مهدی شیرزاد سیبنی

 مهدی شیرزاد سیبنی استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران

مهدی شیرزاد سیبنی

Mehdi Shirzad-Siboni

استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از جذب بر روی رزین آنیونی بازی قوی: مطالعه تعادلی و سینتیکی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 79
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر ترکیبات آلی در حذف فتوکاتالیستی سیانید از محیط های آبی با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 حذف رنگ اسید رد 18 و راکتیو بلک 5 از محیط های آبی با استفاده از جذب برروی جلبک آزولا فیلیکولوئیدس : مطالعه تعادلی و سینیتیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
3 حذف رنگ Reacve ve Black 5 (RB5 ) از محیطهای آبی با استفاده از جذب بر روی رزین تباد ل (یون آنیونی بازی قوی: مطالعه تعادلی و سینتیکی) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
4 حذف فتوکاتالیستی سیانید از محیط های آبی با استفاده از اشعه U در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم مطالعه سینتیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی از محیط های ابی بااستفاده از نانو ذرات اکسید روی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
6 حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی و نیکل دو ظرفیتی از محلولهای آبی با استفاده از اشعه UV در حضور نانو ذرات دی اکسید دی اکسید تیتانیوم : مطالعه سینیتیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
7 حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از جذب برروی خاک اره درخت توسکا اصلاح شده : مطالعه سینتیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
8 حذف کروم شش ظرفیتی از محیطهای آبی با استفاده از خاک اره درخت راجی اصلاح شده: مطالعه تعادلی و سینتیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
9 حذف کروم شش ظرفیتی از محیطهای آبی با استفاده از رزین تباد ل یون آنیونی بازی قوی: مطالعه مدلهای سینتیکی و ایزوترمی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 سنتز نانو ذرات اکسید روی و مقایسه کارایی آن با اشعه UV در گندزدایی فتوکاتالیستی اشرشیا کلی از محیط های آبی : مطالعه سینیتیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 مقایسه کارآیی تصفیه پذیری شیرابه محل دفن همدان با استفاده از منعقد کننده های آلوم، پلی آلومینیوم کلراید و سولفات فرو (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
12 مقایسه کارآیی منعقد کننده های شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید، کلرید فریک و فرآیند فنتون در حذف دترجنت در پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر سرکان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط