دکتر مهدی شامی زنجانی

دکتر مهدی شامی زنجانی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر مهدی شامی زنجانی

Dr. Mehdi Shami Zanjani

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (مقالات این شماره فصلنامه، به مقالات منتخب سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت اختصاص یافته است.) ارائه چارچوبی برای مدیریت منافع در چرخه حیات پروژه های سیستم اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 39
2 An Integrated Knowledge Management Framework for Sustainable Supply Chain Using a System Dynamics Model for POGC (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 3، شماره: 1
3 ارائه چارچوب شناسایی منافع مد‌یریت د‌انش د‌ر سازمان با استفاد‌ه از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 4
4 ارائه چارچوب مدیریت تجربه مشتری در صنعت هتلداری: مرور نظام مند مبانی نظری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 3
5 ارائه چارچوب وظایف مدیر ارشد دیجیتال به عنوان حکمران تحول دیجیتال در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
6 ارائه چارچوبی برای ارزیابی بلوغ دیجیتال سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 11، شماره: 42
7 ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی های رهبران دیجیتال با روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 1
8 ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی های رهبران دیجیتال با روش فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 1
9 ارائه چارچوبی برای تبیین نقش رسانه های اجتماعی در مدیریت تجربه مشتری صنعت هتلداری: مرور نظام مند مبانی نظری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 43
10 ارائه مدلی جهت ارزیابی توانمندسازهای مدیریت دانش در بانک پاسارگاد با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 1، شماره: 4
11 ارایه چارچوبی مفهومی برای بهره گیری از نرم افزارهای اجتماعی در مدیریت دانش مشتری: ( مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 1
12 الگوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تجربۀ دیجیتال کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
13 Comparative study of PhD programs of information technology management at the world top rank universities (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 3
14 Designing a Conceptual Framework for Digital Employee Experience (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 4
15 Presenting a Conceptual Framework for Identifying the Typology of Customer Knowledge: A Case Study (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 9
16 Presenting a Framework for Conceptualizing Knowledge Management Office (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 1
17 Proposing a Conceptual Framework to Utilize Storytelling Mechanism into Project Management Life Cycle (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 3
18 The Role of Knowledge Management in E-Business Strategy (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 3
19 بررسی داستان های مسیر شغلی با رویکرد تحلیل روایت (ساختاری و محتوایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 3
20 تاثیر بازی وارسازی بر تجربه دیجیتال و درگیرسازی مشتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 25
21 تبیین پدیده تداوم نامنظم بهره گیری از سیستم های اطلاعات کسب و کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 10
22 تدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک های تجاری خصوصی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 1
23 توسعه مدل نظری سازمان های یادگیرنده پروژه محور: رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 1
24 رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 8، شماره: 17
25 شناسایی عوامل موثر بر همکاری بانک ها و فین تک ها با استفاده از مرور نظام مند ادبیات علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 2
26 طراحی چارچوب مفهومی رهبری تحول دیجیتال در سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 2
27 طراحی چارچوبی برای ارتقای تجربه ی دیجیتالی مشتری در بانکداری اینترنتی با تمرکز بر نقاط تماس مشتری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 40
28 طراحی چارچوبی برای تعیین روش شناسی های مناسب تحقیق در عملیات به منظور معماری سازی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
29 مدیریت تجربه مشتری؛ حوزه ها و روندهای پژوهش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 2
30 معنی گریزی در کاربست فناوری های داده در سازمان های بخش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
31 مفهوم سازی استراتژی تحول دیجیتال و شناسایی الزامات و قابلیت های پشتیبان شکل دهی آن با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 14، شماره: 1
32 مولفهها و محتوای وبسایتهای تسهیلگر گردشگری پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 33
33 نگاه یکپارچه به یادگیری در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 88
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوب مفهومی جامع برای تدوین نقشه دانش سازمانها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
2 ارائه چارچوبی به منظور تبیین عوامل کلیدی موثربرموفقیت استقرار مدیریت دانش مشتری دربانکهای تجاری خصوصی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
3 ارایه ی چارچوب فناوری ها و ابزارهای عظیم داده کاوی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 بررسی اکتشافی اطلاعات و خدمات ارائه شده توسط وب سایت های تسهیل گر گردشگری پزشکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
5 بررسی تطبیقی مدلهای مدیریت ذینفعان پروژه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
6 بررسی نقش تحول آفرین فناوری زنجیره بلوکی بر بوم مدل کسب و کار بانک های ایران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 بررسی وضعیت کاربرد سازوکارهای مدیریت دانش در مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت با استفاده از روش الگوبرداری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
8 پیاده سازی حاکمیت دانش در سازمان های پروژه محور: رویکرد عوامل کلیدی موفقیت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
9 توسعه مدل سازمانهای یادگیرنده پروژه محور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
10 حکمرانی دانش در سازمانهای پروژه محور: مطالعه ای مبتنی بر فراترکیب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
11 رتبه بندی اصول راهنمای پیاده سازی سیستم راهنمای خبرگی در سازمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
12 رهبری دیجیتال و چالشهای پیش رو؛ ضرورت تغییرات بنیادین در شایستگی های رهبران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
13 شناسایی شاخص های انتخاب سبد پروژه های امنیت اطلاعات و انتخاب آن با رویکرد فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
14 شناسایی و اولویت بندی دانش های کلیدی لجستیک در حوزه نفت و گاز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
15 طراحی و ارزیابی آنتولوژی دامنه مدیریت دانش پروژه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
16 عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 عوامل کلیدی موفقیت طراحی سرویس های مشتری محور در مراکز آموزش الکترونیکی:مطالعه موردی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
18 مفهوم سازی محیط کار دیجیتال در سازمان ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت