دکتر علیرضا صادقی

دکتر علیرضا صادقی استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر علیرضا صادقی

Dr. Alireza Sadeghi

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزشیابی کیفیت درونی دروس عمومی دوره کارشناسی ازدیدگاه اساتید و دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 2
2 ارزیابی ابعاد سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 1
3 Perception of Religious “Other” and the Quality of Its Narration in the Cultural Context of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 41
4 بررسی مولفه های برنامه درسی چند فرهنگی از نظر متخصصین این حوزه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
5 بررسی میزان تاثیر آموزش مولفه های چند فرهنگی در ارتقای سواد چندفرهنگی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 58
6 برنامه درسی پژوهش محور: ماهیت، ضرورت ها، مولفه ها و راهکارهای تربیتی. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
7 تاثیر نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم در درس علوم تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 4
8 تبیین الگوی برنامه درسی چندفرهنگی درس علوم اجتماعی دوره اول متوسطه با تاکید بر رویکرد فمینیستی: سنتزپژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 72
9 تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم) بر اساس مولفه های پژوهش محوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
10 تحلیل تدریس چند فرهنگی اساتید دانشگاه(فرصت ها و چالش ها) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 4
11 تحلیل محتوای سرفصل های دروس کاربرد فاوا در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان براساس الگوی TPACK (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 15، شماره: 1
12 تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات علوم اجتماعی دوره دوم ابتدایی بر اساس مولفه های آموزش چند فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 58
13 تحلیل و بررسی کتاب سواد رسانه ای دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 2
14 چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه بر اساس دیدگاه زایس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 1
15 دانش چندفرهنگی و ارتقای سبک زندگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 13
16 رابطه بین تمایزیافتگی خویشتن و اضطراب ابتلاء به کووید-19 در نوجوانان با میانجیگری تعارض والد- فرزند (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 1، شماره: 2
17 سنجش میزان سواد چندفرهنگی استادان دانشگاه علامه طباطبائی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 21
18 شناسایی مولفه های شایستگی های مرتبط با فناوری برای برنامه درسی قصدشده رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان براساس TPACK (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 15، شماره: 58
19 شناسایی اصول و تدوین سیاست های کلی فعالیت های مکمل و فوق برنامه در مدارس و مراکز آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 2
20 طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 3
21 طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی چندفرهنگی برای دوره تعلیم و تربیت عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 10، شماره: 39
22 طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی آموزش مهارت های ارتباط بین فردی و اجتماعی در دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 16، شماره: 62
23 طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 4
24 طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی هنر مبتنی بر رویکرد چندفرهنگی در دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 17، شماره: 66
25 نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 1
26 ویژگی ها و ضرورت های تدوین برنامه درسی چندفرهنگی در ایران: بررسی چالش ها و ارائه راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ؛«آموزش همراه با تولید»، رویکردی بدیل برای تحقق اشتغال پذیری در برنامه درسی فنی و حرفه ای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
2 امتناع تغییر در برنامه درسی ایران واکاوی نظریه تله بنیانگذار (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
3 تاثیر روش تدریس مشارکتی دروس تمرین داربر خودپنداره، خود کارآمدی وتفکرانتقادی دانش آموزان سال اول متوسطه دوم شهر(اراک) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
4 تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد در بخش کشاورزی و تعیین اولویت های آموزشی آن با استفاده از نیاز سنجی آموزشی بازار اشتغال کشاورزی استان زنجان (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
5 روایت تجربه زیسته معرفی فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی به کودکان جهان؛ مطالعه موردی کودکان برزیل و چین (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت