دکتر حسینعلی قبادی

دکتر حسینعلی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر حسینعلی قبادی

Dr. Hosein Ali Ghobadi

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسطوره وحشی شریف در ادب و اندیشه اروپا به ویژه در آثار لوکلزیو (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 17
2 الگوی تاریخ معرفت و معاد معنا در اندیشه شهاب الدین یحیی سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 51
3 بحران های انسان امروز و پاسخ حکمت اشراق به آنها (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 22
4 بررسی و تحلیل درد و رنج های بشری در اندیشه مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 17
5 بررسی و مقایسه سبک حماسه سرایی ایلیاد و شاهنامه از منظر تعهد ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 18
6 بررسی، تحلیل و نقد چهار قصیده فارسی بر اساس آموزه های زبان شناسی سیستمی نقشگرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 20
7 بینامتنیت دو متن: نقد تطبیقی داستان«فریدون» در شاهنامه و «شاه لیر» شکسپیر (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 2
8 پیام های انسانی نظامی برای دغدغه های انسان معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 25
9 پیدایش و رواج ادبیات فارسی در آلبانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 6، شماره: 1
10 پیش درآمدی بر یک نظریه آیا «رئالیسم عرفانی» در سینما و ادبیات ایران در حال ظهور است؟ (تلفیق، قدسیت، محبت و واقعیت در فیلم «خورشید» مجیدمجیدی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 5، شماره: 9
11 تاثیر تعاملات ادبی و بسیج منابع در شکل گیری گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه های چهل و پنجاه شمسی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 3، شماره: 1
12 تأثیر مثنوی مولوی بر اندیشه و آثار فوزی موستاری در باب انسان کامل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 10
13 تحلیل اسطوره ای «یکلیا وتنهایی او» و «ملکوت» با نگاه به تاثیر کودتای ۲۸ مرداد در بازتاب اسطوره ها (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 18، شماره: 60
14 تحلیل اسطوره ای رمان درد سیاوش با نگاه به تاثیر کودتای 28 مرداد1332 در بازتاب اسطوره ها (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 42
15 تحلیل اسطوره ای رمان سووشون با نگاه به تاثیر کودتای 28 مرداد1332 در بازتاب اسطوره ها (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 34
16 تحلیل انگاره تبدل صفاتی انسان به فرشته در اندیشه هجویری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 72، شماره: 239
17 تحلیل تطبیقی درونمایه های مقاومت در اشعار «سمیح القاسم» «حسن حسینی» و «قیصرامین پور» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 4
18 تحلیل تمثیل در مثنوی بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی مارک ترنر با تکیه بر تمثیل «ملامت کردن مردم مردی را که مادرش را کشت به تهمت» از دفتر دوم مثنوی (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 4، شماره: 1
19 تحلیل جامعه شناختی مفهوم مرگ در موج نو سینمای ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 3، شماره: 2
20 تحلیل جامعه شناسانه هویت ملی و مولفه های آن در فیلم های بهرام بیضایی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 4، شماره: 2
21 تحلیل درونمایه های «سووشون» از نظر مکتب های ادبی و گفتمان های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 3
22 تحلیل رمان «جای خالی سلوچ» از منظر وضعیت اعتماد اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 70
23 تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی دررمان های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
24 تحلیل شخصیت رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 13، شماره: 1
25 تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 10، شماره: 36
26 تحلیل گفتمان غالب در رمان سووشون سیمین دانشور* (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 2، شماره: 6
27 تحلیل مصیبت نامه عطار بر پایه نظریه «بازی» از دیدگاه باختین (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 45
28 تحلیل مقایسه ای دو رمان سمفونی مردگان و خانه ادریسی ها با تاکید بر مضامین اجتماعی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 6، شماره: 1
29 تحلیل نسبت میان درون مایه های آثار داستانی سیمین دانشور با پیشینه فرهنگی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 16، شماره: 54
30 تحلیل نشانه - معناشناختی گفتمان روایی ضحاک و فریدون براساس نظریه گرمس (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 3، شماره: 5
31 تحول انگاره خاک در ارتباط با مفهوم انسان در آرای عارفان مسلمان تا پایان قرن ششم هجری (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 52، شماره: 2
32 جابه جایی و دگرگونی اسطوره رستم در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 17
33 جلوه های چند زبانی در رمان چراغ هارا من خاموش می کنم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
34 چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مساله جهد و توکل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 3
35 حماسه عرفانی، یکی از انواع ادبی در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 1
36 خدای وحدت وجودی و تصاویر برآمده از آن در آثار منظوم عطار نیشابوری (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 11، شماره: 3
37 خواب و رویا در اندیشه مولوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 4
38 خوانشی پدیدارشناسانه از داستان کیخسرو (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 36
39 رویکردهای عمده نقد رمان در فاصله ی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۲ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 1، شماره: 2
40 شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 8، شماره: 1
41 عاشق سارق؛ تحلیل عرفانی غزلی از مولوی بر اساس دیدگاه استیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه عرفان پژوهی در ادبیات دوره: 1، شماره: 2
42 فراز و فرود اسطوره در ادب فارسی پس از عصرحافظ (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 26
43 کارکرد تضاد و تقابل در زیبایی شناسی تصاویر غزلیات عطار بر اساس آراء جرجانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 41
44 کیخسرو و بهرام (خوانش بینامتنی شاهنامه و هفت پیکر از منظر شخصیت پردازی اسطوره گونه کیخسرو و بهرام گور) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 15، شماره: 56
45 گستره عناصر نماد و اسطوره در اشعار سمیح القاسم و حسن حسینی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 2
46 مقایسه جایگاه زن در شاهنامه فردوسی با ایلیاد و اودیسه هومر (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 19
47 مقایسه شخصیت رستم و ارجن در شاهنامه و مهابهارات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 7
48 نقد آرای منابع مثنوی پژوهی در تاویل عناصر اسطوره ای مثنوی مولانا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 73، شماره: 241
49 نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 10، شماره: 18
50 نقد و بررسی روانکاوانه ی شخصیت زال از نگاه آلفرد آدلر (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 2، شماره: 7
51 نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 4
52 نقد و تحلیل کتاب پیکرگردانی در اساطیر (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 13، شماره: 26
53 نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین پور (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 5، شماره: 1
54 نمادپردازی در رمان های سیمین دانشور (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی علوم انسانی در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
2 بازتاب اندیشه های عرفانی مولانا و ابن عربی در ادبیات معاصر ترکیه با تاکید به رمان (یولجو نیرییه گدییورسون) نوشنه سمیحا آی وردی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 بررسی درون متنی علت تأخیر در شروع دفتر دوم مثنوی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
4 بررسی وحوه نمایشی داستان فریدون وپسران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
5 تحلیل مضامین نفت در رمان همسایه ها ، اثر احمد محمود بر پایه عناصر داستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
6 تحلیل مقایسهای استعاره در رمان فارسی و عربی (مطالعه موردی بیوتن اثر امیرخانی و رمل المایه اثرالاعرج (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
7 تحلیل نقش مکانیسم های دفاعی روان در ظهور طنز شخصیت در رمان دایی جان ناپلیون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
8 تحلیل و بررسی اشارات طب روحانی در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
9 تحلیل ویژگی های طنزسیاه در مجموعه داستان شب نشینی باشکوه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
10 سفرهای آفاقی و انفسی در ادبیات عرفانی ایران (دریافت مقاله) سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی
11 گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته زبان وادبیات فارسی و زبان های باستانی در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی