دکتر سید داور سیادت

دکتر سید داور سیادت استاد، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران.

دکتر سید داور سیادت

Dr. davar siadat

استاد، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.