کریم سلیمانی

 کریم سلیمانی ریاست پژوهشکده سنجش از دور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری

کریم سلیمانی

Karim Soleimani

ریاست پژوهشکده سنجش از دور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارایی خاک پوش های کاه و کلش گندم و تراشه های چوب در کاهش رواناب و رسوب حوزه های آبخیز تک منبع (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
2 امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 3
3 برآورد عمق خاک با استفاده از متغیرهای محیطی به دست آمده از مدل رقومی ارتفاع و داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
4 بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر ویژگی های ریخت سنجی رسوبات بستر (مطالعه موردی: رودخانه زارم رود، استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
5 بررسی ارتباط تغییرات کاربری اراضی با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: شهرستان مریوان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 54
6 بررسی فلزات سنگ نزولات جوی در حوضه آبخیز شهری بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
7 پایش خشکسالی منطقه ای با استفاده از تصاویر لندست - منطقه مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 109
8 پهنه بندی خشکسالی های اقلیمی و بزرگی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و روش زمین آمار کریجینگ(مطالعه موردی: استان کرمان) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
9 تاثیر شاخص های گیاهی و خصوصیات سطح شهری بر تغییرات دمای سطح زمین (مطالعه موردی : شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 1
10 تحلیل خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص های سنجش ازدور (مطالعه موردی: شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 2
11 تعیین سهم رسوب واحدهای کاربری اراضی در حوضه آبخیز کند با استفاده از رویکرد منشایابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
12 چگونگی تشکیل جمعیت فداکاران آذربایجان به رهبری محمد دیهیم و رویکرد آن درقبال دولت ملی دکتر مصدق (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 22
13 ظهور شهر و شهرنشینی در قرون وسطی از برابری خواهی اصناف پیشه وری تا تسلط اصناف تجاری (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 5، شماره: 10
14 کاربرد تصاویر ماهواره ای برای تهیه نقشه کاربری اراضی حوضه آبخیز قزل اوزن با استفاده از تکنیک فیوژن و پردازش شی گرا (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 8، شماره: 3
15 گروه بندی حوضه آبخیز کرخه براساس شاخص های فیزیکی مکانی با استفاده از رویکرد فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 107
16 مدل شبکه عصبی مصنوعی برآورد غلظت رسوب معلق رودخان های به کمک تصاویر سنجندهمودیس (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری ملاثانی - رودخانه کارون) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
17 مدیریت منابع آب و توسعه پایدار، مطالعه موردی: دشت رفسنجان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
18 معرفی یک مدل جدید ترکیبی الگوریتم مبنا به منظور پیش بینی حساسیت زمین لغزش های سطحی اطراف شهر بیجار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 46
19 مکان یابی میکروکچمنت های مستعد استحصال آب در سطح حوضه با استفاده از روش های تلفیق در سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوضه آبخیز نازلو چای آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
20 واکاوی عوامل تاثیرگذار بر خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی حوضه های آبخیز استان لرستان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش سرزمین به منظور توسعه روستایی و اکوتوریسم با استفاده از GIS(مطالعه موردی: حوضه تیل آباد استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
2 آمایش سرزمین به منظور توسعه کاربری گردشگری و توریسم (مطالعه موردی حوزه دولبندی سد قشلاق سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
3 آنالیز حساسیت CN بر روی هیدروگراف حاصل ازسیل توسط مدل WMS (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 آنالیز منطقه ای جریانهای کمینه در استان فارس (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
5 آنالیز منطقه ای جریانهای کمینه در استان لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
6 اثر اقدامات بیولوژیکی بر فرسایش و رسوب حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
7 اثر شدت باران بر نرخ فرسایش پاشمانی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 اثر نانوزیولیت بر زمان شروع، خاتمه و ضریب رواناب در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
9 اثرات برداشت مصالح رودخانه ای از نواحی مرکزی کانال اصلی رودخانه هراز بر رفتار هیدرولیکی جریان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 اثربخشی مدیریت جامع آبخیزداری در کنترل سیلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
11 ارزیابی بعد عینی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی شهرستان رباط کریم) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
12 ارزیابی تاثیر جاده سازی بر فرسایش آبکندی منطقه چشمه سرده الشتر، لرستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
13 ارزیابی تاثیرکاربری اراضی بر مناطق مستعد فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز الوند، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 ارزیابی چند شاخص خشکسالی هواشناسی و تعیین مناسب ترین شاخص در حوضه آبخیز هراز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل آماری وزن واقعه (مطالعه موردی : حوزه آبخیز گرمی چای، اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 ارزیابی حساسیت ناشی از سیلاب در شهر آمل با استفاده از تکنیک GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
17 ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه فاکتور فرسایش پذیری خاک(مطالعه موردی:حوضه آبخیز دولت آباد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
18 ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: زیرحوضه لکشا، حوضه نکارود) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
19 ارزیابی شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI) در فرسایش آبکندی (مطالعه موردی: حوضه الوند، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
20 ارزیابی طبقهبندی بصری اشکال فرسایش حوزه آبخیز نوررود هراز در تصاویر PAN ماهوارة IRS-1D (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
21 ارزیابی عملکرد طرح های آبخیزداری اجرا شده در حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
22 ارزیابی عملکرد مدل ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی تغییرات شوری آبخوان ساحلی دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
23 ارزیابی قابلیت اراضی در حوزه آبخیز سد سلیمان تنگه ساری با استفاده از GIS (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
24 ارزیابی کارایی روش نسبت فراوانی در تهیه نقشه ی حساسیت به زمین لغزش )مطالعه ی موردی: بخشی از حوضه آبخیز دگاگا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
25 ارزیابی کارایی روش های آماری چند متغیره و AHP در پهنه بندی خطر زمین لغزش مطالعه موردی: حوزه آبخیز خارستان(شهرستان اقلید) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی
26 ارزیابی مدل MPSIAC دربراورد میزان فرسایش خاک درمناطق خشک و نیمه خشک با استفاده ازآماررسوب مطالعه موردی: حوزه آبخیزتهم استان زنجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
27 استفاده از GIS در مکان یابی فضای سبز شهری به روش VIKOR (منطقه مورد مطالعه: شهرستان محمودآباد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
28 استفاده از مدل مفهومی SIMHYD برای شبیه سازی جریان رودخانه حوزه آبخیز قرهسو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
29 استفاده مجدد از آب دریا با بکارگیری برخی از ترکیبات زیستی و معدنی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
30 الویت بندی فرسایش پذیری درمحیط gis مطالعه موردی حوضه بابل رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
31 انتخاب مدل بهینه برآورد باررسوبی معلق رودخانه مطالعه موردی: رودخانه هراز، استان مازندران (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
32 انتقال اب بین حوزه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
33 اولویت بندی سه فرمول انیشتین، بگنولد و توفالتی دررودخانه بازفت با استفاده از AHP (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش بر پایه (مطالعه موردی : حوزه آبخیز گرمی چای ، اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
35 اولویت بندی معیارهای تعیین پتاسیل طرح جنگلداری سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره Entropy و TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
36 اهمیت واحدهای سنگ شناسی در مطالعات فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زارم رود) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
37 برآورد بار کل رسوبی و تعیین ظرفیت برداشت مصالح بستر رودخانه زارم رود(استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
38 برآورد بار معلق رسوب ایستگاه هیدرومتری آبلو - نکارود با استفاده ازمنحنی سنجه رسوب وشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
39 برآورد سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجنده ی MODIS (مطالعهی موردی: حوزه آبخیز تکاب) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
40 برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و EPM (مطالعه موردی: بخش شرقی زیر حوزه املا لاسم ازحوزه آبخیز هراز مازندران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
41 برآورد هیدرولیکی بار رسوبی در رودخانه ها با مواد بستری درشت دانه با استفاده از مدل انتقال رسوب STM-CBR (مطالعه موردی: رودخانه افین قائن در استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
42 بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر رفتار هیدرولوژیکی با استفاده از مدل L-THIA (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شهری بابلسر) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
43 بررسی اثر خشکسالی برتغییرات پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه رودخانه نازلو چای (مطالعه موردی : آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
44 بررسی اثرات زیست محیطی تغییرات­کاربری اراضی برپوشش گیاهی باکاربرد سنجش از دور RS (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
45 بررسی امکان تولید آب با استفاده از رطوبت هوا (مطالعه موردی: استان بوشهر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
46 بررسی ایزوترم های جذب تعادلی نمک سدیم کلراید از محلول آبی توسط کلینوپتیولیت (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
47 بررسی پتانسیل تولید سیل در حوضه های آبخیز با استفاده از مدل HEC-HMS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
48 بررسی پیامدهای مداخلات بشر در سامانه رودخانه ( مطالعه موردی : رودخانه بشار، سرشاخه اصلی رودخانه کارون ) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
49 بررسی تئوری مدلهای تغییرات کاربری اراضی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
50 بررسی تغییر اقلیم با استفاده از مدلLARS-WG حوزه آبخیز قره سو-استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
51 بررسی تغییر کاربری اراضی و اهمیت آن بر منابع آب با استفاده از تکنیکهای RS و GIS ؛ منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز شهر سورک واقع در استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
52 بررسی تغییرات اقلیمی شهرستان کاشمربا استفادها ز مدل جهانی ا قلیم CGCM3 تا انتهای سال 2100 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
53 بررسی تغییرات پهنه های آبی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 5 و7 (مطالعه موردی شهرستان ساری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
54 بررسی تغییرات خط ساحلی مبتنی بر داده های سنجش از دور در بخش مرکزی خزر جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
55 بررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل و ارتباط آن با تغییرات رواناب در حوزه آبخیزتجن، مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
56 بررسی تغییرات شاخص NDVI در محدوده شهرستان رشتخوار، با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat8 در محیط نرم افزار ArcGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
57 بررسی تغییرات ضریب رواناب دوره بازگشت های مختلفدر حوزه آبخیز شهری بابلسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
58 بررسی تغییرات فرکانس بارندگی با استفاده از مدل اقلیمی CGCM3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
59 بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور و GIS، مطالعه موردی (حوضه آبخیزکسیلیان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
60 بررسی تغییرات کاربری اراضی بر دمای سطح محیط شهری تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
61 بررسی تغییرات کمی آب زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: دشت دهگلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
62 بررسی جریان های کمینه با تداوم مختلف در حوزه های آبخیز خراسان رضوی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
63 بررسی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص GRI در پایین دست حوضه آبخیز هراز در استانمازندران (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
64 بررسی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های موجود و تعیین گستره آن در دشت لردگان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
65 بررسی دبی موثر رسوب معلق (مطالعه موردی رودخانههای طرق و کارده مشهد) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
66 بررسی راه کارهای افزایش دقّت و صحت منحنی سنجه رسوب در رودخانه های تلوار و چم شوردر استان کردستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
67 بررسی روند برخی شاخصهای کیفی اب زیرزمینی با استفاده از امار ناپارامتریک مطالعه موردی: دشت قائم شهر - جویبار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
68 بررسی روند تغییرات شرایط هیدرواقلیمی حوزه ابخیز مهارلو با استفاده از آزمون های من کندال و شیب سن (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
69 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از RSو GIS(مطالعه موردی:حوضه چهل چای استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
70 بررسی روند خشکسالی در استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص بارش استاندارد ( SPI ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
71 بررسی شاخص NDVI در شهر مشهد و حومه، با استفاده از تصاویر ماهواره ای Sentinel در محیط نرم افزار ArcGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
72 بررسی ظرفیت جذب نمک توسط زیولیت از محلول آبی با بکارگیری معادلات ایزوترمی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
73 بررسی فرسایش پذیری رودخانه ای واحدهای سنگی ابراهه اصلی حوزههای بالا دست ابخیزشهری مطالعه موردی: حوزه ابخیز واز رود مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
74 بررسی کارایی مدل رواناب ذوب برف در پیش بینی رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تکاب) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
75 بررسی کمی و کیفی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی دشت خاوه استان لرستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
76 بررسی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از آزمون من - کندال ( مطالعه موردی : پایین دست حوضه هراز ) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
77 بررسی کیفیت آب زیرزمینی جهت کشاورزی با استفاده از زمین آمار و GIS (مطالعه موردی: دشت زرند) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
78 بررسی کیفیت آب زیرزمینی مخروطه افکنه هراز با استفاده از شاخص GQI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
79 بررسی معیارهای کارآمد در مکانیابی فضاهای سبز شهری با نگرش توسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
80 بررسی مقایسه ای رفتار هیدرولوژیکی زیرحوزه یالرود هراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
81 بررسی مناطق مستعد سیستم های میکروکچمنت استحصال آب با استفاده از GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز نازلو چای آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
82 بررسی مناطق مستعد سیستم های میکروکچمنت استحصال آب با استفاده ازGIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز نازلو چای، آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
83 بررسی میزان تغییرات پوشش گیاهی منابع طبیعی در بازه زمانی دهه 50 تا 90 با استفاده سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی حوزه یل چشمه بزرگ) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
84 بررسی نقش بافت خاک در رسوبزایی آبکندهای منطقه چشمه سرده الشتر،لرستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
85 بررسی نقش سازندهای زمین شناسی برنوع آبکندهای تشکیل شده درمنطقه چشمه سرده الشترلرستان (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
86 بررسی نقش مدیریت بهرهبرداری از اراضی بر رسوبزایی آبکندها(مطالعه موردی: منطقه چشمه سرده الشتر، لرستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
87 بررسی و تحلیل وقایع سیلاب اخیر کشور (مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
88 بررسی وجود روند در بارش سالانه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش من کندال (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
89 بررسی وضعیت فرسایش و رسوبدهی حوزه آبخیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS با کاربرد مدل MPSIAC مطالعه موردی: حوزه آبخیز زارم رود،استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
90 بررسی ویژگیهای فرسایش خندقی در اراضی کشاورزی ومرتعی (مطالعه موردی: استان بوشهر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
91 بکارگیری الگوریتم سبال و تصاویر لندست در برآورد تبخیر و تعرق شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
92 بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با استفاده از سدهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
93 پایش تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر کیفیت آب از نظر آبیاری با استفاده از طبقه بندی ویلکوکس Wilcox)منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز شهر سورک واقع در استان مازندران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
94 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در دوره بازگشت های مختلف (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
95 پایش خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در دشت سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
96 پایش مدیریت مناسب مصرف اب با کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی حوزه آبخیز تجن ، ساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
97 پهنه بندی حساسیت سیلاب شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: آمل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
98 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی؛ حوضه آبخیز تجن ساری ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
99 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوزه آبخیز خارستان (شهرستان اقلید) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
100 پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافییی GIS (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
101 پهنه بندی خطر سیل در حوضه هراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
102 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از تحلیل اماری نسبت فراوانی مطالعه موردی: حوزه ابخیز تجن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
103 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از شاخص همپوشانی مطالعه موردی: حوزه ابخیز تجن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
104 پهنه بندی سیلاب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
105 پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدلHEC- RAS مطالعه موردی: نکارود( (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
106 پیش بینی سطح تراز آب زیرزمینی در ابخوان ساحلی دریای خزر با استفاده از ماشین بردار پشتیبان مطالعه موردی: حوزه تالار و بابلرود (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
107 تاثیر افزودنی های مختلف معدنی و زیستی بر کارایی غشای پلی سولفون در حذف نمک از محلول آبی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
108 تاثیر برداشت شن و ماسه بربرخی خصوصیات فیزیکی رسوبات بستررودخانه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
109 تاثیر پوشش گیاهی ( NDVI ) در میزان فرسایش حوضه آبخیز بابلرود در محیط GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
110 تاثیر عوامل اقلیمی بر روند تغییرات عملکرد محصول کیوی (مطالعه موردی استانمازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
111 تاثیر عوامل فرسایندگی باران ( R) و مشخصه توپوگرافی ( LS ) بر میزان فرسایش خاک در محیط GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
112 تاثیرات برداشت بیرویه آب زیرزمینی بر کیفیت آب، مطالعه موردی در دشت رفسنجان در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
113 تاثیرتغییر کاربری اراضی بر سیل و رواناب (مطالعه موردی:حوضه چهل چای استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
114 تحلیل اثر عوامل موثر در فرسایش با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی حوزه آبخیز نورود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
115 تعیین اورد سالانه و خصوصیات فیزیوگرافی حوزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
116 تعیین حساسیت شریان های آبی نسبت به پدیده ی زمین لغزش (مطالعه ی موردی: شریان های انتقال آب از سدهای طالقان، امیرکبیر، لار، لتیان و ماملو به استان تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
117 تعیین مناسبترین سری مقادیر بارندگی در برازش با توزیعهای آماری(مطالعه موردی: ایستگاه ریگچشمه- استان مازندران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
118 تهیه نقشه CN با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز لکشای نکارود) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
119 تهیه نقشه حساسیت وقوع لند اسلاید با استفاده از مدل های نسبت فراوانی و فازی گاما در خزر جنوبی، جاده ساری-کیاسر (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
120 تهیه نقشه حساسیت وقوع لنداسلاید با استفاده از مدل های نسبت فراوانی و فازی گاما(مطالعه موردی؛ جاده ساری-کیاسر) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
121 تهیه نقشه ریسک آتش سوزی جنگل با استفاده از مدل Fire Risk درمحیط GIS (مطاله موردی: جنگل های شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
122 تهیه نقشه شماره منحنی (CN) با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردی حوضه آبخیز محمد آباد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
123 تهیه نقشه فرسایندگی باران با دادههای بارش موجود درایستگاههای حوضه آبخیز نوررود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
124 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوزه آبخیز همدان – بهار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
125 تهیه نقشههای پهنه آبی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 و شاخصهای NDWI و MNDWIمطالعه موردی: دریاچه مهارلو، استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
126 دلایل خشکسالیو اقدامات صورتگرفته نجات دریاچهارومیه با تاکید بر ارائه راهکارهای تأثیرگذاردرجهت احیاءدریاچه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
127 راهکارهای ایران و افغانستان برای حل مسئله تقسیم عادلانه آب رودخانه هیرمند در عصر پهلوی اول (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
128 ریخت شناسی بار کف با استفاده ازروش های آماری و میدانی (مطالعه موردی: پایین دست رودخانه تالار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
129 شبکه عصبی مصنوعی و کاربرد آن درمدلسازی در ابخیزداری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
130 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
131 شناخت مناطق مناسب احداث سیستمهای استحصال اب به روش کاربرد مدل مفهومی منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
132 شناسایی پهنه های آبی با استفاده از داده های لندست-5 (مطالعه موردی شهرستان ساری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
133 شناسایی مناطق مولد سیل در حوضه آبخیز رودخانه باراجین با استفاده از GIS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
134 طبقه بندی حساسیت ژنتیکی واحدهای سنگی نسبت به فرسایش ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز نوررود هراز ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
135 طبقه بندی و بررسی مدل های مختلف ارزیابی تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان آزادشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
136 قابلیت جمع آوری رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM(مطالعه موردی: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
137 قابلیت داده های تصاویر سنجنده MODIS جهت برآورد دمای هوا(مطالعه موردی:استان مازندران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
138 کاربرد GIS و سنجش از دور در مدل سازی تغییرات کاربری اراضی برای توسعه پایدار زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
139 کاربرد تکنیکهای دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی با هدف شبیه سازی توسعه شهری(مطالعه موردی : شهر نیشابور ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری
140 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه عملکرد مصرف آب (مطالعه موردی حوزه آبخیز بادآور نورآباد لرستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
141 کاربرد سامانه اطلاعات مکانی و مدل نسبت فراوانی در پهنه بندی حساسیت زمین لغزش مطالعه موردی، حوزه آبخیز سیاه بیشه، مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
142 کاربرد سنجش از دور GIS در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی حوزه ابخیز نوراباد لرستان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
143 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در شهرسازی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
144 کاربردروشهای زمین آماری درتحلیل منحنی های عمق،سطح وتداوم بارندگی درمناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
145 مبانی و اصول طراحی بندهای مشبک (permeable dams) به منظور کنترل سیلاب (مطالعه موردی: بند مشبک درویشان حوزه آبخیز نکاء رود مازندران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
146 مدل سازی الگوی کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل CLUE-S (مطالعه موردی: شهر نیشابور ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری
147 مدل سازی تخمین غلظت رسوبات معلق رودخانه ای با استفاده از سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
148 مدلسازی اقلیم حوزه آبخیز قره سو (کرمانشاه) در اثر تغییر اقلیم در 20 سال آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
149 مدلسازی و تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سجارود بااستفاده از مدل رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
150 مرروی بر مطالعات اثرات باران اسیدی بر فرسایش و خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
151 مروری برتحقیقات انجام شده روی روند کیفیت منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
152 مطالعه خشکسالی در شهرستان همدان با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
153 مطالعه فلورستیک و تعیین اشکال زیستی گیاهان مراتع اکوسیستمهای خزری مطالعه موردی : مراتع وازرود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
154 مطالعه و بررسی اثرات زیست محیطی سد تبارک بر روی رودخانه تبارک در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
155 معرفی مدل LCM (Land Change Modeler) برای مدیریت پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
156 مقایسه رسوب تولیدی در خاکهای تحت پوشش کاربریهای جنگل، زراعی و باغ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
157 مقایسه روش های زمین آمار در مدل سازی فاکتور فرسایندگی باران در حوضه آبخیز دولت آباد کردستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
158 مقایسه مناطق مستعد سیستم های استحصال آب با رویکرد مقابله با فرسایش مطالعه موردی: حوضه آبخیز نازلوچای، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
159 مقایسه و واسنجی روشهای تجربی MPSIAC و EPM در برآورد فرسایش و رسوبدهی بخشی از حوضه آبخیز زنجانرود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
160 مکان یابی مناطق مستعد جمع آوری آب باران(RWH) جهت اصلاح مراتع با استفاده ازGIS (مطالعه موردی حوضه سر تنگ رمون جیرفت) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
161 نظارت و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش ازدور (مطالعه موردی:حوضه هراز) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
162 نقش سدهای لاستیکی در تامین آب مورد نیاز کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه بابلرود، مازندران) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر