بر جنبه عاطفی انگیزش پیشرفت دانش آموزان پایه ششمدوره ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
45 تاثیر اموزش مهارت های زندگی بر کاهش تعلل ورزی و افزایش در گیری تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
46 تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری برند (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
47 تاثیر بحران ویروس کرونا بر سلامت روان دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آن ها در پساکرونا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
48 تاثیر بکارگیری تجهیزات و فن آوری نوین آموزشی در میزان یادگیری دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
49 تاثیر رویکرد کلاس معکوس بر احساس تعلق به مدرسه دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش های علوم انسانی
50 تاثیر رهبری خدمتگزار و حکمرانی خوب سازمانی در رضایت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
51 تاثیر صلاحیت های حرفه ای معلمان در میزان یاددهی- یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
52 تاثیر طرح تعالی مدیریت مدرسه بر تدریس اثر بخش معلمان مدارس متوسطه شهرستان بابلسر سال ۱۴۰۲ (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
53 تاثیر طرح معلم پژوهنده بردانش و روش تدریس معلمان از دیدگاه معلمان مجری طرح و شناسایی و رتبه بندی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
54 تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانها (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
55 تاثیرانگیزه از کسب گواهینامه ی ایزو 1009 بر عملکرد سازمانی (مطالعه ی موردی: خودروسازی های استان تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
56 تأثیر سرمایه انسانی بر هوش سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
57 تبیین و شناسایی ابعاد مدیریت استعداد با رویکرد توسعه ملی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
58 تحلیل رابطه اخلاق با آموزش و یادگیری رهبری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
59 تعیین رابطه بین ساختار سازمانی با هوش معنوی و خشونت شغلی و تحلیل رفتگی شغلی در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
60 رابطه آینده نگری با تعالی سازمانی و هوش سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
61 رابطه اخلاق حرفه ای ، سلامت روانی و عزت نفس با عملکرد شغلی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش شهر ساری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و آموزشی
62 رابطه بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی به تفکیک عوامل جمعیت شناسی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
63 رابطه بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
64 رابطه جو سازمانی و استرس شغلی کارکنان با عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
65 رابطه خودکارآمدی والدگری با سلامت روانی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان میاندورود (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
66 رابطه سرمایه فکری با کارآفرینی درون سازمانی در بانک صادرات استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
67 رابطه نقش های مدیریتی و عدالت سازمانی با ویژگی های کارآفرینی در کارکنان علوم پزشکی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
68 رابطه هوش چندگانه مدیران با استرس شغلی، عملکرد شغلی وعزت نفس در معلمان مقطع متوسطه شهرستان کلاله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
69 رابطه ی راهبردهای فراشناختی با خودکارآمدی، خود نظم دهی تحصیلی، خلاقیت و شادکامی دانش آموزان پسر دوره ی اول متوسطه قائم شهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
70 رتبه بندی و مقایسه کیفیت یادگیری قبل و بعد از هوشمند سازی از دیدگاه معلمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
71 شناسایی ابعاد توسعه ی کارآفرینی با رویکرد پیشگیری از آسیب های زیست محیطی (به انضمام مطالعه موردی) (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت
72 شناسایی ابعاد و مولفه های رایانش ابری با رویکرد منتورینگ در دانشگاه های استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
73 کاربرد آینده پژوهی در ایجاد فرصت شغلی کارآفرینانه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
74 کاربرد آینده پژوهی در نوآوری استراتژیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
75 لزوم رویکردی آینده پژوهانه در سازمان های خلاق و نوآور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
76 مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و غیرهوشمند دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ساری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران
77 مهندسی ارزش و نقش آن دربهینه سازی مصرف انرژی درساختمان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی
78 نقش خلاقیت و نوآوری در ایجاد کسب و کار کارآفرینانه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
79 نیازسنجی برنامه ریزی نیروی انسانی در ارتباط با توسعه ملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
80 یادگیری و یادداری در دوران کرونا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی