دکتر جهانفر دانشیان

دکتر جهانفر دانشیان استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر جهانفر دانشیان

Dr. Jahanfar Daneshian

استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پرایمینگ ماتریکس بر بهبود برخی ویژگی های جوانه زنی بذر سه رقم سویا [Glycine max (L.) Merrill] رشد یافته تحت شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 2، شماره: 1
2 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه ژنوتیپ های سویا و تعیین آستانه تنش درجه حرارت در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 30، شماره: 2
3 اثر تاریخ کاشت تاخیری بر صفات فنولوژیک، عملکرد دانه و برخی اسیدهای چرب هیبریدهای جدید آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 3
4 اثر تاریخ کشت زمستانه بر عملکرد دانه ارقام آفتابگردان در شرایط شمال استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 4
5 اثر تنش آبی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد، جذب نیتروژن و کارایی مصرف آب و نیتروژن در دو رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 8، شماره: 4
6 اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ های سویا در کشت دوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 2
7 اثر تنش خشکی و محلول پاشی تنظیم کننده های رشد بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا (Brassica napus L.) رقم هایولا ۴۰۱ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 18، شماره: 3
8 اثر تنش کم آبیاری و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دانه در یک هیبرید پاکوتاه آفتابگردان (CMS۲۶ × R۱۰۳) در کشت دوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
9 اثر حذف برگ در مرحله گرده افشانی آفتابگردان(Helianthus annuus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سطوح مختلف تراکم بوته و تاریخ کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
10 اثر رژیم های آبیاری و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و کیفیت دانه دو رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
11 اثر سطح خشکی در بوته مادری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه ارقام سویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
12 اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد هیبریدهای آفتابگردان (.Helianthus annuus L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 22، شماره: 1
13 اثر کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 4
14 اثر محلول پاشی روی و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی سویا تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
15 اثر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم جارویی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
16 اثرات تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گیاه سورگوم دانه ای (Sorghum bicolar L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 33، شماره: 2
17 اثرات تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گیاه سویا (Glysin max L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 41
18 اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
19 ارزیابی اثر تلقیح باکتری‌های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 3
20 ارزیابی بعضی از صفات مورفولوژیکی، زایشی و بازده اسانس سه گونه دارویی بابونه (Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii L. All.) در دو تاریخ کشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
21 ارزیابی پایداری لاین ها ی پیشرفته سویا (Glycine max L.) در شرایط تنش خشکی با استفاده از روش GGE بای پلات و Ammi (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 4
22 ارزیابی تاثیر تنش خشکی بر روی برخی ویژگی های جوانه زنی و بنیه بذر چهار رقم تجاری سویا تولید شده در شرایط کم آبیاری با آزمون جوانه زنی استاندارد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 15، شماره: 1
23 ارزیابی تحمل به خشکی درلاین های منتخب سویا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 1
24 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های سویا در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
25 ارزیابی صفات زراعی ارقام کلزا تحت تاثیر تراکم های مختلف گیاه و کاربرد هیومیک اسید (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 4
26 ارزیابی کارایی باکتری های افزاینده رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط کم آبی و مقادیر کاهش یافته نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 3
27 ارزیابی مدیریت تلفیقی علف های هرز مزارع سورگوم جارویی (Sorghum bicolor L.) در منطقه میانه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 1
28 بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم سویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 1، شماره: 3
29 بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد دانه و اسید های چرب روغن دانه هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 2
30 بررسی اثر تنش کم آبی بر ویژگی های کیفی و عملکرد روغن دانه سویا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 1
31 بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر گره زایی و رشد سویا (Glycine max L.) تحت تنش کم آبی بذر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
32 بررسی اثر مقدار و زمان مصرف خشکاننده پاراکوات در تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (.L fabae Vicia )در استان گیلان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 4، شماره: 1
33 بررسی اثرات تلقیح چهار سویه باکتری بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
34 بررسی اثرات تلقیح سویا (Glycine max (L.) Merr. ) با سویه های مختلف باکتری (Bradyrhizobium japonicum) بر گره بندی و میزان تثبیت نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 6، شماره: 1
35 بررسی اثرات تنش خشکی در ارقام و لاین های پیشرفته سویا با تاکید بر شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
36 بررسی برخی از خصوصیات فنولوژیک و فیزیولوژیک موثر بر عملکرد هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 17، شماره: 4
37 بررسی تاثیر آزوسپیریلوم لیپوفروم بر ویژگی های گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annus L.) حاصل از بذر شرایط کم آبی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
38 بررسی تاثیر محلول پاشی نانوذره منیزیم برصفات مورفوفیزیولوژیکی ارقام آفتابگردان تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 3
39 بررسی تراکم بوته وسطوح مختلف کود فسفر بر صفات زراعی و عملکرد میوه و دانه گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo L. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 4
40 بررسی تغییرات میزان کلروفیل، پروتئین و آنزیم های آنتی اکسیدانت در گندم دوروم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 15
41 بررسی تنوع مورفولوژیک اکسشن های مختلف موسیر (Allium hirtifolium Boissier) در استان لرستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 1
42 پاسخ ارقام و هیبریدهای کلزا به کشت زمستانه در شرایط تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 4
43 پیش بینی ماده خشک و عملکرد کلزا تحت مدیریت های مختلف آبیاری و کود با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
44 تاثیر آبیاری محدود بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
45 تاثیر آبیاری محدود بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
46 تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد ژنوتیپ های سویا در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
47 تاثیر باکتری های تثبیت کننده آزادزی و همزیست نیتروژن بر ویژگی های بذری و گیاهچه های بذرهای سویا تولید شده در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
48 تاثیر سالسیلیک اسید بر محتوی عناصر معدنی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام سویا (Glycine max L.) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 26
49 تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد روغن در گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 1
50 تاثیر کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی لاینL 17 سویا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
51 تاثیر محلول پاشی با اسیدآسکوربیک، اسید سالیسیلیک و متانول بر ویژگی های فیزیولوژیک و کاهش خسارت تاخیر کاشت کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 2
52 تعیین مناسب ترین سن نشای برنج در کشت مکانیزه به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد محصول در مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 17، شماره: 67
53 تعیین مناسبترین تراکم بوته و تاریخ کاشت برای هیبرید جدید (CMS-۲۶ ´ R-۱۰۳) آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
54 روند تغییرات کربن آلی و عناصر غذایی خاک و عملکرد نیشکر (Saccharum officinarum L.) در تناوب‌های زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
55 شمس، هیبرید جدید متوسط رس آفتابگردان مناسب کشت اول مناطق معتدل و سرد و کشت تابستانه مناطق معتدل (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 2
56 عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن کلزا (Brassica napus L.) تحت تاثیر نیتروژن و رژیم های آبیاری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 3
57 کوثر، رقم زودس سویا مناسب کشت بهاره استان لرستان و مناطق معتدل (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 2
58 گزینش لاین های پیشرفته سویا در شرایط خشکی با استفاده از روش های پایداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 54، شماره: 2
59 مدیریت تلفیقی علف های هرز با استفاده از فاصله ردیف، علف کش و کولتیواتور در ذرت دانه ای در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
60 مطالعه اثرات تداخلی تراکم های مختلف تاج خروس ) Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد سویا L.) Glycine max) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار اقتصادی تحقیقات دانه های روغنی در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
2 اثر الگوی کاشت و روش های مصرف کود نیتروژن بر عملکرد دانه در ذرت شیرین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
3 اثر تاریخ کاشت بر صفات زراعی وعملکرد روغن ارقام آفتابگردان (Helianthus annus L.) در شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
4 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد برنج درکشت مستقیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر تداخل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر برخی از مشخصات اندامهای هوائی و زیرزمینی سویا Glycin max L (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تراکم کاشت بر خصوصیات زراعی وعملکرد لاین های زودرس سویا درکشت اول درمنطقه خرم آباد لرستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
7 اثر تراکم های مختلف بوته بر صفات کمی و کیفی کاسنی (Cichorium intybus L.) در شرایط مختلف آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثر تلقیح با برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم، سودوموناس فلورسنس و قارچ میکوریز بر خصوصیات کیفی بذور حاصل از تنش کم آبی سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثر تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد راندمان مصرف آب گیاه زراعی سورگوم دانه ای به صورت کشت دوم در منطقه معتدل خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
10 اثر تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه زراعی ماش به صورت کشت دوم در منطقه معتدل خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
11 اثر تنش خشکی وزئولیت بر صفات اجزاء عملکرد سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
12 اثر تنش قطع آب در مرحله نمو غلاف بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام و لاین های سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثر تنش کم آبی برت جمع ماده خشک شاخص سطح برگ و برخی از شاخص های رشد ارقام و هیبرید های تجارتی آفتابگردان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 اثر تنش کم آبی و تراکم بر خصوصیات زراعی سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 اثر تنش کم آبی و تراکم گیاه بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی آفتابگردان در کشت دوم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 اثر تیمارهای خراش دهی (شیمیایی- فیزیکی)، پس رسی و سرما بر خواب فیزیکی و فیزیولوژیکی در بذور در شرایط گلخانه Satureja تعدادی از اکوتیپ های 4 گونه دارویی مرزه (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
17 اثر رژی مهای مختلف رطوبتی بر گیاه سویا در منطقه گرگان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
18 اثر سطوح مختلف محلول‌پاشی کود نیتروژن بر راندمان مصرف آب و وضعیت ریشه گیاه مرزه (Satureja hortensis L.). (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
19 اثر سیتوگیت در کاهش دز مصرفی علف کش ها در مدیریت علف های هرز مزارع یونجه و تاثیر آن روی PH ، OC و EC خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
20 اثر غلظت های مختلف هالو پرایمینگ (NaCl و KNO3) بر روی جوانه زنی و شاخص های بنیه بذر های تولید شده سویا تحت تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
21 اثر غلظتهای مختلف هالوپرایمینگ (NaCl) بر برخی خصوصیات کیفی بذرهای تولید شده تحت تنش کم آبیاری سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
22 اثر کاهش تعداد دفعات آبیاری بر شاخص برداشت و تلاش بازآوری آفتابگردان در مرحله زایشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
23 اثر کشت مخلوط ذرت- لوبیا بر عملکرد و نسبت برابری زمین (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
24 اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه داروئی گشنیز (Coriandrum sativum L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 اثر کودهای نیتروژن بر کارایی علف کش گلای فوزیت روی کنترل علفهای هرز و صفات کیفی چای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 اثر مدت نگهداری بر قابلیت جوانه زنی و برخی ویژگی های مرتبط با بذرهای تولید شده تحت تنش خشکی سه رقم سویا با آزمون جوانه زنی استاندارد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
27 اثر منبع بر خصوصیات زراعی ارقام آفتابگردان در تاریخ های مختلف کاشت در شرایط دیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 اثر نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminu) L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 اثرات تنش خشکی روی تغییرات پروتئین و آنزیم ضد اکسنده کاتالاز در پنج رقم گندم دوروم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
30 اثرات تنش خشکی روی فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربیت پراکسیداز درپنج رقم گندم دوروم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 اثرات رژیم های مختلف آبیاری برروند تجمع ماده خشک هیبریدهای جدید آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 اثرات سرب درغلظت های بسیارزیاد بربرخی صفات گیاه گلرنگ دراثرمتقابل باکودهای زیستی و آلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 اثرات فیزیولوژیک تنش کم آبی به روی عملکرد دانه و روغن، مقادیرآنتی اکسیدان ها و بیومارکر مالون دی آلدئید در ارقام مختلف گیاه سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
34 اثرات فیزیولوژیک تنش کم آبی روی عملکرد دانه، فعالیت های شیمیایی و بیوشیمیایی ارقام سویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
35 اثرباکتریهای محرک رشدگیاه PGPR برعملکردواجزای عملکردگندم نان درشرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 اثرتاریخ کاشت بررشد رویشی و زایشی چهارگونه بابونه prythrum Anthemis ، pseudocou A. ، A.tinctoria و A.triumfetti (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 اثرتاریخ کاشت برروی برخی ازصفات زراعی واجزای عملکرد ارقام سویا درکرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
38 اثرتاریخ کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا درکرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
39 اثرتاریخ کاشت برعملکردواجزای عملکردارقام سویا درکرمانشاه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 اثرتغییر زمان کاشت بر رشد و توسعه رویشی ارقام و لاین های گیاه سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 اثرتنش خشکی برروند تغییرات تلاش بازآوری درطی دوره زایشی هیبریدهای زودرس و دیررس آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 اثرتنش کم آبی بربنیه بذرهای ارقام سویاGlycin max (L.) Meril (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 اثرتنش کم آبی برروند تغییرات تلاش بازآوری و پژمردگی برگ هیبریدهای جدید آفتابگردان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
44 اثرسرما برخصوصیات جوانه زنی و بنیه بذرچهارگونه بابونه prythrum Anthemis ، A.pseudocou ،A.tinctoria A.triumfetti (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 اثرکمپوست آزولا و میزان مصرف آب بررشد وعملکرد برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 اثرکود نیتروژن وآبیاری شیاری یک ردیفه و دوردیفه برعملکرد کمی و کیفی توتون ویرجینیا رقم کوکر 347 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 اثرمتانول بررشدوعملکرد توتون ویرجینیا رقم کوکر347 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 اثرمحلول پاشی روی و اسید آمینه بررشدوعملکردگیاه تریتیکاله بصورت کشت دوم دراراضی شالیزاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 اثرمحلول پاشی روی و اسیدآمینه بررشدو عملکردگیاه تریتیکاله به صورت کشت دوم دراراضی شالیزاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 اثرمحلول پاشی سولفات روی و سولفات منگنز برعملکردواجزای عملکردسه رقم کلزای پائیزه درگیلان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 اثرنیتروژن و گوگرد برعملکرددانه و کارایی مصرف و کارایی جذب نیتروژن و گوگرددرکلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 ارتباط بین عملکرد با حساسیت و تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های سویا در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
53 ارتقاء بهره وری سطح زیرکشت کلزا دراراضی شالیزاری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
54 ارزیابی اثر باکتریهای افزاینده رشد گیاه برخصوصیات گیاهان حاصل از بذرهای تنش خشکی سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 ارزیابی اثر برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم بر غده ریشه و گیاهان بذرهای سویا حاصل از تنش خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 ارزیابی اثر تنش خشکی گیاهان مادری سویا بر خصوصیات بذرهای حاصل در آزمونهای کیفیت بذر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 ارزیابی اثرات دزهای کاهش یافته علفکش های تو فوردی + ام سی پی آ و بروموکسینیل + ام سی پی آ در عملکرد سورگوم جارویی در تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
58 ارزیابی اثرتاریخ کاشت زمان مصرف نیتروژن و علف کش برافزایش عملکرد جو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
59 ارزیابی ارقام آزادگرده افشان آفتابگردان درشرایط کم آبی با شاخصهای تنش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 ارزیابی ارقام و لاین های گندم مناطق گرم و جنوب و شمال ایران از نظر برخی صفات کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
61 ارزیابی پاسخ رشد رویشی گیاه دارویی کتان روغنی به باکتری های سودوموناس و آزوسپیلیوم در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
62 ارزیابی تاثیر بکارگیری علف کشهای مختلف برخصوصیات زراعی تریتیکاله (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
63 ارزیابی تاثیر زمان و دز مصرف علفکشهابرجمعیت علفهای هرز پهن برگ گندم (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
64 ارزیابی تاثیر علف کش های مختلف بر جمعیت علف های هرز و عملکرد تریتیکاله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
65 ارزیابی تاثیر کود دامی بر شاخص های رشد و عملکرد دانه سویا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
66 ارزیابی تاثیر کود دامی بر میزان پایداری غشاء سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 ارزیابی تاثیرباکتریهای افزاینده رشدبرعملکردآفتابگردان تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 ارزیابی تاثیرتنش خشکی درآزمایشگاه برویژگیهای بذرارقام تجاری تنش خشکی دیده سویا درمزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
69 ارزیابی تأثیر تنش خشکی با پلی اتیلن گلیکول 6000 در آزمایشگاه در جوانه زدن و مراحل رشد اولیه گیاهچه بذر ارقام تجاری تنش خشکیدیده سویا در مزرعه (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
70 ارزیابی تأثیر سطوح مختلف علفکش نیکوسولفورون و محلول پاشی عناصر روی و آهن بر کنترل علفهای هرز ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
71 ارزیابی رابطه درجه حرارت برگ و عملکرد سویا با محلول پاشی رویو سالیسیلیک اسید تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
72 ارزیابی روند تغییرات شاخص سطح برگ و میزان پژمردگی برگ آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
73 ارزیابی سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و اسید آمینه وکسال بر میزان فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت و میزان اسید آمینه پرولین گیاه همیشه بهار در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
74 ارزیابی شاخص های درجه روز رشد، فتوپریود و فتوترمال بر صفات فنولوژیکی ژنوتیپ های سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
75 ارزیابی صفات فنولوژیک و عملکرد روغن ارقام آفتابگردان دانه روغنی Helianthus annuus L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شرایط دیم (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
76 ارزیابی صفات کمی وکیفی ارقام و هیبریدهای جدید آفتابگردان روغنی نسبت به تنش کم آبی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
77 ارزیابی ضریب پاسخ عملکرد و شاخص های حساسیت وتحمل به خشکی در ارقام سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 ارزیابی عکس العمل ارقام و لاین های سویا نسبت به فتوپریود و دما در شرایط طبیعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 ارزیابی عملکردژنوتیپ های مختلف سویا درکشت بهاره و تابستانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 ارزیابی قسمتی از اثربخشی دستاوردهای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 ارزیابی کاهش دز مصرف علف کش اولتیما برعملکرددانه ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
82 ارزیابی کشت راهرویی سویا در باغات هرس کف بر شده چای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
83 ارزیابی کیفیت گندم های تولید شده درمزارع استان های معتدل کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
84 ارزیابی کیفیت گندم های تولیدی درمزارع کشاورزان در اقلیم سرد غرب، شمال غرب وشرق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
85 ارزیابی و مطالعه تأثیر سطوح مختلف آبیاری در مراحل اولیه رشد در لاین های امید بخش جو زمستانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
86 ارزیابی واکنش عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن دانه آفتابگردان به کاهش دفعات آبیاری (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
87 ارزیابی واکنش هیبریدهای آفتابگردان نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمارهای آبیاری محدود (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
88 ارزیابی ویژگی های مورفولوژیک و کیفیت بذر حاصل از گیاهان مادری سویا تحت تاثیر تنش کم آبی و تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
89 ارزیابی همبستگی عملکرد با صفات فیزیولوژی تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی در ارقام مختلف جو (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
90 ارزیابی همبستگی موجود بین پژمردگی برگ با شاخصهای تحمل به خشکی در هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
91 Effect of Different Levels of Organic and Inorganic Fertilizers Containing Nitrogen and Irrigation Hindering on Quantitative and Qualitative Yield of Isabgol (Plantago ovata L.) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
92 SIMULATION OF RICE PHYSOLOGICAL TRAITS IN DIFFERENT NITROGEN FERTILIZATION AMOUNT AND SPLITTING BY ORYZA 2000 MODEL (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
93 بررسی اثر آبیاری و مصرف مقادیر ازت حاکم بر گیاه مادری بر بنیه بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 با استفاده از آزمون هدایت الکتریکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
94 بررسی اثر باکتری های افزاینده رشد گیاه بر خصوصیات بذرهای گیاهان حاصل از تنش کم آبی ارقام آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
95 بررسی اثر باکتری های برادی ریزوبیوم و ازتوباکتر بر خصوصیات بذر سویا در مزرعه و آزمایشگاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
96 بررسی اثر تاریخ کاشت بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و روغن ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
97 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد 4 رقم هیبرید آفتابگردان در شرایط شور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
98 بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم بر صفات فنولوژیک و مرفولوژیک ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L) در شرایط دیم (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
99 بررسی اثر تاریخ و آرایش کاشت روی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ایزولاین های سویا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
100 بررسی اثر تراکم گیاهی و روشهای مدیریت علف های هرز بر شاخص سطح برگ و درصد سدیم،پتاسم،نیتروژن و الکالیت های چغندرقند در منطقه میاندوآب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
101 بررسی اثر تراکم و ظرفیت مخزن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
102 بررسی اثر تلفیق روشهای غیر شیمیایی کنترل بر تراکم علفهای هرز گندم پاییزه ( Triticum aestivum) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
103 بررسی اثر تنش کم آبی و کاربرد نیتروژن بر شاخص رشد و عملکرد کمی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula Officinalis L .) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
104 بررسی اثر تنش کم آبی و کاربرد نیتروژن بر شاخص فیریولوژیک عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula Officinalis L .) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
105 بررسی اثر سالسیلیک اسید واسیدآمینه(وکسال ®) بررشدوعملکردگیاه دارویی همیشه بهارتحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
106 بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه گیاه دارویی همیشه بهار (Calandula officinalis L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
107 بررسی اثر عوامل محیطی بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد گیاه کلزا ( Brasica napus L. ) در منطقه قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
108 بررسی اثر مدیریت تلفیقی بر زیست توده علفهای هرز و عملکرد دانه در نخود زراعی Cicer arietinum L.) تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
109 بررسی اثر منابع نامین نیتروژن و کاربرد کودهای آهن و منگنز بر اجزای عملکرد کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
110 بررسی اثر میزان کود دامی و تاریخ کاشت بر برخی پارامترهای عملکرد رویشی و زایشی (Ocimum basilicum L.) دو رقم گیاه دارویی ریحان (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
111 بررسی اثرات تلفیقی دزهای کاهش یافته علف کش ایمازتاپیر و هورمون جیبرلیک اسید برسویا(. Glycine max L ) در رقابت با تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
112 بررسی اثرات تنش آبیاری و مقادیر نیتروژن بر برخی خصوصیات کیفی بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در منطقه مغان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
113 بررسی اثرات تنش خشکی بر تغییرات پروتئینی در گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus l.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
114 بررسی اثرات تنش خشکی روی صفات کمی و کیفی ارقام ولاین های پیشرفته سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
115 بررسی اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته برعملکردواجزای عملکرد شنبلیله درتناوب با برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
116 بررسی اثرات شوری Nacl بر جوانه زنی و رشد Osimum basilicum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
117 بررسی اثرات مایه تلقیح سویا، سودوموناس فلورسنس و قارچ میکوریز بر ویژگیهای رشدی بذور حاصل از تنش کم آبی سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
118 بررسی اثرات منابع مختلف نیتروژن و مصرف روی بر رشد رویشی و صفات وابسته به آن در گیاه همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
119 بررسی اثرتاریخ کاشت برعملکردواجزای عملکرددانه ارقام کلزا درکشت بهاره درمنطقه ماهنشان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
120 بررسی اثرتاریخ کاشت زمان مصرف نیتروژن و علف کش برعلفهای هرز جو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
121 بررسی اثرمدیریت مصرف کودنیتروژن برعملکردواجزاء عملکرد دربرنج هیبریدGRH1 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
122 بررسی اثرمصرف خشکاننده پاراکوات برعملکرد و خصوصیات دانه گیاه باقلا درتاریخ های مختلف کاشت دراستان گیلان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
123 بررسی اثرمصرف خشکاننده پاراکوات و تاریخ های مختلف کاشت برصفات جوانه زنی بذرباقلا دراستان گیلان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
124 بررسی ارتباط ویژگیهای رشدرویشی و زایشی درارقام و لاین های سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
125 بررسی الگویی تغییرات عملکرد و اجزا عملکرد دانه سویا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
126 بررسی امکان اختلاط علف کش متری بوزین (سنکور)+ تیتوس جهت بهبود مدیریت علف های هرز مزارع سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
127 بررسی امکان اختلاط علف کش نیکوسولفورون (کروز) و توفوردی ام سی پی آ جهت بهبود مدیریت علفهای هرز مزارع ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
128 بررسی برخی از خصوصیات فنولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
129 بررسی برخی صفات فیزیولوژیکی درآفتابگردان تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
130 بررسی بنیه بذور ارقام سویای تلقیح شده با باکتریهای افزاینده رشد و قارچ میکوریز در شرایط سرما (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
131 بررسی تاثیر آزوسپیریلیوم لیپوفروم و تنش کم آبی بر آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
132 بررسی تاثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
133 بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر شاخص های رشد و عملکرد اسانس در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) در استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
134 بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر صفات زراعی و عملکرد اسانس در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) در استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
135 بررسی تاثیر تنش قطع آب بر تجمع ماده خشک و پارامترهای رشدی سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
136 بررسی تاثیر روش کاربرد نیتروژن و باکتری بایوسوی بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد سویا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
137 بررسی تاثیر روش کاربرد نیتروژن و باکتری بایوسوی بر میزان کلروفیل برگ ،خصوصیات کیفی ومورفولوژیک سویا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
138 بررسی تاثیر علف کش ترقلان و چند علف کش پس رویشی بر کنترل علف های هرز مزارع گوجه فرنگی( Lycopersicum esculentum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
139 بررسی تاثیر علف کش های محتلف بر زیست توده عل فهای هرز و عملکرد تریتیکاله با رویکرد کاهش مصرف علف کش (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
140 بررسی تاثیر کاربرد منابع کود نیتروژن و کود سولفات روی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
141 بررسی تاثیر کاهش مصرف علف کش کروز بر عملکرد دو رقم ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
142 بررسی تاثیر کنترل علف های هرزبربرخی ازصفات زراعی ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
143 بررسی تاثیر مدیریت مصرف کود نیتروژن بر باروری پنجه های برنج هیبرید GRH 1 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
144 بررسی تاثیر مصرف علف کش های مختلف بر عملکرد تریتیکاله (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
145 بررسی تاثیر مقادیر نیتروژن و تراکم کاشت بر صفات زراعی کلزا در اراضی شالیزار (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
146 بررسی تاثیر میزان آب خاک بر ویژگی های کمی و کیفی آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
147 بررسی تاثیر میزان آب خاک بر ویژگی های کمی و کیفی سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
148 بررسی تاثیر هورمون سالیسیلیک اسید بر مولفه های جوانه زنی و رشد اولیه گیاه سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
149 بررسی تاثیرزمان و دزمصرف علفکشها برصفات زراعی گندم (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
150 بررسی تاخیرکاشت برمیزان مصرف علف کش پردیت و کولتیواتوردرکنترل علفهای هرزنخود زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
151 بررسی تأثیر اختلاط علف کش نیکوسولفورون (کروز) و توفوردی ام سی پی آ بر عملکرد و اجزای آن در مزارع ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
152 بررسی تأثیر رقم و تراکم گیاهی بر رشد و توسعه علف های هرز دو رقم آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
153 بررسی تأثیر زمان و مقدار مصرف علف کش گرانستار بر عملکرد و اجزای عملکرد در گندم آذر 2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
154 بررسی تأثیر زمان و مقدار مصرف علف کش گرانستار بر کنترل علفهای هرز مزرعه گندم آذر2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
155 بررسی تأثیر علفکش نیکوسولفورون و محلول پاشی روی و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
156 بررسی تأثیر کشت مخلوط ذرت- لوبیا بر صفات کیفی دانه ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
157 بررسی تأثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد روغن دانه و برخی صفات رویشی کدوی تخم کاغذی در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
158 بررسی تأثیر ورمی کمپوست و باکتریهای آزوسپریلیوم و سودوموناس بر صفات زراعی کتان روغنی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
159 بررسی تراکم بوته وسطوح مختلف کود فسفر برصفات زراعی وعملکردمیوه ودانه گیاه داروییکدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
160 بررسی تغییرات رنگ برگ در برنج هیبرید GH1 بر اساس دیاگرام رنگ برگ تحت تاثیر مدیریت مصرف کود نیتروژن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
161 بررسی تقسیط کود نیتروژن بر درصد پر شدن دانه در برنج هیبرید GRH1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
162 بررسی جایگزینی کودهای آلی درکشاورزی پایداربرنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
163 بررسی خسارت علفهای هرزدرمزارع ذرت دانه ای Zea mays L.) شهرستان کرمانشاه براساس فرمول کوزنس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
164 بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف بوته و سطوح نیتروژن (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
165 بررسی رابطه ضریب استهلاک نور با تولید ماده خشک در هیبریدهای آفتابگردان در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
166 بررسی روش های کشت مستقیم بر خصوصیات زراعی برنج در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
167 بررسی روش های مختلف کشت و کم آبی بر اجزای عملکرد برنج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
168 بررسی روند تغییرات عدد کلروفیل متر تحت تاثیر تقسیط کود نیتروژن دربرنج هیبریدGRH1 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
169 بررسی زمان و میزان مصرف دوپهن برگ کش توصیه شده برکنترل علف هرزتاج خروس Amaranthus retroflexus درمزارع ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
170 بررسی ژنوتیپ های سویا در شرایط تنش کم آبی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
171 بررسی سطوح مختلف تراکم بوته و فسفر بر رشد رویشی و عملکرد میوه و دانه گیاه داروئی کدوی تخم کاغذی (کدوی روغنی) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
172 بررسی شاخص های جوانه زنی شش رقم گندم دابل هاپلوئید تحت شرایط تنش خشکی و شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
173 بررسی صفات فنولوژیکلاینهای آفتابگردان در شرایط کمآبی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
174 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد مواد ژنتیکی آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
175 بررسی عملکرد و شاخصهای مهم کیفی چای در اثر کاشت بین ردیفی ارقام سویا در باغ هرس کف بر شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
176 بررسی عملکرد و صفات زراعی هیبریدهای جدید آفتابگردان در کشت زمستانه در شهرستان ایرانشهر (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
177 بررسی فاصله خطوط کاشت و مدیریت تلفیقی(زراعی ،مکانیکی و شیمیایی) علفهای هرز ذرت رقم 704 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
178 بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت برگ برنج تحت تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
179 بررسی کارائی شعله افکن در مدیریت تلفیقی علفهای هرز و کنترل آفت سرخرطومی برگ یونجه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
180 بررسی کارایی علف کش متری بوزین در کنترل علف های هرز مزرعه سیب زمینی وپی جویی مقاومت برخی علف های هرز به آن (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
181 بررسی کارایی مصرف تلفیقی مقادیرکاهشی علف کشها درکنترل علف های هرزمزارع یونجه Medicago sativa L.) واثرآن روی محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
182 بررسی کاربرد آسکوربیک 1اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
183 بررسی کاربرد اسیدآسکوربیک بربرخی صفات زراعی و عملکرد روغن گیاه آفتابگردان درشرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
184 بررسی کاهش دز مصرف علف کش اولتیمابرعلفهای هرزذرت شیرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
185 بررسی محدویت منبع – مخزن و اثر تراکم بر آن در دو هیبرید آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
186 بررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز در سورگوم جارویی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
187 بررسی مدیریت تلفیقی(زراعی،مکانیکی و شیمیایی)علفهای هرز و فاصله خطوط کاشت بر صفات زراعی ذرت رقم 704 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
188 بررسی مدیریت مصرف کودنیتروژن درمزرعه برنج هیبرید GRH1 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
189 بررسی نتایج سطوح مختلف نیتروژن و ماده ضد استرس Polymer AG بر ویژگی های زراعی کلزادرتاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
190 بررسی نقش تلفیقی باکتری های اکولوژیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
191 بررسی و تعیین آرایش کاشت مناسب ارقام سویا در کشت تابستانه در منطقه صفی آباد دزفول (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
192 بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت گروه های مختلف ارقام سویا درشرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
193 بررسی واکنش ارقام آفتابگردان نسبت به تاریخ کاشت در شرایط شمال استان خوزستان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
194 بررسی واکنش ارقام سویا نسبت به مصرف باکتری و مقادیر مختلف نیتروژن در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
195 بررسی واکنش سویا به تنش خشکی و مقادیر مختلف فسفر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
196 بهبود مولفه های جوانه زنی بذورتولید شده درشرایط تنش کم آبی سویاGlycin max L با استفاده ازپیش تیماراسمزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
197 پروفیل پروتئینی چهار رقم گندم دوروم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
198 پزایمینگ بذور سویای تولیذ شذه تحت تنش کم آبی و تاریخ های مختلف کاشت با استفاده اس کینتین (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
199 پیشبینی و پتانسیل سنجی عملکرد گیاه کلزا با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان ( SVM ) وجنگل تصادفی ( RF ) در منطقه قزوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
200 تاثیر آبیاری محدود برعملکرد دانه و کیفیت فیزیولوژیکی بذرارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
201 تاثیر آزوسپیریلوم لیپوفروم بر ویژگی های بخش هوایی و زیرزمینی آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
202 تاثیر تاخیر کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
203 تاثیر تراکم بوته و دور آبیاری بر رشد و عملکرد دانه کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
204 تاثیر تراکم بوته و مدیریت علف هرزبرعملکرد و اجرای عملکرد ارقام سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
205 تاثیر تراکم گیاهی بر تغییرات عملکرد و اجزای آن در ارقام سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
206 تاثیر تراکم و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود در رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
207 تاثیر تراکم و کاهش تعداد دفعات آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی سویادر کشت دوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
208 تاثیر تغییر میزان مخزن بر اجزای عملکرد دو هیبرید آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
209 تاثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
210 تاثیر تنش کم آبی بر میزان فعالیت آنتی اکسیدان ها و تخریب لیپید در پنج رقم گیاه سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
211 تاثیر تنش کم آبی بر هیبریدهای جدید تری وی کراس و سینگل کراس آفتابگردان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
212 تاثیر دورآبیاری و زئولیت بر رشد و عملکرد کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
213 تاثیر روی و منگنز بر ارقام کلزا در استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
214 تاثیر سطوح تنش کم آبی و تاریخ کاشت بر ویژگی های کیفی و ریختی بذور تولیدی سویا (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
215 تاثیر علف کش های پیش رویشی و پس رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
216 تاثیر قارچ و باکتریهای افزاینده رشد بربنیه بذوروارقام سویاGlycine max(L.) Merill (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
217 تاثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات ریخت شناسی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L) در شرایط تنش خشکی بعد از کشت غلات (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
218 تاثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L) در شرایط تنش خشکی بعد از کشت غلات (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
219 تاثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد میوه و دانه کدوی تخم کاغذی در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
220 تاثیر کود دامی و قارچ میکوریزا برصفات زراعی کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo L درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
221 تاثیر کود دامی و محلول پاشی نیتروژن بر رشد ، عملکرد سرشاخه و اسانس گیاه دارویی مرزه سهندی Satureja sahandica bornm (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
222 تاثیر مدت زمان پرایمینگ با غلظت های مختلف جیبرلیک اسید بر ویژگی های کیفی بذر سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
223 تاثیر مدت زمان پرایمینگ با غلظت های مختلف کینتین بر ویژگی های کیفی بذر سویا (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
224 تاثیر مدیریت کود نیتروژن و آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
225 تاثیر نیتروژن و تراکم بوته بر رشد ، عملکرد سرشاخه و اسانس گیاه دارویی مرزه سهندی ( Satureja sahandica Bornm ) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
226 تاثیر ورمی کمپوست و باکتری های افزاینده رشد و عملکرد کتان روغنی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
227 تاثیر هورمون جیبرلیک اسید بر ویژگی های رشدی سویا در شرایط رقابت با تاج خروس ریشه قرمز و کاربرد دزهای کاهش یافته علف کش ایمازتاپیر (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
228 تاثیرپرایمینگ بذورسویای حاصل ازتنش خشکی با اسیدسالیسیلیک برخصوصیات رویشی گیاه رشدیافته درآزمون سرما (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
229 تاثیرتاریخ کاشت برعملکردوویژگیهای زراعی ارقام سویا درمنطقه گیلان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
230 تاثیرتراکم بوته و دورآبیاری برخصوصیات زراعی کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
231 تاثیرتنش کم آبی براجزای عملکردارقام سویاGlycine max L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
232 تاثیرتنش کم آبی بربرخی صفات رویشی و عملکرد گیاه سویا(Glycine max L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
233 تاثیرروی و باکتریهای محرک رشدبرعملکرداقتصادی و شاخص برداشت و سطح برگ پرچم و ماده خشک ریشه برنج رقم طارم محلی درمقادیر کاهش یافته نیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
234 تاثیرکود دامی و برخی عناصر ریزمغذی بر رشد و عملکرد کدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
235 تاثیرمحلول پاشی اسیدآمینه و تلقیح بذور با باکتریهای افزاینده رشدبراجزای عملکرددانه و درصد روغن آفتابگردان تحت تنش کم آبی درمنطقه زنجان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
236 تأثیر انش گرما بر عملکرد ارقام سویا در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
237 تأثیر باکتری های افزاینده رشد بر عملکرددانه کتان رواغنی در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
238 تأثیر تراکم بوته و دور آبیاری بر صفات رویشی کدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
239 تأثیر تراکم بوته و دور آبیاری بر عملکرد دانه و روغن کدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
240 تأثیر تنش خشکی بر پراکنش و توزیع کمی و کیفی نور در جامعه گیاهی آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
241 تأثیر تنش کم آبی بر رشد رویشی کدوی تخم کاغذی در تیمار با کود دامی و میکوریزا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
242 تأثیر تنش گرما بر عملکبرد ارقام سویا در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
243 تأثیر دور آبیاری و زئولیت معدنی بر عملکرد میوه کدوی تخمه کاغذی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
244 تأثیر روش های مختلف تهیه زمین و کنترل شیمیایی بر تراکم علف های هرز سویا در دشت مغان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
245 تأثیر روش های مختلف تهیه زمین و کنترل شیمیایی بر وزن خشک علف های هرز سویا دردشت مغان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
246 تأثیر روشهای مختلف تهیه زمین و کنترل شیمیایی بر تراکم علفهای هرز سویا در دشت مغان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
247 تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم اکاپی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
248 تأثیر کاربرد اسید آمینه و باکتری آزوسپریلیوم رشد بر توسعه رویشی و عملکرد دانه آفتابگردان درشرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
249 تأثیر کود دامی و میکوریزا بر شاخص های فیزیولوژیک رشد کدوی تخم کاغذی در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
250 تأثیر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات کیفی بذور حاصل از تنش کم آبی سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
251 تأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر رشد و عملکرد خردل هندی در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
252 تأثیر مقادیر نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و نوسانات اسانس در مراحل مختلف رشد گیاه دارویی شوید . Anethum graveolens L (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
253 تأثیر نیتروژن و کود بیولوژیک بر عملکرد کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
254 تأثیر ورمی کمپوست و باکتریهای افزاینده رشد بر عملکرد و اجزایعملکرد کتان روغنی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
255 تجزیه ژنتیکی عملکرد دانه ژنوتیپ های آفتابگردان با استفاده از طرح تلاقی لاین × تستر در شرایط تنش و بدون تنش خشکی و برآورد شاخص های مقاومت به خشکی و ترسیم نمودار بای پلات (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
256 تعیین تاریخ کاشت مناسب ارقام و گروه های رشدی سویا در شمال خوزستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
257 تعیین درجه حرارت آستانه ارقام سویا نسبت به تنش گرما در شرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
258 تعیین شرایط صدای مناسب برای بهره‌گیری از حداکثر پتانسیل تولید سه رقم کلزا در مناطق نیمه گرمسیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
259 تعیین کارایی باکتریهای افزاینده رشدگیاه ازنظر عملکردواجزای عملکردبرنج درشرایط کم آبی و مقادیرکاهش یافته نیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
260 تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت زمستانه آفتابگردان در جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
261 تعیین مناسب ترین طول دوره ی پیش تیمار اسمزی برای بذر های تنش دیده سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
262 تغییرات فعالیت آنزیم های ضداکسنده سوپراکسیددیسموتاز و پراکسیداز درشرایط تنش خشکی درپنج رقم گندم دوروم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
263 رارزیابی شاخص سطح برگ و شاخصهای نوری در هیبریدهای جدید آفتابگردان تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
264 ررسی خصوصیات زراعی در ارقام تحت تنش سویا در سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
265 شناسایی ژنوتیپ های متحمل به خشکی در لاین های منتخب سویا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
266 شناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی در شرایط آبیاری محدود بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
267 کاربرد سیتوگیت در مدیریت علفهای هرز مزارع یونجه و اثر آن در کنترل سن گلخوار یونجه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
268 گروه بندی ارقام و لاین های گندم در اقلیم گرم جنوب و شمال ایران از نظر خصوصیات کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
269 مطالعه ۷ ژنوتیپ سویا در شرایط خشکی با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
270 مطالعه اثر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید و اسید آمینه وکسال بر عملکرد وبرخی اجزاء عملکرد گیاه همیشه بهار در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
271 مطالعه اثر محلول پاشی عناصر آهن، روی، بُر و دور آبیاری بر عملکرد خردل هندی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
272 مطالعه اثرات تلقیح توأم بذر لوبیا قرمز Phaseolus vulgaris با ریزوبیوم و باکتری های محرک رشد گیاه PGPR بر کارآیی عملکرد ماده خشک و دانه (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
273 مطالعه اثرمحلول پاشی عناصرروی وآهن برعملکردسیب زمینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
274 مطالعه تاثیرمنابع کود آلی و شیمیایی بر شاخص های فیزیولوژیکی رقم هاشمی برنج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
275 مطالعه جایگزینی کودهای آلی درکشاورزی پایدار برنج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
276 مطالعه ژنوتیپ های جو زمستانه در شرایط نرمال و تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
277 مطالعه ویژگی های مراحل اولیه رشد لاین های امید بخش جو زمستانه در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
278 مقایسه اثر متری بوزین تولید داخل با نمونه چینی و آلمانی در کنترل تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) در مزرعه سیب زمینی(Solanum tuberosum) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
279 مقایسه ارقام و لاین های گندم کاشته شده در مزارع کشاورزان اقلیم سرد کشور با استفاده از تجزیه خوشه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
280 مقایسه برخی پارامترهای کیفی دانه گندم حاصل از مزارع دو استان تهران و یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
281 مقایسه توان رقابتی ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare) در مقابل علف هرز منداب (Eruca sativa) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
282 واکنش صفات رویشی و زراعی کلزا رقم اکاپی به سطوح مختلف نیتروژن و کودهای بیولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
283 هیبرید فرخ، پیشاهنگنسل جدید هیبریدهای ایرانی آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
284 هیبریدSHF81/90 هیبریدی دیگر از نسل جدید هیبریدهای ایرانی آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی