دکتر مهدی صالحی

دکتر مهدی صالحی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی صالحی

Dr. Mahdi Salehi

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A study of relationship between cash flow and firm value in information asymmetry of listed companies on the Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 3، شماره: 4
2 اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیریکیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 51
3 اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه برعمق بازار. (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 2
4 اهمیت کنترل های داخلی متناسب با اندازه شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 49
5 Classification of Contributing Factors to Financial Statements Transparency Using Met analysis and Delphi-Fuzzy (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 24
6 Designing the Model of Financial Statement Transparency Based on the Hierarchical TOPSIS Method (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 22
7 Determining the Optimal Stock Portfolio in Tehran Stock Exchange Based on Multi-Objective Evolutionary Algorithm with ϵ Error Level (ϵ-MOEA) (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
8 Increased Audit Competition, Interlocking and Financial Reporting Quality in an Emerging Market (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 13، شماره: 1
9 Management Characteristics and Audit Opinion Shopping (دریافت مقاله) مجله حسابداری ، حسابرسی و امور مالی ایران دوره: 5، شماره: 4
10 The Effects of Corporate Characteristics on Managerial Entrenchment (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 1
11 The Relationship between Corporate Reputation and Different Types of Earnings Management (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 5، شماره: 1
12 بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل‌ ساختار سرمایه (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 4
13 بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 25، شماره: 4
14 بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود درشرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
15 بررسی تنوع ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ های پنبه (Gossypium sp.) موجود در ژرم پلاسم ایران با استفاده از نشانگر مولکولی بین ریزماهواره ایISSR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
16 بررسی دقت الگوریتم های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم های غیرخطی SVR و CART در پیش بینی مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 1
17 بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 21، شماره: 7
18 بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه و کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 3
19 بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترل های داخلی کوزو (2013) با کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 2
20 بررسی رابطه ی حق الزحمه حسابرس و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 20
21 بررسی رابطۀ محدودیت مالی، ساختار دارایی ها و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 1
22 بررسی عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس: یک رویکرد زبانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 64
23 بررسی عوامل موثر بر سطح افشای اختیاری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 4
24 بررسی مولفه های تاثیرگذار بر پیش بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 2
25 بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 8، شماره: 2
26 بررسی وجود حافظه بلندمدت در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 1
27 پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی ودرخت تصمیم در صنایع کشاورزی و نساجی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
28 تاثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 22، شماره: 9
29 تاثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
30 تاثیر کارایی سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های خودروسازی پذیرفته شده دربورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 2
31 تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه میان ارتباطات سیاسی و تاخیر در گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 2
32 تاثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی های آن بر تاخیر گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 26
33 تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 26، شماره: 17
34 توانایی مدلهای تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیشبینی سود هر سهم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 23، شماره: 12
35 رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 2
36 رابطه بین بیش ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 12، شماره: 4
37 رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 19
38 رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 1
39 زمان بندی اعلام سود فصلی، نوع خبر سود و دقت پیش بینی سود (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 27
40 مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 5، شماره: 1
41 ویژگی های ساختاری و فرایندی هیات مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی- تغییر در بحران مالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اعلان های فصلی و سالانه سود بر مازاد شکاف قیمت پیشنهادیخریدوفروش (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
2 اخلاقیات، تجربه، صلاحیت و شایستگی حسابرسان مستقل گامی به سوی کیفیت حسابرسی با اثر میانجی گری شک حرفه ای حسابرس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
3 ارزیابی توانایی مدلهای ترکیبی عصبی در پیش بینی قیمت سهام:صنعت خودرو و قطعات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
4 Barriers of Corporate Entrepreneurship: Case of Iran (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
5 Evaluating of Limitations, Barriers and Problems of Using Modern Accounting Information Systems in Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
6 Management assessment of going concern based on data mining using Adaptive Network Based Fuzzy Inference Systems (ANFIS) (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
7 Structural and Process Features of Boards on Financial Risk (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
8 The classification of Iranian banks based on Artificial Neural Network (ANN (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
9 بررسی ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
10 بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری در گزارشهای مالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 بررسی ارتباط نرخ نقدشوندگی و میزان شفافیت اطلاعات و عملکردشرکت های پذیرفته شده درهفت صنعت بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
12 بررسی امکان سنجی پیاده سازی سیستم حسابداری مدیریت در شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
13 بررسی بین اندازه هیات مدیره و دو گانگی مدیر عامل بر وضعیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
14 بررسی تاثیر پاداش هیات مدیره بر عملکرد شرکت و مدیریت سود ازطریق رگرسیون چندکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
15 بررسی تاثیر تبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
16 بررسی تاثیر سرمایه انسانی هیئت مدیره بر رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره وعملکرد شرکت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
17 بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد با توجه به چرخه عمر رشد، بلوغ و افول و اندازه شرکت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری بر بازدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری
19 بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
20 بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانه بر واکنش سهام صنایع بانک ، موسسات اعتباری و بیمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
21 بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با گزارش حسابرسی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
22 بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مسئولیت اجتماعی و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
23 بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش،عملکرد شرکت و محدودیتهای مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
24 بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
25 بررسی رابطه بین نسبت نقدینگی و اجتناب مالیاتی: توابع مفصل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
26 بررسی رابطه بین نوع مالکیت شرکت خانوادگی و تلاش حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
27 بررسی رابطه تخصص حسابرس و هزینه تبلیغات بر حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
28 بررسی رابطه توانایی مدیریت و فرار مالیاتی در شرکت های بورسی و فرابورسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
29 بررسی رابطه ساختار دارایی های قابل وثیقه و ساختار سرمایه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
30 بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
31 بررسی رابطه مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و مدیریت سود بر کیفیت کنترل های داخلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
32 بررسی رابطه همبستگی بین سهامداران عمده و موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
33 بررسی عوامل موثر بر تاخیر در ارایه ی گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
34 بررسی عوامل موثر بر ریسک نقد شوندگی با تاکید بر کیفیت اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
35 بررسی کالو سزایی در پنبه رقم ورامین و امکان انتقال ژن به آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
36 بررسی میزان کارایی درونی و بیرونی دوره های کارآموزی حسابداری هنرستان های فنی و حرفهای استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
37 بررسی نظری مدل مخاطره و روش های سنتی پیش بینی ورشکستگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
38 بررسی نقش سطح افشاء اطلاعات بر ارزیابی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
39 بررسی وضعیت گزارشگری مالی اینترنتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
40 پیش بینی اظهارنظر حسابرس با استفاده از الگوریتم ترکیبی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
41 پیش بینی قیمت سهام بااستفاده ازمدلهای ترکیبی صنعت مواد دارویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
42 پیش بینی مدیریت سودباتوجه به اقلام تعهدی ساختاری ومعنایی با استفاده ازشبکه عصبی فازی و الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
43 پیش بینی ورشکستگی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک و الگوریتم تجمعی ذرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
44 پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران با استفاده از الگوریتم های هوش محاسباتی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
45 پیشبینی قیوت سهام با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی و شبکه عصبی: حمایت از سرمایه ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
46 تاثیر استاندارد و دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی بر رضایت مشتریان و کیفیت گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
47 تاثیر اهرم مالی و سود تقسیمی هر سهم بر محافظه کاری مشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری
48 تاثیر اهرم مالی و سود تقسیمی هر سهم بر محافظهکاری نامشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
49 تاثیر تعداد سال های تصدی حسابرس، اندازه و سود ابرازی شرکت صاحبکار برعملکرد حسابرسی صنایع صنایع فراورده های نفتی و دستگاه های برقی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
50 تاثیر رشد فروش بر محافظهکاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
51 تاثیر سود ابرازی، درآمد مشمول مالیات و اندازه و شرکت صاحبکار بر عملکردحسابرسی صنایع صنایع خودرویی و ماشین آلات شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
52 تاثیر فرآیند حسابرسی برعملکرد حسابرسی صنایع دارویی و خودرویی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
53 تاثیر فرآیند حسابرسی برعملکرد حسابرسی صنایع سیمان شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
54 تاثیر فرآیند حسابرسی برعملکرد حسابرسی صنایع شیمیایی و غذایی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
55 تاثیر متغیر های مالی و غیر مالی بر افشای داوطلبانه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
56 تاثیر مخارج سرمایه ای بر محافظهکاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
57 تاثیر مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیریت و عملکرد مالی آتی شرکتها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
58 تاثیر مشاور بر افشای پیش بینی سود توسط مدیریت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
59 تأثیر دیدگاه های قرارداد کارآ و سیستم های اطلاعاتی ناکارآمد بر محافظه کاری و تصمیمات مالی مدیران و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
60 تأثیر فرایند حسابرسی بر عملکرد حسابرسی صنایع کانی فلزی و کانی غیر فلزی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
61 رابطه بین عامل عملکرد اقتصادی درجه افشای زیست محیطی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
62 رابطه بین عوامل موثر بر افشای اطلاعات در اثرات زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
63 رابطه تولید ناخالص داخلی با برخی از معیارهای حسابداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
64 رابطه کیفیت حسابرسی با کیفیت حسابداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
65 روشی سریع و ساده برای باززایی نوک شاخه پنبه رقم ورامین و بررسی انتقال ژن به آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
66 سیر تکاملی حسابرسی اجتماعی و چالشهای پیش رو از تئوری های غربی به سوی رهنمود های اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
67 کاربرد الگوریتم فاخته در پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
68 متغیرهای اثرگذار بر میزان سهام مدیران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
69 مسیولیت اجتماعی شرکت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
70 مقایسه دقت فناوری های نوین مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی بانک ها (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
71 مقایسه مدل مخاطره با روشهای سنتی پیشبینی ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
72 مقایسه ی مدل پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم تجمعی ذرات و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
73 نقش کیفیت گزارشگری مالی درکاهش اثرتحمیلی سیاستهای تقسیم سودبرتصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
74 نقش مشاوربرپیش بینی سودمدیریت درصنعت نفت و پتروشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
75 ویژگی های ساختاری و فرایندی هیئت مدیره و ریسک مالی (تغیر در نقدینگی - تغییر در بحران مالی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت