دکتر بهمن پاسبان اسلام

دکتر بهمن پاسبان اسلام

دکتر بهمن پاسبان اسلام

Dr. Bahman Pasban Eslam

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Agro-physiological parameters for improving drought tolerance in rapeseed genotypes to cultivate in saline soils (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 39، شماره: 2
2 اثر پیش تیمار زمان خلاء و رها سازی در فشار اتمسفر بر ویژگی های فیزیکی برش های قارچ دکمه ای خشک شده با هوای گرم (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 2
3 اثر تاریخ کاشت های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکردارقام کلزای پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 1
4 اثر تنش خشکی ابتدا و انتهای فصل بر خصوصیات زراعی، عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ های گلرنگ ( .Carthamus tinctorius L) در خاکهای کم بازده و شور اطراف دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 38، شماره: 1
5 اثر تیمار قارچ تریکودرما بر صفات زراعی، عملکرد دانه و روغن گلرنگ (Carthamus tinctorius) در خاک های شور حاشیه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 34، شماره: 1
6 اثر دور آبیاری و محلول پاشی کودهای شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه در کرچک (.Ricinus communis L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
7 اثر روش های مختلف پیش تیمار و ا ندازه بذر بر عملکرد اجزا عملکرد و برخی ویژگی های مرتبط با انبارمانی سوخ نژادگان های پیاز خوراکی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 1
8 اثر سطوح مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد گلرنگ و اجزای آن در شرایط تنش آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 9، شماره: 31
9 اثر فاصله کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه و اجزای آن در گلرنگ رقم پدیده در منطقه تبریز (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 30، شماره: 2
10 اثر نیتروژن و فاصله بوته ها روی ویژگی های فنولوژیک، ریخت شناسی و عملکرد میوه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 1
11 اثرات تنش کمبود آب روی واکنش های فیزیولوژیک و زراعی شش ژنوتیپ گلرنگ متحمل به شوری (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 4
12 اثرات زمان کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و میزان روغن ارقام بهاره گلرنگ در تبریز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 2
13 ارزیابی اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ های گلرنگ پاییزه تحت تنش کمبود آب در دوره زایشی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 3
14 ارزیابی ژنوتیپ های بهاره گلرنگ برای تحمل به کمبود آب اواخرفصل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
15 ارزیابی عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ های بهاره کلزا (Brassica napus L.) تحت سطوح مختلف کمبود آب (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 4
16 ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 4
17 ارزیابی محصول دهی ژنوتیپ های زمستانه برتر گلرنگ تحت شرایط کمبود آب طی مراحل روزت و پرشدن دانه در دشت تبریز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 4
18 ارزیابی ویژگی های ریخت شناسی، فیزیولوژیک و زراعی مرتبط با محصول دهی در برخی ژنوتیپ های امیدبخش کلزا در اراضی شور (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 50
19 ارزیابی ویژگی‌های فیزیولوژیک و زراعی مرتبط با تحمل به خشکی درکلزای بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 2
20 Evaluation of salicylic acid, zinc Nano-oxide and sodium nitroprusside pre-treatments on some physiologic parameters and enzymatic activity of sweet violet under water-deficit stress conditions (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 50
21 بازتاب های اکوفیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ های پاییزه گلرنگ در شرایط تنش خشکی در مراحل استقرار بوته و پرشدن دانه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 2
22 برخی بازتاب های اکوفیزیولوژیک و زراعی چند رقم گلرنگ متحمل به شوری تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
23 بررسی اثر تاریخ کاشت در کاهش دوره رشد ارقام گلرنگ بهاره در اقلیم سرد و نیمه‌خشک تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
24 بررسی اثرات پرایمینگ و تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
25 بررسی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک چهار رقم کلزای بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 4
26 بررسی امکان کشت تاخیری کلزا(Brassica napus L.) در آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 27، شماره: 3
27 بررسی برخی از ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد گلرنگ بهاره تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
28 بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام کلزا تحت تاثیر تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 20، شماره: 4
29 بررسی پایداری عملکرد لاین های زمستانه کلزا در اقلیم سرد ایران با استفاده از مدل AMMI (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 3
30 بررسی نقش فتوسنتزی برگ و گل آذین گلرنگ در عملکرد و محتوی روغن تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 4، شماره: 1
31 پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ های امید بخش گلرنگ به تنش کمبود آب آخر فصل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 1
32 پاسخ کمی و کیفی بذر ژنوتیپ های امید بخش کلزای پاییزه به محدودیت آب انتهای فصل (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 37
33 پایداری عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا (.Brassica napus L) تحت تاثیر خشکی ابتدا و انتهای فصل (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 4
34 تاثیر بذر و پیش تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 4
35 تاثیر بیماری پوسیدگی اسکلرو تینائی ساقه کلزا روی کمیت و کیفیت روغن به دست آمده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
36 تاثیر بیماری پوسیدگی اسکلرو تینائی ساقه کلزا روی کمیت و کیفیت روغن به دست آمده (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
37 تاثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ های پاییزه گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
38 تاثیر قارچ مایکوریزا آربسکولار روی عملکرد و برخی از شاخص های فیزیولوژیک گلرنگ در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
39 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار و فسفردار بر رشد، عملکرد و درصد اسیدهای چرب گلرنگ درکشت مخلوط با باقلا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
40 تاریخ کاشت و مقدار بذر بهینه کلزای بهاره در اراضی شور و کم بازده حاشیه دریاچه اورمیه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
41 تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف کلزای پاییزه (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
42 تسریع رشد پاییزه و بهبود عملکرد کلزا (Brassica napus L.) با تیمار قارچ تریکودرما برای تعویق زمان کاشت در اقلیم های سرد (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 4
43 تعیین زمان کاشت و میزان بذر کلزای بهاره (.Brassica napus L) در دشت تبریز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 2
44 رقم جدید بی خار و زودرس گلرنگ پرنیان، مناسب کشت آبی در مناطق معتدل سرد و گرم کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 2
45 رقم جدید بی خار و گل قرمز گلرنگ گل مهر با عملکرد بالا (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 2
46 عملکرد خردل هندی (Brassica juncea L.) در پاسخ به اسید سالسیلیک و کلوپیرالید در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 11، شماره: 1
47 معرفی زمان کاشت پاییزه ژنوتیپ های متحمل به سرمای کلزا (.Brassica napus L) برای اقلیم آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 3
48 نفیس، رقم جدید کلزا برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 1
49 نیما، رقم جدید کلزای زمستانه برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 1
50 واکنش شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ های پیاز (Allium cepa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
51 واکنش عملکرد تک بوته سوخ، محتوای سبزینه و غلظت رنگیزه های نورساختی رقم های پیاز خوراکی ( Allium cepa L. ( به پیش تیمار و اندازه بذر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر رقابت سلمه تره بر روی برخی از صفات کلزای بهاره رقم ساری گل پی اف 45/91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
2 اثر رقابت سلمه تره بر روی برخی از صفات کلزای بهاره رقم هایولا 401 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
3 اثرات اندازه ی بنه و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثرات تاریخ کاشت برعملکردو اجزای عملکرد ژنوتیپ گلرنگ بهاره (Cartamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثرات تنش کمبود آب آخر فصل روی ویژگیهای فیزیولوژیک و محصول دهی گلرنگ پاییزه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
6 ارزیابی جنبه های ریخت شناسی و رشدی مرتبط با محصول دهی و عملکرد ژنوتیپ های پاییزه کلزا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
7 ارزیابی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های مختلف کلزای پاییزی تحت شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 ارزیابی رشد رویشی درختان چند رقم تجاری بادام در مناطق خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
9 ارزیابی ژنوتیپهای پاییزه کلزا برای تحمل به سرما در تبریز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی کارایی روش های مصرف ریز مغذی های آهن و روی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
11 ارزیابی کارایی روشهای مصرف ریزمغذی های آهن و روی برتجمع عناصردراندامهای آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بازتابهای عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام پائیزه کلزا در کشتهای دیر هنگام اقلیم سرد کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
13 بررسی اثرات تنش خشکی برصفات رویشی و فیزیولوژیکی درگلرنگ بهاره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی اثرات تنش کمبود آب بر ویژگیهای خورجین در کلزای بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
15 بررسی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گلرنگ بهاره تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
16 بررسی خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی گلرنگ بهاره تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
17 تاثیر اقلیم برشاخصهای تحمل به تنش خشکی پیاز در منطقه عجب شیر (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
18 تاثیر TiO2 و نانوذرات TiO2 روی فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوی فنلی بالنگو تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
19 تاثیر تنش خشکی بر کیفیت انبارداری چهار رقم پیاز خوراکی درمنطقه عجب شیر (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
20 تاثیر تنش خشکی برعملکردواجزای عملکرد سه رقم برترآفتابگردان درتبریز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 مطالعه برخی ویژگی های قدرت بذر ژنوتیپ های مختلف کلزای پاییزه تحت شرایط محدودیت آب (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 نگرشی بر فضای سبز کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز کلان شهر تبریز