محمد رنجبر عزت آبادی

 محمد رنجبر عزت آبادی استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

محمد رنجبر عزت آبادی

Mohammad Ranjbar Ezzatabadi

استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.