رجبعلی عسکرزاده ترقبه

 رجبعلی عسکرزاده ترقبه استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

رجبعلی عسکرزاده ترقبه

Rajab Ali Askarzadeh Torghabeh

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.