حسین اللهیاری

 حسین اللهیاری دانشیار دانشگاه تهران

حسین اللهیاری

Hossein Alhyari

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دما بر ترجیح غذایی حشرات کامل و لارو سن چهارم کفشدوزک Hippodamia variegata (Col: Coccinellidae) روی دو گونه شته Acyrthosiphon pisum Aphis fabae (Hem: Aphididae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
2 اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید مثل زنبور پارازیتویید (Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 1
3 اثر گرسنگی بر رفتار کاوشگری زنبور پارازیتویید Lysiphlebus fabarum (Marshall) روی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
4 اثر گیاه میزبان بر رشد و تولیدمثل شته سبز گندم Schizaphis graminum (Rondani) (Hem.: Aphididae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
5 اثر گیاهخواریTetranychus urticae ، Trialeurodes vaporariorum وAphis gossypii روی عملکرد و ترجیح افراد هم گونه به واسطه میزبان گیاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 48، شماره: 2
6 اثر محیط کشت های مختلف بر زهرآگینی کنیدی ها و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae علیه مراحل مختلف نموی سن گندم Eurygaster integriceps (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 2
7 ایجاد لاین های تراریخت برای مطالعه نشو و نمای مغز در Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 2
8 بررسی برخی ویژگی های زیستی و تغذیه ای زنبور پارازیتویید Eretmocerus delhiensis Mani روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 2
9 بررسی ساختار تنوع گونه ای سوسک های چوبخوار خانواده Buprestidae در جنگل های استان کردستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 1
10 پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata با تغذیه از شته های Aphis gossypiiوAcyrthosiphon pisum (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
11 تاثیر دما بر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید کرم گلوگاه انار ،(Trichogramma brassicae Bezdenko) جمع آوری شده از انارستان های یزد (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 39، شماره: 1
12 تاثیر دو رقم مقاوم و حساس گندم بر زیست شناسی و نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته روسی گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 1
13 تاثیر زمان روز و شرایط متفاوت طول روز بر رفتار کاوشگری زنبور Lysiphlebus fabarum پارازیتوئید شته سیاه باقلا Aphis fabae (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
14 تأثیر نسبت نر به ماده بر میزان زادآوری و باروری کفشدوزک (Hippodamia variegata(Col.: Coccinellidaea (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 2
15 ترجیح غذایی و سوئیچینگ کنه شکارگر Amblyseius swirskii Acari: Phytoseiidae روی سفید بالک گلخانه و کنه تارتن دولکه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 1
16 زیست شناسی زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
17 شاخص های جدول زندگی زنبور انگلواره Eretmocerus delhiensis روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 1
18 کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypii (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 1، شماره: 2
19 مقایسه پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) و شته سیاه باقلا Aphis fabae (Hem.: Aphididae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
20 مقایسه پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae). و شته سیاه باقلا Aphis fabae (Hem.: Aphididae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
21 مقایسه جمعیت نگاری سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه فرنگی Tuta absoluta (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 2
22 واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده کفشدوزک (Hippodamia variegataGoeze(Col.: Coccinellidae روی شته سبز هلو (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 1
23 واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) روی شته سیاه باقلا (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
24 واکنش تابعی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) نسبت به تراکم های مختلف تریپس غربیگل Frankliniella occidentalis (Thsanoptera: Thripidae) سالم و تیمار شده با قارچ Beauveria bassiana (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کارایی دو کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis و Typhlodromus bagdasarjani (Acari: Phytoseiidae) به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک کنه تارتن Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) در شرایط مایکروکازم (محیط نیمه بسته) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
2 بررسی امکان پرورش لاروهای کفشدوزک عامل کنترل بیولوژیک؛HippodamiavariegataGoezروی رژیم غذایی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی