حمید رجبی

 حمید رجبی دانشیار ، دانشگاه خوارزمی

حمید رجبی

Hamid Rajabi

دانشیار ، دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر 6 هفته تمرین تای چی بر مقادیر سرمی TNF-α و کیفیت خواب زنان با عارضه سکته مغزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 13
2 اثر ترکیب تمرین مقاومتی ویژه و معمول شنا بر عملکرد و عوامل ضربه ای شنای کرال سینه نوجوانان پسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 8، شماره: 16
3 اثر تمرین شنا بر درد نوروپاتی القاشده به روش CCI در موش های صحرایی نر بالغ : مطالعه رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
4 اثر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر علایم بالینی و سایتوکاین های TNF TNF-α و IL -10 در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 1
5 اثر چهار هفته فعالیت هوازی در آب بر علایم بالینی و سایتوکاین های TNF-α و IL-10 در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 4
6 اثر شدت و ویژگی پیش فعالی عضلانی بر حداکثر نیرو، سرعت پا و عملکرد پرش عمودی در مردان تمرین کرده (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
7 اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینه رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 15
8 بررسی اثر غوطه وری در آب سرد و معتدل هنگام اجرای فعالیت بر محتوای پلاسمایی پروتیین شوک گرمایی (HSP70) در موش های صحرایی نر پس از 8 هفته تمرین مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 7، شماره: 13
9 بررسی پاسخ سریال زمانی microRNA-1 به تمرین مقاومتی در عضلات اسکلتی کند و تند انقباض رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 5، شماره: 9
10 بررسی رابطه شاخص های التهابی α TNF-)، (IL-6، اکسایشی (MDA) و آسیب عضلانی پس از تمرینات سنگین شنا و مصرف مکمل های ویتامینی معدنی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
11 پیش آماده سازی با فعالیت ورزشی از طریق افزایش بیان نوروتروفین های هیپوکامپ، اختلال حافظه فضایی ناشی از ایسکمی مغزی در موشهای صحرایی را کاهش میدهد (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
12 تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن های مبادله گر سدیم هیدروژن(NHE1) 1 و هم انتقال دهنده سدیم بی کربنات(NBC1) 1 در عضلات اسکلتی رت (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
13 تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن های مبادله گر سدیم هیدروژن(NHE1) 1 و هم انتقال دهنده سدیم بی کربنات(NBC1) 1 در عضله قلبی رت (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 7، شماره: 14
14 تاثیر تمرین هوازی با مصرف ملاتونین بر مارکرهای آپوپتوزی HSP70 و HSP60 در قلب موش صحرایی نر پس از ایسکمی-ریپرفیوژن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 1
15 تاثیر تمرین هوازی و بی هوازی با مصرف ملاتونین بر بیان ژن VEGFR2,VEGFA میوکاردرت پس از ایسکمی ریپرفیوژن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 3
16 تاثیر غوطه وری در آب سرد و معتدل بر پاسخ پروتیین شوک گرمایی پلاسمایی موش های صحرایی هنگام اجرای فعالیت مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 5، شماره: 10
17 تاثیر غوطه وری در آب سرد و معتدل بر تغییرات قدرت و وزن عضلانی ناشی از تمرین مقاومتی در موش های صحرایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 6، شماره: 11
18 تاثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی بر عملکرد سیستم ضداکسایشی و شاخص های آسیب سلولی زمان های بازیافت در زنان غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 37
19 تاثیر مصرف حاد کافیین بر بیشینه قدرت و استقامت عضلانی در فعالیت های مقاومتی با شدت های متفاوت در مردان تمرین کرده (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
20 تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مهار nNOS بر میزان پروتیین گیرنده های نیکوتینی استیل کولین عضله اسکلتی موش های صحرایی مسن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
21 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتیین آیریزین پلاسما و بیان ژنهای 5FNDC عضلانی و 1UCP بافت چربی موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 28
22 تاثیر هفت هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن ناقلهای لاکتات عضلات اسکلتی موش های صحرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 4، شماره: 8
23 تاثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر بیان mRNA نوروتروفین-5/4 و گیرنده تیروزین کینازB در عضلات کند و تند انقباض موش های صحرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 6
24 تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 51
25 تعیین تاثیر برنامه های تمرینی منتخب بر برخی متغیرهای پیشگو در عملکرداستقامتی دوندگان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
26 تغییرات تحریک پذیری قشری – نخاعی و پاسخ پذیری موتونورون های نخاعی در حین و پس از انقباضات زیربیشینه وامانده ساز (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 39
27 طراحی آزمون توان بی هوازی ویژه بسکتبال( BAST) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 27
28 مقایسه اثر تمرینات ایروبیک و پیلاتس بر عملکرد شناختی زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 25
29 مقایسه تاثیر تمرین مقاومتی با استراحت فعال و غیرفعال بر تغییرات سطح فعالیتی لاکتات خون بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 23
30 مقایسه تاثیر مصرف حاد مکمل های ریبوز و کراتین بر عملکرد بی هوازی کشتی گیران نخبه در فعالیتهای شدید مکرر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
31 مقایسه متغیرهای منتخب همودینامیکی خون و ساختار شریان کاروتید مردان جوان غیرورزشکار با بازیکنان نخبه بسکتبال با روش تصویربرداری فراصوتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 11، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Closer Look Into Dynamic Pore Network Modeling (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
2 A New Pore-Network Model of Capillary Drainage andImbibition (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
3 A Reduced Complexity QRM-MLD Detector for a 16-QAM MU-MIMO System in LTE (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
4 اثر 12 ساعت ناشتایی بر سطوح آیریزین سرمی فعالیت ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
5 اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی مایوستاتین FGF-2 و TGF-β1 پلاسمایی در موش های نر ویستار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
6 اثر تمرین مقاومتی بر میزان FGF- 2 و میواستاتین پلاسمایی در موش های نر ویستار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 اثر موقت نوع و شدت انقباض های ارادی بر برخی از متغیر های الکتروفیزیولوژیکی پرش عمودی ورزشکاران دو و میدانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
8 اثر یکدوره فعالیت زیر بیشینه رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
9 CONVENTIONAL METHODS TO EVALUATE SHEAR WAVE TRAVEL-TIME IN LABORATORY TESTS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
10 Determination of shear wave velocity in petroleum-contaminated soil using bender element test (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
11 Effect of nano-ZnO shape on characterization and water flux of PES membrane (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 Experimental evaluation of near-field effects on the results of bender element test of a silica sand (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 Multiuser-MIMO Detector schemes in 3GPP LTE-TM5: performance-data rates trade off (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
14 Temporal and mathematical methods to evaluate the shear wave travel-time in laboratory tests (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 The interactive effect of forced swimming and crocin supplementation on BAX and BCL2 cardiomyocyte genes expression in male rats infected with hydrogen peroxide (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
16 بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی و مصرف مکمل ال- کارنیتین بر سطح آیریزین سرمی در رت های نر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
17 بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی و مصرف مکمل های ال- کارنیتین و ال – آرژنین بر سطح آیریزین سرمی در رت های نر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
18 بررسی اثرپاسخ زمین درایجادپدیده تشدید؛مطالعه موردی پروژه مونوریل کرمانشاه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی رفتار قابهای متشکل از تیرهای لانه زنبوری و ستونهای دوبل ناودانی تسمه دار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 بررسی عملکرد سیستم های مبتنی بر MIMOچندکاربره دراستاندارد LTE (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
21 تاثیر ده روز کاهش تدریجی تمرین متعاقب هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم و رکورد شنای 200 متر آزاد شناگران پسر رده سنی 17-11 سال کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
22 تاثیر یک دوره تمرین تای چی بر نیمرخ لیپدی زنان با عارضه سکته مغزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
23 تأثیر تمرین استقامتی بر میزان بیان پروتئین VEGF بافت قلبی در موش های صحرایی سالم (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
24 تعیین خصوصیات تر شوندگی، سیال باقی مانده و خصوصیات کانی شناسی در مقیاس منفذی با استفاده از تصاویر سه بعدی برای کمک به فرایند ازدیاد برداشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی(نفت،گاز و پتروشیمی)
25 روشی خودکار برای حذف اثرات کاهش دهنده کیفیت تصاویربازسازی شده درتمام نگاری دیجیتال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
26 طراحی آزمون چابکی ویژه کشتی گیران آزادکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
27 طراحی آزمون میدانی ویژه (FAST1 ) جهت بر آورد توان هوازی بازیکنان فوتسال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
28 مطالعه پاسخ آدیپونکتین، لپتین و نیمرخ لیپیدی پلاسمای خون مردان غیر فعال 20 تا 30 ساله بر اثر یک جلسه بازی فوتسال (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران