دکتر رحیم پیغان

دکتر رحیم پیغان استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز

دکتر رحیم پیغان

Dr. Rahim Peyghan

استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Achlya infection in an Oscar (Astronotus ocellatus) with typical symptoms of saprolegniosis (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 10، شماره: 1
2 اثر تداخلی کادمیوم و کاهش اکسیژن محیطی بر میزان متابولیسم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 24، شماره: 4
3 اثر تغییرات شوری روی بافت کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 1، شماره: 3
4 اثر عصاره اتانولی جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium بر عملکرد رشد، درصد بقاء، و مقاومت در برابر ویبریوزیس (Vibrio harveyi) در میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 23، شماره: 3
5 ارزیابی خصوصیات مورفومتریک- مریستیک و زیست سنجی اتولیت در ماهی شوریده معمولی (Otholites rober) (خلیج فارس و دریای عمان) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 3
6 ارزیابی فعالیت ضدقارچی و ضدباکتریایی اسانس های کاکوتی کوهی، آویشن باغی و رزماری علیه برخی از پاتوژن های قارچی و باکتریایی آبزیان (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 11، شماره: 3
7 Case Report and Treatment of Hole in the Head in Oscar, Astronotus ocellatus (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 2، شماره: 1
8 Detection and distribution of virulence genes in Aeromonas hydrophila ‎isolates causing infection in cultured carps ‎ (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 13، شماره: 1
9 Effect of salinity level on TSH and thyroid hormones of grass carp, Ctenophayngodon idella (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 4، شماره: 3
10 Effect of water salinity on total protein and electrophoretic pattern of serum proteins of grass carp, Ctenopharyngodon idella (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 5، شماره: 3
11 Fibrosarcoma in a Goldfish (Carassius auratus): a Case report (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 1
12 Florfenicol pharmacokinetics following intravenous and oral administrations and its elimination after oral and bath administrations in common carp (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 8، شماره: 4
13 Severe abdominal distention due to ovarian cysts in a parrot fish (Paraneetroplus synspilus) (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 12، شماره: 4
14 Study on effect of salinity level of water on electrocardiogram and some of blood serum minerals in grass carp, Ctenopharyngodon idella (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 4، شماره: 1
15 بررسی آلودگی های کرمی دستگاه گوارش در کفشک ماهی زبان گاوی Cynoglossus bilineatus خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 4
16 بررسی اثر آرام بخشی عصاره گل میخک و تنباکو و تریکایین متان سولفونات (MS222) بر برخی آنزیمهای سرمی و فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون کپور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
17 بررسی اثر آرامبخشی عصاره خام گل میخک، تنباکو و تریکائین متان سولفونات بر برخی اندام های ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 1
18 بررسی اثر تداخلی شوری و مسمومیت آمونیاکی بر بعضی فاکتورهای خونی و فعالیت آنتی اکسیدانی در واکنش های استرس اکسیداتیو ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 4
19 بررسی برخی فاتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته در استخرهای خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
20 بررسی تاثیر بیهوشی با پروپوفول بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپورعلفخوار، Ctenopharyngodon idella (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 26، شماره: 3
21 بررسی تاثیر جیره غذایی برشمارش تام باکتری های روده و مشخصات هیستومتریک روده ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 2
22 بررسی تاثیر لوامیزول بر کلسترول تام، تری گلیسریدها و لیپوپروتئین های سرم خون ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio L. (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 26، شماره: 4
23 بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافیک بیهوشی باکتامین در ماهی کپور علفخوار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 1
24 بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی، اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 3
25 بررسی فاکتورهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 4
26 بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک عصاره الکلی حنا (Lawsonia inermis) در التیام آسیب جلدی تجربی ایجاد شده در پوست ماهی ماکرو ( Labidochromis caeruleus) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 23، شماره: 2
27 بررسی مایکوباکتریوزیس در ماهیان آکواریومی: یک مطالعه مقطعی در اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 4
28 بررسی موفولوژی سلولهای خونی، تعیین درصد گلبولهای سفید ماهی کپور معمولی، کپور علفخوار و کپور نقره ای در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 9، شماره: 3
29 بررسی مولکولی و بیوشیمیایی جنس آئروموناس جدا شده از ماهیان آکواریومی مشکوک به سپتی سمی در شهرستان اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 4
30 بررسی مولکولی و بیوشیمیایی نقش استرپتوکوکوس اینیایی در تلفات باس دریایی آسیایی پرورشی (Lates calcarifer) در قفسهای پرورشی خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 9، شماره: 3
31 تاثیر داروی فلورفنیکل در دو روش خوراکی و حمام بر برخی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 1
32 تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلاهای جداشده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 5
33 تعیین توالی ژن VP۲۸ یک جدایه ویروس لکه سفید از میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در استان خوزستان- ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 1
34 جدا سازی و شناسایی مولکولی ویبریو هاروی از ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی در مزارع استان های جنوبی کشور ایران (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 5
35 جداسازس یک رئوویروس از ماهیان عافخوار در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 9، شماره: 4
36 کاربرد PCR با استفاده از پرایمرهای 16srRNA و کد کننده لیپاز خارج سلولی جهت تعیین هویت آئروموناس هیدروفی لاو مقایسه آن با آزمونهای بیوشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 29، شماره: 2
37 کلونینگ و بیان ژن کد کننده پروتیین نوکلیوکپسید ویروس سپتیسمی هموراژی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) در باکتری اشرشیاکلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
38 گزارش موردی سپتی سمی باکتریایی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا به همراه آلودگی شدید به هگزامیتا و کرم کاپیلاریا در فرشته ماهی Pterophyllum scalare (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 29، شماره: 2
39 مطالعه باقیمانده فورازولیدون در عضله کپور معمولی صید شده از کارگاه های پرورشی و درمان شده به روش های خوراکی و حمام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 1
40 مطالعه برخی فاکتورهای ایمنی خون تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) طی جایگزینی پودر خون بجای پودرماهی در جیره غذایی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 12، شماره: 3
41 مطالعه بیوانفورماتیکی چندجانبه مولکولی و ساختاری پروتئین غشای خارجی (OmpTS) باکتری آئروموناس هیدروفیلاعامل بیماری سپتی سمی عفونی در ماهی در جهت اهداف ایمن سازی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 1
42 مطالعه تاثیر جایگزینی پودر ضایعات مرغ بجای پودر ماهی در جیره غذایی بر ساختار بافت شناسی روده تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 76، شماره: 4
43 مطالعه تاثیر شوری های مختلف محیطی بر سلول های کلراید آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش ایمونوهیستوشیمی و فراساختاری (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 5
44 مطالعه تغییرات تیتر پادتن سرمی پس از تزریق داخل صفاقی و داخل عضلانی باکتری کشته شده به روش شیمیایی آیروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 2، شماره: 4
45 مطالعه ی تاثیرعصاره سیرخام برمیزان رشدوهیستوپاتولوژی کبد،کلیه وحباب رودهای درماهی کپورمعمولی Cyprinus carpio (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 27، شماره: 4
46 مقایسه اثر تداخلی شوری و آمونیاک بردفاع آنتی اکسیدانی در کبد تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی انگلی اسکاریدوئید در مار ماهی دندان خنجریcinereus Muraenesox خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 اتساع شدید حفره شکمی در اثر رشد تومور تخمدانی در طوطی ماهی (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
3 اولین مطالعه واکسن اتوژن ویبریوزیس ناشی از ویبریو هاروی در باس دریایی آسیایی در ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
4 Comparison of various treatment methods of ichthyophthiriosis and their efficacy (in vitro) on live theronts in common carp (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان
5 Survey on the captive turtles roles as reservior of Yersinia ruckeri and Salmonella enterica serotype Typhimurium (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
6 بررسی آلودگی عضلات میگوی سفید هندی (Peneaus indicus) به فلزات سنگین در مناطق مختلف خلیج فارس در سواحل ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 بررسی اثر آرامبخشی با عصاره خام گل میخک، تنباکو و تریکایین متان سولفونات بر برخی اندام های ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
8 بررسی اثر عصاره دارواش Viscum album بر میزان پروتیین های سرمی ماهی کپور معمولیcarpio Cyprinus (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
9 بررسی اثرات پاتولوژیک و هیستوپاتولوژیک حمام نمک د ر کلیه ماهیان انگشت قد کپور نقره ای Hypophthalmichthys molitrix (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
10 بررسی اثرات لسیتین سویا بر پارامترهای رشد و تغذیه در ماهی سی باس آسیابی (Lates calcarifer) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
11 بررسی ارتباط تلفات ماهی فیتوفاگ با فاکتور های محیطی استخرهای پرورش ماهی درمجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
12 بررسی تأثیر جیره غذایی بربیماریزایی انگل هگزامیتا در روده ماهی کپورر علفخرار Ctenopharyngodon idella (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
13 بررسی تلفات و ضایعات ناشی از حمام نمک برروی کبد ماهیان انگشت قد کپورنقره ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
14 بررسی ضایعات پاتولوژیک احتمالی ناشی از دو روش درمانی (مصرف خوراکی و حمام) با دو داروی مترونیدازول و لوامیزول در ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
15 بررسی علل تلفات ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio با علایم نکروز آبششی در دو مزرعه پرورشی در استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
16 بررسی فراوانی باکتری خانواده ویبریوناسه (Vibrionaceae) در مزارع پرورش ماهیان دریایی با تاکید بر ماهی باس دریایی آسیایی (Lates calcarifer) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
17 بررسی مقایسه ای آناتومی دستگاه گوارش دو ماهی کپور معمولی و تیلاپیا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
18 بررسی مقایسه ای رادیوگرافی اسکلت ارگانهای داخلی ماهی حلوا سیاه Parastormateous (niger ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
19 بررسی و شناسایی انگل های تک یاخته و پریاخته در ماهیان زینتی استان خوزستان (اهواز) (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
20 بررسی وضعیت آلودگی ماهی سی بس آسیایی (Lates calcarifer) به بیماری استرپتوکوکوزیس در قفس های پرورشی (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
21 بررسی وضعیت آلودگی ماهیان زینتی شهر اهواز به بیماری سپتی سمی هموراژیک باکتریایی (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
22 بررسی هیستوپاتولوژیک موردی از تلفات در فیل ماهیان پرورشی یکی از مزارع پرورش ماهی استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
23 پیشگیری از بیماری ویبریوزیس در سیستم پرورش متراکم آبزی پروری (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
24 تأثیر جیره های غذایی مختلف برطول و وزن ماهی کپور علفخوارCtenopharyngodonidella (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
25 گزارش شکستگی و تغییر شکل اسکلتی در ستون مهره های ماهی طلایی نژاد کله شیری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
26 مطالعه اثرات ضد قارچی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) علیه آسپرژیلوسفومیگاتوس در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
27 مطالعه تاثیر ضد قارچی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) علیه آسپرژیلوسنایجر در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
28 مطالعه میکروسکوپی پوست ماهی کپور معمولی طی سازش با شوری های مختلف محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
29 مطالعه هیستولوژی و استریولوژی بافت لنفوئیدی کلیه ماهی شیربت ( Barbus grypus ( (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
30 هیستومورفولوژی روده ماهی کپور معمولی طی سازش با شوری های مختلف محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی