ولی رستمی

 ولی رستمی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

ولی رستمی

Vali Rostami

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمبوزمان: نظارت فراقضایی مکمل نظارت قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 14، شماره: 37
2 ابعاد حقوقی بین المللی مالیات بر درآمد و دارایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 34
3 ارزیابی اصول حق دفاع و علنی بودن دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 4
4 استقلال استخدامی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 2
5 اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 4
6 بررسی حقوقی تشخیص علی الراس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 19، شماره: 2
7 بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعه سیاسی و دموکراسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 3
8 بررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 14
9 تحلیل حقوقی طرق اجرایی دخالت دولت در روابط کار در حقوق کار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ دوره: 1، شماره: 1
10 تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 60
11 تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 9
12 تعدیل در قراردادهای اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 2
13 جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 5
14 جستاری در آسیب شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 1
15 درآمدی بر تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان در تصویب قانون کار؛ مطالعه موردی آزادی قراردادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 23
16 عدالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 7
17 عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 1
18 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام برنامه ریزی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 19
19 قلمرو قوانین مالیاتی در زمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 14، شماره: 36
20 کرامت برخاسته از ذات انسانی در گفتمان حقوق بشر اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی دوره: 1، شماره: 2
21 ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 40
22 ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 3
23 مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 48
24 مطالعه انتقادی الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن های کارگری و کارفرمایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 42
25 مطالعه ی تطبیقی ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت و اموال عمومی کاربری محور در فقه امامیه و حقوق فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 21
26 نظارت قضایی بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 3
27 نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 3
28 واکاوی استقلال مالی موسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 20، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استقلال سازمانی هیات های حل اختلاف مالیاتی (مطالعه تطبیقی- کامن لا، فرانسه و ایران) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
2 تحلیل و بررسی نظریات شورای نگهبان پیرامون حقوق کار از منظر حقوق عمومی( تا تاکید بر لایحه قانون کار مصوب 1369) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
3 تحلیل وظایف و اختیارات استانداران جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی خوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
4 جایگاه اصول و معیارهای دادرسی عادلانه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حقوق شهروندی
5 چهارچوب صلاحیت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب بودجه در آیینه ی نظرات تفسیری شورای نگهبان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی