دکتر کریم سلیمانی

دکتر کریم سلیمانی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر کریم سلیمانی

Dr. Karim Solaimani

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییرات کاربری اراضی بر وضعیت آبگرفتگی شهری (مطالعه موردی: حوضه شهری دامغان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 8، شماره: 2
2 اثر کاربرد چند افزودنی بر زمان شروع و ضریب رواناب در شرایط مختلف و شبیه سازی باران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 2
3 ارزیابی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی های هیدرولوژیک حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
4 ارزیابی روش سریع آب گرفتگی شهری مبتنی بر عوارض زمین: عمق، سطح و حجم آب گرفتگی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 4
5 ارزیابی کارایی خاک پوش های کاه و کلش گندم و تراشه های چوب در کاهش رواناب و رسوب حوزه های آبخیز تک منبع (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
6 ارزیابی کارایی مدل احتمالاتی وزن واقعه در تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
7 ارزیابی وضعیت میراث تاریخی - فرهنگی راه آهن سراسری در منطقه شمال ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 14، شماره: 1
8 امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 3
9 اندازهگیری و مقایسه نرخ پاشمان خاک تحت تاثیر اسیدیته و شدت باران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
10 اولویت بندی نواحی کنترل فرسایش خاک با استفاده از تکنیک های ارزیابی چندمعیاره و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 31
11 Detecting Spatial-Temporal Changes in Land Use Using Satellite Data in Haraz Basin (دریافت مقاله) فصلنامه ی سنجش از دور راداری و نوری دوره: 1، شماره: 1
12 Investigation of Trend of Precipitation Variation Using non-parametric Methods in Charmahal o Bakhtiari Province (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 5
13 Spatial and temporal analysis of land use changes using remote sensing in Sari city (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 24
14 برآورد عمق خاک با استفاده از متغیرهای محیطی به دست آمده از مدل رقومی ارتفاع و داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
15 برآورد غلظت رسوب معلق روزانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و خوشه بندی داده ها به روش نگاشت خود سازمان ده (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری سیرا - رودخانه کرج) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 5، شماره: 10
16 برآورد میانگین دبی رسوب با مدل های ریاضی جهت تخمین رسوب به منظور بازسازی نواقص آماری (مطالعه موردی: نکا) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 4، شماره: 3
17 بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی - مکانی دمای سطح زمین و جزایر حرارتی؛ مطالعه موردی: شهرستان سقز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 30، شماره: 1
18 بررسی اثر فعالیت های معدنی بر تعیین حریم کمی رودخانه هراز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 4
19 بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر ویژگی های ریخت سنجی رسوبات بستر (مطالعه موردی: رودخانه زارم رود، استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
20 بررسی اثرهای تغییرات اقلیم آتی در تبخیر و تعرق واقعی و آب موجود در خاک در حوضه آبخیز تالار استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 3
21 بررسی احداث آب شیرین کن مبتنی برتوان محیطی در سواحل جنوبی خزر (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 2
22 بررسی ارتباط تغییرات آب های زیرزمینی و خشکسالی با استفاده از شاخص های SPI و GRI در دشت لردگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 23
23 بررسی ارتباط تغییرات کاربری اراضی با دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: شهرستان مریوان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 54
24 بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر دبی رودخانه با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لکشا نکارود) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 1
25 بررسی تغییر کاربری اراضی و نقش آن بر پهنه های سیلابی در محیط RS وGIS ، مطالعه موردی: نکارود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 2
26 بررسی تغییرات دما و بارندگی در سواحل جنوبی دریای خزر و مقایسه آن با تغییرات درمقیاس جهانی و نیمکره شمالی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 11
27 بررسی تغییرات فصلی عناصر سنگین رواناب در حوزه آبخیز شهری بجنورد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 3
28 بررسی خطرپذیری سیل در حوضه های فاقد آمار با استفاده از ویژگی های ژئومرفیک (مطالعه موردی: وازرود) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 24
29 بررسی داده‌های سنجش از دور جهت پایش رطوبت خاک در استان کرمان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد بافت) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 3
30 بررسی فلزات سنگ نزولات جوی در حوضه آبخیز شهری بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
31 بررسی فلزات سنگین چسبیده به رسوبات معلق رواناب در حوزه آبخیز شهری بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 2
32 بررسی کارآیی تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی پتانسیل سیل خیزی زیرحوزه های آبخیز باراجین (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
33 بررسی کارایی تصاویر ماهواره ای در پهنه بندی گونه های مهاجم (مطالعه موردی: مراتع وازرود) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 4
34 بررسی کمی و کیفی پارک های شهر ساری، با استفاده از مدل AHP فازی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 2
35 بررسی مقایسه ای جاذب های زیستی و معدنی در کاهش شوری آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 4
36 بررسی میزان کارایی مدل SDSM در شبیه سازی شاخص های دمایی در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 2
37 بررسی و تحلیل وقایع سیلاب اخیر کشور (مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 5، شماره: 1
38 بکارگیری الگوریتم تک کاناله در تحلیل جزیره حرارتی منطقه شهری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 12، شماره: 3
39 بهره‌گیری از مدل SWMM در تعیین قابلیت جمع‌آوری و استحصال رواناب شهر بابلسر، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 4
40 پایش تغییرات زمانی- مکانی پوشش برف با استفاده از تصاویرMODIS (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 10، شماره: 3
41 پایش خشکسالی منطقه ای با استفاده از تصاویر لندست - منطقه مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 109
42 پایش و مدل سازی تغییرهای زمانی - مکانی پوششگیاهی با استفاده از NDVI و مدل Markov-CA ( مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 4
43 پهنه بندی خشکسالی های اقلیمی و بزرگی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و روش زمین آمار کریجینگ(مطالعه موردی: استان کرمان) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
44 پیش بینی فرسایش خندقی با استفاده از سنجنده راداری Alos و مدل Maxent در حوضه الوند (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 4
45 تاثیر شاخص های گیاهی و خصوصیات سطح شهری بر تغییرات دمای سطح زمین (مطالعه موردی : شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 1
46 تاثیر عوامل خاکی و زمین شناسی بر روی فرسایش آبکندی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیف آباد- لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
47 تحلیل اثرات مشخصات خاک و پوشش گیاهی بر واکنش‌های هیدرولوژیکی با استفاده از مدل توزیعی DHSVM، مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل‌گزی سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 4
48 تحلیل خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص های سنجش ازدور (مطالعه موردی: شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 2
49 تحلیل روند تغییرات برخی پارامترهای سینوپتیک با استفاده از روش رگرسیون چندک در بابلسر (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 3
50 تحلیل کارایی داده های EMT+ در تعیین مناسب ترین شاخص های گیاهی(مطالعه موردی: حوضه آبخیز وازرود) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 4
51 تحلیل مسیر رودخانه بابلرود با بهره گیری از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی و ارائه الگوهای مدیریتی سیلاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 2، شماره: 3
52 تحلیل و پیشبینی روند رشد شهری و تاثیر آن بر کاربری اراضی با استفاده از سنجشازدور و مدل CA-Markov ؛ مطالعه موردی: شهرهای مریوان، بانه و سقز (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 114
53 تحلیلی بر نگرش دانشجویان نسبت به تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
54 تخمین غلظت رسوبات معلق رودخانه ای با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری ملاثانی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 2
55 تعیین سهم رسوب واحدهای کاربری اراضی در حوضه آبخیز کند با استفاده از رویکرد منشایابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
56 تعیین مناطق مناسب سد زیرزمینی در حوزه آبخیز قره سو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 2
57 تعیین و ارزیابی تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از دادههای سنجش از دور؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر، گلستان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 3
58 تقدم کنش صنفی بر فعالیت سیاسی؛ بررسی مواجهه طبقه کارگر صنعتی با اتحادیه های کارگری در اصفهان (۱۳۲۰-۱۳۳۲ ش.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
59 تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سجارود با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 53
60 تهیه نقشه نواحی با پتانسیل وقوع چشمه های آب زیرزمینی با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهستانی میرده، کردستان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
61 تهیه ی نقشه ی حساسیت زمین لغزش با استفاده از ترکیب روش نسبت فراوانی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 9، شماره: 34
62 چگونگی تشکیل جمعیت فداکاران آذربایجان به رهبری محمد دیهیم و رویکرد آن درقبال دولت ملی دکتر مصدق (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 22
63 رتبه بندی شبکه های آبراهه ای رقومی ناپیوسته حوزه های آبخیز با توسعه یک مدل شی ء گرا در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 1
64 شبیه سازی جریان در مجاری آبروی زیرزمینی و سطحی با مدل EPA-SWMM (مطالعه موردی: حوزه شهری بابلسر) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 11
65 شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS در محیط GIS (مطالعه موردی: رودخانه بشار، استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 4، شماره: 7
66 شبیه سازی رگبار- آب گرفتگی مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوضه شهری دامغان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 1
67 شبیه سازی سیلاب در شبکه زهکشی رواناب سطحی (مطالعه موردی حوزه آبخیز شهری شاهزاده رودخانه ی بابلسر- مازندران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
68 شبیه‌سازی کیفیت آبخوان در اثر تهاجم جبهه‌های آب شور با استفاده از مدل SEAWAT، مطالعه موردی: دشت بابل‌رود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 4
69 کاربرد تحلیل عاملی در تعیین متغیرهای تاثیرگذار خشکسالی های هیدرولوژیک و بررسی ارتباط آن ها؛ مطالعه حوزه های آبخیز استان لرستان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 3
70 کاربرد تصاویر ماهواره ای برای تهیه نقشه کاربری اراضی حوضه آبخیز قزل اوزن با استفاده از تکنیک فیوژن و پردازش شی گرا (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 8، شماره: 3
71 کاربرد داده های ماهواره ای تی . ام. (TM) در برآورد تولید مرتع (مطالعه موردی زیر حوضه سفیدآب، سد لار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
72 کاربرد داده های ماهواره ای تی . ام. (TM) در برآورد تولید مرتع (مطالعه موردی زیر حوضه سفیدآب، سد لار) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
73 کاربرد زمین آمار در پهنه بندی شدت های خشکسالی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 3، شماره: 6
74 کاربرد مدل EPASWMM در شبیه سازی سیلاب ورودی به مناطق شهری از بازه های هیدرولوژیکی روستایی با استفاده از روابط ریاضی مطالعه موردی : شهرک پایداری شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 3
75 کاربرد مدل SRM و داده های ماهواره‎ای MODIS در برآورد رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز تکاب) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 11، شماره: 2
76 گروه بندی حوضه آبخیز کرخه براساس شاخص های فیزیکی مکانی با استفاده از رویکرد فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 107
77 مدل سازی منطقه ای خطر زمین لغزش با استفاده از روش آماری رگرسیون چند متغیره در حوزه آبخیز لاجیم رود ساری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 73
78 مدل شبکه عصبی مصنوعی برآورد غلظت رسوب معلق رودخان های به کمک تصاویر سنجندهمودیس (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری ملاثانی - رودخانه کارون) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
79 مدیریت منابع آب و توسعه پایدار، مطالعه موردی: دشت رفسنجان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
80 معرفی روشی مناسب در انتخاب مناطق مستعد جمع آوری آب باران در سواحل جنوبی خزر با تاکید بر ایستگاه سینوپتیک بابلسر (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
81 معرفی یک مدل جدید ترکیبی الگوریتم مبنا به منظور پیش بینی حساسیت زمین لغزش های سطحی اطراف شهر بیجار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 46
82 مقایسه برخی روش های تعیین الگوی توزیع زمانی بارش جهت برآورد سیلاب های شهری؛ مطالعه موردی بابلسر (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 1
83 مقایسه روش های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و تحلیل سلسله مراتبی در تهیه ی نقشه ی حساسیت ریزش سنگ (مطالعه موردی: استان کردستان، گردنه صلوات آباد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
84 مقایسه عملکرد دو فرمول برآورد بار رسوب معلق با مقادیر اندازه گیری شده و اجرای روش تحلیل مسیر در رودخانه ارمند (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 2
85 مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاک های تحت پوشش کاربری های جنگل، زراعی و باغ با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
86 مقایسه و اولویت بندی سیل خیزی زیر حوضه های نکارود با استفاده از روش مورفومتریک در سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 13، شماره: 2
87 مقایسة میزان کارآیی سه روش رایج طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای در مطالعة پوشش گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 3
88 مکان یابی استحصال آب از مه در بالادست حوضه وازرود استان مازندران با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
89 مکان یابی میکروکچمنت های مستعد استحصال آب در سطح حوضه با استفاده از روش های تلفیق در سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوضه آبخیز نازلو چای آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
90 نقش ویژگی های آب بندان بر عملکرد محصول برنج در شرق مازندران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 2، شماره: 4
91 واکاوی عوامل تاثیرگذار بر خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی حوضه های آبخیز استان لرستان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
92 همگن‌بندی حوضه‌ها با استفاده از شاخص‌های هیدرواقلیمی و فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment the impact of meteorological drought on Land use change (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
2 آمایش سرزمین به منظور توسعه روستایی و اکوتوریسم با استفاده از GIS(مطالعه موردی: حوضه تیل آباد استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
3 آمایش سرزمین به منظور توسعه کاربری گردشگری و توریسم (مطالعه موردی حوزه دولبندی سد قشلاق سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
4 آنالیز حساسیت CN بر روی هیدروگراف حاصل ازسیل توسط مدل WMS (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 آنالیز منطقه ای جریانهای کمینه در استان فارس (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
6 آنالیز منطقه ای جریانهای کمینه در استان لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
7 اثر اقدامات بیولوژیکی بر فرسایش و رسوب حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
8 اثر تغییرات مرفولوژی رودخانه بر پهنه سیلاب (مطالعه موردی: بخشی از رودخانه هراز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
9 اثر جاده سازی بر تغییرات بستر رودخانه و خطر سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی (مطالعه موردی: بخشی از رودخانه هراز) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 اثر شدت باران بر نرخ فرسایش پاشمانی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 اثر نانوزیولیت بر زمان شروع، خاتمه و ضریب رواناب در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
12 اثرات برداشت مصالح رودخانه ای از نواحی مرکزی کانال اصلی رودخانه هراز بر رفتار هیدرولیکی جریان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 اثربخشی مدیریت جامع آبخیزداری در کنترل سیلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
14 ارزیابی برخی مدل های شبیه ساز مدیریت منابع آب در حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 ارزیابی بعد عینی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی شهرستان رباط کریم) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
16 ارزیابی تاثیر جاده سازی بر فرسایش آبکندی منطقه چشمه سرده الشتر، لرستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 ارزیابی تاثیرتغییرات کاربری اراضی بردمای سطح زمین وجزایر حرارتی بااستفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی شهرستان بناب) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
18 ارزیابی تاثیرکاربری اراضی بر مناطق مستعد فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز الوند، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 ارزیابی چند شاخص خشکسالی هواشناسی و تعیین مناسب ترین شاخص در حوضه آبخیز هراز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
20 ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل آماری وزن واقعه (مطالعه موردی : حوزه آبخیز گرمی چای، اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
21 ارزیابی حساسیت ناشی از سیلاب در شهر آمل با استفاده از تکنیک GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
22 ارزیابی روش های زمین آمار در تهیه نقشه فاکتور فرسایش پذیری خاک(مطالعه موردی:حوضه آبخیز دولت آباد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
23 ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: زیرحوضه لکشا، حوضه نکارود) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
24 ارزیابی شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI) در فرسایش آبکندی (مطالعه موردی: حوضه الوند، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 ارزیابی طبقهبندی بصری اشکال فرسایش حوزه آبخیز نوررود هراز در تصاویر PAN ماهوارة IRS-1D (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
26 ارزیابی عملکرد طرح های آبخیزداری اجرا شده در حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
27 ارزیابی عملکرد مدل ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی تغییرات شوری آبخوان ساحلی دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
28 ارزیابی قابلیت اراضی در حوزه آبخیز سد سلیمان تنگه ساری با استفاده از GIS (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
29 ارزیابی کارایی روش نسبت فراوانی در تهیه نقشه ی حساسیت به زمین لغزش )مطالعه ی موردی: بخشی از حوضه آبخیز دگاگا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
30 ارزیابی کارایی روش های آماری چند متغیره و AHP در پهنه بندی خطر زمین لغزش مطالعه موردی: حوزه آبخیز خارستان(شهرستان اقلید) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی
31 ارزیابی مدل MPSIAC دربراورد میزان فرسایش خاک درمناطق خشک و نیمه خشک با استفاده ازآماررسوب مطالعه موردی: حوزه آبخیزتهم استان زنجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
32 استفاده از GIS در مکان یابی فضای سبز شهری به روش VIKOR (منطقه مورد مطالعه: شهرستان محمودآباد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
33 استفاده از مدل مفهومی SIMHYD برای شبیه سازی جریان رودخانه حوزه آبخیز قرهسو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
34 استفاده مجدد از آب دریا با بکارگیری برخی از ترکیبات زیستی و معدنی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
35 الویت بندی فرسایش پذیری درمحیط gis مطالعه موردی حوضه بابل رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
36 انتخاب مدل بهینه برآورد باررسوبی معلق رودخانه مطالعه موردی: رودخانه هراز، استان مازندران (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
37 انتقال اب بین حوزه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
38 اولویت بندی زیرحوضه های نکارود به منظور ارزیابی سیل خیزی با استفاده از روش منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
39 اولویت بندی سه فرمول انیشتین، بگنولد و توفالتی دررودخانه بازفت با استفاده از AHP (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
40 اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش بر پایه (مطالعه موردی : حوزه آبخیز گرمی چای ، اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
41 اولویت بندی معیارهای تعیین پتاسیل طرح جنگلداری سری دو واز جهت توسعه پایدار اکوتوریسم با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره Entropy و TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
42 اهمیت واحدهای سنگ شناسی در مطالعات فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زارم رود) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
43 Suspended Sediment Analysis Based on Artificial Neural Network in Neka Basin (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
44 The Detection and monitoring of the Southern Caspian coastal changes Using remote semote sensing techniques (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
45 برآورد بار کل رسوبی و تعیین ظرفیت برداشت مصالح بستر رودخانه زارم رود(استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
46 برآورد بار معلق رسوب ایستگاه هیدرومتری آبلو - نکارود با استفاده ازمنحنی سنجه رسوب وشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
47 برآورد سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجنده ی MODIS (مطالعهی موردی: حوزه آبخیز تکاب) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
48 برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و EPM (مطالعه موردی: بخش شرقی زیر حوزه املا لاسم ازحوزه آبخیز هراز مازندران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
49 برآورد هیدرولیکی بار رسوبی در رودخانه ها با مواد بستری درشت دانه با استفاده از مدل انتقال رسوب STM-CBR (مطالعه موردی: رودخانه افین قائن در استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
50 بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر رفتار هیدرولوژیکی با استفاده از مدل L-THIA (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شهری بابلسر) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
51 بررسی اثر خشکسالی برتغییرات پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه رودخانه نازلو چای (مطالعه موردی : آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
52 بررسی اثرات زیست محیطی تغییرات­کاربری اراضی برپوشش گیاهی باکاربرد سنجش از دور RS (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
53 بررسی امکان تولید آب با استفاده از رطوبت هوا (مطالعه موردی: استان بوشهر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
54 بررسی ایزوترم های جذب تعادلی نمک سدیم کلراید از محلول آبی توسط کلینوپتیولیت (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
55 بررسی برخی پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی جلگه قائمشهر با استفاده از GIS و تکنیک منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
56 بررسی پتانسیل تولید سیل در حوضه های آبخیز با استفاده از مدل HEC-HMS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
57 بررسی پیامدهای مداخلات بشر در سامانه رودخانه ( مطالعه موردی : رودخانه بشار، سرشاخه اصلی رودخانه کارون ) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
58 بررسی تئوری مدلهای تغییرات کاربری اراضی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
59 بررسی تغییر اقلیم با استفاده از مدلLARS-WG حوزه آبخیز قره سو-استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
60 بررسی تغییر کاربری اراضی و اهمیت آن بر منابع آب با استفاده از تکنیکهای RS و GIS ؛ منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز شهر سورک واقع در استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
61 بررسی تغییرات اقلیمی شهرستان کاشمربا استفادها ز مدل جهانی ا قلیم CGCM3 تا انتهای سال 2100 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
62 بررسی تغییرات پهنه های آبی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 5 و7 (مطالعه موردی شهرستان ساری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
63 بررسی تغییرات خط ساحلی مبتنی بر داده های سنجش از دور در بخش مرکزی خزر جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
64 بررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل و ارتباط آن با تغییرات رواناب در حوزه آبخیزتجن، مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
65 بررسی تغییرات شاخص NDVI در محدوده شهرستان رشتخوار، با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat8 در محیط نرم افزار ArcGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
66 بررسی تغییرات ضریب رواناب دوره بازگشت های مختلفدر حوزه آبخیز شهری بابلسر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
67 بررسی تغییرات فرکانس بارندگی با استفاده از مدل اقلیمی CGCM3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
68 بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور و GIS، مطالعه موردی (حوضه آبخیزکسیلیان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
69 بررسی تغییرات کاربری اراضی بر دمای سطح محیط شهری اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور
70 بررسی تغییرات کاربری اراضی بر دمای سطح محیط شهری تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
71 بررسی تغییرات کمی آب زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: دشت دهگلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
72 بررسی جریان های کمینه با تداوم مختلف در حوزه های آبخیز خراسان رضوی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
73 بررسی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص GRI در پایین دست حوضه آبخیز هراز در استانمازندران (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
74 بررسی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های موجود و تعیین گستره آن در دشت لردگان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
75 بررسی دبی موثر رسوب معلق (مطالعه موردی رودخانههای طرق و کارده مشهد) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
76 بررسی دسترسی به مکان های اسکان اضطراری با تاکید بر بحران های طبیعی در کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
77 بررسی رابطه بین فضای شهری با دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی مشهد در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
78 بررسی راه کارهای افزایش دقّت و صحت منحنی سنجه رسوب در رودخانه های تلوار و چم شوردر استان کردستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
79 بررسی روند برخی شاخصهای کیفی اب زیرزمینی با استفاده از امار ناپارامتریک مطالعه موردی: دشت قائم شهر - جویبار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
80 بررسی روند تغییرات شرایط هیدرواقلیمی حوزه ابخیز مهارلو با استفاده از آزمون های من کندال و شیب سن (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
81 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از RSو GIS(مطالعه موردی:حوضه چهل چای استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
82 بررسی روند خشکسالی در استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص بارش استاندارد ( SPI ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
83 بررسی شاخص NDVI در شهر مشهد و حومه، با استفاده از تصاویر ماهواره ای Sentinel در محیط نرم افزار ArcGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
84 بررسی ظرفیت جذب نمک توسط زیولیت از محلول آبی با بکارگیری معادلات ایزوترمی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
85 بررسی فرسایش پذیری رودخانه ای واحدهای سنگی ابراهه اصلی حوزههای بالا دست ابخیزشهری مطالعه موردی: حوزه ابخیز واز رود مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
86 بررسی کارایی مدل رواناب ذوب برف در پیش بینی رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تکاب) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
87 بررسی کمی و کیفی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی دشت خاوه استان لرستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
88 بررسی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از آزمون من - کندال ( مطالعه موردی : پایین دست حوضه هراز ) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
89 بررسی کیفیت آب زیرزمینی جهت کشاورزی با استفاده از زمین آمار و GIS (مطالعه موردی: دشت زرند) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
90 بررسی کیفیت آب زیرزمینی مخروطه افکنه هراز با استفاده از شاخص GQI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
91 بررسی معیارهای کارآمد در مکانیابی فضاهای سبز شهری با نگرش توسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
92 بررسی مقایسه ای رفتار هیدرولوژیکی زیرحوزه یالرود هراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
93 بررسی مقدار فلز سرب در چرخه هیدرولوژی حوزه آبخیز شهری بجنورد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
94 بررسی مناطق مستعد سیستم های میکروکچمنت استحصال آب با استفاده از GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز نازلو چای آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
95 بررسی مناطق مستعد سیستم های میکروکچمنت استحصال آب با استفاده ازGIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز نازلو چای، آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
96 بررسی میزان تغییرات پوشش گیاهی منابع طبیعی در بازه زمانی دهه 50 تا 90 با استفاده سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی حوزه یل چشمه بزرگ) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
97 بررسی نقش بافت خاک در رسوبزایی آبکندهای منطقه چشمه سرده الشتر،لرستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
98 بررسی نقش سازندهای زمین شناسی برنوع آبکندهای تشکیل شده درمنطقه چشمه سرده الشترلرستان (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
99 بررسی نقش مدیریت بهرهبرداری از اراضی بر رسوبزایی آبکندها(مطالعه موردی: منطقه چشمه سرده الشتر، لرستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
100 بررسی و ارزیابی سیل خیزی آبخیز با استفاده از روش منطق فازی و استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی( منطقه موردمطالعه:آبخیز زولاچای در استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
101 بررسی و تحلیل وقایع سیلاب اخیر کشور (مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
102 بررسی وجود روند در بارش سالانه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش من کندال (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
103 بررسی وضعیت پوشش گیاهی جنگلهای هیرکانی با استفاده از شاخص نرمال شده اختلاف پوشش گیاهی در حوضه آبریز نکا بر اساس داده های ماهواره ای MODIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
104 بررسی وضعیت فرسایش و رسوبدهی حوزه آبخیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS با کاربرد مدل MPSIAC مطالعه موردی: حوزه آبخیز زارم رود،استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
105 بررسی ویژگیهای فرسایش خندقی در اراضی کشاورزی ومرتعی (مطالعه موردی: استان بوشهر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
106 بکارگیری الگوریتم سبال و تصاویر لندست در برآورد تبخیر و تعرق شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
107 بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با استفاده از سدهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
108 پایش تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر کیفیت آب از نظر آبیاری با استفاده از طبقه بندی ویلکوکس Wilcox)منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز شهر سورک واقع در استان مازندران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
109 پایش تغییرات حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین (GEE) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
110 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در دوره بازگشت های مختلف (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
111 پایش خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در دشت سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
112 پایش مدیریت مناسب مصرف اب با کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی حوزه آبخیز تجن ، ساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
113 پهنه بندی برخی پارامترهای کیفی آب شرب با استفاده از GIS (مطالعه موردی:بهشهر- بندرگز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
114 پهنه بندی حساسیت سیلاب شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: آمل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
115 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی؛ حوضه آبخیز تجن ساری ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
116 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوزه آبخیز خارستان (شهرستان اقلید) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
117 پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافییی GIS (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
118 پهنه بندی خطر سیل در حوضه هراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
119 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از تحلیل اماری نسبت فراوانی مطالعه موردی: حوزه ابخیز تجن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
120 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از شاخص همپوشانی مطالعه موردی: حوزه ابخیز تجن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
121 پهنه بندی سیلاب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
122 پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدلHEC- RAS مطالعه موردی: نکارود( (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
123 پیش بینی سطح تراز آب زیرزمینی در ابخوان ساحلی دریای خزر با استفاده از ماشین بردار پشتیبان مطالعه موردی: حوزه تالار و بابلرود (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
124 تاثیر افزودنی های مختلف معدنی و زیستی بر کارایی غشای پلی سولفون در حذف نمک از محلول آبی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
125 تاثیر برداشت شن و ماسه بربرخی خصوصیات فیزیکی رسوبات بستررودخانه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
126 تاثیر پوشش گیاهی ( NDVI ) در میزان فرسایش حوضه آبخیز بابلرود در محیط GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
127 تاثیر سازه های شهری بر درجه حرارت سطحی با استفاده از داده های لندست شهرستان مراغه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
128 تاثیر عوامل اقلیمی بر روند تغییرات عملکرد محصول کیوی (مطالعه موردی استانمازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
129 تاثیر عوامل فرسایندگی باران ( R) و مشخصه توپوگرافی ( LS ) بر میزان فرسایش خاک در محیط GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
130 تاثیرات برداشت بیرویه آب زیرزمینی بر کیفیت آب، مطالعه موردی در دشت رفسنجان در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
131 تاثیرتغییر کاربری اراضی بر سیل و رواناب (مطالعه موردی:حوضه چهل چای استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
132 تحلیل اثر عوامل موثر در فرسایش با استفاده از روش ANP (مطالعه موردی حوزه آبخیز نورود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
133 تعیین اورد سالانه و خصوصیات فیزیوگرافی حوزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
134 تعیین حساسیت شریان های آبی نسبت به پدیده ی زمین لغزش (مطالعه ی موردی: شریان های انتقال آب از سدهای طالقان، امیرکبیر، لار، لتیان و ماملو به استان تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
135 تعیین مناسبترین سری مقادیر بارندگی در برازش با توزیعهای آماری(مطالعه موردی: ایستگاه ریگچشمه- استان مازندران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
136 تغییرات کاربری اراضی و نقش آن در هیدرولوژی مناطق بالادست حوزه آبخیز سیاه رود (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
137 تهیه نقشه CN با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز لکشای نکارود) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
138 تهیه نقشه حساسیت وقوع لند اسلاید با استفاده از مدل های نسبت فراوانی و فازی گاما در خزر جنوبی، جاده ساری-کیاسر (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
139 تهیه نقشه حساسیت وقوع لنداسلاید با استفاده از مدل های نسبت فراوانی و فازی گاما(مطالعه موردی؛ جاده ساری-کیاسر) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
140 تهیه نقشه ریسک آتش سوزی جنگل با استفاده از مدل Fire Risk درمحیط GIS (مطاله موردی: جنگل های شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
141 تهیه نقشه شماره منحنی (CN) با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردی حوضه آبخیز محمد آباد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
142 تهیه نقشه فرسایندگی باران با دادههای بارش موجود درایستگاههای حوضه آبخیز نوررود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
143 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوزه آبخیز همدان – بهار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
144 تهیه نقشههای پهنه آبی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 و شاخصهای NDWI و MNDWIمطالعه موردی: دریاچه مهارلو، استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
145 دلایل خشکسالیو اقدامات صورتگرفته نجات دریاچهارومیه با تاکید بر ارائه راهکارهای تأثیرگذاردرجهت احیاءدریاچه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
146 راهبردهای استراتژیک گردشگری اکولوژیک با استفاده از مدل SWOT در حوضه و از رود (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
147 راهکارهای ایران و افغانستان برای حل مسئله تقسیم عادلانه آب رودخانه هیرمند در عصر پهلوی اول (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
148 ریخت شناسی بار کف با استفاده ازروش های آماری و میدانی (مطالعه موردی: پایین دست رودخانه تالار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
149 شبکه عصبی مصنوعی و کاربرد آن درمدلسازی در ابخیزداری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
150 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
151 شناخت مناطق مناسب احداث سیستمهای استحصال اب به روش کاربرد مدل مفهومی منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
152 شناسایی پهنه های آبی با استفاده از داده های لندست-5 (مطالعه موردی شهرستان ساری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
153 شناسایی مناطق مولد سیل در حوضه آبخیز رودخانه باراجین با استفاده از GIS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
154 طبقه بندی حساسیت ژنتیکی واحدهای سنگی نسبت به فرسایش ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز نوررود هراز ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
155 طبقه بندی و بررسی مدل های مختلف ارزیابی تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان آزادشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
156 قابلیت جمع آوری رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM(مطالعه موردی: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
157 قابلیت داده های تصاویر سنجنده MODIS جهت برآورد دمای هوا(مطالعه موردی:استان مازندران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
158 کاربرد GIS و سنجش از دور در مدل سازی تغییرات کاربری اراضی برای توسعه پایدار زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
159 کاربرد تکنیکهای دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی با هدف شبیه سازی توسعه شهری(مطالعه موردی : شهر نیشابور ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری
160 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه عملکرد مصرف آب (مطالعه موردی حوزه آبخیز بادآور نورآباد لرستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
161 کاربرد سامانه اطلاعات مکانی و مدل نسبت فراوانی در پهنه بندی حساسیت زمین لغزش مطالعه موردی، حوزه آبخیز سیاه بیشه، مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
162 کاربرد سنجش از دور GIS در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی حوزه ابخیز نوراباد لرستان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
163 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در شهرسازی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
164 کاربردروشهای زمین آماری درتحلیل منحنی های عمق،سطح وتداوم بارندگی درمناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
165 مبانی و اصول طراحی بندهای مشبک (permeable dams) به منظور کنترل سیلاب (مطالعه موردی: بند مشبک درویشان حوزه آبخیز نکاء رود مازندران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
166 مدل سازی الگوی کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل CLUE-S (مطالعه موردی: شهر نیشابور ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری
167 مدل سازی تخمین غلظت رسوبات معلق رودخانه ای با استفاده از سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
168 مدلسازی اقلیم حوزه آبخیز قره سو (کرمانشاه) در اثر تغییر اقلیم در 20 سال آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
169 مدلسازی و تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سجارود بااستفاده از مدل رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
170 مرروی بر مطالعات اثرات باران اسیدی بر فرسایش و خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
171 مروری برتحقیقات انجام شده روی روند کیفیت منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
172 مطالعه خشکسالی در شهرستان همدان با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
173 مطالعه فلورستیک و تعیین اشکال زیستی گیاهان مراتع اکوسیستمهای خزری مطالعه موردی : مراتع وازرود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
174 مطالعه و بررسی اثرات زیست محیطی سد تبارک بر روی رودخانه تبارک در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
175 معرفی مدل LCM (Land Change Modeler) برای مدیریت پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
176 مقایسه الگوریتمهای مختلف طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: بخشی از استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
177 مقایسه رسوب تولیدی در خاکهای تحت پوشش کاربریهای جنگل، زراعی و باغ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
178 مقایسه روش های زمین آمار در مدل سازی فاکتور فرسایندگی باران در حوضه آبخیز دولت آباد کردستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
179 مقایسه مناطق مستعد سیستم های استحصال آب با رویکرد مقابله با فرسایش مطالعه موردی: حوضه آبخیز نازلوچای، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
180 مقایسه میزان دسترسی نواحی کلانشهر مشهد به خدمات شهری(بیمارستان ها) با روش هنسن (دریافت مقاله) همایش مجازی آموزش و پژوهش شهرداری های استان کرمان
181 مقایسه و واسنجی روشهای تجربی MPSIAC و EPM در برآورد فرسایش و رسوبدهی بخشی از حوضه آبخیز زنجانرود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
182 مکان سنجی استحصال آب باران از حوضه آبخیز شهری با استفاده از مدل Fuzzy Logic (مطالعه موردی: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
183 مکان یابی مناطق مستعد جمع آوری آب باران با استفاده از عملگر Gamma فازی در شهر بابلسر (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
184 مکان یابی مناطق مستعد جمع آوری آب باران(RWH) جهت اصلاح مراتع با استفاده ازGIS (مطالعه موردی حوضه سر تنگ رمون جیرفت) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
185 نظارت و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش ازدور (مطالعه موردی:حوضه هراز) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
186 نقش سدهای لاستیکی در تامین آب مورد نیاز کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه بابلرود، مازندران) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر