حمید روحانی

 حمید روحانی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

حمید روحانی

Hamid Rohani

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جدایه هایی از قارچ های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتری Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیک نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 1
2 ارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
3 ارتباط بین دو پدیده تنوع فازی و تشکیل بیوفیلم در سودوموناس های فلورسنت و قابلیت آنها در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 4
4 ارزیابی الگوی کلونیزاسیون ریشه گندم در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره توسط سودوموناس های فلورسنت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
5 ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه جهت کشت گندم و زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 1
6 ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچ های مایکوریزی آربوسکولار(AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
7 ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
8 بررسی اثر متقابل قارچ مایکوریزاییGlomus fasciculatum وPseudomonas fluorescens درکنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم دراثر Bipolaris sorokiniana (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 2
9 بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاه چه چغندرقند به وسیله جدایه هایی از Trichoderma harzianum Rifai (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 21، شماره: 1
10 بررسی پدیده تنوع فازی در سودوموناس های فلورسنت و نقش آن در کنترل قارچ بیمارگر Gaeumannomyces graminis var. Tritici عامل بیماری پاخوره گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
11 بررسی پدیده تنوع فازی در سودوموناس های فلورسنت و نقش آن در کنترل قارچ بیمارگر Gaeumannomyces graminis var. tritici عامل بیماری پاخوره گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
12 بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف های هرز مهم مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 3
13 بررسی تاثیر باکتری آنتاگونیست Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیکی بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 20، شماره: 2
14 بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکان های بین ژنی (ITS) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
15 بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط چندین جدایه از قارچ تریکودرما و تاثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
16 بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های .Bacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 1
17 بررسی فعالیت نماتدکشی اسانس های اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
18 بررسی مکانیسم های آنتاگونیستی Bacillus spp.در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
19 پاسخ های دفاعی پنبه به گونه های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 1
20 تاثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. ciceris (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 2
21 تاثیر بازدارندگی اسانس های موسیر، مریم گلی و کرفس کوهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
22 تاثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 2
23 تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 1
24 تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 3
25 تشکیل بایو فیلم توسط سودوموناس های فلورسنت و نقش آن در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
26 ردیابی آنتی بیوتیک فنازین- 1- کربوکسیلیک اسید در سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم و تاثیرآن در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
27 ردیابی ژن phID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 4
28 شناسایی آنزیم توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه های نژاد1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استان های خراسان شمالی و رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 2
29 شناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid از مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
30 شناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده Tylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 2
31 شناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 4
32 شناسایی گونه های پیتیوم و بررسی بیماری زایی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 1
33 شناسایی گونه های جنس (Nematoda:Aphelenchoididae) Aphelenchoides Fischer, 1849 جمع آوری شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 4
34 شناسایی گونه های جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 2
35 شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 3
36 شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 4
37 شناسایی نماتدهای دو زیر راسته Tylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 2
38 شناسایی و بررسی فراوانی ویروس های M و S سیب زمینی دربرخی استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
39 شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه های Pythium ultimum جمع آوری شده از استان های خراسان شمالی و رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
40 کارایی دو روش بذرمال و خاک- مصرف تریکودرما روی شاخص های رشدی گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
41 گونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 3
42 گونه هایی از بالاخانواده (Rhabditida: Nematoda (Aphelenchoidea مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 2
43 معرفی گونه هایی از جنس Steiner, 1945 Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 1
44 معرفی گونه هایی از نماتدهای انگل گیاهی جنس های Ditylenchus و Pratylenchus (Tylenchomorpha, Tylenchoidea) از مزارع سبزی کاری حومه مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
45 نسب شناسی ژنی برای قطعه توالی های افتراقی بیان شده Trichoderma harzianum در طول کلونیزه شدن اسپرموسفر و سطح ریشه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز فیلوژنی و نوترکیبی در ویروسM سیبزمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 آنالیزمولکولی و توالی یابی گونهAphelenchus avenae (Nematodae: Aphelenchidae)از ایران و موقعیت فیلوژنتیکی آن بر اساس دامنهD2-D3 ژن28SrDNA (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 اثر ترشحات خارج سلولی قارچ تریکودرما بر فعالیت آنزیم پراکسیداز و میزان گوسیپول عصاره ریشهچه پنبه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 ارزیابی اثر باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 برآورد تولید علوفه گونه های مرتعی چندساله براساس رابطه همبستگی قطر و ارتفاع گیاه با وزن آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
6 بررسی اثر تلفیقی قارچ Trichoderma spp و باکتریBacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی اثر تلفیقی قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس بر جوانه زنی بذر گیاه گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
8 بررسی اثر قارچ تریکودرما و سطوح مختلف آهن بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ بیدی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
9 بررسی امکان انتقال بذرزاد گونه Fusarium oxysporim f.sp. Cepea عامل پوسیدگی ریشه و طبق پیاز در استانهای خراسان شمالی و رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
10 بررسی تنوع ژنتیکی قارچ عامل پژمردگی آوندی هندوانه با نشانگرISSR در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 بررسی چندشکلیDNAجدایههایFusarium oxysporum f.sp. Niveum با نشانگر RAPD در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 بکارگیری واکنش زنجیرهای پلیمراز اختصاصی جهت تشخیص آسپرژیلوسهای مهم ذرت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 پیش بینی اپیتوپهای افکتور پراکسیردوکسین در نماتد Globodera rostochiensis (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
14 تاثیر عملیات آبخیزداری و تغذیه مصنوعی بر احیاء قنوات مطالعه موردی: منطقه دشت کاشمر - استان خراسان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
15 تأثیر ایزوله های مختلف از قارچ Trichoderma harzianum بر روی صفات رشدی نشاء کاهو (Lacttuva sativa) در شرایط کشت بدون خاک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 تأثیر عصاره قارچ Trichoderma harzianum بر میزان کلرفیل و تجمع نیترات بر روی دو رقم کاهو (Lacttuca sativa ) در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 تنوع ژِنتیکی و فیلوژنی جدایه‌های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی بر اساس توالی های نوکلئوتیدی 28SrRNA(partial)ITS1, 5.85rRNA, ITS2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
18 جداسازی و شناسایی مولکولی قارچهای مولد سلولاز از جنگل های شمال ایران و بررسی فعالیت سلولازی آنها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
19 ردیابی ژن افکتور SIX1 در جدایه های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. Lycopercisi (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusarium oxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
21 ردیابی مولکولی آلودگی ذرت به گونههای مهم آسپرژیلوس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 شناسایی گونه های تریکودرمای آنتاگونیست برعلیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه پنبه (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران