دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی

دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی

Dr. Mohamad Hossein Ramezani Ghavam Abadi

دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اقتصاد سبز: گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 21، شماره: 6
2 مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه های ملی با عنایت به رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 30، شماره: 48
3 آسیب شناسی طرح ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 58
4 آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 13
5 ارجاع وضعیت به دیوان بین المللی کیفری از سوی دولت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 93
6 از ریو تا ریو: در تکاپوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 16، شماره: 61
7 از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 2، شماره: 7
8 از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 3، شماره: 1
9 الگوی اروپایی حفاظت از آب؛ بررسی حقوقی ابعاد دستورالعمل چارچوبی آب اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 4، شماره: 2
10 اندیشه آزادسازی مبادلات تجاری و ظهور رویکردهای زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 17، شماره: 65
11 بررسی انتساب مسئولیت زیست محیطی شرکت های چندملیتی فرعی به شرکت اصلی در دعاوی خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 19، شماره: 76
12 بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 15، شماره: 40
13 بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران: ضرورت‎ها و تنگناها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 21، شماره: 4
14 بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
15 بنیان های نهادی بحران در مدیریت منابع آب زیرزمینی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 64
16 پیامد تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر فردی و جمعی، با نگاهی به رویه دولت ها و محاکم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 26، شماره: 101
17 پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 75، شماره: 75
18 تاسیس دیوان کیفری آفریقایی: افسانه یا واقعیت؟ (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 78، شماره: 86
19 تاملی بر نقش و جایگاه سازمان های غیردولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 14
20 تاملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بین المللی دولت با تاکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن) (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 9، شماره: 2
21 تحقق عدالت کیفری بین المللی در آفریقا؛ موانع و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 1
22 تحلیل حقوقی مناسبات دولت و محیط زیست در گذار به دولت سبز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 3
23 ترجمه: اهمیت کنونی حقوق عرفی در حقوق بین المللی بشر دوستانه (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 70، شماره: 54
24 تشریک منافع: رویکردی نوین جهت بهره برداری از رودخانه های فرامرزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 53، شماره: 4
25 تعامل سازمان جهانی تجارت با سازمان های غیر دولتی در پرتو حل و فصل اختلافات زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 13، شماره: 52
26 تعهد افغانستان به رعایت قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 25، شماره: 81
27 تعهدات حقوق بشری گروه های مسلح غیر دولتی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 13، شماره: 4
28 توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 22
29 چالشهای نظام حقوقی مدیریت یکپارچه شهری در ایران، با تاکید بر تمرکززدایی و توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 362
30 حضور سازمان های مردم نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 81، شماره: 99
31 حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 18، شماره: 63
32 حفاظت از محیطزیست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتا (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 37، شماره: 63
33 حمایت کیفری از گونه های جانوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 2
34 خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 22، شماره: 85
35 دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیستمحیطی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 36، شماره: 61
36 رویکرد ترامپ به حقوق بین الملل محیط زیست و پیشنهادهای رسانه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 4، شماره: 4
37 شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی؛ ماهیت و کارکردهای تفسیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 19، شماره: 23
38 مدخلهای ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق بین الملل کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 35
39 مذاخله سازمان های غیردولتی به منزه دوست دادگاه در دادگاه بین المللی حقوق دریاها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 4
40 مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 7، شماره: 2
41 مسئولیت بین المللی دولتها در برابر شرکتهای نظامی و امنیتی خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 94
42 مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 7، شماره: 3
43 مشروعیت دادگاه های گروه های مسلح سازمان یافته در مخاصمات مسلحانه داخلی با تاکید بر رای دادگاه استکهلم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 22، شماره: 69
44 مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بینالملل (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 35، شماره: 58
45 مطالعه تطبیقی گستره مفهوم ذینفع در اقامه دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 4
46 مناقشات زیست محیطی کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات نسبت به سدسازی ترکیه از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 1
47 نقش حفاظت از تنوع زیستی در تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 16، شماره: 60
48 نگاهـی به مسائـل زیست محیطـی در رای دیوان بین المللی دادگستـری در قضیه کارخانه های خمیر کاغذ (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 19
49 نگاهی به اصل استفاده غیر زیان بار (پایدار) از سرزمین در حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مسئولیت دول تهای آسیای میانه و قفقاز در قبال آلودگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
2 نقش سازمان های غیردولتی در آموزش محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست