دکتر عبدالرضا کبیری سامانی

دکتر عبدالرضا کبیری سامانی استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر عبدالرضا کبیری سامانی

Dr. Abdolreza Kabiri Samani

استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افزایش راندمان سرریزهای جانبی ساده با استفاده از صفحات هادی یا گروه شمع (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
2 بررسی آزمایشگاهی الگوی تغییرات فشار گذرا در طول مجرای افقی حاوی جریان دوفازی لخته ای آب و هوا (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 86
3 بررسی آزمایشگاهی تاثیر قرارگیری سری پره های مستغرق در بالادست پایه استوانه ای در کاهش آب شستگی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار در مقطع مجاری آب بر حاوی جریان ناپایدار آب و هوا (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 24، شماره: 2
5 بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار در مقطع مجاری آب بر حاوی جریان ناپایدار آب و هوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 24، شماره: 2
6 بررسی الگوی جریان روی سرریزهای جانبی تاج دایره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
7 بررسی الگوی جریان روی سرریزهای جانبی تاج دایره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
8 بررسی تاثیر لایه سپری بر آبشستگی پایه پل تحت اثر جریان غیردائمی (بخش دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 7، شماره: 2
9 بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای هیدروفویل نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 4
10 بررسی مشخصات نوسانی جریان تپشی دو فازی آب - هوا در مجاری تحت فشار (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 70
11 تاثیر انحراف جریان بر رسوب ورودی به آبگیر با زاویه انحراف ۵۲ درجه در رودخانه سینوسی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 1
12 تاثیر نوسانات فشار بر شکست هیدرولیکی در تونل های تحت فشار با روباره کم (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 2
13 تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ای با استفاده از روش احتمالاتی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 7، شماره: 4
14 تحلیل قابلیت اطمینان روابط تخمین عمق آب شستگی اطراف تکیه گاه پل ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 3
15 تخمین فشار متوسط دینامیکی در جریان های دوفازی آب و هوا با استفاده از شبکه-های عصبی مصنوعی و سیستم عصبی- فازی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 91
16 تعیین ضریب دبی سرریزهای کناری منقاری با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی و مدل شبکه های عصبی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 4
17 توزیع سرعت متوسط عمقی در کانال های صاف ذوزنقه ای و مستطیلی با بهترین مقطع هیدرولیکی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
18 توسعه مدل شبیه سازی تغییرات بستر رودخانه های شنی تحت جریان ناپایدار با رسوب ورودی از بالادست (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 3
19 شبیه سازی عددی تغییرات بستر کانال های آبرفتی در قوس ۱۸۰ درجه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 4، شماره: 2
20 مدل سازی عددی جریان در کانال های پیچان رودی با مقطع مرکب ذوزنقه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 1
21 مدل سازی عددی میدان جریان در اطراف سرریزهای مدور قائم با ورودی کلید پیانویی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 1
22 مدل سازی هیدرودینامیکی پدیده ی شکست سد در پیچان رودها (مطالعه موردی؛ سد و رودخانه زاینده رود) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 31، شماره: 1
23 مطالعه توزیع فشار دینامیکی بر روی بستر پرتاب کننده جامی مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 4
24 یادداشت تحقیقاتی بررسی ضریب دبی در سرریز تاج دایره ای با استفاده از مدل سازی عددی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه رابطهای برای ضریب دبی سرریزهای زیگزاگ با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد و نیروگاه بر رودخانه کارون در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
3 افزایش راندمان سرریزهای کناری ساده با استفاده از صفحات هادی و گروه شمع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 الگوهای جریان دوفازی آب وهوا در تونلهای آب برافقی شیب دار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 اهمیت حفاظت از محیط زیست در توسعه طرح های نوین مهندسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
6 برآورد دبی جریان در سرریزهای جانبی لبه تیز مستطیلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 بررسی آزمایشگاهی آب شستگی پایین دست سازه ی حذف پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه های مرکب استوانه ای - مخروطی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی آزمایشگاهی افت و نوسانات فشار در جریان دو فازی لخته ای در تونل مستطیلی با تبدیل بازشونده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی آزمایشگاهی امکان عدم تشکیل پرش هیدرولیکی در تبدیل جریان فوق بحرانی به زیربحرانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 بررسی الگوی رسوبگذاری در مخزن سد زاینده رود با استفاده از مدل ریاضی Gstars3.0 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
12 بررسی پروفیل سطح آب روی سرریز جانبی تاج دایره ای و سرریز جانبی لبه تیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 بررسی تاثیر جریان غیردائمی برآبشستگی پایه پل ها درحضور لایه سپری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
14 بررسی تاثیر عمق پایاب و قطر جت بر مشخصات هیدرولیکی پرش هیدرولیکی مدور (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 بررسی تاثیر قرارگیری ورودی کلیدپیانویی برهیدرولیک سرریزمدور قائم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
16 بررسی تاثیر ورودی گلبرگی شکل مدرن بر هیدرولیک جریان گردابی در سرریزهای مدور قایم (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی تأثیر ارتفاع سرریزهای جانبی تاج دایره ای برضریب شدت جریان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 بررسی تأثیر تغییرات دانه بندی در طول کانال برهیدرولیک جریان و ضریب زبری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 بررسی تأثیر جریان غیر دائمی بر عمق آبشستگی در اطراف پایه پل ها در حضور لایه ی سپری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 بررسی تأثیر زئولیت بر مقاومت سایشی بتنهای قلیافعال سرباره ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بررسی تأثیر مشخصات هندسی لایه سپری برآب شستگی اطراف تکیه گاه پل ها (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 بررسی تأثیر نحوه قرارگیری صفحات ضدگرداب بر بازدهی سازه های آبگیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بررسی سرریز استوانه ای با استفاده از مدل فلوینت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 بررسی سیستم مدیریت رواناب شهری (مطالعه موردی شهرستان خمینی شهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
25 بررسی شیب پایین دست سرریزهای جانبی تاج دایره ای بر روی ضریب شدت جریان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی طول جدایی جریان در سرریزهای جانبی ساده و منقاری متقارن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 بررسی طول موثر تاج سرریزهای زاویه دار در کانال با جریان آزاد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی دایره ای (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی مشخصات نوسانی جریان موج لخته ای در مجاری تحت فشار به روش پردازش تصاویر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 بررسی ویژگی های جریان در سرریز مدور قائم با ورودی گلبرگی شکل مایل (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی هیدرولیک جریان در کانال با پوشش گیاهی جداره و دانه بندی متغیر در کف (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
32 بهبود عملکرد سازه های هیدرولیکی با استفاده از ریبلت ها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
33 بهینه سازی ظرفیت آبگذری سرریزهای زاویه دار در کانال (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 پارامترهای هیدرولیکی جریان در شیب شکن های قایم مجهز به مستهلک کننده های شبکه ای و تبدیل همگرا در بالادست (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 پارامترهای هیدرولیکی جریان فوق بحرانی برروی شیب شکن های قایم مجهز به مستهلک کننده ی شبکه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 پروفیلهای سرعت بر روی سازه ی تبدیل رژیم فوق بحرانی به زیربحرانی بدون پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
37 پیشبینی ضریب افت فشار در جریان دوفازی لختهای آب و هوابه کمک شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 تا ثیرمستهلک کنندههای شیاری و شبکهای بر افزایش راندمان استهلاک انرژی در شی بشکن های قائم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 تاثیرورودی گلبرگی شکل برظرفیت تخلیه سرریزمدورقائم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 تأثیر عمق پایاب بر پارامترهای هیدرولیکی شیبشکنهای قائم مجهزبه مستهلک کننده ی شبکه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
41 تأثیر فشارهای گذرا بر جابجایی های سنگ اطراف تونل های آب بر تحت فشار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
42 تأثیر هندسه شفت قائم بر شرایط هیدرولیکی جریان در تخلیه کننده های تحتانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
43 تحلیل ریسک روگذری سیل در سد با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مختلف به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 تحلیل ریسک و عدم قطعیت درتخمین روابط آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ها (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
45 تحلیل عدم قطعیت روابط لیم، لیو و ملویل در تخمین آب شستگی اطراف تکیه گاه کناری پل ها (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
46 تحلیل نوسان سطحی آزاد در حوضچه های مستطیلی با دیواره جدا کننده نفوذناپذیر و بازشدگی میانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 تخمین افت فشار در جریان های دو فازی لخته ای آب و هوا با استفاده از سیستم عصبی- فازی تطبیقی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 تخمین دبی جریان آزاد از زیر دریچه کشویی در کانال با عرض ثابت با استفاده از روابط انرژی، مومنتم و پیوستگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
49 تخمین متوسط تنش برشی مرزی در جریان های صاف عبوری از مقاطع ذوزنقه ای با استفاده از مدل نیمه تحلیلی GJM (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 تخمیه عمق آب شستگی در جریان غیردائمی ی شرایط بستر مسلح ی غیرمسلح با استفاده از سیستم عصبی فازی تطبیقی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 تعیین پروفیل سطح آب بر روی سرریز جانبی با استفاده از روش های حل عددی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
52 تعیین ضریب دبی سرریز های جانبی ساده با استفاده از پروفیل سطح آب (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
53 تعیین ضریب دبی سرریزهای جانبی با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی و روش تشابه ناقص (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 تعیین ضریب دبی سرریزهای کلید پیانویی در حالت جریان آزاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
55 تعیین ضریب دبی سرریز‌های کناری منقاری با استفاده از مدل‌های عصبی - فازی تطبیقی (ANFIS) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 تنش برشی جداره در کانالهای باز با بهترین مقطع هیدرولیکی ذوزنقه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 تنش برشی متوسط کف و دیواره ها در جداره صاف کانال ذوذنقه ای با بهترین مقطع هیدرولیکی با استفاده از نگاشت همدیسی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 توزیع سرعت های مماسی، شعاعی، محوری و پروفیل سطح آب در جریانهای گردابی آزاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
59 جریان دوفازه (آب و هوا) در مجاری تحت فشار قائم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
60 حذف پرش هیدرولیکی در محدوده تبدیل جریان فوق‌بحرانی به زیر بحرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 رژیم های جریان درپایین دست شیب شکن های قائم مجهز به مستهلک کننده های انرژی شبکه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 رفتارارتعاشی دریچه های کشویی تخلیه کننده های تحتانی سدها درشرایط هیدرولیکی مختلف (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
63 شبیه سازی رواناب سطحی در شهر بهارستان با استفاده از مدل کامپیوتری SWMM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
64 ضریب افت فشار اصطکاکی در جریانهای دوفازی آب و هوا درون مجاری بسته تحت فشار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
65 طراحی سازه تبدیل جهت انتقال مستقیم رژیم جریان از فوق بحرانی به زیربحرانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 کاربرد روش پردازش تصاویر در تحلیل رفتار سیلاب ناشی از شکست سد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
67 کاربرد روش شبکه های عصبی در پیش بینی انتقال رسوب در امتداد ساحل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
68 کاربرد مدل شبکه های عصبی در تعیین ضریب دبی سرریز های کناری منقاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
69 محاسبه ضریب آبگذری سر ریز های کلید پیانویی در حالت جریان مستغرق (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
70 محاسبه ماکزیمم فشار وارده بر مجرا در اثر شکل گیری جریان دو فازی آب- هوا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
71 مدل سازی آزمایشگاهی مشخصات هیدرولیکی پدیده های فوران و پسزدن جریان در مجاری تخلیه کننده تحتانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
72 مدل سازی تحلیلی تبدیل جریان فوق بحرانی به زیربحرانی بدون پرش هیدرولیکی با تغییر مقطع عرضی کانال (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 مدل سازی عددی جریان گردابی اطراف سرریز مدور قایم به همراه صفحات ضد گرداب در نرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
74 مدل سازی عددی میدان جریان در اطراف سرریزهای مدور قائم با ورودی از نوع کلید پیانویی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
75 مدل سازی نیمه تحلیلی متوسط و توزیع تنش برشی مرزی درکانالهای ذوزنقه ای باجداره ی زبرشده ی غیریکنواخت به روش YLM (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
76 مدلسازی عددی انقباض درمجرای تحت فشاربرای جریان آرام (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 مدلسازی عددی تغییرات فشار درسرریزسیفونی تحت رژیمهای مختلف جریان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
78 مدلسازی عددی میدان جریان در محدوده ی سرریزهای کناری منقاری در حضور صفحات هادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
79 مشاهدات آزمایشگاهی جریان عبوری از سرریز کلید پیانویی قوسی شکل (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
80 مشخصه های هیدرولیکی جریان در شیب شکن های قائم مجهز به مستهلک کننده شبکه ای و سکو در پای شیب شکن (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 مطالعه پرش هیدرولیکی ناقص برروی سازه تبدیل با شیب متغیر (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
82 مطالعه تیوری پرش هیدرولیکی دایره ای روی سطوح شیبدار با شیب معکوس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
83 مطالعهی رابطهی تغییرات عدد فزود متناظر با پرش هیدرولیکی قابل حذف توسط تبدیل،با تغییر عمق اولیهی جریان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
84 مقاوم سازی سازه های بتنی هیدرولیکی و دریایی در مقابل اثرات یخ زدگی و آب شدگی و تر و خشک شدن های متوالی و کاهش جذب آب با استفاده از الیاف فولادی و شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران