دکتر یوسف حسن زاده

دکتر یوسف حسن زاده استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

دکتر یوسف حسن زاده

Dr. Yusef Hasanzadeh

استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل ریسک احتمالاتی حوادث سیل با استفاده از تابع مفصل سه متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 85
2 ارائه بهینه پویا به منظور بررسی مشکلات تامین آب فضای سبز شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 11، شماره: 39
3 ارائه مدل یک بعدی شبیه سازی جریان و رسوب، مطالعه موردی: رودخانه الندخوی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
4 ارزیابی سالیانه مولفه های اقلیمی حوضه آبخیز کشف رود در دوره های آتی با استفاده از گزارش پنجم هیات بین الدول تغییر اقلیم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
5 ارزیابی عملکرد معیار ناسازگاری استوار در روش گشتاورهای خطی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
6 استفاده از توزیع چهار پارامتری کاپا در تخمین شاخص بارندگی استاندارد شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 2
7 استفاده از مدل MIROC-ESM در بررسی شرایط هیدرو- اقلیمی حوضه آبخیز کوچک مقیاس تحت اثر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 94
8 اعتبارسنجی معادلات پروفیل عرضی کناره در رودخانه های ماسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 73
9 بررسی آزمایشگاهی شرایط جریان در راه ماهی از نوع کانال ماهی- قایق رو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
10 بررسی آزمایشگاهی و کاربرد محاسبات نرم در ارزیابی شکافت و آب نمود خروجی در شکست سد خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 8، شماره: 2
11 بررسی اثر اشکال مختلف پایه پل بر الگوی جریان اطراف آن با استفاده از نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 4
12 بررسی پدیده کاویتاسیون روی سرریز سد ونیار با استفاده از مدل عددی FLUENT (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
13 بررسی دوره های خشکسالی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های هیدرومتئورولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 2
14 بررسی روش های کنترل فشارهای ماکزیمم و مینیمم ناشی از پدیده ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ فشار قوی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 3
15 بررسی شرایط هیدرولیکی راه ماهی از نوع کانال ماهی قایق رو با استفاده از مدل عددی FLOW-3D (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 3، شماره: 10
16 بررسی شکست سد خاکی شهرچای ارومیه ناشی از روگذری جریان و پهنه بندی سیلاب آن با استفاده از مدل دوبعدی CCHE2D (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 1
17 بررسی شکست سدهای خاکی، روندیابی و پهنه بندی سیلاب با اعمال مدل های ریاضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: سد علویان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
18 بررسی عددی اثر فاصله ی پایه های پل بر پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی جریان های رودخانه یی با استفاده از نرم افزار BRI-STARS (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
19 بررسی عددی پدیده کاویتاسیون در سرریز سد آغ چای به روش VOF و نرم افزار Flow-۳D (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 4
20 بررسی عدم قطعیت پارامترهای مدل هیدرولوژیکی SWAT با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی تطبیقی متروپولیس (DREAM-ZS) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
21 بررسی قابلیت مدل تابع انتقال در تخمین ابعاد هیدروگراف واحد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
22 بررسی ماهیت آشوبناکی نوسانات روزانه تراز آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 66
23 بررسی مدل عددی سلول های جریان های ثانویه در کانال های ذوزنقه ای و تاثیر آن بر پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 17
24 بهبود عملکرد مدل های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمیدر تخمین بار رسوب معلق (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
25 بهینه سازی سیاست بهره برداری از مخزن با استفاده از الگوریتم شبیه سازی حرارتی (مطالعه موردی: سد مهاباد) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
26 پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی دشت سرو: کاربرد مدلهای آنتروپی شانون و نسبت فراوانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 2
27 پهنه‌بندی‌آگروکلیماتیک کاشت نخود (Cicer arietinum L.) با روش AHP در محیط GIS مورد مطالعه: استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
28 پیش بینی جریان رودخانه کورکورسر نوشهر با استفاده از مدل های هیبریدی هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 1
29 پیش بینی جریان روزانه رودخانه نوران چای با استفاده از مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی- تجزیه مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
30 پیش بینی خشکسالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل ترکیبی شبکه عصبی- موجکی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 83
31 پیش بینی میان مدت تقاضای آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر الگوریتم های تکاملی (مطالعه موردی: شهرستان صوفیان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
32 تاثیر تکنیک حل معادلات و ضریب زبری در شبیه سازی جریان کانال روباز با بستر فرسایش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
33 تاملی در مفهوم «قلمرو» در دوره ساسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 5، شماره: 2
34 تحلیل امواج ناشی از شکست سد و پهنه بندی دشت سیلابی با استفاده از مدل ریاضی)مطالعه موردی: سد ونیار( (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
35 تحلیل خشکسالی هواشناسی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات- شبکه های عصبی مصنوعی بر مبنای شاخص MSPI (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
36 تحلیل عدم قطعیت در تعیین جرم مخصوص رسوبات ته نشین شده در مخازن سدها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
37 تحلیل کامپیوتری پدیده ضربه قوچ در تاسیسات توربین برق- آبی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 4
38 تحلیل مساله شکست سد با استفاده از یک روش لاگرانژی اصلاح شده و مقایسه با رویکرد اویلری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 10، شماره: 1
39 تخمین میزان عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از سیستم استنتاجی عصبی-فازی تطبیقی بهینه-سازی شده با الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
40 تعیین ضریب دبی سرریزهای لبه تیز کنگره ای U شکل تک سیکل با استفاده از روش مبتنی بر کرنل SVM (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
41 تغییرات فصلی بارش و درجه حرارت حوضه آبخیز کشف رود در دورههای آتی با رویکرد مدل های گردش کلیسری 5 CMIP (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
42 روش جدید مدلسازی عددی نیم رخ جریان متغیر تدریجی بر مبنای روش نیوتن رافسون وفقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 11
43 شبیه سازی تاثیر صفحات مستغرق و آبشکن در کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی با استفاده از نرمافزار SSIIM2 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
44 شبیه سازی دوبعدی جریان های سیلابی شهری با مدل CCHE2D (مطالعه موردی: شهر آق قلا) (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 4، شماره: 4
45 شبیه سازی سه بعدی پدیده رهایی متناوب گردابه ها و انتقال رسوب بستر حول موانع در معرض جریان با استفاده از Flow۳D (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 33، شماره: 2
46 شبیه سازی عددی تاثیر رمپ هواده در کف و داکت در دیواره سرریز بر شاخص خلاءزایى سرریزها با استفاده از مدل Flow 3D (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 2
47 شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان در حوضچه ترسیب اولیه با استفاده از مدل عددی SSIIM2 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 106
48 شبیه سازی عددی شکست سد و پهنه بندی سیلاب به منظور استفاده در تهیه برنامه واکنش سریع (مطالعه موردی: سد شهرچای ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 3، شماره: 2
49 شبیهسازی عددی سه بعدی پارامترهای هیدرودینامیکی اطراف پایه استوانهای با استفاده از مدلهای آشفتگی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 4
50 کاربرد برنامه ریزی بیان ژن و رگرسیون غیرخطی در تعیین هندسه شکافت و جریان بیشینه حاصل از شکست سدخاکی به کمک داده های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 1
51 کاربرد روش های تحلیل چند معیاره جهت انتخاب بهترین برازش توزیع فراوانی سیل (مطالعه موردی: رودخانه مهاباد چای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
52 کاربرد روش های فراکاوشی در پایش خشکسالی (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
53 کاربرد مدل های فیزیکی برای تعیین ویژگی های شکافت و جریان در شکست سدهای خاکریزه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 1
54 کالیبراسیون مدل های شبکه توزیع آب شهری با استفاده از روش بهینه یابی کلونی مورچه ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
55 مدل سازی شکست سد، شبیه سازی جریان و پهنه بندی دشت سیلابی (مطالعه موردی: سد خاکی بفراجرد) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 3
56 مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت رسوب بر نرخ تعادل آبراهههای ماسهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 2
57 مطالعه عددی تاثیر فاصله و نحوه قرارگیری پایه های مجاور بر الگوی جریان و فرسایش بستر ماسه ای پیرامون پایه های پل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 7
58 مطالعه عددی سه بعدی مدلهای ترکیبی شکل پایه و شکاف در کاهش تنش های برشی آغاز کننده آبشستگی پیرامون پایه های پل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 77
59 مقایسه روش های کنترل فشار بیشینه و کمینه ناشی از پدیده ضربه قوچ در ایستگاه های پمپاژ فشار قوی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
60 مقایسه نتایج مدل ریاضی رسوبگذاری در مخزن سد علویان مراغه با داده های آبنگاری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 67
61 نویززدایی و پیش بینی سری زمانی بر پایه الگوریتم موجک و نظریه آشوب (مطالعه موردی: شاخص پایش خشکسالی SPI شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهکار بهینه کاهش نشت با بررسی عوامل موثر بر تراوش در سدهای خاکی به روش المان محدود (مطالعه موردی : سد سهند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
2 ارزیابی اثرات حوادث طبیعی و انسان ساز بر محیط زیست منطقه مطالعه موردی (سد مخزنی شهید مدنی) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
3 ارزیابی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آب های زیرزمینی دشت آذرشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
4 ارزیابی عملکرد مدل گسسته سازی آبشاری تصادفی درتخمین ریزمقیاس داده های دبی جریان رودخانه ها مطالعه موردی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت آذر شهر با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
6 ارزیابی فنی و اقتصادی انواع لولههای مورد استفاده درشبکههای آبرسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
7 ارزیابی مقایسه ای نحوه رسوب گذاری در مخازن سدهای تاخیری معمولی و شکاف دار با استفاده از مدل GSTARS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیابی مقایسه ای نحوه رسوب گذاری مخازن سدهای شکافدار و سد تاخیری معمولی با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
9 ارزیابی و مقایسه نمایه های خشکسالی و پیش بینی آن با شاخصSPI به روش مدلسازی دو متغییره با شبکه عصبی- مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 استفاده از روش شبه لاگرانژی برای حل معادلات آبهای کم عمق (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 استفاده ازالگوریتم کلونی پرندگان جهت بهینه سازی ابعاد سرریزهای لبه تیزترکیبی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 بحران دریاچه ارومیه: بحران آب در کشور (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 برآورد دبی جامد ورودی به مخزن سد ستارخان و مکانیسم توزیع رسوب در مخزن با روش عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
14 برآورد زمان تاخیر فضای حالت و بعد آشوبی دما ی بیشینه، میانگین وکمینهروزانه هوا در ایستگاه سینوپتیک جلفا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
15 برآورد فشار دینامیکی درون پرتاب کننده جامی شکل سر ریز سد ها با استفاده از روش درخت تصمیم گیری M5P: (مطالعه موردی سد مخزنی جزه رامهرمز) (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
16 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای U شکل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
17 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تعبیه سکو در سازه پایه پل و نقش آن در کنترل آبشستگی پیرامون پایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 بررسی اثر بخشی مدل های SWAT و WEPP در تعیین مولفه های هیدرولوژیکی زیرحوضه، حوضه آبخیز کشف رود (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طرق) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سیستم مخازن برق آبی رودخانه های کارون و دز (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
20 بررسی اثرات تغییر اقلیم و تعیین بهترین مدل گردش عمومی جو در حوضه آبخیز کشف رود با رویکرد گزارش پنجم هیات بین الدول (AR5) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 بررسی اثرات تغییراقلیم به کمک ابزار ریزمقیاس نمایی LARS-WG؛ (مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه رود) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
22 بررسی اثرات فاصله پایه های پل بر شدت آبشستگی موضعی اطراف پایه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
23 بررسی اشکال پایه پل بر الگوی جرﻳﺎن اطراف آن با استفاده از نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 بررسی الگوی رسوب گذاری در مخزن سد زنوز با استفاده از مدل ریاضی Gstars 3.0 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
25 بررسی الگوی رسوبگذاری درمخزن سد با استفاده از مدل ریاضی GSTARS3.0 و روش تجربی کاهش سطح مطالعه موردی: سد شهیدمدنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
26 بررسی پارامتر های موثر در هیدروگراف خروجی شکست سد ناشی ازپدیده رگاب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
27 بررسی پارامترهای رسوب در مخزن سد کرخه با استفاده از مدل CCHE-2D (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 بررسی پتانسیل فرونشست زمین و ارزیابی افت سطح آب زیرزمینی دردشت مال خلیفه (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
29 بررسی پدیده کاویتاسیون بر روی سرریز سد ونیار با استفاده از مدل عددی فلونت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
30 بررسی پروفیلهای سطح آب با استفاده از HEC-RAS و GIS جهت پهنه بندی سیلاب رودخانه قوری چای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
31 بررسی تاثیر خیزاب بر تحول هندسه دهانه در معماری پل های تاریخی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
32 بررسی تاثیر نیروهای هیدرودینامیک بر تحول هندسه دهانه در معماری پل های تاریخی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
33 بررسی تاثیر هندسه دهانه در معماری پل های تاریخی بر پدیده آبشستگی موضعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
34 بررسی تاثیرساماندهی رودخانه برتوسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
35 بررسی تاثیرعناصر و عوامل اقلیمی بر روی کشت عدس در استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
36 بررسی تاریخ مهندسی آب در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
37 بررسی تحلیل بهینه سازی دماغه کمپاین به منظور کاهش تلفات کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 بررسی توزیع سرعت جریان در اطراف پایه پل با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 بررسی توزیع سرعت و فشار بر روی سریز اوجی سد بالارود با استفاده ازFLOW-3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
40 بررسی توزیع فشار در سرریز سد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
41 بررسی توزیع فشاردرسرریزسد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
42 بررسی چگونگی تاثیر پذیری ضریب دبی از برخی پارامترهای بی بعد و تعیین ضریب شدت جریان در روزنه جانبی با استفاده از شبیه سازی هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 بررسی روش های داده محور و اثر پیش پردازش موجک بر آن ها در پیش بینی جریان روزانه رودخانه ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 بررسی روشهای کنترل فشارهای ماکزیمم و مینیمم ناشی از پدیده ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ فشار قوی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
45 بررسی روند حل مساله بهینه سازی طراحی و بهره برداری از مخازن چندمنظوره برق آبی در روش SDDP (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
46 بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد کرخه بااستفاده از مدل CCHE-2D (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
47 بررسی روند رسوبگذاری در مخزن سد مقدس اردبیلی وبرآورد عمر مفید مخزن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
48 بررسی سالیانه روند تغییرات مولفه های اقلیمی در مناطق کوهستانی با استفاده از گزارش پنجم هیات بین الدول و تحت سناریوهای انتشار مطالعه موردی حوشه آبخیز کشف رود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
49 بررسی شرایط رخداد پدیده کاویتاسیون در سرریز سد آغ چای به روش عددی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
50 بررسی ظرفیت آبدهی آب زیرزمینی دشت مرند با استفاده از مدل پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
51 بررسی ظرفیت آبدهی آب زیرزمینی دشت مرند بااستفاده ازمدل پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
52 بررسی عددی الگوی جریان بر سرریز های با پروفیل کف منحنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
53 بررسی عددی الگوی رسوب گذاری مخزن سد بارون ماکو با استفاده از مدل انتقال رسوب SRH-1D (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
54 بررسی عددی تاثیر فاصله پایه های پل مجاور بر پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی جریان های رودخانه ای با استفاده نرم افزار BRI-STARS (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
55 بررسی عددی تاثیر فاصله و شکل مقطع پایه های مجاور موازی جریان بر آبشستگی بستر ماسه ای پیرامون پایه های پل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 بررسی عددی جریان در یک باز شدگی ناگهانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 بررسی عددی عملکرد شکاف پایه در پایه های استوانه ای پل تحت شرایط جریان با زوایای برخورد گوناگون (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 بررسی عددی و آزمایشگاهی کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل با مقطع ایروی بدون شکاف و شکاف دار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
59 بررسی عدم قطعیت پارامترهای مدل نیمه توزیعی SWAT در برآورد رواناب ماهانه در حوضه های خشک و نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه آبخیز کشف رود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
60 بررسی علل کاهش تراز آب دریاچه ارومیه و ارائه راه کارهای علاج بخشی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
61 بررسی عملکرد مدلهای ترکیبی شبکه موجک عصبی و برنامهریزی بیان ژن در مدل سازی بارش ماهانه مطالعه موردی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
62 بررسی عملکرد مدلهای گسسته سازی در کاهش مقیاس داده های بار رسوب معلق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 بررسی قابلیت های نرم افزار SWAT در مدلسازی پدیده های هیدرولوژیکی حوضه آبریز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
64 بررسی کارآیی هیدرولیکی سرریزهای پلکانی از نظر ابعاد و تعداد بهینه پله ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
65 بررسی کارائی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عمق آبشستگی پایه های پل و مقایسه نتایج با مدل های ریاضی معتبر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 بررسی کارایی ماده منعقد کننده PACI در تصفیه آب رودخانه شهرچای ارومیه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
67 بررسی مدل ها و نرم افزارهای رایج در تحلیل عددی انتقال رسوب (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
68 بررسی مدلهای تخمین اثرات ناشی از تخریب سد مخزنی در ارزیابی اثرات زیست محیطی (مطالعه موردی:) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
69 بررسی میزان پس زدگی جریان در اثر وجود پایه پل در جریان های زیر بحرانی با استفاده از مدلهای تجربی و عددی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
70 بررسی میزان تاثیر مدل های ترکیبی شیب دار در کنترل فرسایش بستر پیرامون پایه های پل (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
71 بررسی و صحت سنجی معادلات پروفیل عرضی کنار رودخانه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مهندسی عمران
72 بررسی و مقایسه آنالیز حساسیت نسبت به ضریب مانینگ - n مدلهای HEC-RAS و MIKE11 - مطالعه موردی: رودخانه قرهسو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
73 بررسی وضعیت آبخوان های شرق دریاچه ارومیه و تغییرات کمی و کیفی آنها (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
74 بررسی وضعیت مدیریت تایرهای فرسوده و کاربردهای مختلف آن در جهان و مقایسه با وضعیت شهر تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
75 بررسی، محاسبه و طراحی پوشش داخلی کانالهای پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
76 بهینه سازی ابعاد سرریزهای لبه تیز ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 پیش بینی روند رسوبگذاری در مخزن سد علویان با استفاده از مدل Gstars3.0 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
78 پیشبینی میانمدت تقاضای آب شهری با استفاده از شبکههای عصبی و الگوریتمهای تکاملی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
79 تاثیر روند تحلیل معادلات سن ونان-اکسنر در شبیه سازی جریان با بستر متحرک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 تجزیه و تحلیل حوادث اداره بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی، نفت و محیط زیست
81 تحلیل اشوب پذیری سری زمانی با استفاده از ترسیم فضای فاز و روش بعد همبستگی مطالعه موردی بارش ماهانه در دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
82 تحلیل اقتصادی بهینه سازی سرریز فیوزگیت سد ساروق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
83 تحلیل جریان روی سر ریز اوجی با استفاده از Fluent مطالعه موردی سرریز سد سیلوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
84 تحلیل دمایی سدهای بتنی در مرحله بهرهبرداری با استفاده از نرم افزارMatlab (مطالعه موردی: سد شهریار) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
85 تحلیل عددی پدیده ضربه قوچ با استفاده از روش مشخصه در یک ایستگاه پمپاژ فشارقوی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
86 تحلیل عددی پدیده کاویتاسیون در سرریز سد سیلوه با استفاده از نرم افزارFLUENT (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
87 تحلیل کامپیوتری پدیده ضربه قوچ در تاسیسات توربین برق -آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
88 تحلیل مقادیر تبخیر از سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از تئوری آشوب و مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 تخمین افت انرژی در سرریزهای پلکانی در جریان رویه ای با استفاده از مدل جت اشفته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
90 تخمین ریزمقیاس باررسوب معلق با استفاده ازمدل گسسته سازی قطعی غیرخطی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
91 تعیین شیب پایدار دیواره های جانبی کانال های آبیاری در حالت نشت معکوس وبررسی رفتار پوشش بتنی بکار رفته در آنها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
92 تهیه مدلی عددی برای شبیه سازی الگوی جریان اطراف پایه پل (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
93 تهیه مدلی عددی برای شبیه سازی الگوی جریان اطراف یک آبشکن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
94 جنگ نرم وپدافند غیرعامل درفضای سایبری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
95 حل عددی تأثیر شکاف پایه پل در میزان عمق آبشستگی به ر وش احجام محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
96 راه‌حال تحلیلی بی‌بعد مساله شکست سد با اعمال روش مشخصه در یک مدل هیدرولیکی زبر شیبدار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
97 راهکارهای بلند مدت و کوتاه مدت مدیریت خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
98 روش جدید براورددقیق پروفیل سطح آب درجریان متغیرتدریجی برمبنای روش رانگ کوتای مرتبه پنجم وفقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
99 سازگاری با تغییر اقلیم در حوضه های آبریز با استفاده از رویکرد سیستمی DPSIR (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
100 شبیه سازی الگوی جریان در اطراف پایه پل با اشکال متفاوت با استفاده از روش عددی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
101 شبیه سازی تغییرات تراز سطح آ ب دریاچه ارومیه با توجه به پارامترهای هیدرولوژیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
102 شبیه سازی جریانهای حداکثر و تحلیل آنها با استفاده از آنالیزهای آماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
103 شبیه سازی رسوبگذاری در مخازن سد های ذخیره ی با استفاده از مدل ریاضی Gstara 2.0 و مقایسه آن با نتایج حاصل از روش تجربی کاهش سطح (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
104 شبیه سازی رسوبگذاری در مخزن سد ماکو با استفاده از مدل ریاضی GSTARS 3.0 (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
105 شبیه سازی رواناب ورودی به مخزن سد با استفاده از مدل SWAT ( مطالعه موردی: سد ستارخان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
106 شبیه سازی سه بعدی شکست سد به همراه مانع پایین دست با استفاده از هیدرودینامیک ذرات هموار (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
107 شبیه سازی عددی دو بعدی مسئله شکست سد توسط روش حجم محدود بر روی شبکه منحنی الخط (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
108 شبیه سازی عددی و پهنه بندی جریانهای سیلابی با استفاده از مدل عددی دو بعدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
109 شبیه سازی مدل تغییرات پروفیل سطوح جریان و بستر در کانالهای فرسایش پذیر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
110 شبیه سازی و ارزیابی روند رسوبشویی توسط مدل سه بعدی SSIIM (مطالعه موردی:سد سفیدرود) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
111 شناسایی نشت بر مبنای بهینه یابی به روش کلونی مورچه ها در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
112 طراحی و بهینه سازی چند معیاره بخشی از شبکه توزیع آب شهر اهر به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
113 طرح بهینه ابعاد سرریزهای لبه تیز ترکیبی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
114 کاربرد الگوریتم MP5 جهت پیش بینی عمق و سرعت جریان برروی پرتاب کننده جامی سدها مطالعه موردی، سدجره (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
115 کاربرد روش نیوتن - رافسون در محاسبه پارامترهای جریان نیمه پر در مقاطع دایروی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
116 کاربرد روشمونتکارلو در تخمین احتمال وقوع سیلابها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
117 کاربرد روشهای عددی صریح در شبیه سازی جریانهای متغیر سریع (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
118 کاربرد سیستم هوشمند برنامه ریزی ژنتیک درمدلسازی جریان رودخانه لیقوان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
119 مبانی اساسی و شواهدفرسایش لوله ای شکل درکناره های رودخانه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
120 مدل تحلیلی برای افت انرژی در سرریزهای پلکانی در حالت جریان رویه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
121 مدل سازی جریان رودخانه آجی چای با استفاده سیستم هوشمند برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
122 مدل سازی فرسایش و رسوب حوضه آبریز سد علویان با استفاده از داده های ماهواره ایدر محیطGIS (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
123 مدلسازی بارش - رواناب با مدل ترکیبی موجک - شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
124 مدلسازی حرکت سیل دررودخانه کرتوسط مدل کونج باپارامترهای ثابت و متغیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
125 مدلسازی رسوبگذاری مخزن سد ماکو با استفاده از MIKE3 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
126 مدلسازی شکافت و شکست احتمالی سد ونیار تحت سناریوهای روگذری جریان و رگاب (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
127 مدلسازی عددی انتقال رسوب، بررسی وضعیت فرسایش و رسوب گذاری رودخانه با استفاده از مدل عددی HEC-RAS (مطالعه موردی رودخانه شیرین دره) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
128 مدلسازی عددی جریان در اطراف پایه پل دایروی شکاف دار با بستر شنی تغییر شکل یافته در شرایط حفره آبشستگی در حال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
129 مدلسازی عددی رسوبگذاری مخازن سدها با استفاده از نرم افزار GSTARS.3 (مطالعه موردی: سد زنوز) (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
130 مدیریت بحران سیلاب ناشی از شکست سد در شهر ها مبتنی بر فناوری های مدرن مطالعه موردی: شهر ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
131 مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت رسوب بر نرخ تعادل آبراهه های ماسهای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
132 مطالعه تغییر اقلیم واثرات آن بر خشکسالی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
133 مطالعه رفتار هیدرودینامیکی دریاچه ارومیه و اثرات آن در سواحل مجاور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
134 مطالعه عددی تاثیر فاصله و شکل مقطع پایه های مجاور بر الگوی جریان و آبشستگی پیرامون پایه های پل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
135 مطالعه عددی تأثیر محل قرارگیری شکاف در پایه پل استوانه ای در کاهش آبشستگی پیرامون پایه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
136 مطالعه عددی فرسایش پس رونده کانال ایجاد شده درمخزن سد سفیدرود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
137 مطالعه و کاربرد جریان پایدار و عبور جریان ناپیدار مدل ریاضی برای شبکه های کانال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
138 معرفی مدل انتقال و کاربرد آن در مهندسی رودخانه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
139 مقایسه روش های مختلف محاسبه بار رسوب مخازن سدهای ذخیره با اسفاده از شبیه سازی عددی ( ‏مطالعه موردی: مخزن سد علویان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
140 مقایسه روشهای مختلف برآورد بار رسوب معلق رودخانه ها وانتخاب بهترین روش ( مطالعه موردی رودخانه گاماسیاب ) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
141 مقایسه شبیه سازی توزیع سرعت در مقاطع مرکب در مدل سیم و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
142 مقایسه عددی کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل شکاف دار و دو پایه پل مجزا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
143 مقایسه عملکرد برنامه ریزی غیرخطی و الگوریتم ژنتیک در بهره برداری بهینه از مخزن سد با لحاظ نیاز زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
144 مقایسه مدیریت بهم پیوسته منابع آب در کشورهای ایران و ژاپن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
145 مقایسه نتایج مدل فیزیکی جریان روی سرریز سدها ی لاستیکی با مدل جریان روی سرریز این سدها با استفاده از مدل کامپیوتریHEC-RAS(مطالعه موردی سدهای لاستیکی شمال ایران) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
146 مقایسه نتایج مدلهای HEC-RAS و MIKE11 در شبیهسازی پروفیل سطح آب در رودخانه ها - مطالعه موردی: رودخانه قرهسو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
147 منابع آب و طرح مدیریتی برای دوران خشکسالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
148 هشدارو مدیریت سیل(مطالعه موردی رودخانه مهرانه رود) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
149 یک مدل سه بعدی جعبه سیاه برای آنالیز تراوش در سدهای خاکی، مطالعه موردی: سد ستارخان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب