غلامحسین داوری نژاد

 غلامحسین داوری نژاد استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

غلامحسین داوری نژاد

Gholamhossein Davari Nejad

استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
2 اثر تیمار های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت پایه های رویشی MM106 و EM9 سیب (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 4
3 ارزیابی صفات رویشی و خواص کمی و کیفی چندرقم تجاری سیب در منطقه شاهکوه، استان گلستان (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 33، شماره: 1
4 بررسی تنژگی دانه گرده و تشکیل میوه در 8 رقم انار ایرانی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 4
5 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگرISSR (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
6 بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 1
7 تاثیر حلال های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus jujube Miller) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
2 اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
3 اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد ونمو و جذب برخی از عناصرغذایى در نشاء فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 اثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعریق بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 اثر محلول پاشی سولفات روی بر انار رقم اردستانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه سیب رقم گالا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثرزمان گرفتن ریزنمونه براستقرار ارقام گلابی سبری و نطنز درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 اثرهورمون IBA دراستقرار ریزنمونه جوانه چهاررقم گلابی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 ارزیابی تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته (Pistacia vera L) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 ارزیابی تحمل به یخ زدگی جوانه زایشی، رویشی و شاخه یکساله ارقام هلو تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 ارزیابی ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی، هگزانی و آبی میوه به Cydonia oblonga (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های گردوی ایرانی Juglans regia با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی6 رقم میوه انگور در مرحله رسیدن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
14 بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی Fragaria×ananassa در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 بررسی اثر تیمارهای شیمیایی، هورمونی و مرحله برداشت بر عمر ماندگاری و صفات کیفی گل های بریده رز و شیپوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی اثر ریز موجودات مفید (EM) در کاهش اثرات منفی تنش شوری بر نسبت کلروفیل، وزن تر اندام هوایی و ریشه انار رقم شیشه کپ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
18 بررسی اثر ضایعات محصولات کشاورزی به عنوان بستر کشت در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
19 بررسی اثر مالچ، هرس و تراکم بر برخی صفات رویشی و زایشی سبزی جدید پپینو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 بررسی اثر نوع ریز نمونه، محیط کشت و تیمارهای هورمونی در استقرار و پرآوری ریزنمونه های رقم نطنز گلابی در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 بررسی اثرسالیسیلیک اسید برخصوصیات پس ازبرداشت زردآلو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
23 بررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
24 بررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس PHL-C در دو محیط جامد و دوفاز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 بررسی تاثیر مالچهای مختلف آلی و غیرآلی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و هدایت روزنهای برگ در پسته Pistachio vera L. (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
26 بررسی تاثیر محلول پاشی اتفن و بسته بندی با اتمسفر متغیر map برخصوصیات کیفی میوه آلبالوی مجاری (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
27 بررسی تغییرات ترکیبات فنولی وفعالیت آنتی اکسیدانی میوه تازه عناب تحت شرایط انبارمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
28 بررسی تنوع ژنوتیپ ها و ارقام گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 بررسی تیمار سالیسیلیک اسید بر عمر پس از برداشت زردآلو (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
30 بررسی روند تغییرات رشد میوه ارقام مهم پسته در شرایط آب و هوایی خراسان رضوی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 بررسی ریزازدیادی سیب گلاب خراسان در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
32 بررسی سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 بررسی میکروفنولوژی گل ارقام آلبالوی مجارستانی در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
34 بررسی میکروفنولوژی گل و تعیین اثرات اقلیمی مؤثر بر آن در سه رقم آلبالو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 بهبود کیفیت و افزایش تشکیل میوه گلابی رقم درگزی با دگرگرده افشانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
36 بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
37 بهینهسازی ریزازدیادی انار در کشت دورن شیشه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 تاثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 تاثیر محلول پاشی پلی آمینهای آزاد بر تعداد جوانه های گل و جوانه های ریزش کرده درختان پرمحصول و کم محصول پسته رقم اکبری Pistacia vera L (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
40 تاثیرتیمار قبل ازبرداشت سالیسیلیک اسید برعمرانباری و برخی ویژگیهای کیفی میوه زردآلو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
41 تغییرات هدایت روزنه ای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 ریزازدیادی پکان (Carya illinoensis) از طریق کشت جنین بالغ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 فنولوژی گلدهی سیب رقم گالا و دلباراستیوال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 کاربرد پلی آمینها (پوترسین، اسپرمین) و ترکیب تغذیه ای سیکس روی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلاب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 کاهش قهوه ای شدن ریز نمونه های سه رقم نظنز، سبری و شکری گلابی در کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت رقم شیرین پوست سفید انار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)