دکتر حمید امانلو

دکتر حمید امانلو استاد گروه علوم دامی دانشگاه زنجان

دکتر حمید امانلو

Dr. Hamid Amanlou

استاد گروه علوم دامی دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار افزودن اسید لینولئیک کنژوگه شده در جیره های با سطوح متفاوت NDF علوفه ای بر عملکرد تولیدی، متابولیت های سرم و شاخص عملکرد کبد در گاوهای تازه زای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 53، شماره: 3
2 اثر افزودن منابع پروتئین عبوری در جیره انتظار زایش بر تولید شیر، آغوز و وزن گوساله در گاوهای هلشتاین طی فصل گرم (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 24، شماره: 4
3 اثر افزودن منابع پروتئین عبوری در جیره گاوهای پابه ماه بر وضعیت متابولیکی و بروز ناهنجاری های سلامتی گاوهای هلشتاین طی فصل گرم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 53، شماره: 4
4 اثر پروتیین قابل متابولیسم در جیره پیرامون زایش بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی میش های افشاری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 3
5 اثر پولکی کردن با بخار با شرایط متفاوت بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام دانه جو در گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 4
6 اثر تزریق بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش بر توان تولیدی، بروز ناهنجاری های متابولیکی و وضعیت رحم در گاوهای تغذیه شده با نمک های آنیونیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 3
7 اثر تزریق ویتامین A بر وضعیت آنتی اکسیدانی، کنش تخمدان و عملکرد تولیدمثلی گاوهای هلشتاین با فحلی مکرر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 54، شماره: 4
8 اثر جایگزین کردن کنجاله سویا با پودر ماهی بر تولید شیر، ترکیبات شیر و عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین با فحلی مکرر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 52، شماره: 4
9 اثر جایگزینی تفاله چغندر قند با دانه جو در جیره گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا در اواخر دوره شیردهی بر توان تولیدی، نمره وضعیت بدنی و متابولی تهای خون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
10 اثر جایگزینی تفاله چغندر قند با دانه جو در جیره گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا در اواخر دوره شیردهی بر توان تولیدی، نمره وضعیت بدنی و متابولی تهای خون (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
11 اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه سویای خام، اکسترود شده و برشته شده بر عملکرد پروار، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، قابلیت هضم ظاهری و رفتار تغذیه ای در بره های نر افشاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 3
12 اثر جایگزینی کنجاله سویای حلالی با کنجاله سویای اکسترود بر عملکرد و وضعیت متابولیکی گاوهای تازه زای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 52، شماره: 3
13 اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 4
14 اثر خوراندن منابع مختلف مواد معدنی کممصرف بر عملکرد و سلامت میشهای آبستن افشاری و ‏برههای آنها ‏ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 51، شماره: 3
15 اثر خورانیدن پیش سازهای گلوکز به صورت سرک بر عملکرد و شاخص های دمایی بدنی در گوساله های نر هلشتاین تحت تنش حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 13
16 اثر دانه گندم در جیره های پیش از زایش روی متابولیت ها و هورمون های پلاسمای گاوهای شیری در دوره انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 3
17 اثر دفعات خوراک دهی روی قابلیت هضم، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده:متاآنالیز و متارگرسیون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 3
18 اثر راه کارهای تغذیه ای کاهش سطوح نشاسته بر توان تولیدی، متابولیت ها سرمی و عملکرد کبدی در گاوهای هلشتاین تازه زا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 52، شماره: 2
19 اثر شکل فیزیکی کنسانتره خوراک بر عملکرد تولیدی، رفتار تغذیه ای و فراسنجه های خونی بزهای شیرده نژاد مورسیانوگرانادینا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 2
20 اثر غلظتهای بالای مواد معدنی کممصرف آلی و غیرآلی (روی، مس و منگنز) بر پروژسترون پلاسما و عملکرد تولیدمثلی در ‏گاوهای با فحلی مکرر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 51، شماره: 4
21 اثر کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر بازدهی باروری گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 3
22 اثر کنجاله سویای فرایند شده با زایلوز بر عملکرد گاو های شیری در اوایل دوره شیردهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 3
23 اثر گروه بندی تغذیه ای بر عملکرد تولیدی و درصد حذف و علل آن در گله گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 4
24 اثر مس، روی و کلرتتراسایکلین بر ضخامت چربی زیر پوستی و ماهیچه راسته در گوساله های نر هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 1
25 اثر مقادیر مختلف پروتئین و نسبت های مختلف ذرت سیلو شده و علوفه یونجه بر تولید شیر و نیتروژن دفعی گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 3
26 اثر منابع مختلف منیزیم در جیره های پیش از زایش بر متابولیسم انرژی، عملکرد و سلامت گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 53، شماره: 1
27 اثر منبع کربوهیدرات در جیرههای پیشاز زایشروی ماده خشکمصرفی، توازن انرژی، تخمیر در شکمبه، تولید و ترکیبشیر گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 1
28 اثر منبع و سطح مس در جیره بر تولید و سلامت گاو‎های هلشتاین طی دوره انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 25، شماره: 1
29 اثر منیزیم جیره بر پارامترهای تولیدمثلی و بیان ژن های ماتریکس متالوپروتئیناز ۲ و ۹ و مهارکننده بافتی ۲ در جفت گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 54، شماره: 2
30 اثرات افزایش سطح پروتئین خام جیره پیش از زایش با استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر توان تولیدی و سلامت گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 1
31 اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه و سیلاژ ذرت بر مصرف خوراک، فراسنجه های هضم شکمبه ای و فعالیت جویدن در میش های آبستن سنگسری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 4
32 اثرات خورانیدن کروم آلی در اواخر آبستنی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون میش‌های دوقلو آبستن (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 1
33 اثرات دفعات خوراک دهی در اوایل شیردهی بر بازده تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 2
34 اثرات سطوح مختلف دانه کامل سویا برعملکرد گاوهای شیری هلشتاین شیرده در اوایل دوره شیردهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 4
35 اثرات سطوح مختلفتفاله چغندرقند به عنوان منبع الیاف غیرعلوفهای بر روی عملکردگاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 39، شماره: 1
36 اثرات گلوتامین بر پارامترهای تنش اکسیداتیو، متابولیسم نیتروژن و تولید شیر گاوهای هلشتاین تازهزا (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 1، شماره: 2
37 اثرات متقابل سطح و منبع پروتئین عبوری با فرآوری دانه ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 3
38 اثرات مصرف بیکربنات سدیم به صورت سرک بر کاهشبروز لنگش و بهبود عملکرد گوساله های پرواری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 2، شماره: 2
39 اثرات مصرف متیونین محافظت شده در اواخر آبستنی بر فراسنجه های خون میش های دوقلو آبستن پیش و پس از زایش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 4
40 اثرسرعت تجزیه پذیری منابع نشاسته برتوان تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین دراوایل دوره شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 3
41 اثرسطوح مختلف پروتیین خام و پروتیین غیرقابل تجزیه درشکمبه برتوان تولیدی گاوهای تازه زای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 4
42 اثرطول دوره خشکی متفاوت برعملکرد تولیدمثلی و تولیدی گاوهای هلشتاین دردوره شیردهی پی آیند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 2
43 اثرکاهش پروتیین جیره غذایی برعملکرد تولیدی وفراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین درتنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 4
44 استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر عملکرد و صفات لاشه بزغاله های پرواری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 2
45 Investigation the Efficiency Ceftiofur Hydrochloride in Prevention of Uterine Postpartum Infections and Improvement the Fertility Parameters in Holstein Dairy Cows Affected by Retained Fetal Membrane and Dystocia (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 5، شماره: 2
46 بررسی اثر استفاده دانه گلرنگ و کتان در دوره پیرامون زایش بر عملکرد و فراسنجه های خونی میش های افشاری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 2
47 بررسی اثر تغذیه دو منبع متیونین محافظت شده درشکمبه بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اواسط دوره شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 3
48 بررسی ارزش غذایی، خصوصیات تجزیه پذیری و تعیین سطح مطلوب گاودانه در جیره گاوهای هلشتاین شیرده (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 2
49 بررسی بروز آبسه کبدی در گاوهای شیرده و خشک هلشتاین و تاثیر آن بر برخی فراسنجه های خونی و بافت شناسی یاخته های کبد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 4
50 بررسی تاثیر تزریق تایلوزین در دوره خشکی بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای شیری، پس از زایش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 3
51 بررسی تعادل کمی و کیفی علوفه قابل استفاده و نیازهای گوسفند در چند مرتع با وضعیت مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 9، شماره: 2
52 پاسخ های تولیدی و متابولیکی گاوهای تازه زای هلشتاین به تزریق زیرجلدی بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس اززایش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
53 تاثیر ا فزایش دادن سطح پروتیین خام جیره پیش ا ز زایش بر توان تولید مثلی گاوهای هلشتاین شیرده (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 3
54 تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه های شکمبه ای بز شیرده (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 2
55 تاثیر اسیدهای چرب غیراشباع در جیره های پیش از جفت گیری برتعداد واندازه فولیکول های تخمدان و عملکرد تولیدمثلی میش های افشاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 2
56 تاثیر افزودن مکمل موننسین و عصاره گیاهی بر رفتار خوردن، تولید و خصوصیات لاشه بره های افشاری در حال رشد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 1
57 تاثیر تغذیه دانه گندم آسیاب شده بر سلامت و عملکرد گاوهای شیری نزدیک به زایش (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
58 تاثیر تغذیه دانه گندم آسیاب شده بر سلامت و عملکرد گاوهای شیری نزدیک به زایش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
59 تاثیر روش های فراوری بر تجزیه پذیری دانه های جو و سورگوم جارویی در شکمبه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 23
60 تاثیر روش های فراوری بر تجزیه پذیری دانه های جو و سورگوم جارویی در شکمبه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
61 تاثیر سطوح مختلف پروتیین خام در دوره پابه ماه کوتاه شده بر سلامت و تولید شیر گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 1
62 تاثیر سطوح مختلف کنجاله کنجد بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر، فراسنجههای خونی و گوارشپذیری ظاهری مواد مغذی در گاوهای اوایل دوره شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 3
63 تاثیر کاهش پروتیین قابل سوخت وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت شده شکمبه ای بر عملکرد میش های آبستن افشاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 1
64 تاثیرپذیری هضم الیاف، رفتار تغذیه ای و الگوی تغییرات اسیدهای چرب فرار شکمبه از دفعات تغذیه منابع گوناگون پروتیین (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
65 تعیین تجزیه پذیری شکمبه ای کنجاله سویا فرایند شده با زایلوز به روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 4
66 کاهش سطح پروتئین خام جیره غذایی با افزودن متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه ای بر عملکرد و متابولیت های خونی در گاوهای تازه زای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 3
67 مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 2
68 مقایسه اثرات چهار و شش بار دوشش در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 1
69 مقایسه ارزش غذایی کنجاله منداب و کنجاله تخم پنبه درتغذیه گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 1
70 مقایسه اقتصادی روش مرسوم پروار با تغذیه خزشی در بره های نر افشاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 1
71 مقایسه ترکیب مواد مغذی، هزینه های تولید و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید ذرت سیلو شده و یونجه در صنعت گاو شیری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 2
72 مقایسه دو نرم افزار جیره نویسی NRC (2001) و CNCPS )نسخه )6/1 در برآورد نیازهای تغذیه ای گاوهای تازه زا (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 1
73 مقایسه عملکرد گاو های شیرده تغذیه شده با جیره های فرموله شده توسط نرم افزارهای جیرهنویسی شورای تحقیقات ملی 2001 و کرنل پنسیلوانیا ماینر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 3
74 مقایسه منابع مختلف علوفه ای جیره بر عملکرد تولیدی، رفتار تغذیه ای و فراسنجه های خونی بزهای شیرده مورسیانوگرانادینا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 14، شماره: 2
75 مقایسه مواد مغذی و هزین ه درآمد حاصل از دو روش برداشت علف یونجه (علف خشک و علف سیلوشده) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سطوح مختلف دمایی در تکنیک پولکی کردن با بخار بر ارزش غذایی و تجزیهپذیری شکمبه ای دانه جو در گاو های هلشتاین (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر طول دوره پروار بر خصوصیات لاشه بره های نر افشاری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
3 اثر مکمل ویتامین E و سلنیوم بر ایموند گلوبولین‌های سرم در بزغاله‌های نوزاد (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
4 اثر نسبت های اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 6 به امگا 3 در جیره های پیش از جفت گیری برتعداد و اندازه فولیکول های تخمدان در میش های افشاری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 اثر وزن از شیرگیری بر روی عملکرد پرواری بره های نر افشاری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 اثرات افزودن روی، مس، منگنز و کبالت به شکل آلی بر سلامت سم گوساله های نر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
7 اثرات افزودن مکمل لاکتوپلاس پرواکتیو بر سلامت گاوهای هلشتاین در دوره انتقال (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 اثرات پروتئین قابل متابولیسم بر ماده خشک مصرفی، تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 بررسی اثر دفعات دوشش بر تولید شیر و وضعیت بدنی گاوهای هلشتاین شیرده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 بررسی اثرات آغشته سازی میکروبی و عمل آوری شیمیایی سیلاژ شبدر برسیم بر عملکرد گاوهای شیرده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 بررسی مصرف مکمل آلی کمپلکس مواد معدنی روی، مس، منگنز، کبالت بر سلامت سم و عملکرد گوساله های نر هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 پارامترهای تولید مثلی تلیسه های جایگزین در واحدهای پرورش گاو شیری استان زنجان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 تاثیر سطوح مختلف روغن یا اسید چرب بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 تاثیر مخلوطی از عصاره گیاهی بارهنگ و نعناع در جیره دوره انتقال بر روی بالانس انرژی در میش ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 تاثیر مصرف سولفات روی بر عملکرد وکاهش بروز لنگش در گوساله های نر هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 تاثیرکشت مخلوط افزایشی ذرت Zea mays L و شبدربرسیم Trifolium alexandrinum درسرکوب علفهای هرز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 تأثیر زیرالنون بر زندمانی و واکنش سلول های کشت داده شده اویداکت گاو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 تعیین میزان تاثیرگذاری و آسیب حرارتی احتمالی زمان های مختلف فرآیند حرارتی خشک بر روی دانه کامل سویا برای استفاده در جیره غذایی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
19 سن مناسب شروع پروار بر عملکرد پرواری بره های نر افشاری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
20 عمل آوری کلش برنج با قارچ پلوروتوس جهت استفاده در پروار بره های نر افشاری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
21 نقش دانش فنی در بهبود عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در گاوداری های صنعتی استان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
22 همزمان سازی فحلی به روش Heatsynchو Selectsynch در گاوهای شیری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی