دکتر بیژن بینا

دکتر بیژن بینا گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر بیژن بینا

Dr. Bijan Bina

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Amoxicillin degradation with electro-persulfate combined with H2O2 from aqueous solution using response surface methodology (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 3
2 Assessment of toxicity and kinetic effects of erythromycin on activated sludge consortium by fast respirometry method (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 3
3 اثر بعضی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بر رشد باکتری آئروموناس و باکتری های هتروتروف (HPC) در شبکه توزیع آب آشامیدنی اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 57
4 ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی منطقه لنجان سفلی اصفهان از نظر کل کربن آلی، نیترات، و برخی کاتیون ها و آنیون ها در مقیاس پایلوت با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
5 ارزیابی اثرات زیست محیطی سد زاینده رود (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 13، شماره: 4
6 ارزیابی روش هیدروژن سولفاید در تعیین آلودگی مدفوعی منابع آب آشامیدنی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 11، شماره: 3
7 استفاده از پرمنگنات پتاسیم به عنوان کمک منعقد کننده در عملیات تصفیه آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 3
8 استفاده از گیاه وحشی مورنیگا اولیفرا در حذف کدورت ایکولای در آبهای بسیار کدر (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 2
9 استفاده از مخمر به عنوان پلی الکترولیت طبیعی در تصفیه آب و اثر آن در حذف E. Coli (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 2
10 Comparison of Nitroaromatic Compounds Metabolites Types by Sequencing Performance of Anaerobic-Aerobic and Aerobic-Anaerobic Processes (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 4
11 Effects of noise pollution on Samen district residents in Mashhad city (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 1
12 Investigation, biokinetic calculation, and modelling of a real combined industrial wastewater biological treatment process by activated sludge models (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 4
13 Membrane fouling mechanism of submerged membrane bioreactor during erythromycin removal (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 10، شماره: 2
14 Occurrence and removal of microplastics in a municipal wastewater treatment plant with conventional activated sludge process: A case study in Isfahan, Iran (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 10، شماره: 1
15 The Use of Moringa Olifera Seed as a Natural Plant Coagulant in Removal of Clay Particles and E.Coli (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 1
16 The Use of Vicia Faba As a Natural Coagulant in Water Clarification (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 3
17 بازیابی آلوم از لجن حاصل از زلال سازهای تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 9، شماره: 1
18 بررسی امکان گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان توسط سیستم های گندزدای کم فشار و فشار متوسط فرابنفش در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
19 بررسی تاثیر نسبت COD/N ورودی بر سرعت نیتریفیکاسیون در تصفیه فاضلاب با استفاده از یک راکتور پایلوت در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 53
20 بررسی حذف مواد هیومیکی آب از طریق فرایند اکسیداسیون پیشرفته با فناوری فوتوکاتالیتیکی UV/TiO2 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
21 بررسی رابطه بین تک یاخته های لجن فعال و کیفیت پساب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 3
22 بررسی راندمان برکه های تثبیت در حذف تخم انگل ها و کلیفرمهای مدفوعی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 2
23 بررسی راندمان یک سیستم تصفیه فاضلاب هیدروپونیک در حذف مواد مغذی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 52
24 بررسی سمیت احتمالی فاضلاب سه نوع از صنایع آبکاری فلزات بر باکتری های رایج در واحد رآکتور منقطع متوالی (SBR) تصفیه خانه فاضلاب های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 12، شماره: 2
25 بررسی شاخص انگلبرگ در تصفیه خانه های شمال و جنوب اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 1
26 بررسی شاخص های بهداشتی لجن هضم شده تصفیه خانه های فاضلاب اصفهان و مقایسه آنها با استانداردهای زیست محیطی برای استفاده مجدد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 11، شماره: 4
27 بررسی عملکرد و مدل سازی فرایند بیوفیلمی با بستر متحرک به منظور حذف ترکیبات مغذی از فاضلاب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 75
28 بررسی کارآیی الیاف طبیعی در حذف کادمیوم از پساب های صنعتی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 13، شماره: 3
29 بررسی کارایی حذف رنگ صنایع نساجی با استفاده از مخلوط کلرید منیزیم و آلوم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 3
30 بررسی کارایی صافی کند ماسه ای در حذف کلیفرمها و مواد آلی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 2
31 بررسی کارایی فرآیند الکتروپرسولفات بهینه شده با پرکسیدهیدروژن در حذف COD فاضلاب بیمارستانی به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 17، شماره: 5
32 بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف بارآلی شیرابه مرکز دفن شهر تهران (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 5
33 بررسی کارایی فرایند الکتروکوآگولاسیون در تصفیه شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 9
34 بررسی کارایی نانو لوله های تک دیواره، چند دیواره و هیبرید کربنی در حذف بنزن و تولوئن از محلولهای آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 87
35 بررسی کمیت و کیفیت شیرابه تولیدی از مراحل مختلف فرایند تولید کمپوست زباله شهری به روش ویندرو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 10، شماره: 1
36 بررسی کیفی وجود پنج آنتی بیوتیک در یک تصفیه خانه فاضلاب شهری واقع در منطقه مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 10، شماره: 1
37 بررسی کیفیت لجن خشک شده تصفیه خانه های فاضلاب اصفهان و کاربرد آن برای مصارف مختلف (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 49
38 پتانسیل حذف و رشد مجدد باکتری های شاخص آلودگی مدفوعی و سالمونلا در آبهای کدر تصفیه شده با استفاده از دانه گیاهی مورنیگا اولیفرا (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 1
39 پهنه بندی تغییرات نیترات در منابع آب زیرزمینی منطقه غرب اصفهان طی سال های ۹۵-۱۳۹۲ با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 4
40 تحلیلی بر فرآیند تجزیه بیهوازی و فعالیت میکروارگانیسمهای موثر در آن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 2
41 تحلیلی پیرامون برخی از عوامل ایجادکننده بالکینگ و روش های کنترل آن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 2
42 تحلیلی پیرامون برخی از عوامل ایجادکننده بالکینگ و روش های کنترل آن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 1
43 تعیین غلظت موثر ۵۰ درصد بازدارنده رشد (EC۵۰) فلزات سنگین بر باکتری های موجود در رآکتور منقطع متوالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 12، شماره: 1
44 حذف رنگ و مواد آلی فاضلاب های صنعت نساجی با کمک زائدات تصفیه خانه آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 10، شماره: 4
45 شناسایی گونه باکتری رشته ای غالب در سه تصفیه خانه فاضلاب و مقایسه آن با اندیس حجمی لجن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 1
46 کارآیی آلوم توام با کیتوزان و پروتئین انعقادی مورینگا اولیفرا در حذف ذرات کلوئیدی و باکتری ها از آب های کدر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 11، شماره: 3
47 کارایی راکتورهای بیوفیلمی بستر متحرک حاوی کالدنس نوع ۱ در حذف ترکیبات آلی و ازته تحت شرایط محدود اکسیژن محلول از فاضلاب (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 11، شماره: 3
48 کاربرد سیستم تلفیقی فیلتراسیون و اشعه فرابنفش در گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
49 گندزدایی آب تصفیه خانه آب و پساب تصفیه خانه فاضلاب اصفهان با اشعه گاما (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 76
50 مطالعه اثر زمان- درجه حرارت بر روی مرگ و میر باکتری ها در سیستم های تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 4، شماره: 2
51 مقایسه سمیت و اثرات ضدباکتریایی نانوذرات CuO و TiO۲ در محیط کشت جامد (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 2
52 مقایسه کارآیی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 61
53 مقایسه کیفیت فیزیکوشیمیایی آب زاینده رود با شاخص های بیولوژیکی موجود (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بعضی پارامترهای فیزیکی، شیمیای بر رشد باکتری آئروموناس و باکتریهای هتروفروف (HPC) در تصفیه خانه آب بابا شیخعلی اصفهان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 ارزیابی اثرات زیست محیطی سد زاینده رود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
3 ارزیابی کارآیی و تعیین معیارهای عمده طراحی هاضم هوازی برای تثبیت لجن مخلوط فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
4 ارزیابی و اندازه گیری آلودگی صدا در مناطق مختلف شهر اصفهان سال 1382 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
5 استخراج نانوکریستال سلولز ازباگاس نیشکر واستفادها زآن به عنوان جاذب زیستی برای حذف نیترات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
6 استفاده از نانو کریستال سلولز استخراج شده از باگاس نیشکر جهت حذف نیترات از محلولهای آبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 امکان سنجی گندزدایی پساب ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان با فناوریهای مختلف فرابنفش (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
8 Toluene removal from aqueous solutions using single wall carbon nanotube and magnetic nanoparticle hybrid adsorbent (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
9 بررسی اثر آهک بر روی کیفیت میکروبی لجن خام تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 بررسی امکان استفاده از موجودات شاخص فاضلاب به منظور راهبری تصفیه خانه فاضلاب چنیبیه اهواز (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 بررسی بازدهی حذف بیولوژیکی آمونیاک در سیستم لجن فعال هوادهی گسترده (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
12 بررسی تاثیر نسبت COD/N ورودی بر سرعت نیتریفیکاسیون در تصفیه فاضلاب با استفاده از یک رآکتور پایلوت در مقایس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
13 بررسی راندمان برکه های تثبیت در حذف پارامترهای شیمیایی در منطقه سردسیر شهر کرد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
14 بررسی شاخص سمیت فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با استفاده از دافنیامگنا (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
15 بررسی عملکرد سیستم ثابت تلفیقی (IFAS) در زدایش مواد مغذی از فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی عملکرد سیستم لجن فعال با بستر ثابت تلفیقی (IFAS) در زدایش مواد مغذی از فاضلاب (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 بررسی غلظت تری هالومتان ها در شبکه توزیع آب شهر اصفهان و پهنه بندی آن با سیستم اطلاعت جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
18 بررسی غلظت سه فلز سنگین سرب، کادمیوم، جیوه و بی فنیل های چندکلره در کودکمپوست تولیدی دراصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
19 بررسی فراوانی لژیونلا و عوامل مؤثر در رشد آن در جکوزی های هر اصفهان در سال 1384 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
20 بررسی کارآیی آلوم بازیافتی در حذف رنگ و مواد آلی از فاضلابهای صنایع نساجی در مقایسه با آلوم و کلرور فریک تجاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
21 بررسی کارآیی آلوم توام باکایتوزان در حذف ذرات کلوئیدی و باکتریها از آبهای کدر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
22 بررسی کارآیی راکتور جریان افقی با بستر ثابت بی هوازی (HATS) با استفاده از سوبستره سنتتیک و مقایسه آن با راکتور UASB (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
23 بررسی کارآیی کلرید فریک توام با کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده طبیعی در حذف آرسنیک از آب (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
24 بررسی کارآیی کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده در حذف کدورت از آب (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
25 بررسی کارایی پرمنگنات پتاسیم در حذف پیش سازهای تری هالومتان ها از آب ورودی به تصفیه خانه آب اصفهان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
26 بررسی کارایی پرمنگنات پتاسیم در حذف کربن آلی محلول از آب خام در تصفیه خانه آب اصفهان به روش شبیه سازی با آزمایش جار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
27 بررسی کارایی تصفیه پیشرفته به روش اولترافیلتراسیون (UF) در تصفیه پساب ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
28 بررسی کارایی حذف رنگ صنایع نساجی با استفاده از مخلوط کلرید منیزیم و آلوم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
29 بررسی کارایی سیستم تلفیقی زلال سازی، فیلتراسیون و اشعه فرا بنفش ( UV) درگندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
30 بررسی کارایی فرایند الکتروکوآگولاسیون در تصفیه شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست اصفهان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
31 بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی (Bi(۲)O(۳)/TiO(۲ با استفاده از نور مرئی در حذف رنگ مستقیم قرمز (DR - ۸۹) از محلول آبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
32 بررسی کارایی هاضم های بیهوازی تصفیه خانه های فاضلاب استان اصفهان در حذف کلیفرمها، سالمونلا و تخم انگل ها از لجن فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
33 بررسی کمیت و کیفیت شیرابه خروجی از مراحل مختلف فرایند تولید کمپوست زباله شهری به روش ویندرو (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
34 بررسی کیفیت شیمیایی آبهای بطری شده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
35 بررسی کیفیت لجن تصفیه خانه های اصفهان و مقایسه با استانداردهای زیست محیطی برای مصارف مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
36 بررسی کیفیت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در باغ بادران اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
37 بررسی مدل لجن فعال IAWQ شماره 1 (ASM1) با استفاده از داده های تصفیه خانه فاضلاب در مقیاس کامل (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
38 بررسی و تعیین اختصاصی تخم انگل در لجن هضم شده فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
39 بکارگیری بیومس غیرفعال جلبک قهوه ای سارگاسوم به منظور جذب زیستی و بازیافت مس و روی از محلولهای آبی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
40 بکارگیری فرآیند بیوفیلمی با بستر متحرک به منظور حذف بیولوژیکی کربن آلی و نوترینتها از فاضلاب شهری (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
41 بهره برداری بی هوازی/آنوکسیک/هوازی در یک فرآیند بیوفیلمی با بستر متحرک به منظور حذف نوترینت ها از فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
42 تاثیر اصلاح نانوزئولیت با سورفکتانت کاتیونی درحذف پیش سازهای محصولات ثانوی گندزدایی از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
43 تاثیر عمق و فاصله از زاینده رود بر پارامترهای میکروبی ، فیزیکی و شیمیایی آب چاه های منطقه فلاورجان اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
44 تصفیه بیولوژیکی مخلوط گاز هیدروژن سولفید و گاز آمونیاک از هوای آلوده با استفاده از سیستم بیوفیلتراسیون (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
45 تصفیه همزمان مخلوط گازهای استایرن و آکریلونیتریل با استفاده از بیوفیلتر در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
46 تعیین کارایی فرایند هیبرید سیستم لجن فعال با بستر ثابت و پیش تصفیه شیمیایی پرمنگنات پتاسیم به منظور تصفیه فاضلاب شهری تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
47 تعیین کارایی نانو لوله های کربنی تک جداره در جذب سطحی یونهای مس از فاضلاب سنتتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
48 حداسازی شوینده های آنیونی با استفاده از فرآیند شناور سازی با هوای محلول از آبهای سطحی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
49 حذف اتیل بنزن و زایلن از محلولهای آبی توسط نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
50 حذف بنزن و تولوئن از محلول های آبی توسط نانو لوله های کربنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
51 حذف بیولوژیکی آمونیاک از جریان گاز آلوده با استفاده از یک سیستم بیوفیلتر سه لایه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
52 حذف فنل با استفاده از خاکستر سبوس برنج و کربن فعال از محلولهای آبی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
53 حذف و بازیافت مس و روی از محلولهای آبی توسط بیومس غیرفعال جلبک قهوه ای سارگاسوم (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
54 طراحی سامانه تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی درسیستم تامین و توزیع آب آشامیدنی اصفهان از منبع تا نقطه مصرف (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
55 کارایی راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) در حذف بیولوژیکی ترکیبات ازته فاضلاب به روش نیتریفیکاسیون جزئی/ دنیتریفیکاسیون (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
56 کارایی راکتورهای بیوفیلمی بستر متحرک MBBRs حاوی کالدنس نوع 1 درحذف ترکیبات آلی و ازته تحت شرایط محدود اکسیژن محلول از فاضلاب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
57 کاربرد خاکستر سبوس برنج و کربن فعال جهت حذف فنل از محلولهای آبی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
58 گندزدایی آب و پساب تصفیه خانه های آب و فاضلاب اصفهان با استفاده از اشعه گاما (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
59 گندزدایی آب وپساب تصفیه خانه های آب وفاضلاب اصفهان با استفاده از اشعه گاما (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
60 محاسبه و پیش بینی میزان ترکیب ومحتوی انرژی پسماند جهت تولید برق در شهر اصفهان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
61 مدلسازی پروسه لجن فعال بامدل ASM1 مطالعه موردی درتصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
62 مراحل عملیاتی تکنیک PCR در تشخیص میکروارگانیسمهای زیست محیطی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
63 مقایسه آلودگی صوتی منطقه ثامن با دیگر مناطق (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
64 مقایسه بین شاخصهای مختلف بلوغ و تثبیت در فرایند کمپوستینگ راکتوری پسماندهای شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
65 مقایسه کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا با پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط