دکتر حسینعلی قبادی

دکتر حسینعلی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر حسینعلی قبادی

Dr. Hosein Ali Ghobadi

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسطوره وحشی شریف در ادب و اندیشه اروپا به ویژه در آثار لوکلزیو (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 17
2 الگوی تاریخ معرفت و معاد معنا در اندیشه شهاب الدین یحیی سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 51
3 بحران های انسان امروز و پاسخ حکمت اشراق به آنها (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 22
4 بررسی و تحلیل درد و رنج های بشری در اندیشه مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 17
5 بررسی و مقایسه سبک حماسه سرایی ایلیاد و شاهنامه از منظر تعهد ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 18
6 بررسی، تحلیل و نقد چهار قصیده فارسی بر اساس آموزه های زبان شناسی سیستمی نقشگرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 20
7 بینامتنیت دو متن: نقد تطبیقی داستان«فریدون» در شاهنامه و «شاه لیر» شکسپیر (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 2
8 پیدایش و رواج ادبیات فارسی در آلبانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 6، شماره: 1
9 تأثیر مثنوی مولوی بر اندیشه و آثار فوزی موستاری در باب انسان کامل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 10
10 تحلیل اسطوره ای «یکلیا وتنهایی او» و «ملکوت» با نگاه به تاثیر کودتای ۲۸ مرداد در بازتاب اسطوره ها (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 18، شماره: 60
11 تحلیل اسطوره ای رمان درد سیاوش با نگاه به تاثیر کودتای 28 مرداد1332 در بازتاب اسطوره ها (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 42
12 تحلیل اسطوره ای رمان سووشون با نگاه به تاثیر کودتای 28 مرداد1332 در بازتاب اسطوره ها (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 34
13 تحلیل انگاره تبدل صفاتی انسان به فرشته در اندیشه هجویری (دریافت مقاله) دوفصنامه زبان و ادب فارسی دوره: 72، شماره: 239
14 تحلیل تطبیقی درونمایه های مقاومت در اشعار «سمیح القاسم» «حسن حسینی» و «قیصرامین پور» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 4
15 تحلیل درونمایه های «سووشون» از نظر مکتب های ادبی و گفتمان های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 3
16 تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی دررمان های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
17 تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 10، شماره: 36
18 تحلیل مقایسه ای دو رمان سمفونی مردگان و خانه ادریسی ها با تاکید بر مضامین اجتماعی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 6، شماره: 1
19 تحلیل نسبت میان درون مایه های آثار داستانی سیمین دانشور با پیشینه فرهنگی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 16، شماره: 54
20 تحلیل نشانه - معناشناختی گفتمان روایی ضحاک و فریدون براساس نظریه گرمس (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 3، شماره: 5
21 جابه جایی و دگرگونی اسطوره رستم در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 17
22 جلوه های چند زبانی در رمان چراغ هارا من خاموش می کنم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
23 چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مساله جهد و توکل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 3
24 حماسه عرفانی، یکی از انواع ادبی در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 1
25 خدای وحدت وجودی و تصاویر برآمده از آن در آثار منظوم عطار نیشابوری (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 11، شماره: 3
26 خواب و رویا در اندیشه مولوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 4
27 خوانشی پدیدارشناسانه از داستان کیخسرو (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 36
28 رویکردهای عمده نقد رمان در فاصله ی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۲ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 1، شماره: 2
29 شعرستیزی در عهد صفوی: زمینه‌ها، علل و مصادیق (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 8، شماره: 1
30 عاشق سارق؛ تحلیل عرفانی غزلی از مولوی بر اساس دیدگاه استیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه عرفان پژوهی در ادبیات دوره: 1، شماره: 2
31 کارکرد تضاد و تقابل در زیبایی شناسی تصاویر غزلیات عطار بر اساس آراء جرجانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 41
32 کیخسرو و بهرام (خوانش بینامتنی شاهنامه و هفت پیکر از منظر شخصیت پردازی اسطوره گونه کیخسرو و بهرام گور) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 15، شماره: 56
33 گستره عناصر نماد و اسطوره در اشعار سمیح القاسم و حسن حسینی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 2
34 مقایسه جایگاه زن در شاهنامه فردوسی با ایلیاد و اودیسه هومر (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 19
35 مقایسه شخصیت رستم و ارجن در شاهنامه و مهابهارات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 7
36 نقد آرای منابع مثنوی پژوهی در تاویل عناصر اسطوره ای مثنوی مولانا (دریافت مقاله) دوفصنامه زبان و ادب فارسی دوره: 73، شماره: 241
37 نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 10، شماره: 18
38 نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 4
39 نقد و تحلیل کتاب پیکرگردانی در اساطیر (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 13، شماره: 26
40 نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین پور (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 5، شماره: 1
41 نمادپردازی در رمان های سیمین دانشور (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی علوم انسانی در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
2 بازتاب اندیشه های عرفانی مولانا و ابن عربی در ادبیات معاصر ترکیه با تاکید به رمان (یولجو نیرییه گدییورسون) نوشنه سمیحا آی وردی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 بررسی درون متنی علت تأخیر در شروع دفتر دوم مثنوی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
4 بررسی وحوه نمایشی داستان فریدون وپسران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
5 تحلیل مضامین نفت در رمان همسایه ها ، اثر احمد محمود بر پایه عناصر داستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
6 تحلیل مقایسهای استعاره در رمان فارسی و عربی (مطالعه موردی بیوتن اثر امیرخانی و رمل المایه اثرالاعرج (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
7 تحلیل نقش مکانیسم های دفاعی روان در ظهور طنز شخصیت در رمان دایی جان ناپلیون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
8 تحلیل و بررسی اشارات طب روحانی در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
9 تحلیل ویژگی های طنزسیاه در مجموعه داستان شب نشینی باشکوه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
10 سفرهای آفاقی و انفسی در ادبیات عرفانی ایران (دریافت مقاله) سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی
11 گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته زبان وادبیات فارسی و زبان های باستانی در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی