دکتر زهره حاجیها

دکتر زهره حاجیها

دکتر زهره حاجیها

Dr. Zahra Hajiha

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Examination of Auditor Confirmation Bias and Audit Quality With an Emphasis on the Moderating Role of Client and Auditor Characteristics (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 1
2 ابزارهای نظارتی راهبردی شرکتی و هزینه سرمایه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 10
3 اثر تعاملی توسعه مالی وگردشگری بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 12، شماره: 47
4 ارائه مدلی جهت افزایش کیفیت مستندسازی حسابرسی مبتنی بر هوش اخلاقی، هوش معنوی و پیشینه رفتاری شرکای حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 1
5 ارائه ی به موقع صورت های مالی میان دوره ای: بررسی تاثیر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 20
6 ارایه الگوی راهبردی در انتخاب دارایی مالی با بازده مورد انتظار بالاتر بر اساس نقدشوندگی و تصمیم گیری چند شاخصه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 2
7 ارتباط بین جو اخلاقی، مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 2
8 ارتباط بین معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری در واکنش به مولفه های انگیزشی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 45
9 ارتباط دقت پیش بینی سود مدیریت و چرخش مدیران ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 20
10 ارزش نامشهود ایجاد شده توسط واحد تجاری درشرکت های هموارساز و غیرهموارساز سود (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 3، شماره: 12
11 ارزیابی معیارهای آیین رفتار حرفه ای در کیفیت حرفه حسابرسی مستقل (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 14، شماره: 55
12 استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مبتنی بر گزارشگری مالی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 3، شماره: 12
13 الگوبندی عوامل موثر بر محافظه کاری در شرکت ها (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 12، شماره: 47
14 الگوی آئین رفتار حرفه ای حسابرسان مستقل بر اساس دیدگاه انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی دوره: 3، شماره: 9
15 الویت بندی عوامل موثر در رونق سرمایه گذاری بر روی صکوک : فرایند تحلیل شبکه ای (ANP ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 10، شماره: 2
16 The effect of ethical behavior of the board of directors on audit quality (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 5، شماره: 1
17 The Impact of Internal Audit Function Quality on Audit Delay in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 4، شماره: 2
18 The Investigation of Audit Quality Impact on Cost of Debt Capital in companies listed in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 3، شماره: 1
19 The investigation of debt maturity structure and ownership structure in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 1، شماره: 1
20 بررسی اثر متقابل مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بر نوسان پذیری سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 4، شماره: 1
21 بررسی اثر ویژگی های شرکتی بر دستکاری جریان های نقد عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 2
22 بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری با ضعف های بااهمیت کنترل داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 37
23 بررسی ارتباط رفتار بشر دوستانه شرکت ها با محتوای اطلاعاتی و ویژگی های هیئت مدیره (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 71
24 بررسی ارتباط ریسک سیستماتیک سهام وچولگی بازده سهام (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 1
25 بررسی افزایش ثروت سهامداران در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت: رویکردی نوین برای آزمون اثربخشی پاداش به مدیران ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 2
26 بررسی تاثیر بی ثباتی سود و عدم شفافیت بر ریسک کاهش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 25
27 بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر دقت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 3، شماره: 1
28 بررسی تاثیر تعدیل کنندگی مسائل نمایندگی بر رابطه بین اعتبار تجاری و چسبندگی هزینه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحلیل بازار سرمایه دوره: 1، شماره: 3
29 بررسی تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر تاخیر در گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 2
30 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 8، شماره: 1
31 بررسی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 8، شماره: 4
32 بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر سطح نگهداری وجه نقد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 8، شماره: 2
33 بررسی رابطه بین خطر ذاتی و کنترل در رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 6
34 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 1، شماره: 4
35 بررسی رابطه بین عناصر فرهنگ سازمانی مدیران و رفتار نامتقارن هزینه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحلیل بازار سرمایه دوره: 2، شماره: 3
36 بررسی رابطه بین متنوع سازی شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 3
37 بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 2
38 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و معیارهای خلق ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 3
39 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان اعمال روش های حسابداری مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 4
40 بررسی رابطه کاربرد نوآوری های حسابداری مدیریت و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 29
41 بررسی میزان آشنایی با مفاهیم استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در مدرسان حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
42 بررسی میزان آگاهی و ادراک حسابداران از حسابداری اسلامی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 8، شماره: 2
43 بررسی همبستگی هوش اجتماعی و مسولیت پذیری اجتماعی در حسابرسان شرکت های حسابداری شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 72
44 بهبود در اظهارنظر حسابرس و اثرات آن بر تغییرات قیمت و حجم معاملات سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 8، شماره: 30
45 تاثیر اخلاق حرفه ای بر فرهنگ سازمانی مدرسان حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 13، شماره: 26
46 تاثیر اخلاق حرفه ای حسابرسان بر بهبود کارایی و ارتقای عملیات حسابرسی (مطالعه موردی: حسابرسان عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی دوره: 1، شماره: 6
47 تاثیر ارتباط سیاسی شرکت ها بر شاخص های عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش و کارایی عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 11، شماره: 3
48 تاثیر استراتژی تجاری و بیش ارزشگذاری سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 2
49 تاثیر بازده خالص دارایی های عملیتی بر ارزش افزوده اقتصادی به تفکیک نوع مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 4، شماره: 1
50 تاثیر روابط میان خصوصیات حاکمیتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی دوره: 7، شماره: 3
51 تاثیر ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 9، شماره: 34
52 تاثیر عوامل خاص شرکت بر ساختار سررسید بدهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 1، شماره: 1
53 تاثیر عوامل رقابتی بر رفتار نامتقارن هزینه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره: 2، شماره: 1
54 تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی دوره: 2، شماره: 5
55 تاثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر به هنگام بودن گزارش حسابرسی مستقل (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 24
56 تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رتبه بندی اعتباری شرکت ها با توجه به نقش تعدیلی نوسان پایین به بالای بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 12، شماره: 2
57 تأثیر نگرش کوتاه‌مدت مدیران در چسبندگی هزینۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 7، شماره: 3
58 تبیین مدل کیفیت اظهارنظر حسابرسی مبتنی بر هوش اخلاقی، هوش معنوی و پیشینه رفتاری شرکای حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 13، شماره: 4
59 تبیین نظری ویژگی رفتاری بیش اطمینانی مدیران در تصمیم گیری های مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره: 3، شماره: 3
60 تحلیل اثر تعدیلی متغیرهای مالی بر رابطه بین رفتار مدیریت در ارائه سود و شاخص های حسابرسی: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 19
61 تحلیل رابطه بین هوش معنوی و سبک تصمیم گیری اخلاقی با نقش میانجی سوگیری شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 2
62 تحلیل رابطه جهت گیری های اخلاقی با شدت و حساسیت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 3
63 تدوین الگو و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش کیفیت حسابرسی داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 9، شماره: 4
64 تدوین مدل کیفیت مستندسازی حسابرسی با رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان Developing a Model for Audit Documentation Quality based on Grounded Theory Approach (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 52
65 ترجیحات حسابرسان ایران از ارزیابی عوامل موثر بر ریسک ذاتی در سطح مانده حساب ها و صورت های مالی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 4، شماره: 16
66 تفاوت درک حسابرسان ارشد در دو بخش دولتی و خصوصی حسابرسی از ارزیابی ریسک های حسابرسی در محیط حسابرسی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 2، شماره: 7
67 تفکر خلاق و انتقادی در حسابداری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
68 تمرکز مشتری و قراردادهای وام بانکی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 25، شماره: 3
69 تنوع شرکتی و ساختار مالکیت در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 9، شماره: 4
70 حاکمیت شرکتی، افشای مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 11، شماره: 44
71 حساسیت منابع خارجی به جریان وجه نقد در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 2
72 حضور زنان در کمیته حسابرسی: حق الزحمه حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی دوره: 3، شماره: 6
73 رابطه اخلاق حسابداری با توان تصمیم گیری و رفتار مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
74 رابطه اخلاق کار اسلامی و اخلاق حرفه ای در مدرسان حسابداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 6، شماره: 12
75 رابطه بین ابعاد فرهنگی و رفتار (خوشبینی) با ریسک گزازشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 1
76 رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کیفیت اطلاعات حسابداری: بررسی نقش رفتار فرصتطلبانه مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 2
77 رابطه بین نرخ موثرسود بانکی و ریسک اعتباری انواع تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی در بانک کشاورزی استان کردستان (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 4، شماره: 13
78 رابطه بین هوش اخلاقی با عملکرد حسابرسان مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
79 رابطه رفتار سیاسی مدیران ارشد مالی و شاخص های عملکردهای مالی شرکت ها (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 2، شماره: 8
80 رابطه مدیریت سود و خطای پیش بینی سود (با تاکید بر صورت های مالی میان دوره ای و پایان دوره ای) (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 4، شماره: 2
81 رابطه ویژگی های شخصیتی با شکل گیری قضاوت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 4
82 رابطه ی بین نسبت های نقدینگی و سودآوری و توان پرداخت تعهدات (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 19
83 راهبرد تجاری تدافعی و اکتشافی، عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 31
84 راهبرد تجاری، ضعف بااهمیت کنترل های داخلی و تاخیر انتشار گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 3
85 ریسک عدم پراخت و رابطه آن با نرخ سود تسهیلات اعطایی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 6
86 ریسک عدم پرداخت و رابطه آن با نرخ سود تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی مبتنی بر تحلیل پانلی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 3، شماره: 10
87 سرمایه اجتماعی و مدیریت سود (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 12
88 سنجش توانایی مدیریت شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 11
89 شناسایی مهمترین عوامل موثر بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در بازار سرمایه با رویکرد مدل های بیزین (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 48
90 شناسایی و رتبه بندی تاثیر حسابداری بر عوامل اجتماعی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 15، شماره: 59
91 ضعف در کنترل های داخلی و تاخیر گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 33
92 عوامل تاثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 7، شماره: 26
93 قابلیت مقایسه صورت های مالی و مدیریت سود واقعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 3
94 قابلیت مقایسه ی صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد با تاکید بر جنبه های درون سازمانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 11، شماره: 2
95 کیفیت افشا و پاداش مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 3
96 گزینش دانش آموزان خلاق در مقطع متوسط منشا تحول آفرینی آتی در حرفه حسابداری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 1
97 مدل بندی و تعیین اولویت معیارهای موثر مدیریت سود واقعی بر پیش بینی ورشکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 4
98 مدل بهینه عملکرد بانکی مبتنی بر TQM و ERM (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 10، شماره: 3
99 مطالعه تاثیر متغیرهای محرک ریسک بر محدودیت در تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 4
100 مطالعه ی پدیده ی فرآیند آشوب در شاخص قیمت و بازده نقدی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 9، شماره: 33
101 معاملات غیر نقدی و غیرعملیاتی با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی اندازه موسسه حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 1
102 مفید بودن افشای داوطلبانه برای قضاوت سرمایه گذاران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 40
103 نقش فرهنگ اخلاقی در عملکرد حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 3
104 نقش هوش مصنوعی در تحقق اهداف حسابرسی صورت های مالی: پیامدها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 4، شماره: 51
105 نگرشی بر ابعاد فرهنگی حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 4، شماره: 4
106 واکاوی تاثیر افشای موارد کلیدی گزارش حسابرسی بر کاهش عدم موفقیت کسب و کارشرکت های بازار سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 4
107 ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر اندازه موسسه حسابرسی و حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی توانایی تبیین Q توبین به عنوان یک شاخص جامع عملکرد را دارد؟ (مطالعه تجربی بازار سرمایه ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
2 اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانکهای تجاری ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
3 اثر مراحل چرخه عمر بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 اثر وجود کمیته حسابرسی و انتخاب حسابرس توسط آن بر تصمیمات سرمایه گذاری (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادارتهران) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
5 ارایه مدلی برای پشیمانی رفتار تودهوار سرمایهگذار در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
6 ارتباط اطمینان بیش از حد مدیریت و ساختار سررسید بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
7 ارتباط اهمیت صاحبکار، رابطه صاحبکار - حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت
8 ارتباط بین چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته با سرمایه سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
9 ارتباط بین رفتار (خوش بینی) مدیران برریسک گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
10 ارتباط رقابت در بازار محصول و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
11 ارتباطات سیاسی مدیران، نهادها و اظهارنظر حسابرس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری
12 ارزیابی ریسک اعتباری بانک های تجاری بر اساس مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
13 اعتبار سبد سهام در قالب الگوریتم ژنتیک در مقایسه با سایر الگوریتم ها در شرکتهای نمونه بازار بورس فلزات (دریافت مقاله) دومین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
14 افشای مسیولیت های اجتماعی شرکت و ارزش بازار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
15 بررسی اثر تعدیل گر سهم بازار بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و تخصص در صنعت حسابرس با سازگاری بازار حسابرسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
16 بررسی اثر تعدیلی اندازه حسابرس بر رابطه بین درماندگی مالی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری
17 بررسی اثر خصوصیات سیستم های اطلاعات حسابداری و تنوع پذیری وظیفه بر رضایت مدیران ارشد مالی وعملیاتی از عملکرد سیستم اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
18 بررسی اثر مقایسه ای چرخش شریک موسسه حسابرسی و چرخش موسسه حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
19 بررسی ارتباط بین ارزش دفتری به ارزش بازار سهام وچولگی بازده سهام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
20 بررسی ارتباط بین افزایش حق الزحمه حسابرسی و بهبود اظهارنظر حسابرس در شرکت های سودآور (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
21 بررسی ارتباط بین اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی با افشای ضعف های بااهمیت کنترل داخلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
22 بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی بامیزان استفاده ازتضمین دراخذتسهیلات باتاکید برساختارمالکیت شرکت های پذیرفته شده دربازار اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
23 بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری با توقف پروژه های غیر سودآور در شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حقوق و علوم انسانی
24 بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری با توقف پروژه های غیرسودآور در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی
25 بررسی ارتباط تجدید ارایه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
26 بررسی ارتباط ساختار هیئت مدیره با اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
27 بررسی ارتباط هموار سازی سود بر اساس مدل ایکل با میزان بدهی های شرکت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
28 بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شیوع پاندمی کرونا : نظریه داده بنیان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
29 بررسی پیش بینی اقلام تعهدی با در نظر گرفتن عدم کارایی جریان نقدی و تاثیرات آن بر سودعملیاتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
30 بررسی پیش بینی اقلام تعهدی و تاثیرات آن بر سود باتوجه به عدم کارایی جریان نقدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
31 بررسی تاثیر اهرم مالی بر اقلام تعهدی اختیاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
32 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
33 بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر انتخاب رویکرد مالیات تهاجمی با درنظر گرفتن نقش تعدیل کننده ویژگی های کمیته حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مدیریت، صنایع و حسابداری
34 بررسی تاثیر دوره های مختلف چرخه عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام با استفاده از مدل اولسون و ناهوت در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
35 بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
36 بررسی تاثیر ریسک تداوم فعالیت بر ارتباط بین سود غیرمنتظره فصلی با بازده غیرعادی سهام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
37 بررسی تاثیر کیفیت حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیر عادی در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
38 بررسی تاثیر کیفیت حسابرس مستقل بر تجدید ارایه صورتهای مالی در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
39 بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و ویژگی های شرکت بر به موقع بودن گزارشگری مالی شرکت ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
40 بررسی تاثیر مسیولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر روی عملکرد و جریان وجه نقد شرکتها با تاکید بر نقش تعدیلگر ارتباطات سیاسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
41 بررسی تاثیرحسابداری محافظه کارانه براعتبارتجاری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بالحاظ تغییرات سیاستهای پولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری
42 بررسی تاثیرساختارمالکیت بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
43 بررسی تاثیرسهامداران نهادی، بر فرار مالیاتی (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
44 بررسی تاثیرسهامداران نهادی، مخارج سرمایه ای بر فرار مالیاتی (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
45 بررسی تأثیر اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد بر عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
46 بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر روی توانایی پیش بینی عملکرد شرکت ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
47 بررسی تعامل IT با حسابرسی داخلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
48 بررسی تعامل IT با حسابرسی داخلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
49 بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مقایسه صنایع دانش بنیان و غیردانش بنیان (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
50 بررسی رابطه بین اعتبار حسابرس و سرمایه با درامد در بخش بانکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
51 بررسی رابطه بین شاخص های کیفیت موسسات حرفه ای حسابرسی و درک حسابرسان آن ها از ریسک های واحد مورد رسیدگی (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
52 بررسی رابطه بین کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت با تصمیمات سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
53 بررسی رابطه بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
54 بررسی رابطه بین متنوع سازی شرکتی بر افزایش مالکیت مدیران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
55 بررسی رابطه بین نمرات افشای زیست محیطی و اجتماعی با ارزش بازار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
56 بررسی رابطه تبیین ارتباط حسابرسان با شناخت مشتریان خود و اثر آن بر کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
57 بررسی رابطه توانایی مدیران، به موقع بودن گزارش مالی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت ها با توجه به نقش متغیر تعدیلگر بحران خشکسالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
58 بررسی رابطه حق الزحمه حسابرسی حسابرسان غیر متخصص صنعت و پیچیدگی صورت های مالی و تخفیفات مشتریان (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
59 بررسی رابطه حق الزحمه حسابرسی حسابرسان متخصص صنعت و پیچیدگی صورت های مالی (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
60 بررسی رابطه سرمایه سازمانی و چرخه عمر شرکت با تاکید بر مراحل رشد و افول با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر بحران طبیعی خشکسالی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
61 بررسی رابطه عدم شفاف سازی سود حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
62 بررسی رابطه فناوری اطلاعات بر ویژگیهای حسابرسی داخلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
63 بررسی رابطه هزینه های تعدیل نیروی کار و رفتار هزینه های نامتقارن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری
64 بررسی روابط فناوری اطلاعات بر ویژگیهای حسابرسی داخلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
65 بررسی عوامل ساختاری در ارتباط با عملکرد صادرات شرکتهای پتروشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
66 بررسی مقایسه ای تاثیرکمیته های حسابرسی و کمیته مدیریت ریسک برکیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
67 بررسی مقایسه ای کاربرد مدل های معادلات ساختاری و شبکه عصبی در تعیین مدل بهینه پیشبینی جریان های نقدی آتی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
68 بررسی مقایسه تاثیر بحران بر جریانات نقدی در شرکت های اهرمی و غیراهرمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
69 بررسی میزان ادراک حسابرسان از تاثیر حسابرسی مستمر بر کیفیت اطلاعات مالی گزارش شده در سایتهای اینترنتی شرکتها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
70 بررسی نحوه تاثیرگذاری تصمیمات مدیریت در سیاست های تقسیم سود، عدم تقارن اطلاعاتی شرکت و سیاست های نقدینگی سهام (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری
71 بررسی نقش تعدیلی دوره تصدی و تخصص در صنعت حسابرس بر ارتباط توانایی مدیریتی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
72 بررسی نقش حسابرسی بخش دولتی سازمان ها در مبارزه با فساد و یا حمایت و گسترش آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار
73 بررسی نقش کنترل دولتی بر رابطه سیاست پولی و سرمایه گذاری سرمایه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
74 بررسی نقش محدودیت های مالی بر عدم کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
75 بررسی نقش هزینه نمایندگی بر عدم کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
76 بررسی هزینه بهره در دوره های مختلف چرخه عمر در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
77 بررسی هزینه سرمایه در دوره های مختلف چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
78 پاداش هیات مدیره و مدیریت سود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
79 پیش بینی اقلام تعهدی با توجه به عدم کارایی جریان نقدی نسبت به سود (دریافت مقاله) کنفرانس اروپایی مدیریت به روز
80 تاثیر احساسات سرمایه گذار بر جریان نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
81 تاثیر اقلام خارج از ترازنامه بر سود آوری بانک های تجاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
82 تاثیر بکارگیری اجزای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر شاخص های عملکرد مالی شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
83 تاثیر بی ثباتی سود بر افزایش ریسک کاهش قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
84 تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
85 تاثیر تخصص حسابرس و کیفیت اطلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
86 تاثیر توان مالی در قالب ورشکستگی آلتمن و شاخص های رشد شرکت بر نسبت های اهرم مالی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
87 تاثیر جریان وجوه نقد عملیاتی بر قیمت گذاری کمتر از حد عرضه اولیه سهام به عموم در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
88 تاثیر ریسک مالی، پیچیدگی اقتصادی و مصرف انرژی بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
89 تاثیر سواد مالی و نگرش نسبت به پول بر رفاه مالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
90 تاثیر صلاحیت حرفه ای حسابرس داخلی بر بهبود عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
91 تاثیر ظرفیت تامین مالی و محدودیت های مالی بر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
92 تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
93 تاثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک بانک : آ یا هیئت مدیره و سرمایه گذاراننهادی اهمیت دارند؟ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
94 تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه مدیریت سود و جریان های نقدی آزاد در شرکتهای در حال رشد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
95 تاثیر گزارشگری مالی الکترونیک برعدم تقارن اطلاعاتی وقابلیت مقایسه گزارش های مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
96 تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و ارزش شرکت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
97 تاثیر نفوذ مشتریان بزرگ بر میزان محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
98 تاثیر ویژگی های شرکت بر ارتباط میان مدیریت سود تصمیمات تامین مالی شرکت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
99 تاثیر هزینه های تحقیق و توسعه سرمایه ای شده بر بازده سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
100 تاثیر هزینه های تحقیق و توسعه سرمایه ای شده بر حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
101 تاثیرنظام بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمان برمربوط بودن اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
102 تأثیر ساختار مالکیت بر هزینه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
103 تبیین رابطه بین پراکندگی پیش بینی سود هر سهم و نماگرهای ساختاری بازار سرمایه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
104 تجدید ارایه صورت های مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
105 تحقیق ارزیابی ریسک اعتباری بانک های تجاری بر اساس مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
106 تحلیل محتوای افشای غیرمالی در شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
107 ترغیب و تشویق دانشجویان به خواندن متون استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
108 تعیین نقش ریسک بدهی های احتمالی بر ارتباط مستقیم بین خوشبینی در سود پیش بینیشده با میزان فروش سهام تحت مالکیت هیات مدیره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
109 تغییر تجربه حسابرسی به حافظه فرهنگی یک مطالعه کیفی به روش پدیدارشناسی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
110 حسابرسی سیستم های راهبردی و شفافیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی
111 حساسیت بازده برای اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکتهای با رشد پایین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
112 رابطه بین پاداش مدیران ارشد ومدیریت سود با هدف دستیابی به آستانه های سود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
113 رابطه بین سن و جنسیت با قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
114 رابطه بین کنترل داخلی و توسعه پایدار شرکت ها با واسطه نقش های نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره برداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
115 رابطه تنوع جنسیتی هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در مدیریت و حسابداری ایران
116 رابطه حق الزحمه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت در شرکت هایی با ریسک ورشکستگی مالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
117 رابطه خودشیفتگی مدیر عامل و حق الزحمه حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
118 رابطه ریسک ورشکستگی مالی و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
119 رابطه زمان انجام عملیات حسابرسی، کیفیت حسابرسی و کم نمایی زمان حسابرسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
120 رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود با نقش میانجی محتوای اخلاقی اطلاعات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
121 رابطه ی بین ویژگیهای کیفی سود و عملکرد شرک تها (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
122 رابطه ی عملکرد مدیریت و ارائه ی بموقع صورتهای مالی میان دوره ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
123 رشد بهره وری و نوآوری در اقتصاد ایران با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
124 رواج مدیریت سود و مطلع ساختن سرمایه گذاران توسط حسابداری:دو باور بحث برانگیز (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
125 سرمایه گذاری ناکارآمد و تحول دیجیتال: نقش محدودیت های تامین مالی چیست؟ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع
126 سرمایهگذاری ناکارآمد و تحول دیجیتال: نقش محدودیت های تامین مالی چیست؟ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
127 سیاست های تقسیم سود، عدم تقارن اطلاعاتی شرکت و سیاست های نقدینگی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
128 سیاست های تقسیم سود، عدم تقارن اطلاعاتی شرکت و سیاست های نقدینگی (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران
129 شناسایی عوامل تقلب در گزارشگری مالی بانک های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
130 ضرورت یکپارچه سازی استانداردهای گزارشگری مالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
131 عوامل موثر بر کاربرد قضاوت حرفه ای در حسابرسی مستقل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
132 قابلیت پیش بینی سود، ارزش مربوط بودن اطلاعات و هزینه کارکنان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
133 قابلیت مقایسه رویه های حسابداری موجودی کالا و قابلیت پیش بینی سود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
134 کاربرد کارت امتیازی متوارن در برنامه ریزی استراتژیک با تاکید بر سیستم پایگاه دانش (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
135 کیفیت حسابرسی و ارزش بازار سطح نگهداشت وجه نقد: شواهد تجربی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
136 کیفیت حسابرسی و به موقع بودن اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
137 مالکیت نهادی، رقابت بازار محصول و مدیریت سود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
138 مشکلات مالی و شناسایی درآمد شرکت های حمل و نقل بین المللی به روش گروه های کانونی: مورد کاوی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
139 مطالعه تاثیر شیوه های تصمیم گیری عقلانی و خرد سازمانی: (مورد پژوهشی موسسات حسابرسی شهر مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
140 مقایسه بدعت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش آموزش الگوریتم لانه زنبور در شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
141 مقایسه دقت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش آموزش الگوریتم کلونی مورچگان در شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
142 مقایسه صنایع آسیب پذیر از بحران خشکسالی با سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از نظر کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی و مدیریت سود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
143 نسل بعدی اینترنت اشیا در اکوسیستم فناوری مالی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
144 نقش تأخیر گزارش حسابرسی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
145 نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت و مدیریت شرکتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
146 نگرش سازمان به منابع انسانی: دارایی، هزینه یا زیان؟ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
147 یک ارائه مجدد دو مرحله ای از سنجش حسابداری (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری