پروفسور مصطفی طالشی

پروفسور مصطفی طالشی مرتبه علمی استاد  دانشگاه

پروفسور مصطفی طالشی

Prof. mostafa taleshi

مرتبه علمی استاد دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analytical Study on Necessity of Decentralization of Higher Education (Iran –Tehran 2013) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 4
2 آمایش بازارچه‌های مرزی غرب ایران الگوی اقتصادی_کالبدی در پایداری شهرهای کوچک نمونه موردی: (بازارچه مرزی سیرانبند بانه) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 3
3 ارتقاء تاب آوری جوامع محلی، راهبرد آینده مقابله با خشکسالی مورد مطالعه: حوضه آبخیز حبله رود (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 3
4 ارزیابی و تحلیل توسعه پایدار روستاهای پیرامونی کانون های گردشگری در ناحیه اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
5 استقرار متوازن و توسعه نامتوازن: تحلیلی بر نظام شهری غرب کلان منطقه زاگرس با تاکید بر ناپایداری و ناکارآمدی شهرهای کوچک (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 3
6 الگوی پایش تحولات نظام کاربری اراضی در پیرامون شهر سقز با بهره گیری از تصاویر ماهواره ی لندست (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 342
7 Evaluation of Rural Governance for Achievement of a Sustainable Local Government (Case Study: Rural Area Surrounding Karaj Metropolis) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 2
8 The Collaboration of Tourism in Rural Sustainability (Case Study: Gelan Rural Region, Amol County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 9، شماره: 3
9 The Physical Transformations due to the Rural Sprawl in Rural Settlements of Hamadan Periphery (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 7، شماره: 1
10 بررسی تحولات و پایداری روستاهای پیرامون شهر همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 31
11 بررسی راهکارهای حفاظت از مراتع با رویکرد مشارکتی و روش ترکیبی SWOT و AHP (نمونه موردی: استان همدان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 4
12 بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 3
13 بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب آوری خانوارهای روستایی حوزه آبخیزحبله رود در مواجهه با خشکسالی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 2
14 بررسی وضعیت مسکن غیررسمی در شهرهای استان تهران با استفاده از تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 26
15 پایدارسازی اجتماعی – کالبدی پیراشهر مشهد با رویکرد توانمندسازی اجتماعات محلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 5، شماره: 1
16 تحلیل آسیب پذیری ابعاد طبیعی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی کلان شهر کرمانشاه در برابر زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 117
17 تحلیل اثر جریانات فضایی در تحولات کالبدی - فضایی روستاهای پیراشهری (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر کرج، دهستان تنکمان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 38، شماره: 166
18 تحلیل پیوند فضایی عملکردی کانون های گردشگری (مطالعه موردی: ناحیه اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 31
19 تحلیل ساختار کالبدی _فضایی شهرهای کوچک نوپا در انتظام شبکه شهری مورد مطالعه: شبکه شهری استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 10، شماره: 37
20 تحلیل شاخص های زیرساخت های شهر دوستدار سالمند در کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 14، شماره: 32
21 تحلیل شبکه تولید شیر با بهره گیری از رویکرد تحلیل شبکه ای مورد: سکونتگاه های روستایی نواحی هشترود و چاراویماق (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 70
22 تحلیل شبکه سازمانی موثر بر خزش روستایی در سکونتگاه های روستایی پیرامون همدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 3
23 تحلیل نقش و جایگاه شهرهای کوچک در توازن و توسعه منطقه ای مورد مطالعه: غرب کلان منطقه زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 17
24 تحلیل و سنجش تاب آوری محیطی روستاهای حوضه آبخیز گرگانرود گلستان در مواجهه با سیل (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 1
25 تحلیلی بر شبکه تهدید و حلقه مخاطره در خطر پذیری زلزله با رویکرد پدافند غیرعامل (مورد مطالعه: کلان شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 4
26 تدوین و اعتبارسنجی شاخص های مناسب ارزیابی تاب آوری روستایی در برابر مخاطره خشکسالی مطالعه موردی: حوضه آبخیز حبله رود (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 4
27 تدوین و اعتبارسنجی معیارهای بنیادین مدیریت یکپارچه منابع آب در سکونتگاه های روستایی نواحی خشک و نیمه خشک، مطالعه موردی: ناحیه بجستان در جنوب خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 6، شماره: 2
28 رویکرد عدم قطعیت در ارزیابی آسیب پذیری از زلزله در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه مورد کلان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
29 ساماندهی فضایی سکونتگاه های روستایی الحاقی در پیرامون کلان شهر مشهد با بهره گیری از رویکرد پویش ساختاری-کارکردی (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 18، شماره: 1
30 سنجش تاب آوری روستایی حوزه آبخیز حبله رود در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
31 سنجش عوامل مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه‌های روستایی در منطقه کوهستانی و پایکوهی زاگرس (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان‌های مریوان و سروآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 37، شماره: 163
32 سنجش و تحلیل وضعیت پایداری در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک AHP ،TOPSISو تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی شهرستانهای مریوان سروآباد) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 23
33 شناسایی پیشرانهای کلیدی موثر بر مشارکت شهروندان در توسعه شهر بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 4، شماره: 4
34 ظرفیت های بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی (موردمطالعه: شهرک شهید باهنر کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 3
35 علل کاهش آبدهی قنوات دشت گناباد و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 7، شماره: 21
36 کارآمدی نظام های زراعی با تاکید بر توسعه پایدار؛ مورد: بخش مرکزی ورامین (استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 12، شماره: 43
37 کاربرد الگوهای کمی تحلیل فضایی جمعیت در آمایش سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 12
38 مدیریت تامین مالی شهر و اقتصاد سیاسی شهری جدید (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 7، شماره: 2
39 مکان گزینی کانون های توسعه عشایری بارویکرد تجهیز و توسعه منابع GIS مطالعه موردی : سامانه قشلاقی آب تلخ سرخس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 9، شماره: 9
40 نقش جریان محصولات زراعی در پیوندهای روستا - شهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دزفول) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 14، شماره: 48
41 نقش خزش روستایی و تغییر کاربری اراضی / مطالعه موردی: روستاه ای پیرامون شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 14، شماره: 50
42 نقش دانش بومی در پایداری منابع آب در جنوب خراسان رضوی مطالعه موردی شهرستان بجستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 5، شماره: 10
43 نقش دولت در توانمندسازی جوامع روستایی موردمطالعه : ناحیه کاشان در ایران مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 2
44 نقش سرمایه گذاری های دولت در ظرفیت سازی مناطق روستایی (نمونه موردی: روستاهای ناحیه آران و بیدگل) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 17
45 نقش عوامل طبیعی در ناپایداری سکونتگاههای روستایی در منطقه ی کوهستانی و پایکوهی زاگرس مطالعه ی موردی: روستاهای شهرستان های مریوان و سروآباد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 43
46 نقش عوامل کالبدی– فضایی در امنیت فضای شهری (مطالعه موردی: مناطق ۶ ،۱۰و۱۲ کلان شهرتهران ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 37
47 نقش کارگاههای شیرپزی در شکل گیری جریان های فضایی مورد مطالعه: سکونتگاههای نواحی هشترود و چاراویماق (آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 14، شماره: 51
48 واکاوی تاثیر ساختار اقتصادی محصولات زراعی بر پیوندهای روستا شهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دزفول) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی نقش عملکردی خدمات در حوزه نفوذشهری ، شهر بیجاربااستفاده ازروش توسعه یافتگی موریس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
2 پدافند غیرعامل در کاربری های خطرزا و تهدید پذیر در جهت دستیابی به آمایش و سازمان یابی فضایی شهر (نمونه موردی شهر روانسر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
3 پیامدهای توسعه فیزیکی شهرها بر تخریب حوضههای آبخیز شهری (مطالعه موردی: شمال تهران منطقه ٢٢ شهرداری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 تحلیل بارش سنگین و نقش الگوی شبکه معابر در بحران نواحی شهری نمونه موردی:منطقه 4 شهر کرج در سیلاب آذر ماه 1391 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
5 تدوین و بومی سازی شاخص های تاب آوری روستایی در برابر ریزگرد (مطالعه موردی: کانون ریزگرد جنوب شرقی اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
6 تعیین راهبردهای توسعه گردشگری روستایی در بخش طارم علیا زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی
7 راهبرد پیوندفضایی عملکردی کوهستان وساحل در پایداری توسعه گردشگری (نمونه موردی حوزه آبخیز رودخانه کرگانرود تالش) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
8 کاربرد GIS در مکان گزینی کاربریهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
9 کاربرد برنامه ریزی مشارکتی در پایداری نظام اقتصادی سکونتگاه های روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
10 کاربرد برنامه ریزی مشارکتی در مدیریت یکپارچه منابع آب نواحی روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
11 کاربرد رویکرد فضایی در تاب آوری جوامع روستایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور
12 کاربرد مسیل در مکان گزینی بازار روزهای محله ای و منطقه ایی نمونه: کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
13 مدیریت مطلوب و پایدار سیلاب از طریق ایجاد تشکلهای مردمی در سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
14 مکان یابی مطلوب بمنظور طراحی تاسیسات شهری برای شرایط بحران نمونه موردی منطقه چهار شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
15 نظام مدیریت یکپارچه بازآفرینی شهری -روستایی در حریم کلان شهرها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
16 نقش اقتصاد دانش بنیان در توسعه پایدار شهرها (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
17 نقش جریان سرمایه در تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی پیراشهری ناحیه روستایی تنکمان در پیرامون کلانشهر کرج (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
18 نقش خانه های فرهنگ و فرهنگسراها در نهادینه سازی و توسعه فرهنگ شهر الکترونیکی با تأکید بر رویکرد مکانی - فضایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک