دکتر بختیار فیضی زاده

دکتر بختیار فیضی زاده استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تبریز

دکتر بختیار فیضی زاده

Dr. Bakhiar Feizizadeh

استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدلسازی عدم قطعیت حاصل از داده های ارتفاعی SRTM و ASTER و تاثیر آن بر طبقه بندی لندفرم ها در حوضه ی آبریز گرم چای (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 103
2 ارائه پارامترهای مناسب در شناسایی و استخراج ساختمانها و عوارض شهری با استفاده از تکنیکهای پردازش شیء گرای تصاویر هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 80
3 ارائه مدل نیمه- اتوماتیک مبتنی بر آنالیز شیءگرا به منظور تهیه نقشه پراکنش فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لیقوان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
4 ارزیابی استفاده از الگوریتمهای فازی در افزایش دقت نقشههای کاربری اراضی استخراج شد ه با رو شهای پرد ازش شیءگرا (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 94
5 ارزیابی انواع الگوریتم های پنجره مجزاء برای محاسبه دمای سطح زمین جهت تعیین بهترین الگوریتم برای تصاویر سنجنده مودیس (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 2
6 ارزیابی تطبیقی تکنیک های پردازش پیکسل پایه و شیءگرا در طبقه بندی تصاویر ماهواره ایAster برای استخراج نقشه های اراضی کشاورزی و باغی در حاشیه شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 109
7 ارزیابی حساسیت و پهنهبندی خطر زمینلغزش در قطعه ۵ راه آهن اردبیل – میانه با استفاده از روشهای تحلیل سلسله مراتبی فازی، مثلت سلسله مراتبی فولر و منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 14، شماره: 2
8 ارزیابی دمای سطح زمین در ارتباط با روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 4
9 ارزیابی کارایی مدل بیشینه آنتروپی در پیش بینی استعداد وقوع فرسایش آبکندی حوزه آبخیز کشکان-پل دختر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
10 استفاده از تکنیک های پردازش شیءپایه در مدل سازی تغییرات پوشش و کاربری اراضی حاصل از رشد شهری در محدوده شهر مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 51
11 امکان سنجی استفاده از تکنیکهای تلفیق و بهینهسازی در ارتقاء پارامتر مقیاس سگمنت سازی جهت پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 65
12 امکان سنجی استقرار پنل های خورشیدی در استان آذربایجان شرقی با ارزیابی تابش ورودی و پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 19
13 امکان سنجی ویژگی های بیو-هیدروژئومورفولوژیکی رودخانه ارس با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دوره: 2، شماره: 2
14 برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 و الگوریتم پنجره مجزا (مطالعه موردی: حوضه ابریز مهاباد) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
15 بررسی تاثیر جابه جایی سطح زمین بر ساختمان های تخریبی در شهر بم با استفاده از تکنیک های فازی شی ء گرا و تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 1
16 بررسی درجه حرارت سطح زمین و ارتباط آن با کلاس های پوشش کاربری زمین شهری با استفاده از داده های سنجنده لندست 8 (مطالعه موردی : شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 29
17 بررسی شاخص ها و تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: دلتای آجی چای) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 1
18 بررسی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: مناطق شهری ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 67
19 پهنه بندی اگرواکولوژیکی کشت زیره سبز (Cuminum cyminum) در استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 35
20 پهنه بندی فرسایش پذیری بادی خاک سواحل شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 3
21 تاثیر کاهش سطح آب های زیرزمینی و پارامترهای ژئوتکنیکی خاک برروی فرونشست زمین با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 106
22 تحلیل همبستگی شاخص های طراحی شهری با امنیت اجتماعی در محیطGIS: مطالعه موردی شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دوره: 1، شماره: 1
23 تعیین بهترین الگوریتم محاسبه دمای سطح زمین جهت شناسایی مناطق ژئوترمال - مطالعه موردی: شهرستان مشکینشهر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 114
24 ریز طبقه بندی اراضی باغی و زراعی با استفاده از تکنیکهای پردازش شی پایه والگوریتم های فازی با هدف تخمین سطح زیر کشت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 48
25 شناسایی نیمه خودکار لندفرم ها با استفاده از پردازش شیءگرا، مدل رقومی ارتفاع و تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه دز واقع در دامنه های غربی و جنوب غربی زاگرس (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 30
26 شناسایی و طبقه بندی نیمه اتوماتیک بافت های مدرن و فرسوده شهری براساس الگوهای طیفی و مکانی در محیط سنجش ازدور شیءگرا (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
27 طراحی شبکه هوشمند معابر شهری با استفاده از داده های OSM جهت امدادرسانی در مواقع وقوع بحران در محیط GIS (مطالعه موردی: ایستگاه آبرسان مترو تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
28 قابلیت سنجی توسعه گردشگری طبیعی(اکوتوریسم) در استان آذربایجان غربی براساس تحلیل های مکانی GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
29 کارآیی شاخص های طیفی گیاهی با استفاده از تصاویر پهپاد سنجش از دور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 4
30 کاربرد تحلیل های مکانی GIS در مدلسازی پتانسیل وقوع فرونشست زمین مطالعه موردی: شهرستان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دوره: 2، شماره: 2
31 کاربرد روش تداخل سنجی و تصاویر سنجش از دوری رادار در برآورد عمق برف و آب قابل استحصال از آن در حوضه آبریز یامچی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
32 مدلسازی اثرات خشکی دریاچه ارومیه بر روند گسترش شوری در اراضی کشاورزی حاشیه شرقی دریاچه با استفاده از تکنیک فازی شیءگرا (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 3
33 مدلسازی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر سیستم فرسایش در حوضه ی سد علویان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 11
34 مقایسه تکنیک‌های شیءگرا در شناسایی اراضی شور حاشیه شرق دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست8 سنجنده OLI (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی روند توسعه معدن مس سونگون و اثر آن در کاهش جنگلهای ارسباران با استفاده از سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
2 آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی دریاچه ارومیه، به وسیله پردازش شیءگرای- فازی تصاویر ماهوارهای Landsat (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
3 آشکارسازی پوشش اراضی با استفاده از تکنیکهای شیءگرا مطالعه موردی: شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
4 آشکارسازی تغییرات فضای سبز شهر تبریز با استفاده از روشهای شیء گرا (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
5 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه بندی شیء گرا (مطالعه موردی: شهرک اندیشه) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
6 ارزیابی تغییرات دمای سطح آب SST دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر سری ماهواره های لندست از سال 1991 تا 2018 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 استفاده از تکنولوژی سنجش از دور در مطالعات آمایش سرزمین (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
8 بررسی دقت داده های رادار زمینی و TRMM در برآورد بارش (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
9 پهنه بندی پتانسیل سرمازدگی بر مبنای مدل رقومی ارتفاع با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی:استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
10 پهنه بندی پتانسیل سرمازدگی بر مبنای مدل رقومی ارتفاع با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی:استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
11 پهنه بندی کیفی اراضی جهت یکپارچه سازی با استفاده از سیستمهای تصمیمگیری چند معیاره مطالعه موردی: شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
12 پیاده سازی پایگاه داده پایه منابع آب در محیط GIS مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
13 پیشبینی پتانسیل فرونشست آبخوان دشت شبستر با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
14 تحلیل رابطه بین نوسانات بارش و الگوی کشت در دشت سراب (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
15 تحلیل مکانی و سطح بندی جاذبه های گردشگری فرهنگی و مذهبی شهر تبریز با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
16 تخمین دمای سطح زمین با استفاده از روش سبال در محیط GIS و RS (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
17 تخمین رطوبت لایه ی سطحی خاک اراضی خشک و نیمه خشک با استفاده از شاخص دما و پوشش گیاهی (مطالعه موردی جنوب شرق دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
18 شناسایی و آشکارسازی رخساره های دگرسانی-کانه زایی آهن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور، مطالعه موردی منطقه شمال خاوری همدان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
19 کاربرد تحلیل مکانی GIS در شناسایی و توان سنجی نیروگاه های بادی در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
20 کاربرد داده های سنجش از دور در استخراج نقشه های کاربری اراضی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
21 محاسبه ی عمق نسبی آب با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
22 محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- برآورد میزان فرسایش و رسوب برمبنای پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره ای و مدل MPSIAC(مطالعه موردی:حوضه آبخیز لیقوان) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 مدلسازی مکانی مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
24 مسیریابی بهینه با استفاده از تحلیل های فضایی مکانی GIS(مطالعه موردی: مسیر بهینه در منطقه شهری فاروج، قوچان و باجگیران) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
25 مقایسه تکنیک های GIS-MCDA در پهنه بندی خطر رانش زمین در منطقه مرند (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
26 مکانیابی مناسب جهت کشت سیب در شهرستان میاندوآب با استفاده از روش WLC (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری