دکتر جهانگیر صفری

دکتر جهانگیر صفری استاد گروه ادبیات داستانی دانشگاه شهرکرد

دکتر جهانگیر صفری

Dr. Jahangir Safari

استاد گروه ادبیات داستانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتاب آیات قرآنی و تلمیح به پیامبران الهی در اشعار منوچهری دامغانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه دوره: 4، شماره: 1
2 بازنمایی کارکردهای طنز در فلسفه برای کودکان (فبک) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 15، شماره: 58
3 باستان گرایی واژگانی در اشعار قیصر امین پور (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 10، شماره: 18
4 بایسته های اقتباس در داستان های فلسفه برای کودکان از منظر کفایت فلسفی : نمونه ی تطبیقی و پژوهشی: دو رمان لیزا و کودک فیلسوف، لیلا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 13، شماره: 2
5 بررسی آستانه های داستان در داستان های کوتاه بزرگ علوی (با توجه به نظریه رابرت فونک) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 51
6 بررسی تاثیر جنسیت برخطاب های به کار رفته در برخی داستان های ادبیات معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 1، شماره: 1
7 بررسی تطبیقی تصویر داستان های کودکانه فرانچسکا سایمون و احمدرضا احمدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران دوره: 1، شماره: 2
8 بررسی جلوه ها و نمادهای پایداری در شعر ژاله اصفهانی (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 7، شماره: 12
9 بررسی رمان شب ملخ اثر جواد مجابی ازمنظر شگردهای طنزپردازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی سیر تحول ذهنیت زن ایرانی در مواجهه با مدرنیته با تکیه بر رمان های «روزگار سیاه»، «زیبا» و «شب یک شب دو» (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 13، شماره: 41
11 بررسی مهارت های تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری و ارتباطی در داستان های فرهاد حسن زاده (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 49
12 بررسی نماد در دیوان ناصرخسرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 5، شماره: 7
13 بررسی و تحلیل چند حکایت بازنویسی شده از مثنوی برای نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 31
14 بررسی و تحلیل عناصر داستان در چند داستان بازنویسی شده از شاهنامه برای نوجوانان* (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 27
15 بررسی و طبقه بندی تصاویر مربوط به مفهوم خدا در شعر کودک (براساس طبقه بندی ایماژهای سه گانه تخیلی- واقعی، تخیلی-کنشی و توصیفی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 9، شماره: 2
16 بررسی ورجمکرد در مقایسه با نمونه های برجسته آن در اساطیر ایران و جهان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 15، شماره: 57
17 تحلیل چند مولفه پایداری در آثار شاعران پایداری (دعوت به جهاد، ستایش آزادی، مهدویت و پیروزی و ...) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 6، شماره: 10
18 تحلیل روان شناختی سیاسی داستان سیاوش (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 4، شماره: 4
19 تحلیل روان شناختی رنگ سرخ و سیاه در اشعار صائب (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 4، شماره: 4
20 تحلیل روایت شناسی منظومه «فرهاد و شیرین» وحشی بافقی بر اساس دیدگاه ساختار زمانمند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 10، شماره: 37
21 تحلیل روایت شناسی منظومه «فرهاد و شیرین» وحشی بافقی بر اساس دیدگاه ساختار زمانمند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 11، شماره: 40
22 تحلیل سیر تحول انسان گرابی مدرن شخصیت های زن در رمان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 66
23 تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 2
24 تحلیل محتوا و فرم داستان به کی سلام کنم با رویکرد جامعه شناختی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 8، شماره: 1
25 تحلیل و تفسیر داستان دزآشوب بزرگ علوی بر اساس نظریه جامعه شناسی محتوا (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 10، شماره: 36
26 جایگاه آموزش کارآفرینی در سرفصل‌‌های رشتۀ زبان و ادبیات فارسی با تأکید بر رویکرد رفتاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 23، شماره: 44
27 جلوه های عصای موسی در شعر مولانا (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 2، شماره: 4
28 درونمایه، موضوع در نگرشی تحلیلی انتقادی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 4، شماره: 3
29 سیر تحول شخصیت و شخصیت پردازی در سه رمان منتخب جنگ (دفاع مقدس) دهۀ شصت تا نود (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 43
30 سیر قهقرایی شخصیت های سلم، تور و رستم در شاهنامه بر اساس اصل تخاصم مک کی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای میان رشته ای زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 1
31 سیمای پیامبر اعظم(ص) در دیوان خاقانی شروانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 9
32 شهید گمنام و مفقودالاثر بهمثابه دو شخصیت اثرگذار در ادبیات مقاومت (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران دوره: 3، شماره: 1
33 غم غربت در اشعار منوچهر آتشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 10، شماره: 19
34 فراخوانی شعر کهن در رمان پسامدرن "مرد تشویش همیشه" از محمد ایوبی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 12، شماره: 1
35 گفتمان عرفان در رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 7، شماره: 1
36 مدرنیته و ساختار سنتی خانواده ایرانی با تکیه بر رمان شوهرآهوخانوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 25، شماره: 82
37 مطالعه روزمرگی، هستی و فضا در تحلیل شخصیت «زری» در رمان سووشون براساس دیدگاه هایدگر (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 11، شماره: 4
38 معاصرسازی اشعار کهن در رمان آتش بدون دود از نادر ابراهیمی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 11، شماره: 1
39 مقایسه و بررسی عناصر داستانی شیر و نخچیران در مثنوی معنوی و کلیله و دمنه (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 1، شماره: 4
40 مقایسه یوسف نامه جمال الدین محمد اردستانی و یوسف و زلیخای جامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 4، شماره: 10
41 نقش ارتباط‌های غیرکلامی شعر اخوان‌ثالث در القای اندیشه یأس و ناامیدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 27، شماره: 87
42 نگاهی بر عناصر داستان در بازنویسی کتاب قصه های شیرین کلیله و دمنه برای نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 2، شماره: 2
43 نگاهی به ساختار خانواده در رمان های منتخب نوجوان براساس دیدگاه بوئرمن (مطالعه موردی: من نوکر بابا نیستم، هستی و عاشقانه های یونس در شکم ماهی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 13، شماره: 2
44 نگاهی به فلسفه ستیزی در فرهنگ و تمدن اسلامی و انعکاس آن در شعر خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 7، شماره: 12
45 نگاهی دوباره به اضافه اقترانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 23، شماره: 78
46 نماد «پرنده» در اشعار حمید مصدق (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباطات غیرکلامی؛ با تکیه بر روایت شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
2 بازتاب اندیشههای ملامتی در غزلیات امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 بازتاب مؤلفه های دستوری، بیانی و بدیعی در نثر تعلیمی با تأکید بر قابوسنامه (نصیحت نامه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
4 برادرکشی در نمایشنامه دهانی پر از کلاغ (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
5 بررسی تطبیقی ناسیونالیسم (ملی گرایی اسلامی) در شعر مشروطه و معاصر با تکیه بر اشعار (شهریار، مصدق، امین پور، بهار و میرزاده عشقی) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
6 بررسی تعداد و تنوع اسم ها و صفت های بیانی داستان سیاوش در شاهنامه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
7 بررسی جلوه های دین و دینداری در داستان های غزال علیزاده (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
8 بررسی جلوه های غم و شادی در آیینه ضرب المثل های فارسی از منظر عوامل اخلاقی و روانشناسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
9 بررسی درون مایه های جریان فکری پایداری در ادبیات ایران و فسطین (دریافت مقاله) نهمین کنگره ادبیات پایداری
10 بررسی رویکرد شاعران در برابر جریان های پایداری از مشروطه تا کنون (دریافت مقاله) نهمین کنگره ادبیات پایداری
11 بررسی ساختار و بافت زبانی نظامی در منظومه خسرو و شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
12 بررسی صفت های بیانی شخصیت اصلی زن، در دو داستان رقص مرگ و آبجی خانم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
13 بررسی لباس و پوشاک درآثار سعدی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
14 بررسی مولفه های پایداری در داستان های کودکانه نادر ابراهیمی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ادبیات پایداری
15 بررسی مولفه های ملی گرایی در اندیشه ها و اشعار پایداری سیمین به هانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ادبیات پایداری
16 بررسی نقش زبان فارسی در حفظ هویت ملی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
17 بررسی و تحلیل بازار و بازاری در داستان های امثال امیرقلی امینی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
18 بررسی و تحلیل شخصیت حاجی آقا ی صادق هدایت؛ نمادی از بازاریان سنتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
19 بررسی و تحلیل شخصیت های بازاری رمان همسایه ها، احمد محمود (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
20 بررسی و تحلیل نماد پرندگان در اشعار قیصر امین پور (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
21 بررسی وجایگاه ادبیات پایداری درکتب فارسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ادبیات پایداری
22 تجزیه و تحلیل ساخت رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد بر اساس الگوی لباو (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
23 تحلیل ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
24 تحلیل محتوای کتب فارسی و نگارش نونگاشت دورة متوسطة دوم بر اساس روش ویلیام رومی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
25 تحلیل و بررسی جلوههای حقوق بشر در اشعار فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
26 تحلیل و بررسی شخصیت پردازی در اشعار مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
27 جریان فکری پایداری الهام گرفته از اندیشه های ایرانی (ملی و تاریخی) و بازتاب آن در آثار ادبی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ادبیات پایداری
28 خوانش شعر آیه های زمینی فروغ فرحزاد براساس الگوی نشانه شناختی ریفاتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
29 دین و دینداری در شعر طاهره صفارزاده (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
30 دیوانه نقاب عطار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
31 رمان سفر به گرای 270 درجه آغازگر سیر واقع گرایی در رمان جنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
32 زبان و ادبیات و پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
33 شهید فهمیده در آیینه شعر معاصر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی
34 شهید گمنام و مفقودالاثر به مثابه دو شخصیت اثرگذار در ادبیات مقاومت (دریافت مقاله) نهمین کنگره ادبیات پایداری
35 صدای دستوری در مثنوی ویس و رامین (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
36 معرفی اشعار واندیشه های حسینعلی صفایی بروجنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ایران شناسی استانها«تاریخ، فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری»
37 مکتب فکری و درس آموز شهید قاسم سلیمانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ادبیات پایداری
38 مولفه های پایداری در خاطرات شهدا و اسرای دفاع مقدس «با توجه به جریان فکری- مذهبی» (دریافت مقاله) نهمین کنگره ادبیات پایداری
39 مولفه های پایداری در شعر سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
40 نقد جامعه شناختی داستان « سرباز سربی» از «بزرگ علوی» (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
41 نگاهی به بازتاب مسائل اجتماعی در دیوان ناصرخسرو قبادیانی (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
42 نگاهی به کاربرد عناصر فرهنگ عامه در دیوان ناصرخسرو قبادیانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی
43 نگاهی به مولفه های طنزپردازی در دو اثر از محمدرضا یوسفی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
44 نگاهی تازه به ساختار زبان عامیانه در ترجمه رمان سرگذشت ژیل بلاس از میرزا حبیب اصفهانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
45 نگاهی تحلیلی به رنگ سرخ در اشعار شاعران دفاع مقدس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
46 نگاهی تحلیلی به کارکردرنگ در اشعار شاعران دفاع مقدس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
47 نوجوانان و شاهنامه بررسی و مقایسه چند بازنویسی از شاهنامه برای نوجوانان (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی