دکتر حمیدرضا عریضی

دکتر حمیدرضا عریضی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان

دکتر حمیدرضا عریضی

Dr. Hamid Reza Oreyzi Samani

استاد گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 رابطه ادراک سر و صدا با سرزندگی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 9، شماره: 4
2 آموزش و بهبود شایستگی های رهبری: تعیین اثربخشی شایستگی های تحول گرایی، تیم سازی و تفکر استراتژیک با روش بوت استرپ (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 44
3 اثر آگهی بر حساسیت نسبت به قیمت کالا با توجه به مدل ذهنی مشتری به عنوان متغیر میانجی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 1
4 اثر بخشی برنامه غنی سازی رابطه بر سطح انرژی رابطه ای کارکنان و جو اعتماد و احترام در شرکت گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 27، شماره: 2
5 اثر بخشی خطا بر روی خلاقیت و برنامه ریزی و تفکر مستقل از میدان دانشجویان رشته های مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 37
6 اثر تعدیلی بارهیجانی در رابطه بین فشارکاری و پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی درمحیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 8
7 اثرات روانی صدا در محیط بیمارستان های اصفهان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 21، شماره: 86
8 اثربخشی آموزش ایمن سازی درمقابل استرس بر احساس عاملیت و میانگین هفتگی قند خون ناشتا در بیماران دیابتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 7، شماره: 27
9 اثربخشی آموزش روان نمایشگری بر پاسخ به استرس، احساس تنهایی و تعاملات اجتماعی همسران کارکنان اقماری (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 3، شماره: 1
10 اثربخشی آموزش مسائل حسابی تصویرمحور بر عملکرد حافظه فعال و کارآمدی پردازش دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 35
11 اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده های در معرض طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 9، شماره: 1
12 اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 3
13 اثربخشی روان نمایشگری بر طرحواره های ناسازگار اولیه و مشکلات رفتاری- هیجانی نوجوانان دختر تک والد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 11، شماره: 47
14 اثربخشی سایکودراما با محتوای تحلیل رفتار متقابل بر تنظیم هیجانی و عملکرد اجتماعی انطباقی دختران نوجوان بدسرپرست (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 4
15 اثربخشی مداخله های جسمی روانشناختی چهارگانه بر ارتقای حالت های روانشناختی مثبت و سلامت عملکردی زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 3
16 اثربخشی مداخله های جسمی-روانشناختی چهارگانه بر بهبود سطوح نشانگان خلقی و انزوای اجتماعی زنان سالمند (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 4، شماره: 2
17 اثربخشی مشاوره مسیر شغلی بر چالش های اشتغال زنان و کیفیت زندگی کاری آنان در صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 1
18 اعتبار و روایی زیر مقیاسهای وابستگی پذیری و پرخاشگری شاخص رفتار ضد تولید (CBI) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 3، شماره: 12
19 اعتبار همزمان بین ابعاد شغلی و عملکرد با استعداد مهندسان شرکت اتومبیل سازی سایپا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 34
20 اعتباریابی آزمون های طبقه بندی استعدادهای فلانگان در بین دانشجویان در دانشگاه های تهران و اصفهان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 5، شماره: 1
21 اعتباریابی کانون ارزیابی ارتقایی مدیران در شرکت گاز اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 3
22 اعتماد به سرپرست میانجی بین تعهد سازمانی و تعهد به تغییر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 72
23 الگوهای رفتار کاری و تعارض کار-خانواده (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 8، شماره: 2
24 الگوی تحلیل مسیر بین سلسله مراتب نیازها، عدالت توزیعی، نگرش نسبت به کار، ویژگی های کار با تعهد به تغییر و آمادگی برای تغییر (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 2
25 الگوی تحلیل مسیر بین متغیرهای روان شناختی و فردی، واکنش به تغییر و پیامدهای آن در شرکت پتروشیمی بندر امام (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 1
26 اولویت بندی ارزش های فردی پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 1
27 Emotional Exhaustion and Organizational Citizenship Behavior: Moderating Role of Organizational Citizenship Behavior Directed at Individual (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 6، شماره: 3
28 Puberty Health Education in Iranian Teenagers: Self - Learning or Lecture and Discussion Panel ? (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 3
29 Relationship between teacher well-being with the belief in a just world and students’ violence against teachers (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 3، شماره: 3
30 Structural Equation modeling for Explaining the Relationship of Subjective Well-Being, Personality and Work-Family Conflict (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 8، شماره: 2
31 The Effect of Control Strategies and Work-related Demands on the ‎Psychosomatic Complaints and Psychological Tension due to the ‎Modification of Human Resource (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 8، شماره: 1
32 The Eight Managerial Competencies: Essential Competencies for Twenty First Century Managers (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 6، شماره: 2
33 The study of the validity and reliability of the Gratitude Questionnaire -۶ (GQ-۶) in high school students (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 3، شماره: 1
34 Validation and effect of effort-reward imbalance model on fatigue, emotional exhaustion, psychosomatic complaints and physical health of employees (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 3، شماره: 3
35 بررسی اثر موریتا هنردرمانی بر اهمال کاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 11، شماره: 1
36 بررسی اثربخشی آموزش بازنمایی های طرح واره ای بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 64
37 بررسی ارتباط بین پاسخ مغز انسان به مواد محرک و شخصیت فرد مصرف کننده (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 1
38 بررسی الگوی تحلیل مسیر ابعاد خشنودی شغلی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 1، شماره: 2
39 بررسی الگوی متغیرهای موثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی تغییرمدار از طریق متغیر میانجی واکنش به تغییر (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 8، شماره: 15
40 بررسی پاره ای از خطاهای رایج آماری در پژوهش های رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 14، شماره: 55
41 بررسی پایایی و اعتباریابی پرسشنامه توانایی کنترل فکر لوچیانو و همکاران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
42 بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان استرس و شیوه های مقابله با استرس نوجوانان مراکز شبه خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 7، شماره: 1
43 بررسی رابطه آزمونهای صنعتی فلانگان با عملکرد شغلی کارکنان فنی مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 7، شماره: 2
44 بررسی رابطه اعتیاد به کار و مولفه های بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 2
45 بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های خانوادگی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 1، شماره: 2
46 بررسی رابطه بین اختلالات عملکردی مدیران و ویژگی های شخصیتی آنان با ابعاد روان شناختی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از دیدگاه کارکنان در شعب سه گانه تهران* (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 6، شماره: 1
47 بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های شخصیتی آنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 1
48 بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی روان شناختی در دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 3، شماره: 1
49 بررسی رابطه بین وضعیت چندگانه عواطف، وضوح خلق و واکنش درد در بیماران زن مبتلا به روماتوئید آرتریت شاغل در صنایع و سازمان های شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 87
50 بررسی رابطه بین همنوایی گروهی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های کم دامنه شخصیتی آنان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 7، شماره: 1
51 بررسی رابطه فرهنگ خانواده- کار و تداخل کار با خانواده از طریق حمایت سرپرست بلافصل بین کارکنان پلی اکریل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 12، شماره: 2
52 بررسی رابطه میان ارزش های فردی و سازمانی در بین کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 2
53 بررسی رابطه نزاکت، احترام و ارتباط غنی شده با انرژی رابطه ای : نقش میانجی جو اعتماد و احترام (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 10، شماره: 1
54 بررسی رابطه ی تعارض کار خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خود تسلط یابی در کارکنان اقماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 2
55 بررسی عوامل پیش بین فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 6، شماره: 23
56 بررسی متغیرهای میانجی موثر بر رابطه بین عوامل زمینه ای و سازمانی با واکنش به تغییر و پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 77
57 بررسی ملاک های انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاه های دولتی و مقایسه آن برمبنای تحصیلات پدر، رشته تحصیلی، سن و دفعات شرکت در آزمون سراسری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 2، شماره: 5
58 بررسی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان با نظریه های یادگیری و نحوه به کارگیری آن ها در فرایند تدریس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 2
59 بررسی نقش تعدیلی خلق منفی در رابطه بین تعارض بین فردی و رفتار ضد تولید (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 9، شماره: 1
60 بررسی نقش متغیرهای ارزش های انتظاری، خانوادگی، خودپنداره و وضعیت تحصیلی باتوجه به نقش تعدیلی باورهای انگیزشی، تاب آوری، سرسختی و کوشایی در برنامه ریزی برای ورود به دانشگاه و تفاوت رابطه بین این متغیرها با برنامه ریزی ورود به دانشگاه در دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 14، شماره: 2
61 بررسی نقش میانجی و تعدیلی تبعیض ادراک شده در زنان، در پیوند میان سبک های دل بستگی و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 7، شماره: 2
62 بررسی و مقایسه سودمندی شیوه های تغییر نگرش منفی به ریاضی در دانش آموزان دختر دبیرستان های اصفهان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 1، شماره: 4
63 بررسی و مقایسه ی تاثیر کنکور بر وضعیت روانی و شخصیتی راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه و خانواده های آنان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 1، شماره: 2
64 بررسی ویژگی های روان سنجی خرده آزمون های حافظه میکر در دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 6، شماره: 1
65 برساخت های شخصی فهم همسران خیانت دیده از بخشایش همسر (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 13، شماره: 1
66 بی نزاکتی در محیط کار و قصد ترک شغل با توجه به نقش میانجی گری عدالت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 4
67 پایایی سنجی واعتبار یابی مقیاس تعهد به تغییر سازمانی در شرکت گاز (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 9
68 پایایی سنجی، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
69 پایداری نظریه های ضمنی با داده های عینی و مجرد در رابطه های تابعی مثبت و منفی در میان دانشجویان روان شناسی اجتماعی در دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 3
70 پیش بینی ارزیابی معلم از عملکرد دانش آموز با استفاده از آزمون توانایی های شناختی میکر در دانش آموزان کلاس های چهارم و پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 9، شماره: 1
71 پیش بینی تعهد به تغییر هویت مدار، پیوستگی، مبادله ای و هنجاری از کانون کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 4
72 پیش بینی سانحه پذیری از خطاهای توجه در رانندگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 11، شماره: 1
73 پیش بینی سلامت (تنش سازمانی، شکایات سلامتی، فرسودگی و خستگی) کارکنان از تقاضاهای روانشناختی شغل، تقاضاهای جسمی، بارکاری، فرصت رشد، امکانات رشد حرفه ای و پاداش مالی در یک شرکت وابسته به وزارت نفت در اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 12، شماره: 3
74 پیش بینی غیبت کارکنان با استفاده از دو روش رگرسیونی کمترین مجذورهای متداول و توبیت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 5، شماره: 19
75 پیش بینی میگرن با دو الگوی عدم توازن تلاش- پاداش و عدم توازن تقاضا -کنترل در شغل (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 9، شماره: 1
76 تاثیر «آموزش اختصاصی سازی حافظه» بر بهزیستی مربوط به کار دانشجویان شاغل در دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 2
77 تاثیر آموزش خودکنترلی بر قلدری ادراک شده و عملکرد شغلی کارکنان زن سازمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 43
78 تاثیر آموزش شیوه های مختلف تغییر نگرش منفی نسبت به قاعدگی در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
79 تاثیر ایفای نقش و شباهت تمرین های شبیه سازی در کانون های ارزیابی وظیفه محور و بعدمحور در عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 9، شماره: 33
80 تاثیر حل نمونه مسائل کلامی جبر (از نوع کار، ترکیب و فاصله ) بر روی حل مسائل معادل و مشابه کلامی جبر در دانش آموزان سال سوم ریاضی - فیزیک شهرستان تویسرکان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 9، شماره: 1
81 تاثیر رفتار درمانی دیالکتیک بر تنظیم هیجانی و تحمل پریشانی زنان معتاد در حال ترک: نقش میانجی ذهن آگاهی، ارتباط موثر و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 2
82 تاثیر روان نمایشگری با محتوای مهارتهای زندگی بر احساس تنهایی، شادکامی، روابط عاطفی و حمایت اجتماعی والدین در دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 45
83 تاثیر عدالت رویه ای بر پرخاشگری فیزیکی و روان شناختی کارکنان شرکت پلی اکریل با توجه به نقش تعدیلی خلق منفی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 2
84 تاثیر عدالت سازمانی و جو سازمانی بر رفتارهای ضد تولید (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 4
85 تاثیر عوامل شناختی، روانی- حرکتی و شخصیتی بر رفتارهای مخاطره آمیز رانندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 16، شماره: 1
86 تاثیر مشاوره مسیر شغلی بر دغدغه های خانوادگی زنان شاغل در صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 50
87 تاثیر مشاوره مسیر شغلی بر دغدغه های خانوادگی زنان شاغل در صنعت DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۶۴۵۴۹۵۵.۱۳۹۸.۱۴.۵۰.۲.۴ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 50
88 تاثیر مقدار آموزش بر حسب سنخیت در روز و تواتر جلسات در میانگین ساعات یادگیری و میزان خطا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 4
89 تأثیر حجم کار ذهنی بر عملکرد کنترل مدیران با خارج کردن اثر پنج عامل بزرگ شخصیتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
90 تبیین رابطه انطباق سازما نها برای فرصت های برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر، اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 2
91 تحلیل میانجی، مدل سازی ریاضی، شاخص های برازش تاییدی، اصلاح مدل ذهنی: یک بازنگری انتقادی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 8، شماره: 2
92 تحلیل نقش توانمندی روانشناختی، شادی در محیط کار و اشتیاق شغلی در بهره وری کارکنان شرکت گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 46
93 تحلیلی جامعه شناختی بر احساس عدالت در بین معلمان شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 51
94 تدوین نظریه مدیریت تجربه از دیدگاه اسلام و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
95 تدوین و بررسی تاثیر بسته آموزشی «اضطراب از مرگ» مبتنی بر آموزش‎های ادیان ابراهیمی با تاکید بر تربیت اسلامی بر سلامت روان و اجتناب از مرگ بیماران سرطانی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 16، شماره: 37
96 ترجمه و اندازه گیری ویژگی های روانسنجی "مقیاس تنش و تکانش شغلی" در بین کارکنان شرکت انتقال گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 6
97 تعامل خوداثربخشی با دو شیوه آموزشی در واکنش به تاثیر ارزشیابی آموزش و عملکرد پس از آموزش در یک شرکت صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 11
98 تعهد به تغییر: نقش حمایت، اعتماد، عدالت و عاطفه (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 4، شماره: 2
99 تعیین پیش بین های قردی وموقعیتی انگیزشی-آموزشی درکارکنان شرکت گاز استان تهران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 2، شماره: 7
100 تعیین متغیرهای پیش بینی کننده شخصیت صلح مدار: با نگاهی به تفاوت های جنسیتی و وضعیت تاهل (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 21، شماره: 1
101 تعیین نقش نیاز به شناخت و خودکارآمدی پیش آموزشی در پیش بینی انگیزش یادگیری داوطلبان دور ههای آموزشی مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
102 رابطه ابعادعدالت سازمانی بااعتمادبه سازمان و سرپرست درکارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 39
103 رابطه اختلال استرس پس آسیبی با مشکلات رفتاری کودکان کار قربانی آزارجنسی و مقایسه با کودکان بی سرپرست (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 3، شماره: 1
104 رابطه ارزش ها و شخصیت مدیران با شایسته سالاری، مشارکت شهروندی و بیگانگی سازمانی در سازمان های دیوان سالار و سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 3
105 رابطه بین بعد پردازش اطلاعات وسعت نقش و توانایی های شناختی مدیران چند شرکت صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 3
106 رابطه بین توانمندی های شخصیتی با عملکرد وظیفه ای و زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 14
107 رابطه بین جدایی- تفرد با رضایت شغلی در دو گروه از مدیران بومی و غیر بومی استان گیلان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 4
108 رابطه بین جو سازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 2
109 رابطه بین رفتارهای تحکم آمیز معلمان زن و مرد مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 5، شماره: 3
110 رابطه بین متعلقات مهم، نظام ارزشی و نگرش های خرید کردن دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
111 رابطه تداخل با عملکرد با رفتار ضد تولید کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان باتوجه به نقش تعدیلی خلق منفی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
112 رابطه تعارض کار خانواده با عدالت سازمانی،تعهد سازمانی و سرزندگی، با توجه به نقش برنامه کاری اقماری و غیراقماری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
113 رابطه تعارض کار- خانواده با تعهد سازمانی: نقش تعدیلی عدالت سازمانی ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 1
114 رابطه تعارض کار- خانواده با رفتارهای مدنی- سازمانی با توجه به نقش تعدیلی عدالت رویه ای (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 6، شماره: 1
115 رابطه تعهد سازمانی با نظام ارزشی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 5، شماره: 7
116 رابطه خطرپذیری با عواطف منفی با توجه به گشودگی نسبت به احساسات (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 8، شماره: 2
117 رابطه سازه های تعهد مربوط به کار با بازنشستگی داوطلبانه و تمایل به ترک شغل (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 24
118 رابطه سلامت، تنش و نگرش به شغل و وضعیت مالی افراد در پذیرش مشاغل میانی در میان افراد بازنشسته با توجه به متغیرهای سن و تحصیلات (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 1
119 رابطه عدم توازن تلاش-پاداش و فنون تجدید قوا در کارکنان با ملاحظه بر حمایت سازمانی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 3
120 رابطه کاهش درآمد، سلامت و خشنودی شغلی قبل از بازنشستگی با بهزیستی روان شناختی پس از آن با توجه به نقش تعدیلی وجود برنامه بازنشستگی، شغل در دوره گذار و انتظار بازنشستگی زودتر و دیرتر از انتظار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 4
121 رابطه ویژگی های شخصیتی با خشنودی شغلی در کارکنان با تجربه دورکاری: نقش تعدیل گر رضایت از کانال های ارتباطی و میزان دورکاری (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 9، شماره: 2
122 رابطه ی بین ارزش های فردی (ابزاری و نهایی) و حرفه ای در بین پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 0
123 رابطه ی تعهد سازمانی وابعاد آن با تعهد حرفه ای دربین کارکنان پالایشگاه استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 2، شماره: 5
124 روایی سنجی ارزیابی ۳۶۰ درجه از طریق کانون ارزیابی در شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 41
125 روند اجرای پژوهش های کیفی و نظریه پایه ور در روان شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 18، شماره: 1
126 رویکردی بین فرهنگی در بررسی رابطه سبکهای رهبری با اثربخشی و خشنودی شغلی کارکنان در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 12، شماره: 3
127 زنان و چالش های مسیر شغلی در صنعت: یک پژوهش داده بنیاد (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای روان شناختی دوره: 22، شماره: 1
128 ساخت و روان سنجی مقیاس مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 9
129 ساخت، تعیین روایی و اعتبار مقدماتی مقیاس تعیین شیوه کنش روان نژندانه سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
130 سبک رهبری و رضایت شغلی: مقایسه رگرسیون گام به گام با رگرسیون ریج (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 21
131 سبک های مقابله با استرس شغلی و تعارض کار- خانواده (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 9، شماره: 33
132 سنجش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظری شهرستان فریدن در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 4، شماره: 3
133 سنجش رابطه دلبستگی به والدین و جدایی- تفرد با توجه به نقش تفاوت های جنسیتی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 10، شماره: 3
134 سنجش و کدگذاری در مقالات کیفی: روشهای خطی و استاندارد سنتی در مقابل روشهای بین متنی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 40
135 سوگیری خدمت به خود در تحلیل شغل در یک آزمایش میدانی در میان دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 4
136 شایستگی های مدیریتی بر اساس نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی: شرکت گاز استان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 26
137 طراحی الگوی شایستگی مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 14
138 طراحی مدل خرد مدیریتی: تحلیل کیفی بر نظریه ضمنی کارکنان (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 15، شماره: 58
139 طراحی و اجرای کانون ارزیابی ارتقایی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 3
140 طراحی و اجرای کانون ارزیابی ارتقایی مدیران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 3
141 فراتحلیل اثر بخشی مداخلات روانشناختی به صورت گروهی بر میزان رضایت زناشویی: (ایران ۱۳۸۹ –۱۳۸۳) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 2
142 فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی بر میزان اضطراب امتحان در ایران باروش روزنتال و رابین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 1
143 فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی گروهی بر درمان اختلال افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 19
144 فراتحلیل اثربخشی مداخله های گروهی در اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 46
145 فراتحلیل رابطه ی بین برون گرایی و رضایت مندی زناشویی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 18، شماره: 6
146 فراتحلیل مقایسه اثربخشی مداخلات روانشناختی و دارو درمانی بر کاهش سردردهای میگرنی و تنشی ایران 1379-1390 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 12
147 فراتحلیلی بر رابطه بین ابعاد تعهد سازمانی با جایگزین های شغلی، میل به ماندن و تمایل به ترک خدمت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 2
148 کارآیی تحلیل عملکردی شغل در تحلیل کارکردهای شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 11، شماره: 4
149 کفایت شاخص های روان سنجی نسخهی فارسی مقیاس همدلی هیجانی متعادل (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 1، شماره: 1
150 مدل علی رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 22
151 مطالعه ای بر تعارض تکالیف کار با تکالیف خانواده در مراحل رشدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 1، شماره: 1
152 مقایسه اثر القاء خشم، غم و شادی در اسنادهای علی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 4، شماره: 16
153 مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی رابطه، مداخله CREW و روش ترکیبی بر انرژی رابطه ای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
154 مقایسه افراد موفق در آزمونهای استعدادی منطبق شده با ابعاد شغل با گروه گواه در عملکرد آنها در دوره آموزشی در سازمانهای کوچک (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 10، شماره: 37
155 مقایسه باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران بر مبنای متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل و وضعیت مسکن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 4، شماره: 16
156 مقایسه بینش شناختی در بیماران دچار اسکیزوفرنیا، اختلال اسکیزوافکتیو و اختلالات خلقی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 5، شماره: 2
157 مقایسه تاثیر تمرین های شبیه سازی موازی، تمرین های شبیه سازی مکرر و تمرین-های شبیه سازی بدون تشریح در توسعه شایستگی انرژی ارتباطی کارکنان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 10، شماره: 1
158 مقایسه تاثیر روشهای درمان رفتاری شناختی و رفتاری فراشناختی در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس اجبار (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 2
159 مقایسه توانمندی های مثبت شخصیتی در کارکنان دارای سبک های متفاوت مقابله با استرس شغلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 3، شماره: 1
160 مقایسه سه مدل رابطه تجدید قوا و چهار نوع سنجش هفته ای عملکرد (تلاش، رفتار شهروندی سازمانی، کنشمندی و عملکرد وظیفه) (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 1، شماره: 1
161 مقایسه عملکرد دختران و پسران در خرده آزمونهای ساختار هوش میکر و اعتباریابی این مجموعه آزمونها (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 4، شماره: 2
162 مقایسه کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان پیش دبستانی دچار ناتوانی های یادگیری عصب روان شناختی / تحولی با کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 10، شماره: 2
163 مقایسه کانون ارزیابی با ارزیابی در الگوی کامل و الگوی رایانه ای (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 1
164 مقایسه کانون ارزیابی(AC) در مشاغل با عملکرد وابسته بالا و پایین در توانمندسازی فردی و تیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 12
165 مقایسه میزان و منابع فشار روانی و رابطه آن با ویژگی های جمعیت شناختی معلمان مدارس عادی و استثنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 1
166 مقایسه ویژگیهای عصب روان شناختی کودکان خردسال با ناتوانیهای یادگیری عصب روان شناختی /تحولی و عادی پیش از دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 8، شماره: 1
167 مقایسه ی اثربخشی روش دوساهو و ماساژدرمانی در افزایش شادی، سازگاری اجتماعی، امید، کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران مبتلا به پارکینسون (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 22
168 نظام موضوعات و مفاهیم نظریه سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیره علوی (علیه السلام) با تاکید بر نهج البلاغه (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 4، شماره: 2
169 نقش درونگرایی در پیامدهای روان شناختی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دورکاری (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 17، شماره: 3
170 نقش عاطفه مثبت در رابطه میان عاطفه منفی با درد و استرس در زنان شاغل (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 20، شماره: 75
171 نقش عواطف مثبت در طول زندگی کاری در تعیین خشنودی شغلی با توجه به واسطه های شناختی-انگیزشی: یک مطالعه طولی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 7، شماره: 1
172 نقش میانجی گر تعمق در تکالیف در رابطه با استقلال و رشد مهارت ها در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 4
173 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 9، شماره: 1
174 همبستگی ویژگی های کار با مولفه های مثبت (خوش بینی، سرزندگی و عاطفه مثبت) و منفی(تنش و تکانش) بهزیستی روانشناختی در بین کارکنان شرکت انتقال گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 2
175 هنجاریابی آزمون های واژگان و تجسم فضایی از مجموعه آزمون های استعداد عمومی GATB در دانش آموزان کلاس اول دبیرستان های شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
176 هنجاریابی خرده آزمون های جور کردن ابزار و شکل مجموعه آزمون های استعداد عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 5، شماره: 1
177 هنجاریابی خرده مقیاس های شناختی تصویری آزمون توانایی های شناختی مکیر و بررسی رابطه آن با عملکرد دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 3
178 هنجاریابی مقیاس سنجش حافظه کاری کودکان پنج تا ۱۱ ساله شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 2
179 هنجاریابی، پایایی، و روایی مقیاس خوش بینی و بررسی رابطه بین خوش بینی، خودتسلط یابی، و افسردگی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری بر علایم سندرم پیش از قاعدگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
2 اثربخشی سایکودراما بر پذیرش هیجانی و عملکرد تحصیلی نوجوانان دختر بدسرپرست استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
3 ادراک کارکنان زن ازرابطه ی ابعادروانشناختی شرکت ملی پالایش وپخش فراورده های نفتی ایران با اختلالات عملکردی مدیران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
4 اعتباریابی پروتکل درمانی CWD-A (مقابله با افسردگی برای نوجوانان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
5 اعتباریابی پروتکل درمانی CWD-A (مقابله با افسردگی برای نوجوانان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
6 بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری،برافسردگی نوجوانی با میانجی گری مهارت های اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
7 بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری،برافسردگی نوجوانی با میانجی گری مهارتهای اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
8 بررسی تاثیر روان نمایشگری بر کاهش طرح واره های ناسازگار اولیه و کاهش مشکلات رفتاری-هیجانی نوجواناندختر تک والد(طلاق) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
9 بررسی تاثیر مداخله ی الگوی سبک زندگی اسلامی ماخوذ از سیره ی علوی با تاکید بر نهج البلاغه بر کیفیت زندگی دانشجویان و مقایسه ی با درمان شناختی-رفتاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره
10 بررسی ترس از ارزیابی به عنوان میانجی در رابطه ی پهنای نقش و ساختار سازمانی بافرآیند اثربخشی استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کانون ارزیابی
11 بررسی توزیع مکانی سلامت روان در شهر ایلا م (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
12 بررسی رابطه فرهنگ خانواده، کار و تداخل کار با خانواده از طریق حمایت همکار در بین کارکنان پلی اکریل ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
13 بررسی فرآیند تصمیمگیری در متقاضیان استخدام شرکت ملی گاز ایران در سال 89 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
14 بررسی نقش مولفه های احساس گناه در پیش بینی اختلال وسواس فکری و عملی در زنان شهراصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 پیش بینی تعهد به تغییر از اعتماد به سرپرست، ارتباطات تغییرمدار و قابلیت استخدام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
16 پیش بینی عملکرد کارکنان در آغاز هفته کاری از تجارب آرمیدگی، تسلط و کناره گیری روانشناختی از طریق بازیافت نیرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
17 تحلیل رابطه پرخاشگری پنهان و اختلال وسواس فکری و عملی در زنان شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
18 تحلیل نقش اشتیاق شغلی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین شادی در محیط کار و بهره وری کارکنان شرکت گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
19 تدوین بسته آموزشی بر مبنای نظریه ون هیلی جهت رشد سطوح تفکر هندسی دانشجو معلمان و ارزیابی بسته از منظر صاحب نظران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
20 رابطه بین ابعاد ارزشیابی ساختار هوش میکر با انگیزش و عملکرد هندسه در دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان در تدریس با روش ون هیلی و سنتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه
21 رابطه حمایت سازمانی، رضایت شغلی وتعهدسازمانی باعملکرد شغلی درمدیران بومی وغیربومی سازمانهای دولتی استان گیلان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
22 شبیهسازی پیشبینی واکنش مغز انسان به مصرف ماده محرک برحسب نوع شخصیت افراد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
23 طراحی تمرینها و ابزارهای کانون ارزیابی براساس شایستگیهای سازمان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کانون ارزیابی
24 فلسفه خشونت و روان شناسی مدارا: بررسی مروری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
25 کانونهای ارزیابی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کانون ارزیابی
26 مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری،برافسردگی نوجوانی از طریق مهارتهای اجتماعی، با روش تحلیل کوواریانس و تحلیل میانجی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
27 مقایسه کنشهای روان نژندانه ی سازمان باکنش های روان نژندانه ی مدیران دربین کارکنان زن و مرد باتوجه به متغیرهای جمعیت شناختی تاهل و تعدادفرزندان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران